Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - THE RISING

1
B-2 GRUBU  .  İŞ DENEYİM BELGESİ      .  ÜST YAPI

ŞANTİYE ŞEFİ :      450.000.000.-TL

1/5 (%20) BEDELİ : 90.000.000.-TL (110.000.000.-TL tutarındaki ihalelere de girilebilir)


A.Ş. dahilinde hemen İhalelere girilebilir.


Belge sahibi iletiþim; 0 530 635 25 29
2
Piyanoda Dünya Rekoru kýrýldý. a haber TV ve Star TV Ana haber bültenlerinde "Haber" konusu oldular.


6 yaþýnda "DAHÝ ÝKÝZ PÝYANÝSTLER" ünvanýný almýþ olmalarýndan dolayý Ülkemizi dünyada temsil etmenin gururunu yaþattýklarý için kendilerine baþarýlar dileriz.


Onlara destek olmanýn zamaný....  youtube kanalýna Abone olup diðer Sosyal Medya hesaplarýnda da paylaþalým lütfen arkadaþlar...


Baþarýlarýna destek verelim...

https://www.youtube.com/ElaEkinpiano       adresinden ABONE olup izleyebilirsiniz..


Co-Admin
3
Mutlu BÝR YAÞAM ÝÇÝN ÖNERÝLER

1. Affedin.

2. Ýlaçla yaþamaktan kaçýnýn.
3. Randevularýnýzý önceden ayarlayýn.
4. Hafýzanýza güvenmeyin; mutlaka yazýn.
5. Aracýnýzý, bozulmadan servise götürüp bakým yaptýrýn.
6. Her kilidin yedek anahtarýný yaptýrýn ve belli yerlerde bulundurun.
7. Daha sýk 'hayýr' deyin.
8. Yapacaklarýnýzý öncelik sýrasýna sokun.
9. Zamanýnýzý israf etmeyin.
10. Öðle ve akþam yemeklerini basitleþtirin.
11. Kötümser insanlardan uzak durun.
12. Önemli evrakýn birden fazla fotokopisini çektirin.
13. Evde çalýþmayan ne varsa tamir ettirin.
14. Yapmaktan hoþlanmadýðýnýz iþler için yardým isteyin.
15. Ýhtiyaçlarýnýzý önceden belirleyin.
16. Bir defada yapýlmasý zor büyük iþleri, küçük parçalara ayýrýn.
17. Etrafý toplayýn, daðýnýklýktan kurtulun.
18. Gülümseyin.
19. Bebekleri gýdýklayýn.
20. Dost bir kediyi veya köpeði okþayýn.
21. Kendinizi, bütün sorularýn cevabýný bilmekle yükümlü hissetmeyin. Bazý þeyleri de bilmeyin.
22. Karþýlaþtýðýnýz insanlara, onlarýn hoþuna gidecek bir þey söyleyin.
23. Yaðmur yaðmasýný isteyin; yaðýnca yaðmurda yürüyün.
24. Arada bir çarþý hamamýna gidin.
25. Kendi kendinize, nerede eski günler, her þey daha güzeldi demekten vazgeçin.
26. Verdiðiniz kararýn ne anlama geldiðini iyi düþünün.
27. Kendinize güvenin.
28. Nüktedan olun.
29. Sizi mutlu edecek bir þey yapmayý yarýna býrakmayýn.
30. Hiç tanýmadýðýnýz insanlara yürekten bir merhaba deyin.
31. Eski bir arkadaþlarýnýzla karþýlaþýnca ona sýkýca bir sarýlýn.
32. Hava açýksa, gece yýldýzlarý seyredin.
33. Bir þarkýyý ýslýkla çalmayý öðrenin.
34. Arada bir þiir okuyun.
35. Kendinize bir demet çiçek alýn. Bir çiçek koklayýn.
36. Yardým istemekten çekinmeyin; alamazsanýz üzülmeyin.
37. Görünüþünüze özen gösterin.
38. Her þeyi kararýnda yapýn; ifrata kaçmayýn.
39. Nerede gerekiyorsa, orada mutlaka gerekli emniyet tedbirini alýn.
40. Daima daha iyisini yapmaya çalýþýn, ama mükemmeliyetçi olmayýn.
41. Resim ve heykel sergilerini gezin.
42. Ayakkabýnýzý boyatýn.
43. Berbere gidin.
44. Kendi kendinize bir þarký mýrýldanýn.
45. Ýyi bir müzik dinleyicisi olun.
46. Kendi kendinize yetmeyi öðrenin.
47. Her gün biraz idman yapýn; her fýrsatta yürüyün.
48. Dünyanýn en yetenekli insaný olmadýðýnýzý kabul edin gerekiyorsa elimden ancak bu kadar geliyor deyin.
49. Yeni moda birkaç þarkýlarýn sözlerini ezberleyin.
50. Ýþe erken gidin.
51. Ýþe her gün ayný yoldan gitmeyin.
52. Amirinizden izin alýp bazen iþten erken çýkýn.
53. Kýrlarda dolaþýn.
54. Maça gidip baðýrýn.
55. Baþkalarý dilemeden, siz onlara iyi günler dileyin.
56. Teþekkür edin.
57. Arabanýza güzel koku yayan bir alet koyun.
58. Evde kendi kendinize yemek piþirin, güzel bir sofra kurun,sonra da afiyetle yiyin.
59. Baþkalarýný adam etmekten vazgeçin.
60. Severken karþýlýk beklemeyin.
61. Sinemada film seyrederken patlamýþ mýsýr atýþtýrýn.
62. Bir aðaç, olmazsa bir çiçek dikin.
63. Þiþmanlamayýn.
64. Hatýra defteri tutun.
65. Bir hela temizleyin.
66. Káðýttan bir uçak yapýp uçurun.
67. Bir derneðe veya kulübe girin, arkadaþ edinin, toplantýlara katýlýn..
68. Mutlaka yeterince uyuyun.
69. Az konuþun, çok dinleyin.
70. Ýþ arkadaþlarýnýza ve dostlarýnýza iltifatý esirgemeyin.
71. Bir güne yapýlacak çok þey týkýþtýrmayýn.
72. Acelesiz yaþayýn; daha önünüzde yaþanacak çok güzel günler var.
73. Stresli davranmak, doðuþtan gelen deðil, sonradan kazanýlan kötü bir huydur; bunu unutmayýn.
74. Son söz: Öfkeyi, kendinize zevk edinmeyin.

