Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - goksell

1


[size=78%]http://www.projack.net[/size]


Endüstriyel Yalýtým'da Tercih Sebebiniz  "PROJACK"


Yalýtým, herhangi bir yalýtým malzemesi kullanýlarak, ortamdan dýþarý veya dýþardan ortama olan enerji akýþýnýn indirgenmesidir. Yalýtým malzemelerinin (yalýtkan)çeþitli tipleri vardýr:
•   Isý akýþýný indirgemek için, ýsýl (termal) yalýtkanlar.
•   Elektrik akýþýný önlemek için, elektrik yalýtkanlar.
•   Ses dalgalarýný indirgemek için, akustik yalýtkanlar.
Bir malzeme her anlamda yalýtkan olmayabilir. Örneðin, elmas mükemmel bir elektrik yalýtkaný iken, çok kötü bir ýsý yalýtkanýdýr. Sentetik haldeki saf elmas, ýsýyý bakýrdan daha iyi iletir ve oda sýcaklýðýnda bilinen en iyi ýsýl iletkenlik katsayýsýna sahip katý malzemelerden biridir. Yani oda sýcaklýðýnda bilinen en kötü yalýtkanlardan biridir.
Isý, doðal olarak yüksek sýcaklýktan, düþük sýcaklýða doðru akar ve direncin en az olduðu yol boyunca en fazla ýsý akýþý oluþur. Yüksek sýcaklýk bölgesinin yanýndan, düþük sýcaklýk bölgesine bir sýcaklýk gradyeni oluþur. Isýl yalýtým, sýcaklýk gradyeni içinden olan ýsý akýþýný düþürerek, sýcaklýk gradyenini korur.

Sanayide enerji verimliliði iyileþtirme ve ýsý kayýplarýný önleme yöntemi.
Gelecekte enerjiye olan talep hiç þüphe yok ki, þu anki durumdan çokdaha fazla olacaktýr.Üretilirken çevreyi diðer etkenlere göre daha fazla kirlettiði uluslararasý protokollerce de kabul edilmiþ olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi saðlýmýz ile birlikte,gelecek nesillere býrakýlan daha temiz bir dünya için atýlan önemli bir adýmdýr.


[/size]
          [/size][/b]Göksel ER[/b]            Genel Koordinatör                          [/b]ÖZ-ER Endüstriyel Yalýtým

Sistemleri [/b][/size][/font][/size]San.Tic.Taah Ltd

[/size]
Merkez Ofis :Demirci mh.Köknar sk.No 5 A Nilüfer/Bursa 
Tel: 0224 4534056  Fax : 0224 453 4065
Mobil  0533 074 14 55
web: http://www.projack.net
Fabrika: MKP Org.San.Bölgesi 3 cad. No:14 16100  MKP/BURSA
2
Aerogel ; Dünyanýn en hafif katký maddesi olarak onaylandý. Guiness rekorlar kitabýnada en hafif özkütleye sahip madde olarak tarihe geçti ...

Aerogel 'in özkütlesi : 0.00011

Hava'nýn özkütlesi : 0.0004

SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

                                 Genel Özellikler
Termal Ýletkenlik    38ºC  ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K .
           Ýletkenlik                   10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C    + 650°C
Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.
Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nanometre.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.

ENDÜSTRÝYEL FAYDALARI

Ön Ýzolasyonu Aerojelle Yapýlmýþ Boru Tesisatý, Tesisat Maliyetini Düþürür ve Küçük Alanlardaki Boru Yoðunluðunu Artýrýr
Aerojel Kurulumlarý Daha Hýzlýdýr ve Geniþ Kanallarda Maliyeti Düþürür
Ýnce Aerojel Ýzolasyonu Yer Altýndaki Buhar Hatlarýna Kurmasý Kolaydýr
Aerojel Battaniyeleri Tüm Yeni Polikarbonat Tesislerini Ýzole Eder
Aerojel Ýzolasyon, Sýnýrlý Alanlardaki Küçük Borularýn Isý Kaybýný Düþürür
2 mm'lik Aerojel Ýzolasyonu, Reaktör Yüzeyindeki Sýcaklýðý Yarýya Düþürür
6 mm'lik Aerojel Boru Tesisatýnýn Dýþ Yüzey Sýcaklýðýný Ciddi Oranda Düþürür
Aerojel Ýzolasyonu, Borulardaki Sýcaklýk Kaybýný Durdurur, Dar Alanlarda Güvenliði Artýrýr
Isý Kaybý %50 Oranýnda Düþürülmüþ Egzoz Borusu

Pyrogel® XTF Yangýn Korumasý Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XTF yangýn korumasý için kullanýlýr. Temel olarak Pyrogel XT'ye benzeyen Pyrogel® XTF, yangýna karþý istisnai koruma konusunda özel olarak formüle edilmiþtir. Pyrogel® XTF, bu endüstri lideri performansýna; esnek, çevresel olarak güvenli ve kullanýmý kolay bir ürün olmasýyla ulaþmýþtýr.

