Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - goksell

16
Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Çalýþma aralýðý (-273 °C) den ==> ( + 650°C)
Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.
17
Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.
19
Uygulama firmalarý / aerogels
19 Mart 2011, 17:43:30
ENERJÝ - ISININ YAYILIMI
ENERJÝ ( E ) = KUVVET ( F ) / DÝRENÇ ( R )
ISI AKIÞI ( Q ) = T1 - T2 ( ΔT ) / DÝRENÇ ( R )
DÝRENÇ ( R ) = KALINLIK / ÝLETKENLÝK
ISI AKIÞI ( Q ) = ΔT x λ / KALINLIK
ISININ YAYILIMI
1. KONVEKSÝYON (iletim): Akýþkanýn bir kaynaktan kendisini ýsýtarak kaynaðýný soðutmasý,
sonrasýnda da temas ettiði baþka katý ya da akýþkanlarý ýsýtýrken kendisinin soðumasý olayýdýr.
(Radyatör sistemleri)
2. KONDÜKSÝYON (taþýným): Katý cisimler içerisindeki ýsý yayýlýmýdýr.
3. RADYASYON (ýþýným): Havasýz ortamda, dalgaboyu aracýlýðýyla gerçekleþen ýsýnma
(ýþýma). Þekildeki ýsý kazançlarý ve ýsý kayýplarý. Isý kazançlarý:
a)Isýtma gereçleri
b)Aydýnlatma gereçleri ve elektirikli ev aletleri
c) Mekan içinde yaþayanlar
d)Pencerelerden radyasyon yoluyla
e) Duvarlardan radyasyon yoluyla
Isý kayýplarý:
a)Vantilasyon yoluyla açýk pencerelerden, kapý deliklerinden, çatlaklardan v.b.
b) Kondüksiyon yoluyla çatýdan
c) Kondüksiyon yoluyla döþemeden
d) Kondüksiyon yoluyla duvarlardan
e)Kondüksiyon ve radyasyon yoluyla pencerelerden
f) Sýcak suyun drenajý
g) Ýç hacimde suyun buharlaþmasý ve difüzyon yoluyla dýþarýya çýkýþý
20
pyrogel xt  yüksek ýsý yalýtýmý,  endüstriyel yalýtýmda nanoteknoloji

http://www.belgeler.com/blg/29o2/pyrogel-xt-katalog-tr
21
pyrogel xt  yüksek ýsý yalýtýmý,  endüstriyel yalýtýmda nanoteknoloji

http://www.belgeler.com/blg/29o2/pyrogel-xt-katalog-tr
22
pyrogel xt  yüksek ýsý yalýtýmý,  endüstriyel yalýtýmda nanoteknoloji

http://www.belgeler.com/blg/29o2/pyrogel-xt-katalog-tr
23
ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
              GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1
24
ANA,TÜRBÝN,REAKTÖR,EÞANJÖR CEKETÝ 
[size=0pt]Enstrümanlar, bakým gerektiren ekipmanlar olduðundan, bunlarda sabit izolasyon uygulamalarý yerine, sökülüp takýlabilen ceket tipi izolasyon kullanýmý daha uygundur. Vana ceketleri[/url], ýsý enerji verimliliði uygulamalarýnda tercih edilen ürünlerin baþýnda gelmektedir. Genel amaç sýcak hatlardaki enerji kaybýný minimuma indirerek iþletme enerjisi giderlerini azaltmaktýr.Vanalar[/url] izole edilmezse ENERJÝ KAYBINA NEDEN OLUR! [/size][/color]Ýzolasyon sayesinde enerji kaybýný minimuma indirmek ÝÞLETME ENERJÝ GÝDERLERÝNIZÝ AZALTIR!  Sökülüp-takýlabilen vana ceketleri ÜRÜNLERÝN BAKIM SÜRECÝNDE KOLAYLIK SAÐLAR!
[/color]Vana ceketlerinin kullaným alanlarý [size=0pt][/color]• Sýcak su ve buhar hatlarý
• Rafineriler ve gaz iþletmeleri
• Petro-kimya iþletmeleri
• Savunma ve ordu ekipmanlarý
• Yemek ve yað fabrikalarý
• Tekstil fabrikalarý
• Plastik fabrikalarý
• Petrol ve gaz iþleme endüstrisi
• Ýlaç tesisleri
[/size]
[/color]Yalýtýmsýz her vana size ne kaybettiriyor? [size=0pt][/color]Ýþletmenizdeki her vana; eðer yalýtým yapýlmadýysa YÜZEY ALANI KADAR ýsý kaybeder. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin, bir örnekle açýklayalým.[/size]
25
Aerojel Nedir?