Doç.Dr.Yavuz Dizdar

4
Genel Kültür / D VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ
02 Aralık 2016, 12:50:35
ÞEHÝRDE YAÞAYAN HER ÝNSANIN HASTALIÐI:  D VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ

Þehir hayatýnda insanlarýn güneþten yararlanma oraný çok düþük olduðundan vücudumuz D vitamini üretememektedir. Vücut tarafýndan yapýlmasý nedeniyle buna D hormonu demek daha doðru çünkü tüm vücut hücrelerince kullanýldýðýndan hayati öneme sahiptir. Vücudumuzda bulunan 2000 adet genin çalýþmasý için D vitamini gereklidir. D vitamini eksikliði günümüzde en yaygýn saðlýk sorunudur.  Ülkemizde görülme sýklýðý %90'ýn üzerindedir. Eksikliðinde vücut direnci düþtüðünden her türlü hastalýða yakalanma tehlikesi artmaktadýr. Yaþadýðýnýz saðlýk sorunlarýnýn bir çoðunun nedenidir. Yaþam kalitesi azalarak insanlar kendilerini yorgun hissetmesine, depresyona, kemik aðrýlarýna yol açmaktadýr.  D vitamini eksikliðinde otoimmün hastalýklar, kanser ve enfeksiyon görülme riski artmaktadýr. Bunun anlamý D vitamini vücut direnci için gerekli olup, eksikliðinde bünye zayýfladýðýndan bildiðiniz tüm hastalýklara yakalanma ihtimali artmaktadýr. Gebelerde eksikliðinde sakat, problemli nesillere, çökkün kadýnlarýn çoðalmasýyla nüfus artýþýnda azalmaya  neden olmakta, böylece toplumun yaþlanmasý giderek artmaktadýr.

D vitamininin ilk bilinen etkisi  kemiklerdeki sertliðin, saðlamlýðýn saðlanmasý olmuþ, son zamanlarda tüm doku ve sistemlerde etkili olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu bilgiler yeni olmasý nedeniyle saðlýkçýlar tarafýndan da yeterince bilinmemekte, en yaygýn hastalýk olmasýna raðmen üzerinde durulmamakta, sonuçta saðlýksýz bir toplum, kanserin hýzla yayýldýðý bir dünya, giderek artan saðlýk harcamalarý nedeniyle iflasa sürüklenen bir saðlýk sistemi ortaya çýkmýþtýr.
Çözüm ise çok ucuz olan D vitamini tüketmek veya bol güneþlenmektir. D vitamini etki gösterebilmesi için beraberinde besinlerle kalsiyum (yeþillik, yoðurt, peynir vb) ve magnezyum (kuruyemiþ, portakal, balýk, patates vb) almak önemlidir.

Saðlýklý bir yaþam ve saðlýklý yaþlanmak için D vitamini düzeyi kanda 50 ng/ml olmalýdýr. Özellikle geliþme çaðýndaki çocuklarda, kronik hastalarda, evden çýkmayanlarda, gebelerde, cildine güneþ düþmeyenlerde, güneþ koruyucu kullananlarda, yaþlýlarda, kemik erimesi olanlarda,  D vitamini eksikliði had safhadadýr.  Ülkemizde þehirleþme oraný %75 olup artýk insanlar yeterli güneþ alamamaktadýr. Modern ama güneþ görmeyen evlerde, güneþten kaçan insanlarda, genç-yaþlý, kadýn-erkek fark etmeden çok yaygýn olan D vitamini eksikliði toplumsal bir felakete dönüþmüþ durumdadýr. Siz olmasanýz bile en yakýnýnýzdaki insanlar bu saðlýk sorununu az veya çok yaþýyor.

5
Genel Kültür / TAÞ DEVRÝ AKILLI BESLENME
02 Aralık 2016, 12:48:06
PROBÝYOTÝKLER (BAÐIRSAK FLORASININ ZENGÝNLEÞTÝRÝLMESÝ)

Geleneksel yemek kültürlerine baktýðýmýzda insanlarýn diyetinin en az yarýsýnýn fermente edilmiþ gýdalar olduðunu görürüz. Bizim ülkemiz için baþlýca fermente gýdalar yoðurt, kefir, peynir, zeytin, ekþi hamur ekmeði, balýk, tarhana, sirke, boza, þalgam suyu ve turþulardýr. Maalesef son yýllarda gýda endüstrisi gýdalarýn raf ömrünü artýrmak için (UHT, pastörizasyon vb.) probiyotikleri tahrip etmektedirler.
Artýk ekþiyebilen bir yoðurdu, ekþi maya ile yapýlan bir ekmeði þehirlerde bulmanýz oldukça zordur. En önemli probiyotik kaynaklarýndan biri turþulardýr. Mesela lahanayý ele alalým, bu sebzeyi ancak 2-3 ay taze bir þekilde yiyebilirsiniz. Ama lahanayý turþu yaparsanýz bütün bir yýl boyunca yiyebilirsiniz. Üstelik lahana turþusu taze lahanadan çok daha besleyici bir gýdadýr. Örneðin probiyotiklerden vitaminlerden ve sindirici enzimlerden son derece zengindirler. Bir porsiyon turþudan 10 trilyon probiyotik alabilirsiniz. Hâlbuki en güçlü probiyotik preparatý bile nadiren 10 milyar koloniden fazlasýný içerir. Sindirim enzimleri sindirime yardýmcý olurken birçok toksinin de nötralize edilmesini saðlarlar.
Baðýrsak florasýnýn zenginleþtirilmesinde önce geleneksel fermantasyon ürünleri (turþu, keçi sütünden mayalanmýþ yoðurt, kefir, peynir, darýdan yapýlan boza, doðal sirke vb) tüketilir. Bunlar yeterli olmuyorsa piyasada satýlan probiyotikler preparatlar da diyete ilave edilir.
Uzun süredir probiyotiklerden fakir gýdalarla beslenen ve baðýrsak florasý normal olmayan kiþilere probiyotiklerden zengin gýdalar verilirken dikkatli olmak gerekir.
Baðýrsak florasý normal olmayan kiþilerin baðýrsaðýnda çok sayýda patojen mikroplar vardýr. Birden bire yoðun probiyotik alýnýrsa, probiyotikler hastalýk yapan mikroplarý öldürür. Bu mikroplardan çýkan çok sayýda toksinler kana geçerek hastanýn rahatsýzlýklarýný artýrýr. Hastalarda geçici bir süre hiperaktivite, davranýþ bozukluklarý, uyku sorunlarý, hýrçýnlýk ve saldýrganlýðý arttýrabilir. Ancak bu geçici bir durumdur ve bu ekstradan oluþan toksinlerin vücuttan atýlýmýný takiben ortadan kalkar. Buna Ýngilizcede 'die-off reaction' denir. Aslýnda bu bir 'iyileþme krizi'dir. Bu durumu önlemek için probiyotiklere ya da probiyotik gýdalara küçük miktarlarda baþlanarak daha sonra yavaþ yavaþ artýrýlýr. Örneðin turþu verilirse önce 1 tatlý kaþýðý turþu suyu verilir. Daha sonra bu miktar artýrýlýr. En sonra turþunun kendisi yine az miktarla baþlanarak giderek artýrýlýr. En sonunda bir porsiyona çýkarýlýr. Böylece hastalýk yapan mikroplar yavaþ yavaþ ölür.
Doðal yollar ile kontrol edilemeyen hastalara sindirim enzimleri takviyesi, patojen mikroplara karþý antibiyotikler ve ticari probiyotikler verilir. Antibiyotik tedavisi sýrasýnda da dikkatli olmak gerekir. Çünkü birden bire ölen patojen mikroplarýn toksinleri daha önce anlattýðýmýz iyileþme krizine neden olabilir. Bu durumu önlemek için antibiyotiklere küçük dozlarda baþlanýr ve daha sonra doz yavaþ yavaþ artýrýlýr.