Pyrogel® XT Sýcak Ýþler Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün. -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XT, rafineri, petrokimya ve gas iþleme dahil geniþ endüstriyel uygulamalarda için kullanýlýr. Pyrogel XT, tipik olarak sýradan yalýtým malzemelerinden 2-5 kat daha ince yapýsýyla, endüstriyel pazardaki en etkili yüksek ýsý yalýtým malzemesidir. Pyrogel® XT etkili, saðlam ve kurulumu daha verimlidir. Su geçirmezlik özelliði, yalýtým altýnda korozyona karþý yeni bir seviye sunar.

Cryogel® Z Soðuk Çalýþma Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve kriyojenik sýcaklýklar için tasarlanan ürün: -445°F (-265°C)'den 195°F (90°C)'ye Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Cryogel® Z , endüstriyel uygulamalar ve petrol ve gaz iþleme endüstrilerideki (LNG, LPG, etilen, vs.) ortam altýnda kullanýlýr. Cryogel® Z, %50-%75 oranýnda düþürülmüþ kalýnlýðýyla dünyadaki herhangi bir kriyojenik yalýtým malzemesinden daha düþük bir k deðerine sahiptir. Cryogel® Z'nin fabrikasyon buhar bariyerli esnek battaniye formu, daha düþük maliyetli, daha yüksek performanslýdýr; montajý daha hýzlýdýr ve daha dayanýklýdýr.

               Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
             GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müdürü
TEL :             0530 8271723     
Gazcýlar Cad. Kayalý Sok. 52/44 Tuðcu Plaza Kat: 1/20 Bursa
Tel:             +90 224 256 97 45       
Faks: +90 224 256 97 46
MAÝL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
3
SURFAPORE C
NanoPhos SA tarafýndan geliþtirilen su bazlý akýþkan formülü ile SurfaPore C,
geniþ alanlý bina yüzeylerinde-teraslarda su sýzýntýsýna ve diðer aþýnmalara karþý etkin yüzey korumasý saðlar.
Su gibi akýþkan olmasý nedeniyle elastik ve polimer ürünlerin ulaþamayacaðý derin
yüzeylere nüfuz eder. Membran-sürme malzemeler vb. gibi yalýtým sistemlerinden farklý olarak
yüzeyin alt katmanýnda bulunan gözeneklerin içine nüfus ederek bu gözenekleri kapatýr.
Bu sayede su sýzdýrmalarýný, nemi ve küf oluþumunu önler. Yüzeylerdeki gözeneklerin
üzerini kaplama ile kaplamak yerine Nano tanecikler ile bu gözenekleri doldurmak, su
ve diðer aþýnma þekillerine karþý yüksek düzeyde, etkin bir koruma saðlamaktadýr. Bu
manada alt yüzeyler derinlemesine korunacak bununla birlikte yýpranmalardan veya
fiziksel aþýnmalardan da etkilenmeyecektir. Rulo, Fýrça ve Püskürtme þeklinde kolayca uygulanabilir.
SurfaPore C uygulandýðý yüzeyde “Plastik Film” gibi bir kaplama görüntüsüne neden olmadýðý için
doðal görünümü deðiþtirmemekte, diðer bileþimli veya silikon bazlý ürünler ile karþýlaþtýrýldýðýnda
farkýný ortaya koymaktadýr. Bunun yanýnda maliyet konusunda büyük bir avantaj saðlamaktadýr.
Uygulandýktan 8 yýl sonra bile normal aktivitesinin %95’ini gösterdiði kanýtlanmýþtýr. SurfaPore C
solar ýþýnlarýnýn, UV ýþýnlarýna karþý yüksek düzeyde koruma saðladýðýndan bu tür zararlý ýþýnlarý
engellemesi bir yana zamanla yüzeylerin sararmasýný da engellemektedir.

Hava alabilme özelliði neden önemli?
SurfaPore C’nin en önemli artýlarýndan biri de yüzeyde koruyucu bir etki oluþturmasýnýn yanýnda
uygulandýðý yüzeyin hava alabilmesine olanak tanýr. Rutubet oluþumunda veya su sýzýntýsýnda su
molekülleri SurfaPore C’nin uygulandýðý yüzeyin altýnda kalýr. Buradan küçük kanallar ve düþük
basýnç sayesinde buharlaþarak doðaya karýþýr. Yüzey temiz ve kuru kalýr Bu þekilde kabarma ve
çatlamaya karþý yüzey korunmuþ olur.
Uygulama Alaný;
 Duvarlar ve Bodrum Katlarý
 Su sýzdýrmasýný önlemek için Çatýlarda.
 Sýva veya dýþ kaplama korumasýnda
 Küf oluþmasýný önlemede
 Kontrolsüz bitkisel aþýnmalarý önlemede.
 Çini, seramik, fayans gibi yüzeyleri istenmeyen durumlara karþý korumada
 Düþük Basýnca karþý korumada
 Yüksek Neme karþý Korumada
 Çatlamalara karþý korumada

