Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - BAR

1
Alıntı yapılan: xsteelist - 28 Ocak 2007, 20:00:27
teþekkürler  xsteel  için  ama  daha  geniþ  bir  kitap  bulabilirmiyiz  xsteel  le ilgiliÝnternette bulabildiklerimiz bunlar yeni kitaplar buldukça eklemeler yapýlmaktadýr.
Piyasada satýlan kitaplar mevcut ama istanbul izmir gibi büyük þehirlerde ancak bulabilirsin.

Saygýlarýmla...
2
Excel / Ynt: Örnek hakediþ
25 Ocak 2007, 19:05:30
Alıntı yapılan: SerMimar - 23 Ocak 2007, 13:08:21
teþekkürler elinize emeðinize saðlýk


Sevgili SerMimar Arkadaþým forumumuzun düzeni için teþekkür mesajlarý atmak yerine Teþekkür Et butonunu kullanmaktayýz.
Sende bundan sonra teþekkür etmek istediðin konularda bu butonu kullanýrsan sevinirim.

Saygýlarýmla...
3
Alıntı yapılan: elros_s - 11 Kasım 2006, 11:34:19
çok teþekkürler projeler içinElros_s arkadaþým forumda içerisinde teþekkür etmek için teþekkür et butonunu kullanmaktayýz.
Forumumuzun düzeni için sende bu butonu kullanýrsan sevinirim.

Saygýlarýmla...
4
Eritmez63 arkadaþým ilk olarak sana yardýmcý olamadýðým için üzgün olduðumu belirtmek isterim.
Ýstediðin türde otel projeleri genelde internette yayýnlanamaz. Firma çalýþanlarýnda vardýr ama dýþarý çýkarýlmasý yasaktýr.

Saygýlarýmla...
5
Alıntı yapılan: sambursa - 07 Kasım 2006, 22:12:15
merhaba ben yeni üyeyim ve xsteel kullaným kýlavuzunu kaydetmek istedim ama dosya türünün ne olduðu belli deðil farklý oyüzden kaydedilmiyor. bu dosyayý pdf yada word olarak koyamazmýsýnýz


Dosyalar sýkýþtýrýlmýþ türdedirler. Açmak için winrar türü bir programa ihtiyacanýz olmaktadýr. Dosyalarýn sýkýþtýrýlmamýþ halleri pdf normundadýr.

Saygýlarýmla...
6
Xsteel / Ynt: x steel bilen varmý?
10 Haziran 2006, 20:07:32
Alıntı yapılan: mustafa85 - 03 Haziran 2006, 10:50:41
inþaat mühendisi olarak xsteel size yaramaz çünkü hesap yapmýyor. tekniker veya meslek liselerinin iþidir. sap 2000 süper bir program yeterlidir.bizde istanbulda çelik konstrüksiyon imalatý yapan firmayýz.


xsteelin hesap yapmadýðý doðrudur ancak çelik proje çizimleri konusunda çok geliþmiþ bir programdýr.Projesinin hesaplarýný sap2000 ve benzeri programlarla yapan birçok mühendis çizimler içinde (sap2000 çizim vermediði için) xsteel kullanýyor.xsteelle teknik detaylarý (birleþim detaylarý vb.) çizmek çok kolay.
Sonuç olarak arkadaþýmýz çelik iþi yapacaðý için öðrenmesini öneririm.
Ancak þunu da ekleyim piyasada hem hesap yapan hemde çizim yapan paket programlarda mevcut (çelikpro vb.) bunlarýda öðrenebilirsen iþine yarar ve xsteelin yeni versiyonu hesapta yapýcakmýþ piyasaya ne zaman sürülür tam olarak bilmiyorum ancak kýsa bir süre içinde sürülecekmiþ bu yüzden bir süre bekleyip bu programýn kursunu alman senin için daha iyi olacaktýr.Program yeni piyasaya sürüldüðü içinde izmir imo da büyük ihtimalle kurs duyurusu yapýlcaktýr.
þaban arkadaþýmýz çalýþtýðý firmanýn yöneticileriyle konuþup hangi programý öðrenmesi gerektiðini kararlaþtýrýp ilgili program üzerinde uzmanlaþmasý kendisi için iyi olacaktýr.

Saygýlarýmla...
7
Apartman projesi...

Saygýlarýmla...
8
Kantar projesi biraz küçük ölçekli ama ilgilenen arkadaþlara bi fikir vermesi açýsýnda ekledim.

Saygýlarýmla...
9
Sap2000 / Ynt: autocad import
26 Nisan 2006, 23:35:32
Sap2000'nin niye böyle yaptýðýný anlayamadým.
Herþeyi doðru girmiþsin gibi gözüküyor.
Farklý bir sap2000 versiyonuyla denesen bi ihtimal hata vermeyebilir.
Bu konuda sana yardýmcý olamadým kusura bakma.