Aerojel (aerogel) dünyanýn en hafif ve yoðunlugu en düþük katýsý, öyle ki %99’u, yani neredeyse tamamý hava. Bir katý için bu kadar gazla dolu olmak pek alýþýk olan bir durum deðil. Yalnýzca bir gramýnýn yüzey alaný 250 m2′den 3000 m2′ye kadar çýkabiliyor. Yani 2-3 cm3 aerojeli bir futbol sahasýndan daha büyük bir alana yayabilirsiniz. Aerojel’in bu düþük yoðunluðu onun çok hafif bir malzeme olarak kullanýlmasýný, çok büyük yüzey alanýysa süper-yalýtkan bir katý malzeme olmasýný saðlýyor. Bu özellikleriyle aerojeller uzay çalýsmalarýndan süs eþyalarýna deðin geniþ bir kullaným alaný sunuyor.


Aerojel’in Kimyasý

Aerojeller ilk önce jel haldedir. Bu jel, silika ve etanol gibi bir sývý çözücüden olusur ve alkojel adý verilir. Alkojeller de silikon alkoksitin (Si(OR)4) bir çözücü içinde suyla polimerize edilmesiyle olusturulur. Buradaki tepkimede alkoksit molekülleri hidrolizle bir araya gelerek silikon-oksijen baglarý yapar ve böylece mini polimerler olan oligomerler olusur. Bu oligomerler de bir araya gelerek daha sonradan jelin katý bölümünü olusturacak olan büyük moleküleri olustururlar. Alkojellerdeki silika dizilimi minik etanol paketçikleriyle doludur. Jel içerisindeki bu minik etanol paketlerine nano-gözenek adý verilir (Nano, milyarda bir anlamýna gelen
metrik bir kýsaltmadýr; örnegin bir nanometre (nm) bir metrenin bir milyarda biri demektir ki bu da kimi atomlarýn boyutlarýyla ayný büyüklük mertebesine karsýlýk gelir.)
26
Dünyanýn en iyi yalýtým malzemesi türk sanayinin hizmetinde :

   Pyrogel® XT    Sýcak Ýþler Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün. -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XT, rafineri, petrokimya ve gas iþleme dahil geniþ endüstriyel uygulamalarda için kullanýlýr. Pyrogel XT, tipik olarak sýradan yalýtým malzemelerinden 2-5 kat daha ince yapýsýyla, endüstriyel pazardaki en etkili yüksek ýsý yalýtým malzemesidir. Pyrogel® XT etkili, saðlam ve kurulumu daha verimlidir. Su geçirmezlik özelliði, yalýtým altýnda korozyona karþý yeni bir seviye sunar.

Pyrogel® XTF    Yangýn Korumasý Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XTF yangýn korumasý için kullanýlýr. Temel olarak Pyrogel XT'ye benzeyen Pyrogel® XTF, yangýna karþý istisnai koruma konusunda özel olarak formüle edilmiþtir. Pyrogel® XTF, bu endüstri lideri performansýna; esnek, çevresel olarak güvenli ve kullanýmý kolay bir ürün olmasýyla ulaþmýþtýr.