Uluslar Arasý Standartlar Testleri.
ASTM E514 – Basýnçlý Suya Karþý Direnç: SurfaPore C’nin uygulanmýþ olduðu Beþ ayrý Duvar
numunesine 120 saat boyunca 500Pa basýnç uygulandý.(Su Tanký metodu): Sonuçta Suyun Duvara
nüfuzu %89,2 ±2% oranýnda, Suyun sýzýntý yapmasý %99,4 ±2% oranýnda engellediði görülmüþtür.
Ultra Viole Iþýn altýnda Koruma: SurfaPore C’nin uygulandýðý yüzeyde çözelti bazlý koruma saðlayan
ürünlere göre üç kat daha dayanýklý koruma saðladýðý görülmüþtür.
RILEM Test 11.4 – Çimento Bazlý Ürünlerde Su Emiciliði Ölçümü; Bu test çimento ile sývanmýþ
yüzeylerin su emiþ hýzýný saptamak için su ile doldurulmuþ 10 cm boyunda cam tüple yapýlmaktadýr.
24 saat içerisinde Tüpün içindeki su kaybý, çimento uygulanmýþ yüzeyin direncini ve fiziksel itme
kurallarýna verdiði tepkiyi gösterir. Su dirençli yüzeyler için su kaybý 4 cm’in altýnda olmasý gerekirken
su geçirmez yüzeyler için bu 1 cm’den daha az olmalýdýr. SurfaPore C ile korunmuþ yüzeylerde alýnan
sonuç ise 0,5 cm’in altýndadýr.
ISO EN 1015-18 - Kýlcal Kanal Katsayýsýnýn Saptanmasý; Kýlcal kanal katsayýsý saptanan deðerleri su
emilebilirliðin tam tersidir. Örnek olarak hazýrlanan numune için 100 gram çimento kullanýlmýþtýr.
Çimentoyu istediðimiz kývamda bir harca dönüþtürebilmemiz için en az 17 gram su gerekmektedir.
Bu þekilde ölçülen en verimli kýlcal kanal katsayý deðeri 0.11’in altýndadýr. Oysa ayný karýþým veya
yüzey uygulamasýnda SurfaPore C’yi uyguladýðýmýzda ulaþtýðýmýz deðer 0,6’nýn altýndadýr.
Su Buharý Geçirgenlik Kaybý: Su buharý geçirgenliði su buharýnýn 2cm kalýnlýðýndaki çimento
numunesi boyunca gitmesi ile saptanýr. Buhar geçirgenlik kaybý yüzey uygulamasýnda %3,82 ve
Karýþtýrarak uygulamada %20,12 olarak ölçülmüþtür.

ABAS ÝNÞAAT ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
web:http://www.abasint.com
E-mail: info@abasint.com
Mareþal Fevzi Çakmak Mahallesi, Ökten Caddesi,
Milkent Konutlarý 2 B1/4 Arnavutköy, Ýstanbul – TÜRKÝYE
Phone: +90 212 6844597
Fax:     +90 212 6844598

GÖKSEL ER
Genel Koordinatör
cep:0536 4752816
e mail:gokseller@gmail.com
4

SURFAPORE C
NanoPhos SA tarafýndan geliþtirilen su bazlý akýþkan formülü ile SurfaPore C, geniþ alanlý
bina yüzeylerinde su sýzýntýsýna ve diðer aþýnmalara karþý etkin yüzey korumasý saðlar.
Su gibi akýþkan olmasý nedeniyle elastik ve polimer ürünlerin ulaþamayacaðý derin
yüzeylere nüfuz eder. Mantolama, Strafor gibi yalýtým sistemlerinden farklý olarak
yüzeyin alt katmanýnda bulunan gözeneklerin içine nüfus ederek bu gözenekleri kapatýr.
Bu sayede su sýzdýrmalarýný, nemi ve küf oluþumunu önler. Yüzeylerdeki gözeneklerin
üzerini kaplama ile kaplamak yerine Nano tanecikler ile bu gözenekleri doldurmak, su
ve diðer aþýnma þekillerine karþý yüksek düzeyde, etkin bir koruma saðlamaktadýr. Bu
manada alt yüzeyler derinlemesine korunacak bununla birlikte yýpranmalardan veya
fiziksel aþýnmalardan da etkilenmeyecektir. Rulo, Fýrça ve Püskürtme þeklinde kolayca uygulanabilir.
SurfaPore C uygulandýðý yüzeyde “Plastik Film” gibi bir kaplama görüntüsüne neden olmadýðý için
doðal görünümü deðiþtirmemekte, diðer bileþimli veya silikon bazlý ürünler ile karþýlaþtýrýldýðýnda
farkýný ortaya koymaktadýr. Bunun yanýnda maliyet konusunda büyük bir avantaj saðlamaktadýr.
Uygulandýktan 8 yýl sonra bile normal aktivitesinin %95’ini gösterdiði kanýtlanmýþtýr. SurfaPore C
solar ýþýnlarýnýn, UV ýþýnlarýna karþý yüksek düzeyde koruma saðladýðýndan bu tür zararlý ýþýnlarý
engellemesi bir yana zamanla yüzeylerin sararmasýný da engellemektedir.
Hava alabilme özelliði neden önemli?
SurfaPore C’nin en önemli artýlarýndan biri de yüzeyde koruyucu bir etki oluþturmasýnýn yanýnda
uygulandýðý yüzeyin hava alabilmesine olanak tanýr. Rutubet oluþumunda veya su sýzýntýsýnda su
molekülleri SurfaPore C’nin uygulandýðý yüzeyin altýnda kalýr. Buradan küçük kanallar ve düþük
basýnç sayesinde buharlaþarak doðaya karýþýr. Yüzey temiz ve kuru kalýr Bu þekilde kabarma ve
çatlamaya karþý yüzey korunmuþ olur.
Uygulama Alaný;
 Duvarlar ve Bodrum Katlarý
 Su sýzdýrmasýný önlemek için Çatýlarda.
 Sýva veya dýþ kaplama korumasýnda
 Küf oluþmasýný önlemede
 Kontrolsüz bitkisel aþýnmalarý önlemede.
 Çini, seramik, fayans gibi yüzeyleri istenmeyen durumlara karþý korumada
 Düþük Basýnca karþý korumada
 Yüksek Neme karþý Korumada
 Çatlamalara karþý korumada