Saygýlarýmla...
10
Sap2000 / Ynt: autocad import
25 Nisan 2006, 21:02:23
Öncelikle aramýza hoþgeldiniz.
Autocad deki çizimlerinizi kabuk eleman ve solid eleman olarak aktaramýyorsanýz sorun büyük ihtimalle çizmiþ olduðunuz elemanlarý gruplandýrmýyorsunuzdur yani birleþtirmiyorsunuzdur.
Siz autocad de çizimlerinizi normal þekilde tek tek çizgiler halinde çiziyorsunuz ve bu þekilde býrakýp sap2000'e aktarmaya çalýþýyorsunuz.Sap2000 de sizin çizmiþ olduðunuz sistemin çizgilerinin birleþtiði her noktayý çubuklarýn düðüm noktasý olarak görüyor tüm çizgilerinizide çubuk eleman olarak görüyor.
Eðer yanlýþ yorumlamadýysam sizinde karþýlaþtýðýnýz sorun bu siz bir kabuk çiziyorsunuz sap2000 onu çubuk elemanlar olarak ve düðüm noktalarý olarak görüyor.
Sorunun çözümü ise çizmiþ olduðunuz kabuk elemaný bir grup oluþturup sanki tek bir elemanmýþ gibi tanýtmak.Yani sizin çizmiþ olduðunuz kabuk elemanýn autocad te ki herhangi bir çizgisine týklayýnca tümü seçilir halde olmalý bu iþlemi patlatmanýn tam tersi olarakta düþünebilirsiniz.
Eðer sorununuz bu deðilse ve yazdýklarým sorununuzun çözümü olmuyorsa konuyu biraz daha açýk bir þekilde ne yapmak istediðinizi nasýl bir konu üzerinde çalýþtýðýnýzý ve auto cad çizimleriyle sap2000 kayýtlarýnýzý buraya eklerseniz size elimizden gelen yardýmý yapmaya çalýþýrýz.

Saygýlarýmla...
11
Anketler / Ynt: Anket--Nükleer Enerji
13 Nisan 2006, 20:04:08
Bence de kullanýlmalý çünkü ilerde kesinlikle kullanmak zorunda kalacaðýz.
Tamam þu bi gerçek mevcut hidrolik rezervimizi tam anlamýyla kullanamýyoruz.Yeni yapýlacak bir çok barajý besleyecek akarsuyumuz var onlarý ilk baþta uygun þekilde kullanmamýz lazým bu bi gerçek.
Ama þuda bi gerçek ki bir gün kesinlikle nükleer enerjiyi kullanacaðýz.
Uygun þekilde projelendirilirse ve düzenli olarak kontrol edilirse ki bu þartlar kesinlikle saðlanacaktýr ha aklýmýzda þu vardýr -bizde kontrol edilmez kardeþim. ama zaten biz kontrol etmesek bile bize dýþ devletler zorla kontrol ettirecektir çünkü zararlarý sadece Türkiyeye deðil birçok komþumuzuda etkileyeceði için ve bunlarýn baþýnda ab üyesi komþumuz yunanistan olduðu için zaten bizi kontrol edecekler.
Neden yunanistan yazdým zira nükleer enerji santrali kurulma planlarýnda yapýlmasý düþünülen yerler arasýnda ilk baþta Karadenizin kuzeyinde adýný hatýrlayamadýðým bir yer gelmekte ikinci bölge ise Ege ve turistik yerlere zarar vermemesi için Çanakkale taraflarýnda ölü bir bölgeden söz edilmekte ve son olarakta Akdeniz de bir koy gelmekte.
Gerçi nereye kurulacaðý da çok zor karar verilecek bir konu çünkü nedense insanýmýz yeni olan herþeye ayaklanmayý sever ne olduðunu bilmeden -aaaa bu patlar diyip imza toplarlar yollara dökülürler.
Þunlarý da eklemeden geçemeyeceðim bu santralin nereye kurulacaðýndan çok atýklarýnýn  nereye býrakýlacaðý düþünülmeli.Bu atýklar yýllarca muhafaza edilmek zorundalar biz amerika deðiliz ki canýmýzýn istediði yere gömelim kovan inþaa edip yýðýnlayalým.Yine Ege de bir ada düþünülüyormuþ ölü üzerinde ot bitmeyen bir yer diyorlar bakalým buraya kimler ne diyecek yunanistan tepki verecekmi ki verecektir büyük ihtimalle.
Sonuçta bence kurulmalý ama çok çok düþünülerek bizlerde destek vermeliyiz.

(Türk pilotlarýnýn bir deyimi vardýr benim çok sevdiðim onu burada yazmak istedim.Bilmyorum konuyla pek alakasý olmadýðý için ne alaka bu yorumu yapýlabilir.Eðer bi rahatsýzlýk verdiysem üzgünüm.
Bizi Kýbrýsta rumlara Kosova da sýrplara Ege de komþuya sorun... )

Saygýlarýmla...
12
Genel Konular / Ynt: Venedikli Marangoz
07 Nisan 2006, 00:19:11
Bu adama söylenecek biþey yok.
Helal olsun.

Saygýlarýmla...
13
Burasý türkiye olur böyle þeyler dedirtiyorlar sahiden :)

Saygýlarýmla...
14
Güzel zamanlama saatimin baþýnda olacaðým.

Saygýlarýmla...
15
Baba çinde dir.

Saygýlarýmla...