Kapalý Ortam Isýtýcýlarý

Başlatan BacklinkSanati, 06 Nisan 2018, 01:26:09

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

BacklinkSanati


Isýmak Isýtýcý Cihazlar

Ýklimlendirme teknolojileri bugün hemen hemen tüm evlerde, iþ yerlerinde, kamu alanlarýnda kullanýlmaktadýr. Soðutma ve ýsýtma cihazlarý teknolojinin geliþmesi ile geliþmiþ ve çeþitlilik göstermeye baþlamýþtýr. Öyle ki ev tipi olarak tabir edilen iklimlendirme cihazlarýnýn yanýnda sanayi tipi veya profesyonel iklimlendirme cihazlarý da birçok alanda kullanýlmaya baþlamýþtýr. Isýmakýsýtma cihazlarý da bunlardan biridir. Isýmak ýsýtma cihazlarýnýn temel özelliði endüksiyonla yani temassýz ýsýtma özelliðidir. Bir diðer adý ''ýsýl iþlem''dir.

Isýmak Isýtma Cihazý Ne Ýþe Yarar ?

Isýtma cihazlarý sanayi devrimi ve sonrasýnda teknolojideki sýçramalar ile çok ileri boyutlara ulaþmýþ ve her türden ihtiyaca cevap verecek ýsýtma cihazlarý üretilmeye baþlamýþtýr. Bugün gelinen noktada ise sebze ve meyve seralarýnda, ahýrlarda, kümeslerde, açýk ve kapalý spor salonlarýnda, hastanelerde, iþ yerlerinde, konutlarda ve daha bir çok alanda kullanýlmaktadýr. Isýmak ýsýtma cihazlarý da insanoðlunun temel gereksinmelerinden olan ýsýnma ihtiyacýna yönelik çeþitli modellerdeki cihazlardýr.

Endüksiyonla ýsýtma genel olarak elektriksel iletkenliðe sahip olan malzemelerde yani metal, demir, karbon bazlý malzemeler üzerinde etkilidir. Plastik maddelere kesinlikle endüksiyon yani ýsýl iþlem kullanýlamaz. Üretim sektöründe genel olarak otomotiv ve havacýlýk kollarýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

Isýmak Isýtma Modelleri Nelerdir ?

Isýmak ýsýtma cihazý genel olarak üç temel enerji üretici madde ile çalýþmaktadýr. Bunlar LPG, mazot ve elektriktir. Kullaným alanýna göre her biri birbirinin karþýsýnda avantajlar ve dezavantajlara sahiptir. Örneðin ortam ýsýtma cihazlarýnda genel olarak elektrikli cihazlar kullanýlýrken, daha büyük ihtiyaçlara cevap veren cihazlarda mazot ya da LPG kullanýlabilmektedir.

Isýmak ýsýtma cihazlarý enerji kaynaklarýna göre modellenirken kullaným alaný ve cevap verdiði ihtiyaca göre de pek çok modeli mevcuttur. Açýk hava ýsýtýcýlarý, kapalý ortam ýsýtýcýlarý, endüstriyel malzeme ýsýtýcýlarý bunlara örnek olarak verilebilir.

Isýmak Isýtýcýlar Güvenli Midir ?

Isýtýcý cihazlarýn kontrolsüz ve bilgisiz þekilde kullanýmý sonucu þimdiye kadar pek çok insan maddi ve fiziki zarar görmüþtür. Ancak teknolojinin geliþimi ile birlikte ýsýtma cihazlarý da güvenlik önlemleri ile donatýlmýþ ve ýsýnýn oluþturabileceði problemler minimuma indirilmiþtir. Geliþtirilen emniyet termostatlarý, ateþleme kontrolleri, gaz emniyet valfi gibi bir çok önleyici teknoloji ýsýtma cihazlarýnýn güvenlik sorunlarýnýn neredeyse tamamýný ortadan kaldýrmýþtýr.