ASTM E514 – Basýnçlý Suya Karþý Direnç: SurfaPore C’nin uygulanmýþ olduðu Beþ ayrý Duvar
numunesine 120 saat boyunca 500Pa basýnç uygulandý.(Su Tanký metodu): Sonuçta Suyun Duvara
nüfuzu %89,2 ±2% oranýnda, Suyun sýzýntý yapmasý %99,4 ±2% oranýnda engellediði görülmüþtür.
Ultra Viole Iþýn altýnda Koruma: SurfaPore C’nin uygulandýðý yüzeyde çözelti bazlý koruma saðlayan
ürünlere göre üç kat daha dayanýklý koruma saðladýðý görülmüþtür.
RILEM Test 11.4 – Çimento Bazlý Ürünlerde Su Emiciliði Ölçümü; Bu test çimento ile sývanmýþ
yüzeylerin su emiþ hýzýný saptamak için su ile doldurulmuþ 10 cm boyunda cam tüple yapýlmaktadýr.
24 saat içerisinde Tüpün içindeki su kaybý, çimento uygulanmýþ yüzeyin direncini ve fiziksel itme
kurallarýna verdiði tepkiyi gösterir. Su dirençli yüzeyler için su kaybý 4 cm’in altýnda olmasý gerekirken
su geçirmez yüzeyler için bu 1 cm’den daha az olmalýdýr. SurfaPore C ile korunmuþ yüzeylerde alýnan
sonuç ise 0,5 cm’in altýndadýr.
ISO EN 1015-18 - Kýlcal Kanal Katsayýsýnýn Saptanmasý; Kýlcal kanal katsayýsý saptanan deðerleri su
emilebilirliðin tam tersidir. Örnek olarak hazýrlanan numune için 100 gram çimento kullanýlmýþtýr.
Çimentoyu istediðimiz kývamda bir harca dönüþtürebilmemiz için en az 17 gram su gerekmektedir.
Bu þekilde ölçülen en verimli kýlcal kanal katsayý deðeri 0.11’in altýndadýr. Oysa ayný karýþým veya
yüzey uygulamasýnda SurfaPore C’yi uyguladýðýmýzda ulaþtýðýmýz deðer 0,6’nýn altýndadýr.
Su Buharý Geçirgenlik Kaybý: Su buharý geçirgenliði su buharýnýn 2cm kalýnlýðýndaki çimento
numunesi boyunca gitmesi ile saptanýr. Buhar geçirgenlik kaybý yüzey uygulamasýnda %3,82 ve
Karýþtýrarak uygulamada %20,12 olarak ölçülmüþtür.

ABAS ÝNÞAAT ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
web:http://www.abasint.com
E-mail: info@abasint.com
Mareþal Fevzi Çakmak Mahallesi, Ökten Caddesi,
Milkent Konutlarý 2 B1/4 Arnavutköy, Ýstanbul – TÜRKÝYE
Phone: +90 212 6844597
Fax:     +90 212 6844598

GÖKSEL ER
Genel Koordinatör
cep:0536 4752816
e mail:gokseller@gmail.com
5
Aspen Aerogels levhalar 145 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Çalýþma aralýðý (-273 °C) den ==> ( + 650°C)

Cryogel Z ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için

Cryogel X201 ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için

Pyrogel XT® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için

Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.45x80 mt - 10 mm:1.45x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL Z ™, Cryogel X201 ® ve PYROGELXT ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.

SICAK YALITIM
Pyrogel ® XT yalýtým battaniyeleri rafineriler, petrol kuyularý, boyahaneler, petrokimya, tekstil,gýda, kojenerasyon, fýrýnlar, gemiler, trenler, otomobil, fermantasyon tanklarý, silolar, kauçuk-lastik ve gaz iþleme dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalarda geniþ bir yelpazede kullanýlmaktadýr. Pyrogel XT genellikle 2-5 kez rakip ürünlere göre daha ince endüstriyel pazarda en etkili yüksek ýsý yalýtým malzemesidir. Pyrogel ® XT, dayanýklý, ve daha fazla yüklemek için üretken verimlidir. Su direnci yalýtým (CUI) altýnda korozyona karþý bir koruma seviyesi sunmaktadýr.
Pyrogel® XT   
Kalýnlýk: 5 mm ve 10 mm

Pyrogel ® XTF yangýndan korunma için kullanýlýr. Pyrogel XT ye kompozisyon olarak benzer, Pyrogel ® XTF özel olarak yangýna karþý olaðanüstü bir koruma saðlamak üzere formüle edilmiþtir Pyrogel ® XTF bu endüstri lideri yalýtým performansýna; esnek, çevreci olarak, güvenli ve kullanýmý kolay bir ürün olmasýyla ulaþmýþtýr.
Pyrogel® XTF   
Kalýnlýk: 5 mm ve 10 mm