  Prof. Dr. Ahmet AYDIN
ÝÜ Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ABD
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý Baþkaný
6
Genel Kültür / Yasaklar Ülkesi : Kuzey Kore
02 Aralık 2016, 12:42:18
Yasaklar Ülkesi : Kuzey Kore
★ Kuzey Kore'de turistlerin fotoðraf çekmesi kesinlikle yasaklanmýþtýr. Turist olarak giderseniz bu kuralý unutmayýnýz. Aksi takdirde gezinizi hapishane de tamamlamak zorunda kalýrsýnýz.
★ Kuzey Kore'de yaþayan halkýn %70'i Ateist.
★ Kuzey Kore'de saç kesimleri devlet tarafýndan belirlenmiþtir. Kendinize has bir saç stili ile sokaða çýkarsanýz, hapsi boylarsýnýz.
★ Kuzey Kore'nin müzik sektöründe ülkeyi eleþtirecek türden parçalarýn çýkarýlmasý kesinlikle yasaktýr. Þarkýlarda Kuzey Kore'yi övme zorunluluðu bulunmakta.
★ Ülkede þu anda tek baþýna iktidarlýðýný sürdüren Kore Ýþçi Partisi dýþýnda bir baþka siyasi oluþum veya örgütlenmeye gidilmesi yasak. Oldu da böyle bir giriþimde bulunuldu, sonuçlarý da idama kadar gidecek aðýrlýkta.
★ Seyahat özgürlüðünün kýsýtlandýðý Kuzey Kore'de halkýn %80 i Bisiklet ile yolculuk yapýyor.
★ Yabancý gazetecilerin ülkeye girmesi yasak. Partiden izin çýkmasý koþuluyla gazeteciler kýsa bir süre ülkeye girebilirler.
★ Televizyonda devlete ait sadece iki kanal var ve 17.00-23.00 saatleri arasýnda yayýn yapýyor. Kanallardan biri sadece haber yayýnlýyor. Öteki kanalda ise kültür-sanat programlarý ve filmler yayýnlanýyor. Televizyonda her gün devlet baþkanlarý Kim Jong-Un'un propaganda görüntüleri yayýnlanýyor.
★ Halkýn aldýðý ortalama maaþlar 150 Euro civarý. En yüksek maaþ ise 400 Euro.
★ Ülkede internet baðlantýsý, cep telefonu, iletiþim cihazlarý yok. Devletin oluþturduðu bir intranet var ve bu intranet sadece kütüphanelerde ve üniversitelerde var. Ýntranetin içeriðini devlet belirliyor.
★ 11 yýllýk eðitim zorunlu. Bu eðitimden sonra okumak isteyenlere izin veriliyor ancak okumak istemeyenlerin tek tercih hakký var: Orduya katýlmak.
★ Geceleri belli bir saatten sonra ülkeye elektrik verilmiyor.
★ Tek baþýna ev tutmak yasak. Bir eve yerleþmek için evlenmeniz gerekiyor. Ev seçmek de yasak, ilgili kurumun sizin için seçtiði evde oturmak zorundasýnýz.
7
 
Müteahhitlik baþvurusu için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn istediði evraklar aþaðýdaki gibidir.

GEÇÝCÝ MÜTEAHHÝTLÝK ÝÇÝN:
1-      Kimlik Fotokopisi
2-      Baþvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont baþvuru sahibi adýna yatýrýlacaktýr.

GERÇEK KÝÞÝ ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Ticaret Odasý Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak. (Faaliyet alanýnda inþaat ile ilgili kodlar bulunacaktýr)
4-   Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak. (Faaliyet alanýnda inþaat ile ilgili kodlar bulunacaktýr)
5-      Vergi Levhasý Fotokopisi
6-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont baþvuru sahibi adýna yatýrýlacaktýr.

ÞÝRKETLER ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý, Son Ortaklýk Durumlarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Þirketin Ticaret Odasý Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
3-   Þirketin Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-      Þirketin Vergi Levhasý Fotokopisi
5-      Þirketin Kuruluþ Gazetesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
6-      Herhangi bir deðiþiklik ( unvan, sermaye artýrýmý, amaç ve þirket temsil) olduysa bunun yayýnlandýðý ticaret sicil gazetesi ( aslý veya aslý gibidir onaylý sureti )
7-      Son ortaklýk pay durumunu gösterir gazete (aslý veya aslý gibidir onaylý sureti)
8-      Ortaklarýn Kimlik Fotokopileri
9-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont þirketin vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.

ADÝ ORTAKLIK ÝÇÝN:

1-      Kiþilerin Kimlik Fotokopileri
2-      Baþvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý, Son Ortaklýk Durumlarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Ortaklara Ait Ticaret Odasý Kayýt Belgesi. (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-   Ortaklara Ait Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi. (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
5-      Ortaklýk sözleþmesi (Noter Onaylý Aslý)
6-   Ýlgili vergi dairesi müdürlüðünden alýnacak adi ortaklýða ait vergi numarasýný gösteren belge.
7-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont adi ortaklýðýn vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.
      8-   Adi ortaklýk kayýtlarýnda ortaklarýn her biri için müteahhitlik kaydýnýn tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir.

YAPI KOOPERATÝFLERÝ ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapý Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince Ýmzalanacak.)
2-      Yapý Kooperatifinin Ticaret Oda Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý). 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
3-  Yapý Kooperatifinin Ticaret Oda Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý). 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-      Yapý Kooperatifinin Vergi Levhasý Fotokopisi
5-      Yapý Kooperatifinin Kuruluþ Gazetesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
6-      Yapý Kooperatifinin Kendi Yapýlarýnýn Müteahhitliðini Üstlenmeye Yetkili Olduðunu Gösterir Genel Kurul Kararý veya Kararýn Yayýnlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
7-      Kooperatif Binalarýnýn Ýnþa Edileceði Arsanýn Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmasý Halinde Tapu Senedi; Arsanýn Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmamasý Halinde Arsa Sahibi Ýle Yapýlmýþ Noter Onaylý Tapuya Þerh Verdirilmiþ Satýþ Vaadi Sözleþmesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
8-      Yapý Ruhsatý Düzenlenecek Kooperatif Binasýna Ýliþkin Ýlgili Bilgilerin Yer Aldýðý Temsile Yetkili En Az Ýki Yönetim Kurulu Üyesince Ýmzalý “Yapý Ruhsatý Ön Baþvuru Formu” (Ýlgili Kýsmý Doldurulup Ýmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydý Ýçin Müdürlüðümüzce Hazýrlanacak Ýkinci Formunda Ýmzalanmasý Gerekmektedir.)
9-      Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
10-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
11- Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.

www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaþ giriþinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772
NOT: Sadece geçici müteahhit tanýmlamalarýnda vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapýlan baþvurularda vekaletname noter onaylý asýl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis Ýþlemlerini Yürütmek Üzere“ ibaresi bulunacaktýr.
Ýstenen evraklarýn baþvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kiþiler, þirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüðümüz personelleri tarafýndan incelenmesi gerekmektedir.
8
Faydalý bilgiler / Emlak Terimleri Sözlüðü
25 Kasım 2014, 21:50:11
Emlakçýlýkla Ýlgili Terimler – Emlak Terimleri Sözlüðü