Cryogel® Z    Soðuk Çalýþma Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve kriyojenik sýcaklýklar için tasarlanan ürün: -445°F (-265°C)'den 195°F (90°C)'ye
Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)

Cryogel® Z , endüstriyel uygulamalar ve petrol ve gaz iþleme endüstrilerideki (LNG, LPG, etilen, vs.) ortam altýnda kullanýlýr. Cryogel® Z, %50-%75 oranýnda düþürülmüþ kalýnlýðýyla dünyadaki herhangi bir kriyojenik yalýtým malzemesinden daha düþük bir k deðerine sahiptir. Cryogel® Z'nin fabrikasyon buhar bariyerli esnek battaniye formu, daha düþük maliyetli, daha yüksek performanslýdýr; montajý daha hýzlýdýr ve daha dayanýklýdýr.AEROJELLER OLAÐANÜSTÜ YAPI VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERE SAHÝPTÝR
Aerojel yapýsýnýn yüksek derecede gözenekli doðasý, birim aðýrlýk baþýna çok büyük yüzey kaplama imkaný sunar. Örneðin; 100 kg/m3 (Suyun 10'da 1'i) yoðunluða sahip bir silis aerojel malzeme 800-1500 m2/g'lýk bir yüzeye sahip olabilir. Bu, katý malzemenin her gramýyla 3-4 futbol sahasý büyüklüðünde bir alan kaplamaya eþittir -olaðandýþý miktardaki bir yüzey aerojel yapýsýyla birlikte kapsanýr.- 100 kg/m3'lik yoðunluklu jele göre Aerojel yapý içerisindeki açýk boþluk yüzdesi %94'tür.

Silis Aerojel malzemenin diðer tipik "olaðanüstü" özellikleri:

   * Aerojeller tüm katý maddelere göre en düþük ýsýl iletkenliðe sahiptir
   * Aerojeller duyulabilir sesin istisnai yansýtýcýlarýdýr, mükemmel bariyerlerdir. Yapýsýndan dolayý çok düþük hýzda ses hýzýna (~100 m/s) sahiptirler.
   * Aerojeller egzotik enerji emici olabilirer, kalýn çeliðe nüfuz edebilen havadaki yüksek hýzlý kir parçacýklarýný yakalama kapasitesi gösterirler
   * Yüksek iç yüzey alaný (1500 m2/g'a kadar)
   * Katý maddelerle kýyaslandýðýnda ultra düþük -havaya yakýn deðerde- kýrýlma indisi (1.025)
   * Bir katýya göre ultra düþük yalýtkanlýk sabitliði (< 1.1 olabilir)


Aspen Aerogels® TARAFINDAN ÜRETÝLEN SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

Genel Özellikler    
Termal Ýletkenlik    38ºC (100ºF) ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K . Ýletkenlik 10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C/-459°F - 650°C/1200°F
Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nm.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.


 ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1
27


[size=78%]http://www.projack.net[/size]


Endüstriyel Yalýtým'da Tercih Sebebiniz  "PROJACK"


Yalýtým, herhangi bir yalýtým malzemesi kullanýlarak, ortamdan dýþarý veya dýþardan ortama olan enerji akýþýnýn indirgenmesidir. Yalýtým malzemelerinin (yalýtkan)çeþitli tipleri vardýr:
•   Isý akýþýný indirgemek için, ýsýl (termal) yalýtkanlar.
•   Elektrik akýþýný önlemek için, elektrik yalýtkanlar.
•   Ses dalgalarýný indirgemek için, akustik yalýtkanlar.
Bir malzeme her anlamda yalýtkan olmayabilir. Örneðin, elmas mükemmel bir elektrik yalýtkaný iken, çok kötü bir ýsý yalýtkanýdýr. Sentetik haldeki saf elmas, ýsýyý bakýrdan daha iyi iletir ve oda sýcaklýðýnda bilinen en iyi ýsýl iletkenlik katsayýsýna sahip katý malzemelerden biridir. Yani oda sýcaklýðýnda bilinen en kötü yalýtkanlardan biridir.
Isý, doðal olarak yüksek sýcaklýktan, düþük sýcaklýða doðru akar ve direncin en az olduðu yol boyunca en fazla ýsý akýþý oluþur. Yüksek sýcaklýk bölgesinin yanýndan, düþük sýcaklýk bölgesine bir sýcaklýk gradyeni oluþur. Isýl yalýtým, sýcaklýk gradyeni içinden olan ýsý akýþýný düþürerek, sýcaklýk gradyenini korur.