SOÐUK YALITIM

Cryogel® Z, yakýt iþleme endüstrisindeki (LNG, LPG, etilen vs.) ve endüstriyel uygulamalardaki ortam altý uygulamalarda kullanýlýr. Cryogel® Z kalýnlýðý %50 ila %75 oranlarýnda düþürülerek, dünyadaki tüm kriyojenik malzemelerden daha düþük bir k deðerine sahiptir. Cryogel® Z'nin fabrikasyon buðu bariyeri ile esnek battaniye formu, ürünün hizmet ömrünü artýrdýðý gibi montajýný da hýzlandýrýr. Dolayýsýyla düþük maliyetli ve daha yüksek performans saðlayan tasarýmlar elde edilir.
Cryogel® Z   
Kalýnlýk: 5 mm ve 10 mm
6
                NANOTEKNOLOJÝ burada !
Biz,Dünyanýn En Büyük Þirketlerine,Bilimin En Ýyilerini Getiren Ýnsanlarýz...
ve ödülümüzü aldýk...
Product Awards
BUILDER news Magazine 2008 Best Product Winner - "Energy Efficiency" category.
Ultra Thin Ýndustrial Grade High Performance Protective Ýnsulation Coating.
Çok SICAK-SOÐUK;
Isý Kaybý,Küf,Mantar,Korozyon,Kondensasyon a karþý en etkin çözüm burada....
(Kondensasyon: Buharýn yoðunlaþarak su haline dönüþmesi olayýna kondensasyon denir.)

Ürünümüz uygulandýðý yüzeye çok iyi yapýþýyor. Ýçeriði nano yapýlý cam, ki içerisinde nano-tüneller, nano-labirentler olduðu ifade ediliyor, bu sebeple uyguladýðýmýz her yüzeyi camla kaplamýþ oluyoruz. Yüksek performansla bir polimer ve cam kombinasyonu. Öyle olunca da izolasyonun ötesinde saðladýðýmýz ekstra faydalar var. Birincisi korozyonu önlüyoruz.Bu ürünün içinde mikroskobik anlamda dahi oksijen olmadýðý belirtiliyor. Oksijen yoksa bu demek oluyor ki yüzeyin bütün dýþ etkenlerle temasý kesiliyor.Mesela bir cam þiþeyi düþünün,
topraða gömüldüðünde 500 sene geçse bile aynen koyulduðu þekilde bulunabilir. Bir makineyi kapladýðýnýzý düþünürsek de, uygulandýðýnda o makinenin ömrüne ömür katmýþ olur. Ýster paslanmaz makine olsun, ister baþka türlü kaplama olsun her birinin belli bir ömrü vardýr. Bu ise camla kapladýðý için betona bile bire bir koruma saðlýyor. Bir binayý bununla yalýtýn, bir de normal þekilde yalýtýn, bu ürünün daha üstün olduðunu göreceksiniz.
Hem bu denli ISI yalýtýmý saðlayacak, hem betonun ömrünü uzatacak baþka bir ürün yok piyasada. Ýkincisi; evlerde, konutlarda, restoranlarda korozyonu önlüyor. Normal yüzeylerde havadaki nem soðuk yüzeye deðip, oradan su buharý olarak geri döner; çünkü metal yüzey soðuktur. Metal yüzeyin soðukluðunu yalýtým yaparak giderdiðiniz taktirde orada korozyonu engellemiþ oluyorsunuz. Duvarýn bir köþesinde korozyon varsa küf oluþuyor, mantar oluþuyor. Ama yalýttýðýnýz zaman o sorunu da ortadan kaldýrmýþ oluyorsunuz. Ürünümüz çok yönlü, nanoteknolojik, yüksek performanslý, dünya harikasý bir yalýtým malzemesidir.

NANOTEKNOLOJÝK bir yüzey kaplama malzemesi olup,endüstriyel uygulamalarda yüksek performanslý ISI ve KOROZYON yalýtýmý,izolasyonu için tasarlanmýþtýr.Kaplamanýn altýndaki yüzeyin görsel olarak incelenmesi mümkündür.Çelik,alüminyum ve bir çok deðiþik metal yüzeye uygulanabilir.
MEVCUT ÇÖZÜMLERÝMÝZ
Endüstriye göre :tekstil ve kaðýt sanayi,inþaat,Tarihi Eser,gemi-yat üretimi bakým onarýmý,otel ve konutlar,seracýlýk,arýcýlýk,denizcilik ve taþýmacýlýk sanayi,ilaç ve gýda sanayi,petrol&Gaz,bilgisayar
petrokimya,otomotiv,süt ve süt ürünleri end.,içecek end.,endüstriyel cihaz üreticileri vb...