1- EMLAK: Mülk ve maldan oluþan emlak kelimesi ev, arsa, bað, bahçe, tarla, ve arazi gibi taþýnmayan mallarýn orta adýna denir.
2- HARÝTA: Harite, coðrafya olgularýnýn daðýlýmýný bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
3- PAFTA: Pafta, haritayý meydana getiren parçalarýn her birine denir.
4- ARAZÝ: Yerleþim alanlarý ve yapýlmýþ yollar dýþýnda kalan topak parçasýna denir
5- ADA: Belirli yollarla çevrili imar planlarýn meydana getirdiði parsellerin üzerindeki bir arada oluþumuna denir.
6- MEVZÝÝ ÝMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmýþ bölgeye denir.
7- ARSA (imar parseli): Ýmar planý kapsamýnda yer alan kullaným þekli ve yapýlaþma düzeni belirlenip tamamlanmýþ arazi parçalarýna denir. Arsalarýn diðer bir ismi ile Ýmar parseli’ dir.
8- KOORDÝNELÝ ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarýnýn bulunduðu ves.kaya denir
9- ROPERLÝ KROKÝ: Ýlgili parselin yapýlabilmesini saðlayan, gerekli ölçülerin bulunduðu ves.kaya denir.
10- ÝMAR DURUMU: Ýmar parselinin boyutlarýný, sýnýrýný, imar planýnda kullaným þeklini ve yapýlacak yapýnýn teknik þartlarýný belirten belgeye denir.
11- ÝFRAZ : Tapu kütüðünde kayýtlý bir taþýnmazýn birden fazla parsel haline getirilmesidir.
12- TEVHÝD : Tapu kütüðünde kayýtlý birden fazla taþýnmazýn tek bir parsel haline getirilmesidir.
13- KAT KARÞILIÐI ANLAÞMASI: Taraftar arasýnda þekil, biçim adet (yüzde ) karþýlýðý bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüðü’nce senet altýna temlik þeklidir.
14- KAT ÝRTÝFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapýlacak ve yapýlmakta olan bir veya birden çok yapýnýn baðýmsýz bölümleri için, o arsanýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkýdýr.
15- CÝNS TASHÝHÝ: Tapu kütüðünde kayýtlý bir taþýnmazý niteliðinin deðiþtirerek, bir baþka nitelikteki tapu kütüðünde tescil edilmesine denir.
16- ÝSKAN: Yapýlan yapýnýn bitmesi nedeni ile oturulmak için alýnan yapý kullaným izine denir.
17- DAÝRE: Yapýlarda ayný çatý altýnda birden fazla yapýlan bölümlerden her birine denir.
18- KAT MÜLKÝYETÝ : Tamamlanmýþ bir yapýnýn kat, iþ bürosu, dükkan, maðaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrý ayrý ve baþlý baþýna kullanýlmaya elveriþli olanlarýn üzerinde, o taþýnmazýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkýna denir.
19- AKÝT: Taraflarýn karþýlýklý beyanlarýn alýndýðý resmi senet tanzimine tabi iþlemine denir.
20- SATIÞ VAADÝ : Taþýnmazýn satýþýnýn bir kimseye vaat edilmesidir. 21- HÝSSELÝ TAPU : Birden fazla kiþinin sahip olduðu belgeye denir.
22- MÜSTAKÝL TAPU : Bir kiþinin kendi baþýna sahip olduðu belgeye denir.
23- DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kiþilerce kullanýlarak belirli zaman içinde diðer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
24- GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kýsa sürede yapýlan derme çatma kaçak yapýlara denir.
25- VEKALET: Kiþinin kendi iradesi ile tayin ettiði bir temsil þeklidir.
26- VERASET ÝLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarýný resmi kayýt evraklarý neticesinde kendilerini kanýtlamalý ve ilgili mahkemeden almýþ olduklarý tasdikli belgeye denir.
27- MÝRASIN ÝNTÝKALÝ : Ölen bir kimsenin mal varlýðý ile alacak ve borçlarýnýn mirasçýlarýna geçmesine denir.
28- ÞUFA HAKKI: Hissedarlar arasýnda birinin üçüncü þahýslara satýþýnda yürürlüðe girme hakkýna denir.
29- ÞERH: Tapu kütüðüne geçici mahiyette olmak bazý þahsi haklarýn kaydedilmesine denir.
30- ÝPOTEK: Alacaktan kalan kýsmý için konan þerhe denir.
31- HACÝZ : Ýhtilaflý iþlerden doðan pürüzün çözümü için konulan þerhe denir.
32- TEDBÝR: Emlak ile olan ihtilafýn ve alacaktan doðan ihtilafýn çözümü için konan þerhe denir.
33- ÝZALE-Ý ÞUYU: hissedarlar arasýnda paylaþýlmayan emlakýn mahkeme yoluyla satýþýna isteme þekline denir.
34- ÝNTÝFA HAKKI: Emlakýn iradýndan faydalanma hakkýna denir.
35- KURU MÜLKÝYETÝ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf saðlamayan intifa hakký ile hareket edebilen terime denir.
36- ÝRTÝFAK HAKKI: Ýki emlaktan diðerine geçiþ hakký tesisine denir.
37- KÝRALAMA ÝÞLEMÝ: Taraflarca belirli zaman ve þartlarda anlaþarak sözleþme altýna alýnan kullaným þekline denir.
38- EMLAK BEYANI : Þahýs, kurum ve kuruþlarca sahibi olduklarýný ispatla….. bulunduklarý bölgedeki baðlý olduklarý belediyelere makbuz karþýlýðý verilen belgeye denir.
39- VERASET BEYANI :Varislerin mahkeme kanalý ile kendilerini ispatlamalarý neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarýna veya müþterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarýna denir.
40- 376.DÝLEKÇE : Vergiden doðan cezalarýn azaltýlmasý için ilgili daireye verilen yazýya denir.
41- TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERÝ : Akitli ve akitsiz iþlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapýlan deðiþikleri iþleyen, kayda geçen, bunlarýn sicilini tutan devlet dairelerine denir.
9
Ýþ güvenliði uzmaný olabilmek için para verip eðitim alarak sertifika sahibi olan binlerce kiþiye Danýþtay’tan þok karar çýktý.