Sanayide enerji verimliliði iyileþtirme ve ýsý kayýplarýný önleme yöntemi.
Gelecekte enerjiye olan talep hiç þüphe yok ki, þu anki durumdan çokdaha fazla olacaktýr.Üretilirken çevreyi diðer etkenlere göre daha fazla kirlettiði uluslararasý protokollerce de kabul edilmiþ olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi saðlýmýz ile birlikte,gelecek nesillere býrakýlan daha temiz bir dünya için atýlan önemli bir adýmdýr.


[/size]
          [/size][/b]Göksel ER[/b]            Genel Koordinatör                          [/b]ÖZ-ER Endüstriyel Yalýtým

Sistemleri [/b][/size][/font][/size]San.Tic.Taah Ltd

[/size]
Merkez Ofis :Demirci mh.Köknar sk.No 5 A Nilüfer/Bursa 
Tel: 0224 4534056  Fax : 0224 453 4065
Mobil  0533 074 14 55
web: http://www.projack.net
Fabrika: MKP Org.San.Bölgesi 3 cad. No:14 16100  MKP/BURSA
28
"  AEROGEL  "DÜNYANIN EN ÝYÝ YALITIM MALZEMESÝ TÜRKÝYE DE,Aerogel ; Dünyanýn en hafif katký maddesi olarak onaylandý. Guiness rekorlar kitabýnada en hafif özkütleye sahip madde olarak tarihe geçti ...

Aerogel 'in özkütlesi : 0.00011

Hava'nýn özkütlesi : 0.0004

SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

                                Genel Özellikler  
Termal Ýletkenlik    38ºC  ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K .
          Ýletkenlik                   10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C    + 650°C

Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nanometre.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.

ENDÜSTRÝYEL FAYDALARI

Ön Ýzolasyonu Aerojelle Yapýlmýþ Boru Tesisatý, Tesisat Maliyetini Düþürür ve Küçük Alanlardaki Boru Yoðunluðunu Artýrýr
Aerojel Kurulumlarý Daha Hýzlýdýr ve Geniþ Kanallarda Maliyeti Düþürür
Ýnce Aerojel Ýzolasyonu Yer Altýndaki Buhar Hatlarýna Kurmasý Kolaydýr
Aerojel Battaniyeleri Tüm Yeni Polikarbonat Tesislerini Ýzole Eder
Aerojel Ýzolasyon, Sýnýrlý Alanlardaki Küçük Borularýn Isý Kaybýný Düþürür
2 mm'lik Aerojel Ýzolasyonu, Reaktör Yüzeyindeki Sýcaklýðý Yarýya Düþürür
6 mm'lik Aerojel Boru Tesisatýnýn Dýþ Yüzey Sýcaklýðýný Ciddi Oranda Düþürür
Aerojel Ýzolasyonu, Borulardaki Sýcaklýk Kaybýný Durdurur, Dar Alanlarda Güvenliði Artýrýr
Isý Kaybý %50 Oranýnda Düþürülmüþ Egzoz Borusu

Pyrogel® XTF Yangýn Korumasý Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XTF yangýn korumasý için kullanýlýr. Temel olarak Pyrogel XT'ye benzeyen Pyrogel® XTF, yangýna karþý istisnai koruma konusunda özel olarak formüle edilmiþtir. Pyrogel® XTF, bu endüstri lideri performansýna; esnek, çevresel olarak güvenli ve kullanýmý kolay bir ürün olmasýyla ulaþmýþtýr.