Uygulamaya göre : boya makinalarý yalýtýmý,buhar boru-kazaný yalýtýmý,tank yalýtýmý,konut yalýtýmý,çatý-teras yalýtýmý,korozyon amaçlý yalýtým,tarihi eselerde koruyucu amaçlý yalýtým,güvenlik amaçlý yalýtým,soðuk oda yalýtýmý,sýcak su ýsýtýcýlarý,ticari buzdolabý,ENERJÝ TASARRUFU... vb
ÖZELLÝKLERÝ
Üstün korozyon önleme ve ýsý izolasyon özellikleri
zehirsiz,su bazlý
görünümü;yarý þeffaf,istenildiðinde beyaz veya diðer renklerde üst kaplama yapýlabilir.
Kaplama altýnýn görsel olarak incelenmesi mümkündür.
Çelik,aluminyum,pvc,fiberglas,ahþap,beton,plastik ve birçok yüzeye mükemmel yapýþma-aderans saðlar...
tüm yönleriyle ÝLETÝM-TAÞINIM,KONVEKSÝYON-IÞINIM ýsý transferini azaltýr.Bu yönüyle de mükemmel bir ISI YALITIM malzemesidir.
kaplama ile yüzey arasýnda,mikroskobik anlamda dahi nem ve oksijen bulunmamaktadýr,bu yüzden mükemmel KOROZYON önleyicidir...
su itici özelliði ile de KÜF,MANTAR vs barýndýrmaz.
Uygun fiyat
mikro kalýnlýk ;3 kat kaplama yaklaþýk 5-8 mil kuru kalýnlýk verecektir.(1 mil=25 mikrometre kalýnlýk
TEKNÝK DETAYLAR

Viskosite : 3500-4000 cps
Yoðunluk : 1,02 kg/lt
Katý madde oraný :% 32
Kuruma süresi : 1-2 saat
Kullanýma hazýr olma süresi : 24-48 saat
Tam piþme süresi : 30-60 gün
Kaplama kalýnlýðý : 76-127 mikrometre / her 3 katta ; 0,076-0,127 mm / her 3 katta
ürün paketleme: 1-5 galon

FAYDALARI

Ýdeal boru ve kazan izolasyon malzemesidir
izolasyon altý korozyonu önler.(CUI)
Ýnce bir kat ile mükemmel ýsý izolasyonu saðlar.
Kolay temizlenir,sadece su ve sabun yeterlidir.
Ýstenildiði takdirde üzeri boyanabilir...
Yüksek sýcaklýk aralýðý -40 C + 204 C
Hem endüstri hemde konutlar için ideal bir yalýtým malzemesi.
Endüstriyel uygulamalarda minumum %10 enerji tasarrufu...


GARANTÝ : Sýnýrlý garanti,uygulama talimatlarý doðrultusunda uygulanmasý kaydýyla,direk
metal yüzey uygulanmasýnda 5 yýl,nano primer astar ile uygulamalarda ise 10 yýldýr...


NANOTEKNOLOJÝ VE ÝZOLASYON GERÇEKLERÝ

Nasýl çalýþýyor ? Nansulate 'in izolasyon saðlayan komponenti,Hydro-NM-Oxide ismini verdiðimiz bir üründür.Isý enerjisinin,bir izolasyon malzemesinden geçiþi,sýcak ve hýzlý molekülllerin dengeye ulaþmak için daha soðuk ve yavaþ moleküllere enerji transferi yapmasýdýr.
Isý transferi üç þekilde gerçekleþir; ÝLETÝM,KONVEKSÝYON VE IÞINIM
Her üç faktörün toplamý,ürünün ýsý iletkenliðini ifade eder.Hydro-NM-Oxide,ýsý enerjisi bakýmýndan en kötü iletken olup,dünyanýn en iyi ýsý izolasyon malzemesidir.
Ürünün katý parçasýnda iletim (conduction) yoluyla transferi ,iletim yolunu oluþturan parçacýklarýn çok küçük olmasý ve bunlarýn birbirine 3-boyutlu bir aðla baðlý olmasý nedeniyle engellenmektedir.iletim bu 3-boyutlu karmaþýk yapý içerisinde çok etkin deðildir.
Ürünün içindeki gaz ve hava molekülleri de ýsý enejisi transfer edebilir(konveksiyon)
Ancak “Knudsen Etkisi” nedeniyle de bu yollada ýsý transferi tamamen engellenmektedir. KnudsenSayýsýnýnEtkisiGazlar için karakteristik bir deðerlendirme kriteri olan
Knudsen sayýsý, (kn=1/L)c þeklinde tanýmlanmaktadýr

Nanometre düzeyindeki petekler ,hücreler , delikler,tüneller ve parçacýklar sayesinde ýsý iletimi engellenir.Iþýným yoluylada ýsý transferi de,ürünün düþük kütle/hacim oraný ve yüksek yüzey alaný sayesinde çok düþüktür...
ISI ÝZOLASYON KARÞILAÞTIRMALARI
Bir ürünün ýsý izolasyon özelliðini belirten iki faktör vardýr; R deðeri veya Isý Ýletkenlik Katsayýsý (W/mK)
Aþaðýda her iki faktörde de karþýlaþtýrmalar verilmiþtir.Nansulate kaplamasý,minumum 30-60 gün olan tam kuruma süresi sonunda,hacmen % 70 oranýnda Hydro-NM-Oxide ismini verdiðimiz Nano-partikül ve % 30 oranýnda akrilik kopolimer içermektedir.