Danýþtay 10. Dairesi, iþ güvenliði uzmanlýðýnýn, yapýlan iþin özelliði gereði sadece mühendis, mimar ve teknik elemanlarca yapýlabilecek bir iþ olduðuna hükmetti. Ýþ güvenliði uzmaný olabilmek için para verip eðitim alarak sertifika sahibi olan binlerce kiþiye Danýþtay’tan þok karar çýktý. Danýþtay 10. Dairesi, iþ güvenliði uzmanlýðýnýn, yapýlan iþin niteliði gereði sadece mühendis, mimar ve teknik elemanlarca yapýlabilecek bir iþ olduðuna hükmetti. Böylece sertifika alýp iþ güvenliði uzmaný olarak çalýþmak isteyen 250 binden fazla kiþinin bu planlarý tehlikeye girdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, 11 Ekim 2013’te yürürlüðe giren Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eðitimleri Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin, bazý hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtayda dava açmýþtý.
Danýþtay 10. Dairesi, dava konusu yönetmeliðin dayanaðý 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu’nun 3. maddesindeki “iþ güvenliði uzmaný” tanýmýnýn Anayasa’ya uygun olup olmadýðýný inceledi. Daire, “iþ güvenliði uzmaný” tanýmýný, idare denetim, inceleme ve soruþturmayla görevli müfettiþleri de kapsayacak þekilde geniþletilmesini öngören yönetmeliðin dayanaðý Kanun hükmünün Anayasa’ya aykýrý olduðu sonucuna vararak, Anayasa Mahkemesine baþvurdu. Gerekçede ise, Türkiye’nin ölümlü iþ kazalarý konusunda en yüksek orana sahip ülkeler arasýnda bulunduðu hatýrlatýldý. Gerekçede þu tespitler yapýldý; “Görüldüðü üzere, iþ saðlýðý ve güvenliði, çalýþma hayatýyla ilgili teknik bilgi birikimi, teknik uzmanlýk gerektiren bir konudur. Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn, görevlerini gereði gibi yerine getirebilmeleri için þartlarýný denetleyeceði üretim alanýyla ilgili teknik bilgiye sahip, konusunun uzmaný, yapýlacak iþin niteliðine uygun eðitim almýþ kiþiler arasýndan seçilmeleri gerekmektedir. Ýþ güvenliði uzmanlýðý, yapýlan iþin niteliði gereði teknik bilgi gerektiren bir mesleki faaliyettir.”


Kaynak: memurlar.net
10
 
Etkileþimle çalýþan cihazlara devrim geliyor…

Amerikalý araþtýrmacýlarýn keþfettiði bu yeni teknoloji” target=”_blank”>teknoloji adeta gelecekten bahseden bilim kurgu filmlerinden fýrlamýþ gibi. Tablet, telefon, bilgisayar ve ekran ile çalýþan diðer akýllý cihazlarda kullanýlabilecek bu teknoloji etkileþim olayýný farklý bir boyuta taþýyacak.

MIT araþtýrmacýlarý geliþtirdikleri bu teknolojide dijital dünyayý fiziksel olarak hissetmenin bir yolunu bulmuþlar diyebiliriz. Ýnsanlar ile bilgisayarlar arasýndaki etkileþimin hassaslýðýný arttýrmak için çalýþmalarýna baþlamýþ olan ekip, projelerinin sonunda ekranlarýn etkileþimli biçimde çalýþabilmesini saðlayan bir teknoloji geliþtirmiþler.

Diyelim ki bilgisayarýnýzdan akýllý telefonunuza bir dosya aktarmanýz gerekiyor. Herhangi bir bluetooth baðlantýsý olmadan, bulut sistemi ya da internet kullanmadan hatta kablolara bile ihtiyaç duymadan bu iþlemi yapabilmenin normal þartlarda imkaný yok. Ancak bu yeni teknoloji size bu imkaný son derece havalý bir þekilde sunuyor. Akýllý telefonunuzu bilgisayarýnýzýn ekranýna deðdiriyorsunuz ve böylece interaktif iþlemler yapabileceðiniz bu yeni teknoloji çalýþmaya baþlýyor. Telefonunuz bir anda bilgisayarýnýzýn ekranýyla etkileþime geçiyor ve telefonunuza atmak istediðiniz dosyalarý ekran üzerinde telefonunuzun bulunduðu yere taþýmanýz aktarým iþleminin tamamlanmasý için yeterli oluyor. Adýna THAW teknolojisi adý verilen bu yeni teknolojinin yapabildikleri bununla da sýnýrlý deðil. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarýnýzda yaptýðýnýz bir iþlemi, sadece akýllý telefonunuzu ekrana deðdirip telefonun ekranýna bir kez dokunarak akýllý telefonunuza taþýyabiliyor bu iþlemi yapmaya telefonunuzdan devam edebiliyorsunuz.

THAW teknolojisi insanlarýn bilgisayarlarla ve akýllý cihazlarla olan etkileþiminde devrim yaratacak bir potansiyele sahip.

Bu teknolojinin Dünya tarafýndan ne zaman kullanýlmaya baþlanacaðý bilinmiyor.


silikonvadisi.tv
11
Ýnþaat sektörüne dair takip edilmesi faydalý bulduðunuz internet sitelerini bu baþlýk altýndan paylaþabilirsiniz.

Lütfen, yalnýzca reklam geliri odaklý internet sitelerinin tanýtýmýný yapmayýnýz.


Haber Siteleri

http://www.yapi.com.tr
http://www.dunya.com/insaat-sektoru-haberleri-4hs.htm
http://www.insaatgundemi.com


Genel Portallar

http://www.insaatim.com
http://www.1insaat.biz


Forumlar
http://www.teknikinsanlar.com/
http://forum.yapisal.net
12
            Resmi Gazete’de dün yayýnlanan ‘Mekânsal Planlar Yapým Yönetmeliði’, þehirlerin planlamasýný ve inþaat sektörünü derinden etkileyecek maddeler getirdi. Yeþil alanlarýn yapýlaþmaya açýlmasý ve siluetin korunmasýnda son sözü belediyeler deðil artýk bakanlýk söyleyecek. Düzenlemeyle birlikte bazý büyük imar projeleri anket ve kamuoyu yoklamasýyla halka sorulacak. Vatandaþýn da fikri alýnacak. ÇEVRE ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan dün açýklanan ‘Mekânsal Planlar Yapým Yönetmeliði’ tüm illerdeki planlamayý derinden etkileyecek düzenlemeler getirdi. Bundan böyle ülke genelinde bölge planlarý deðil, mekânsal strateji planlar yapýlacak. Yeni yönetmeliðe göre imar planlarýnda deðiþiklik yapmak zorunlu olmadýkça mümkün olmayacak.

BAKANLIK ONAYI ÞART
Yeni düzenleme ilçe ve büyükþehir belediyesi onayýyla sosyal teknik alanlarýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesi gibi düzenlemeleri ortadan kaldýrýyor. Artýk yapýlan tüm plan deðiþikliði için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn onayý zorunlu olacak. Bakanlýk bu deðiþiklikle, yeþil ve sosyal alanlar üzerinde yapýlacak plan deðiþikliklerinde son sözü kendisinin söylemesini amaçlýyor. Belediyerin imar planý yapmak yetkisi korunsa da ciddi bir merkezi denetim geliyor.
Öte yandan bakanlýk onayý olsa dahi söz konusu alanýn konum ve yüzölçümünün eþdeðer alanýn alternatif olarak gösterilmesi zorunlu olacak. Yani þehirin merkezindeki deðerli bir alanýn alternatifi þehrin dýþýndaki bir bölge olamayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneði Baþkaný Avukat Ali Güvenç Kiraz’ýn verdiði bilgiye göre alternatif olarak sunulan bölgenin park, meydan, açýk alan ve yeþil alan olarak kullanýlmasý da zorunda olacak.