Pyrogel® XT Sýcak Ýþler Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün. -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XT, rafineri, petrokimya ve gas iþleme dahil geniþ endüstriyel uygulamalarda için kullanýlýr. Pyrogel XT, tipik olarak sýradan yalýtým malzemelerinden 2-5 kat daha ince yapýsýyla, endüstriyel pazardaki en etkili yüksek ýsý yalýtým malzemesidir. Pyrogel® XT etkili, saðlam ve kurulumu daha verimlidir. Su geçirmezlik özelliði, yalýtým altýnda korozyona karþý yeni bir seviye sunar.

Cryogel® Z Soðuk Çalýþma Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve kriyojenik sýcaklýklar için tasarlanan ürün: -445°F (-265°C)'den 195°F (90°C)'ye Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Cryogel® Z , endüstriyel uygulamalar ve petrol ve gaz iþleme endüstrilerideki (LNG, LPG, etilen, vs.) ortam altýnda kullanýlýr. Cryogel® Z, %50-%75 oranýnda düþürülmüþ kalýnlýðýyla dünyadaki herhangi bir kriyojenik yalýtým malzemesinden daha düþük bir k deðerine sahiptir. Cryogel® Z'nin fabrikasyon buhar bariyerli esnek battaniye formu, daha düþük maliyetli, daha yüksek performanslýdýr; montajý daha hýzlýdýr ve daha dayanýklýdýr.

ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1
29
AEROJELLER OLAÐANÜSTÜ YAPI VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERE SAHÝPTÝR
Aerojel yapýsýnýn yüksek derecede gözenekli doðasý, birim aðýrlýk baþýna çok büyük yüzey kaplama imkaný sunar. Örneðin; 100 kg/m3 (Suyun 10'da 1'i) yoðunluða sahip bir silis aerojel malzeme 800-1500 m2/g'lýk bir yüzeye sahip olabilir. Bu, katý malzemenin her gramýyla 3-4 futbol sahasý büyüklüðünde bir alan kaplamaya eþittir -olaðandýþý miktardaki bir yüzey aerojel yapýsýyla birlikte kapsanýr.- 100 kg/m3'lik yoðunluklu jele göre Aerojel yapý içerisindeki açýk boþluk yüzdesi %94'tür.

Silis Aerojel malzemenin diðer tipik "olaðanüstü" özellikleri:

   * Aerojeller tüm katý maddelere göre en düþük ýsýl iletkenliðe sahiptir
   * Aerojeller duyulabilir sesin istisnai yansýtýcýlarýdýr, mükemmel bariyerlerdir. Yapýsýndan dolayý çok düþük hýzda ses hýzýna (~100 m/s) sahiptirler.
   * Aerojeller egzotik enerji emici olabilirer, kalýn çeliðe nüfuz edebilen havadaki yüksek hýzlý kir parçacýklarýný yakalama kapasitesi gösterirler
   * Yüksek iç yüzey alaný (1500 m2/g'a kadar)
   * Katý maddelerle kýyaslandýðýnda ultra düþük -havaya yakýn deðerde- kýrýlma indisi (1.025)
   * Bir katýya göre ultra düþük yalýtkanlýk sabitliði (< 1.1 olabilir)


Aspen Aerogels® TARAFINDAN ÜRETÝLEN SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

Genel Özellikler    
Termal Ýletkenlik    38ºC (100ºF) ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K . Ýletkenlik 10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C/-459°F - 650°C/1200°F
Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nm.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.

 ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1
30
Uygulama firmalarý / Aspen aerogel
26 Ocak 2011, 10:02:14
ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1