R – DEÐERÝdaha YÜKSEK =daha ÝYÝ izolasyon )

ÜRÜN R DEÐERÝ/inch KAYNAK
Hydro-NM-Oxide 10-13 Sandia National Laboratory
Polyurethane foam 6,64 Glacier Bay Termal Study
Polyisocynurate foam 6,35 Glacier Bay Termal Study

ISI ÝLETKENLÝK KATSAYISI(daha DÜÞÜK=daha ÝYÝ izolasyon

ÜRÜN Isý Ýletkenlik Katsayýsý KAYNAK
Hydro-NM-Oxide 0,017 W/mK Sandia National Laboratory
Polyurethane foam 0,040 W/mK DeepSea Engineering
Cenospheres 0,110 W/mK Microspheres S.A
Ceramic Microspheres 0,150-0,400 W/mK 3M (Manufacturer)

    Isý Ýletkenlik Katsayýsý  (W/mK)
Bu özellik malzemenin ýsý yalýtým deðerini belirler.Birbirine paralel iki yüzeyin sýcaklýklarý arasýndaki fark 1 °C olduðunda birim zamanda (1 saat) birim alan (1m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalýnlýktan (1m) geçen ýsý miktarýdýr.
ISO ve CEN Standartlarýna göre ýsý iletim katsayýsý 0,065 W/mK’den düþük olan malzemeler ýsý yalýtým malzemesi olarak tanýmlanýr. Diðer malzemeler yapý malzemesi olarak tanýmlanýr.


Biz,Dünyanýn En Büyük Þirketlerine,Bilimin En Ýyilerini Getiren Ýnsanlarýz...
ve ödülümüzü aldýk...

Anne karnýndaki bebek in ortam ýsýsý 36.5 ºCdir.Anne ister soðuk bir ortama geçsin-ister sýcak bir ortama ,bebeðin olduðu ortam ýsýsý sürekli 36.5 ºC dir...En iyi yalýtýmcý Allah týr,biz de onu taklit ediyoruz,sadece...Demekki incecik bir zar ile , mükemmel bir yalýtým saðlanabiliyor...

Termos nasýl sýcaðý sýcak, soðuðu soguk tutar?

Tek nedeni vardýr, vakum.Yani havasýz boþluk.Bir termosta içiçe geçmiþ iki kap vardýr.Dýþtaki metal bir kap olup içteki genellikle bir cam þiþedir.Ýkisinin arasýndaki hava ise boþaltýlmýþtýr.Tam olmasa da üreticiler tarafýndan elde edilebilen tama yakýn bir boþluk vardýr.Vakumlu bir ortamda hava molekülleri de Olmadýðýndan ýsý iletilemez.Cismin ýsýsý baþlangýçta ne ise o halde kalýr.Ýçerden dýþarýya, dýþardan içeriye ýsý geçiþi olmaz.Böylece termosa konan sývý sýcaksa sýcak, soðuksa soðuk kalýr.
ÝÞTE NANSULATE TEKÝ MANTIKTA BUDUR...
*** Bu ürünün içinde mikroskobik anlamda dahi oksijen olmadýðý belirtiliyor. Oksijen yoksa bu demek oluyor ki yüzeyin bütün dýþ etkenlerle HAVAYLA temasý kesiliyor.hava molekülleri de Olmadýðýndan ýsý iletilemez...

Nansulate® Projeleri
Nansulate® dünyanýn dört bir yanýnda bir çok ticari projede kullanýlmýþtýr.
Aþaðýdakiler sadece bazý örneklerdir.

Kullanýlan Ürün(ler) Proje, Müþteri, Yer

TÜRKÝYE'DE
Nansulate® High Heat
Enerji tüketimini azaltmak için Isý Yalýtýmý Boya Kazanlarý, Buhar Kazaný, LNG brülörleri ve kumaþ kurutma makinalarý (Ram),
Henateks Tekstil, Çerkezköy,
Turkey

Nansulate® EPX
Enerji tüketimini azaltmak için Isý Yalýtýmý
Ýplik Boya Kazaný

Anteks-Antalya
Turkey

Nansulate® EPX
Enerji tüketimini azaltmak için Isý Yalýtýmý
Kumaþ Boya Kazaný

ÇMS Tekstil-Kahramanmaraþ
Turkey

Nansulate® EPX
Enerji tüketimini azaltmak için Isý Yalýtýmý
Kumaþ Kurutma Silindirleri(Baraban)

Zorluteks-Luleburgaz
Turkey

Nansulate® High Heat
Boya Kazanlarý, Baský ve Kontinü Apre ve Yýkama Makinalarý,
DEBA Tekstil, Denizli
Turkey

Nansulate® High Heat
Isý Yalýtýmý, Gýda Ýþleme Makinasý
Erdoðan Gýda, Istanbul, Turkey

Nansulate® HH &
Nansulate® EPX &
Nansulate® Top Coat
Enerji tüketimini azaltmak için Isý Yalýtýmý
Coats Turkey-Bursa
Turkey
Nansulate® LDX
   

Pearl Harbor Liman Tesisleri,
SAIC,
Hawaii

Nansulate® LDX
   

Ticari Ofis Binasý,
Southern Environmental Services,
Georgia

Nansulate® LDX
   

Kurþun Emisyonu Engelleme,
Torrado Construction,
Pennsylvania

Nansulate® LDX
   

Kurþun Emisyonu Engelleme,
Morningstar construction,
New York

Nansulate® LDX
   

Kurþun Emisyonu Engelleme,
VanDoren Oil Company,
New Jersey

HomeProtect Clear Coat
   

Isý Yalýtýmý ve Küf Direnci,
Metropolitan Museum of Art,
New York

HomeProtect Clear Coat
   

Güneþ Enerjisi Sý Isýtma Sistemi Sýcak Su Kazanlarý,
Universal Energy Group,
California