ÞEHRÝN SÝLUETÝNE KORUMA
Kiraz, yeni yönetmelikle bina yüksekliði artýran imar deðiþikliklerinde þehrin ve yakýn alanlarýn siluetini etkilememe þartý getirildiðini söyledi. Ýmar plan deðiþikliði ile emsal artýþý ve kat adedi arttýrýlmýþsa buna uygun sosyal ve teknik alt yapý alaný ayrýlmasýnýn da zorunlu oldu.
Ýmar planlarýnda ticaret-konut, turizm-ticaret-konut, turizm-ticaret alanlarýnda konut kullanýmýna yer verilmesi halinde konut kullaným alanlarý belirlenecek ve buna uygun alanlar ayrýlacak. Buradaki amaç turizm imarý üzerinden rezidans yaparak emsal fazlasý yaratýp bu alanlarýn satýlmasýný önlenmek. Karma konut alanlarýnda konut kullaným alaný belirtilmemiþse bu oran en fazla yüzde 30 olacak.


YENÝ PLANIN GETÝRDÝKLERÝ
AVM ve sanayi kuruluþlarý ile lojistik ve depolama alanlarýnýn þehir dýþlarýna çýkarýlacak.
Turizm alanlarýnda yýlýn belli dönemlerinde nüfus artýþýna paralel sosyal teknik alt yapý alanlarý ve otopark alanlarý ayrýlmasý zorunlu oldu. Kýþ nüfus 30-40 bin yaz nüfusu 1 milyona çýkan Bodrum gibi turizm merkezileri için yeni bir planlama esasý getirildi.
Afetlerde kullanýlacak acil açýk alanlar ve yollar yapýlmasý zorunluluðu getirildi.
Ýlk defa afet ve jeolojik ve doðal verilerin dikkate alýnmasý zorunluluðu getirildi. Yine bazý bölgelerde plan yapýlýrken anket, kamuoyu yoklamasý, toplantý, çalýþtay, internet ortamýnda duyuru, bilgilendirme esasý getirildi.
Ýptal edilen planlarda kurum ve kuruluþ görüþlerinin dikkate alýnmasý zorunluluðu getirildi ve plan yaparken bitiþik ve çevrede mevcut planlarla uyumlu plan yapma zorunlu oldu.
Ýmar planlarýnda kullanýlan alanlarýn içerisinde birden fazla kullaným alaný bulunmasý halinde uygulamada kullanýma iliþkin detaylarý ne kadar otopark yeþil alan sosyal ve teknik alt yapý alaný baðýmsýz bölüm sayýsý açýkça anlatýlacak.
Ýlk defa saðlýklý yaþam ve toplumdaki spora teþvik amaçlý bir plan sistematiði devreye girdi. Okullara çok yakýn çocuk bahçesi, oyun alaný, açýk semt spor alanlarý, kreþ, anaokul, ilkokul fonksiyonlarý organize edildi.

KIYILARA SIKI KONTROL
Kýyý bölgelerdeki tüm kararlarda bakanlýktan uygunluk onayý aranacak. ‘Bütünleþik Kýyý Alanlarý Planlarý’ adý verilen yeni plan bakanlýkça belirlenecek ve bu bölgelerde yapýlacak tüm uygulamalarda bakanlýk son sözü söyleyecek.   

Hürriyet
13
07.06.2014 tarihli yayýnlanan Resmi Gazete tebliði ile;

%50+%50 MÜHENDÝS DÝPLOMA ORTAKLIKLARI ÝPTAL EDÝLMÝÞTÝR.

Ek'teki tebliði inceleyiniz!!!!!

Co-Admin
14
 
Gayrimenkul deðerleme uzmanlarýnýn çatý kuruluþu TDUB'un statüsündeki deðiþiklik gerçekleþti.

Gayrimenkul deðerleme uzmanlarýnýn çatý kuruluþu TDUB'un statüsünde yapýlan deðiþiklik Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi   Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði TDUB'un statüsü, 02.04.2014 tarihli ve 28960 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yeni düzenlemeyle Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði'nin organlarý, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esaslarý, disiplin cezalarý ve çalýþma ilke ve esaslarýna iliþkin hususlar belirlendi.    TDUB'un statü deðiþikliði kapsamýnda 'Birliðin Görev ve Yetkileri' baþlýklý 7'nci maddesindeki b, d, g, h ve i fýkralarý, 'Üyelik' baþlýklý 8'inci maddede 1, 2, 4 ve 10'uncu fýkralarý deðiþtirildi, madde 23 ile 'Disiplin Komitesi', madde 24 ile 'Deðerlendirme Komitesi', madde 25 ile 'Standartlar Komitesi' ve madde 26 ile 'Mesleki Eðitim ve Araþtýrma Komitesi' oluþturuldu.     


Deðerleme sektörü adýna olumlu bir geliþme   
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren birliðin statüsünde yapýlan deðiþiklik sayesinde deðerleme uzmanlarýnýn yaný sýra Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði Kurulu'ndan lisans alan deðerleme kuruluþlarýnýn da birliðe üye olmalarýnýn saðlandýðýný ifade eden TDUB Baþkaný Bekir Yener Yýldýrým, birlik yönetim kurulunun seçimine iliþkin önemli deðiþikliklerin yapýlmýþ olduðunu ve tüm üyelerin TDUB yönetim kurulunda temsil edilmesinin saðlandýðýný belirtiyor.   Yedi yönetim kurulu üyesinden ikisinin baðýmsýz üye, ikisinin ise tüzel kiþi olarak deðerleme kuruluþu olmasýnýn öngörüldüðünü dile getiren Yýldýrým, bu suretle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasýna imkan saðlandýðýný kaydediyor. Yeni komitelerin de ihdas edildiðini ifade eden Yýldýrým, Standartlar Komitesi ve Mesleki Eðitim ve Araþtýrma Komitesi ihdas edilerek deðerleme mesleðinin TDUB çatýsý altýnda geliþmesi ve TDUB'un kendi kurallarýný koyan güçlü bir yapýya kavuþmasýna fýrsat saðlandýðýna vurgu yapýyor.     


Sermaye Piyasalarý Birliði'nde temsil hakký   
Statü deðiþikliði kapsamýnda, TDUB'a yurtdýþýnda temsilcilik açma imkaný saðlandýðý ve Türkiye Sermaye Piyasalarý Birliði yönetiminde temsil hakký verildiðini ifade eden Yýldýrým, Birliðin mevcut üyeleri dýþýnda Birliðe üye olmasý gereken kuruluþlarýn, Statünün yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay içinde üye olmak üzere TDUB'a baþvuru yapmalarý ve bu süreyi izleyen üç ay içinde yeni Statüye uygun olarak organlarýnýn seçimini yapmak üzere TDUB üyelerini Genel Kurul toplantýsýna çaðýrmasý gerektiðinin altýný çiziyor.   TDUB statüsüne ve TDUB tarafýndan alýnacak kararlara uymayan üyelerine beþ bin TL'den elli bin TL'ye kadar idari para cezasý yetkisi verildiðini de kaydeden Yýldýrým, sermaye piyasalarýnýn geliþiminde önemli bir fonksiyonu icra etmesi beklenen Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði'nin statüsünde yapýlan deðiþikliðin gerek sektör gerekse Türkiye ekonomisi için önemli bir ilerleme olduðunu da sözlerine ekliyor.     

milliyetemlak
15
Gelecekte aktif evler hem enerji üretecek hem de bunu tasarruflu bir þekilde kullanabilecek.

Dýþarýdan herhangi bir enerji kaynaðýna ihtiyaç duymadan kendi enerjisini kendi üreten aktif binalara ilginin giderek artýðýný açýklayan HAS Mimarlýk Kurucu Ortaðý Ayþe Hasol Erktin, "Gelecekte aktif evler hem enerji üretecek hem de bunu tasarruflu bir þekilde kullanabilecek" dedi. Rüzgar, soðuk gibi doðanýn olumsuz etkilerine kendini kapatabilen, enerjiyi tasarruflu harcayan, çok kalýn duvarlarý olan, doðaya uygun yönlendirilerek tasarlanan pasif binalar su, elektrik ve yakýtý daha tasarruflu kullanarak doðaya en az zarar verirken, aktif binalar ise dýþarýdan herhangi bir enerji kaynaðýna ihtiyaç duymadan kendi enerjisini üretmesiyle öne çýkýyor.

HAS Mimarlýk Kurucu Ortaðý Ayþe Hasol Ektin, aktif binalarla ilgili olarak þu bilgileri verdi: "Son yýllarda, binanýn kendi enerjisini kendisinin üretip, kent þebekesine aktarmasý özellikle geliþmiþ ülkelerin politikalarýna dahil oldu. Kendi enerjisini üreten akýllý binalar, "aktif" binalar olarak kabul ediliyor. Pasif binalardaki kalýn yalýtýmlý duvarlarýn binada yer kaybýna neden olmasý gibi olumsuzluklar, aktif binalarda giderilebildiðinden, aktif binalara ilgi artýyor."

Enerji Üreten Evler Aktif binalarýn en iyi örneklerinden birinin Berlin'de, bir diðerinin ise Bahreyn'de olduðunu söyleyen Ayþe Hasol Erktin, Berlin'de bir konutun cephesinde güneþ panellerinin kullanýldýðýný bu sayede evin ýsýtýldýðýný ve arabalarýn þarj edilebildiðini, Bahreyn'deki iki kulenin ise yelken þeklinde tasarlanarak rüzgardan enerji üretebildiðini kaydetti. Berlin ve Bahreyn'deki örneklerin, hem mimari estetiði öne çýkardýðýný hem de yenilenebilir enerji aygýtlarýný bünyesinde bulundurduðunu ifade eden Ayþe Hasol Erktin, þöyle konuþtu:

"Bu binalar, çok yeni olmakla birlikte veri üretmeye baþladýlar. Bu öncü binalardan elde edilen sonuçlar olumlu çýkarsa, yenilenebilir enerjilerin mimari estetikle buluþtuðu örnekler artacak. Bu ilk örnekler beklentileri karþýlamazsa yakýn gelecekteki gündemimiz yeni arayýþlarla biçimlenecek" Ýyi Mimari Gerekiyor Mimari tasarýmdan ödün vermeksizin yenilenebilir enerjiyi kullanan "aktif" binalarý gündemlerine aldýklarýný dile getiren Ayþe Hasol Erktin, "Mimari tasarým estetiði ile yenilenebilir enerji unsurlarýnýn bütüncül olarak tasarlanmasý mimarlar için ilave bir ustalýk gerektiriyor" dedi.


KAYNAK:milliyetemlak.com
16
Müteahhitlik karneleri ve iþ bitirme belgeleri katsayýlarý 2014! (1,093)


YAPI, TESÝS VE ONARIM ÝÞLERÝ ÝHALELERÝNDE KULLANILAN MÜTEAHHÝTLÝK KARNELERÝ VE ÝÞ BÝTÝRME BELGELERÝNÝN 2014 YILINA AÝT DEÐERLENDÝRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLÝÐ


28/3/1981 tarihli ve 17293 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Yapý, Tesis ve Onarým Ýþleri Ýhalelerine Katýlma Yönetmeliði uyarýnca, ihalelere iþtirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliði sona ermemiþ müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluþlarca, aþaðýda belirtildiði þekilde ve grubu ayný kalmak þartýyla aktarýlarak kabul edilecektir.


1/1/2014 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve Ýþ Bitirme Belgeleri için geçerli katsayýlar aþaðýda belirtilmiþtir.


A) Tespit olunan bu katsayýlar 1/1/2015 tarihine kadar uygulanacaktýr.


B) 1/3/1981-28/2/1982 arasýndaki tarihleri taþýyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliðini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarý, grubu ayný kalmak þartýyla; 26.589,626 ile çarpýlacaktýr.


C) 1/3/1982-31/12/1982 arasýndaki tarihleri taþýyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarý, grubu ayný kalmak þartýyla; 22.108,782 ile çarpýlacaktýr.


D) Kuruluþlarca iþ bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin deðerlendirilebilmesi için 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aþaðýda tespit olunan katsayýlar uygulanacaktýr.

17
Haberler / Ýnþaat Maliyeti Arttý
04 Mayıs 2014, 14:40:58
 
Bina Ýnþaatý Maliyet Endeksi bir önceki çeyreðe göre yüzde 5,8 arttý.

Bina Ýnþaatý Maliyet Endeksi (BÝME), Ocak–Þubat–Mart aylarýný kapsayan 2014 yýlý birinci çeyreðinde, toplamda bir önceki çeyreðe göre %5,8, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %11,3 ve dört çeyrek ortalamalarýna göre ise %7,2 arttý.

BÝME’de 2014 yýlý birinci çeyreðinde iþçilik endeksi bir önceki çeyreðe göre %4,1, malzeme endeksi ise %6,3 arttý. Bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre iþçilik endeksi %8,8 ve malzeme endeksi %12,1 arttý.
 
   
milliyetemlak.com
18
 
Konut satýþ istatistiklerine göre Türkiye'de geçen yýl 500 bin konut üretildi, 1 milyon 114 bin konut satýldý.

Ýnþaat sektörü yüzde 7 büyürken, bu yýl tamamlanacak 500 bin yeni konut için inþaatlar hýzla yükseliyor. Ýtalyan FM Grubu'nun distribütörü ADV Kule Vinç Genel Müdürü Betül Býyýk, Avrupa'da durgunluk yaþanýrken, Türkiye'de kaydedilen bu geliþmede kule vinçlerin büyük etkisi olduðunu söyledi. Býyýk, "Kule vinç, onlarca iþçinin saatlerce süren çalýþmasýný tek bir hamlede yaparken, maliyetleri yüzde 40 düþürüyor. Kule vinçler 'kara düzen' inþaatçýlýðý bitiriyor" diye konuþtu.

KAYNAK: Ýnþaat&Yatýrým
19
Haberler / Ýnþaat'ta Ýþ Kazasý Riski 4.6
17 Nisan 2014, 19:08:19
 
Ülkemizdeki iþ kazalarýnda 4,6 ile inþaat Sektörü 4. sýrada yer alýyor!