HomeProtect Clear Coat
   

Discovery Channel'daki Planet Green programýnda gösterilen özel Greenovate evinin Isý Yalýtýmý,
Discovery Channel,
California

HomeProtect White Interior
   

Isý Yalýtýmý ve Küf Direnci,
US Army Corps of Engineers,
Iowa

Nansulate® PT
   

Havalimaný köprüleri,

Suvanabhumi International Airport,
H.H. Robertson,
Thailand

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý

Süt iþleme kazanlarý, hatlarý ve makinalar,
Family Cow Dairy,
Texas

Nansulate® PT
   

Su borularý Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Norman Rockwell Museum,
Massachusetts

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý

Süt kazanlarý proses verimini artýrma, yüzey sýcaklýk düþüþü,
UltraSpin,
Australia

Nansulate® PT
   

de Havilland Comet Mk4C (ilk jet motorlu uçak) gövdesi- korozyon ve kondenzasyon engelleme,
Seattle Museum of Flight,
Washington

Nansulate® PT, NanoPrime™
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
L-3 Communications,
Utah

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
BASF,
North Carolina

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
General Mills,
Minnesota

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Blue Moon Farm,
Oregon

Nansulate® PT
   

Bina dýþ cephelerinde korozyon engelleme,
F&D Scene Changes,
Alberta, Canada

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Pacific Rim Industrial Piping,
California

Nansulate® PT
   

Liman yapýlarýnda Isý yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Portsmouth Naval Shipyard,
Maine

Nansulate® PT
   

Korozyon engelleme,
PA Technologies,
France

Nansulate® PT, Nansulate® High Heat
   

Soðutulmuþ kamyonlarýn ýsý yalýtýmý,
SubZero,
New York

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme, of food processing equipment,
Plush Pippin,
Washington

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Philadelphia Naval Business Center,
Pennsylvania

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme, on manufactured tanks,
Arrow Tank,
Minnesota

Nansulate® PT
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Pan Food Stores,
Florida

Nansulate® GP
   

Isý Yalýtýmý allowing in diffused light on windows,
Cornwell Quality Tools,
Ohio

Nansulate® GP
   

Çatýlarda Isý Yalýtýmý,
Michael Murphy Gallery,
Florida

Nansulate® GP, NanoPrime™
   

Lüks apartman binasýnda Isý Yalýtýmý ve küf direnci,
Hyundai,
South Korea

Nansulate® GP
   

Özel tasarým medikal cihazlarýn ýsýtma ve soðutma sistemlerinde Isý Yalýtýmý ve küf direnci,
Edward Moore Design,
Quebec, Canada

Nansulate® GP
   

Banyo küveti üretiminde Isý Yalýtýmý,
CSR,
Virginia

Nansulate® GP, HomeProtect White Interior
   

Isý Yalýtýmý ve Küf Direnci,
Skanska USA Building, Inc.,
Florida

Nansulate® High Heat
   

Isý Eþanjör plakalarýnda Isý Yalýtýmý,
Bandvulc Tyres,
United Kingdom

Nansulate® High Heat
Eþanjörde Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Grupo Modelo Brewery,
Mexico

Nansulate® High Heat, NanoPrime™
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
BASF,
New Jersey

Nansulate® High Heat
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
U.S. Army Corps of Engineers,
Mississippi

Nansulate® High Heat
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme, on Biofuel tanks and lines,
Jatrodiesel,
Michigan

Nansulate® High Heat
   

Yakýt tanklarý ve hatlarýnda Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
XTO Energy,
Louisiana

Nansulate® High Heat, NanoPrime™
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Sanimax,
Wisconsin

Nansulate® High Heat
   

Isý Yalýtýmý,
Plastic Parts, Inc.,
Florida

Nansulate® High Heat
   

Isý Yalýtýmý ve korozyon engelleme,
Primus Sterilizer,
Nebraska

NanoBoost™
   

Performans artýþý için Isý Kalkaný,
Amerika'da 4 NASCAR Yarýþ Takýmý ve Avustralya'da 1 V-8 Super Car takýmý (Betta Electrical)NANOTEK END.YALITIM SÝSTEMLERÝ
           GÖKSEL ER
Güney Marmara Bölge ve Uygulayýcý Bayii
TEL:02245447479
GSM:05364752816
MAÝL:[email]gokseller@gmail.com[/email]
WEB:http://www.nansulate.com/Turkey/index.html
WEB:: http://nansulate.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=TURKEY&IncludeBlogs=1&limit=20
web2: http://www.industrial-nanotech.com/
web3: http://www.nansulate.com
web4: http://www.epx4.com/
FACEBOOK : http://www.facebook.com/topic.php?uid=126114466224&topic=10229#/group.php?gid=126114466224
videolar: http://www.akilli.tv/video/137388/nanoteknolojik-yalitim-teras-ya.aspx
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ep93L4QeEAk
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=uQWflzN4AcI
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=0acDKa1e1C8
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EBQrNw1SnRk
referanslar:http://www.nansulate.com/green_projects.htm