Ülkemizde ise her gün 176 iþ kazasý olmakta, 3 iþçi yaþamýný kaybetmekte ve 5 kiþi iþ kazasý sonucu iþ göremez hale geliyor.
Plato Meslek Yüksek Okulu Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Demet Parlak Poyraz  Türkiye’de, her altý dakikada bir iþ kazasýnýn meydana geldiðini söyledi.

4,6 ile Ýnþaat Sektörü  4. sýrada yer alýyor!

Plato Meslek Yüksek Okulu Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Demet Parlak Poyraz’ýn verdiði bilgiye göre iþ kazasý geçirenlerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda ilk sýrayý madencilik ve taþocaklýðý alýyor. Bu sektörü yüzde 7,7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izliyor. Bu iki sektörü, yüzde 5,2 ile imalat sektörü, yüzde 4,6 ile inþaat sektörü ve  yüzde 3,7 ile taþýmacýlýk, haberleþme ve depolama sektörü izliyor.

Geçen yýl 1.700 kiþi iþ kazalarýnda hayatýný kaybetti!

Plato Meslek Yüksek Okulu Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Demet Parlak Poyraz geçtiðimiz yýl Türkiye’de 74 bin 871 iþ kazasý yaþandýðýný ve bu iþ kazalarýnda bin 700 kiþinin hayatýný kaybettiðini söyledi.

2 bin 36 kiþi iþ kazasý sonucu, 2 bin 73 kiþi de mesleki hastalýðý sonucu iþ göremez hale geldiðini belirten Plato Meslek Yüksek Okulu Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Demet Parlak Poyraz;  “ 506 sayýlý kanunda yer alan 'bir sigortalý yüzde 25’in üzerinde sürekli iþ göremez duruma gelirse ona baðlanacak gelir, asgari ücretin yüzde 70’inin altýna düþemez' alt sýnýrýnýn 2008 yýlýnda uygulamaya konan 5510 sayýlý kanunda olmamasý, çok ciddi maðduriyetlere neden olmaktadýr. Ýþ kazasý sonucu ayný iþ göremezlik oranýna sahip olan bir kiþi eski uygulama ile 800 TL, yeni uygulama ile 150 TL aylýk alabilmekte, bu durum da SGK’ya olan güveni sarsmaktadýr.” dedi

Ýþ kazalarýndaki aðýr kusur ve yüzde 5’lik kusur indirimi uygulamasýnýn da maðduriyetlerde önemli rol oynadýðýna dikkat çeken Plato Meslek Yüksek Okulu Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Demet Parlak Poyraz;  , devletin engellilere baðladýðý aylýklarýn, SGK’nýn iþ göremez duruma gelen kiþilere baðladýðý aylýklardan fazla olmasýnýn tabloyu daha da kötümser bir hale getirdiðini söyledi. Avcý, bu durumdaki sigortalýlarýn, SGK’nýn baðladýðý düþük gelir yüzünden daha fazla olan sosyal yardýmlara da baþvuramadýðýný hatýrlattý.

Dünyada her dakika ise 4 iþçi, iþ kaynaklý hastalýk veya kazalardan dolayý hayatýný kaybediyor!

Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO)  2013 Yýlý Ýþçi Görünümü Raporu'na göre; dünyada; 1,1 milyar iþçi günlük 4 dolara çalýþýrken 50 milyon kadýn ev iþçiliði yapýyor. Ayrýca, dünyada çalýþan çocuk iþçi sayýsý 168 milyon olarak açýklanýrken 232 milyon kiþi ise memleket ve ülkelerini terk etmiþ göçmen iþçi olarak çalýþýyor. Her dakika ise 4 iþçi, iþ kaynaklý hastalýk veya kazalardan dolayý hayatýný kaybediyor.

• Kriz öncesi tahminlere göre dünyada her 15 saniyede bir iþçi, iþ kazalarý veya meslek hastalýklarý nedeniyle hayatýný kaybetmektedir.

• Her gün yaklaþýk 6 bin 300 kiþi iþ kazasý veya meslek hastalýklarý nedeniyle yaþamýný kaybetmektedir. Her yýl yaklaþýk olarak 360 bin kiþi iþ kazasý, 1 milyon 950 bin kiþi ise meslek hastalýklarýndan dolayý yaþamýný yitirmektedir.

• Her yýl 270 milyon iþ kazasý meydana gelmekte ve 160 milyon kiþi meslek hastalýklarýna yakalanmaktadýr.

• Her yýl, çoðunlukla geliþmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayý 651 bin iþçi yaþamýný yitirmekte ve dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalýklarýnýn % 10?unun iþ yerlerinde zehirli maddelerle temas yüzündenoluþtuðu belirtilmektedir. ILO?ya göre bildirim ve kayýt sistemindeki eksiklikler nedeniyle çoðu ülke için gerçek rakamlarýn daha yüksek olmasý kaçýnýlmazdýr.

• Her yýl asbest yüzünden 100 bin kiþinin yaþamýný yitirdiði tahmin edilmektedir. Üstelik dünyada asbest üretimi 1970?lerden bugüne sürekli azalmasýna raðmen, geçmiþ dönemde temasta bulunanlar için risk hala devam emektedir.

• Her yýl silis tozundan kaynaklanan ve ölümcül bir akciðer hastalýðý olan silikozis, on milyonlarca insanýn hayatýný etkilemektedir. Latin Amerika’da maden iþçilerinin % 37?si bu hastalýða yakalanmýþtýr. Bu oran 50 yaþýn üzerindeki iþçilerde % 50?ye yükselmektedir. Hindistan’da taþ kalem iþçilerinin % 50?si ve taþ kýrma iþçilerinin % 36?sý bu hastalýða yakalanmýþ durumdadýr.

• ILO?ya göre tüm dünyada istihdam açýsýndan önemli bir yer tutan inþaat sektöründe oldukça yüksek sayýlarda iþ kazasý yaþanmaktadýr. Sektörde mekanizasyon artmasýna karþýn el emeði hala büyük bir rol oynamaktadýr. ILO rakamlarýna göre tüm dünyada inþaat sektöründe her yýl 60.000 ölümcül kaza yaþanmakta ve buna göre her 10 dakikada bir kiþi bu þekilde iþ kazasý sonucu yaþamýný yitirmektedir.

KAYNAK: Milliyet
20
Haberler / Engellilere özel bir ayrýcalýk
17 Nisan 2014, 19:06:55
 
Engelliler, emekli olduktan sonra çalýþsalar dahi birden fazla konutlarý olmadýðý takdirde, emlak vergisi ödemezler.

EMLAK Vergisi uygulamasýnda, engellilerin durumu farklý. Engelliler, emekli olduktan sonra çalýþsalar dahi birden fazla konutlarý olmadýðý takdirde, emlak vergisi ödemezler. Engelli bir kiþinin brüt 160 m2 bir evi ve kira aldýðý 10 dükkaný dahi olsa, konutu için emlak vergisi ödemez. Dükkânlar için öder. Engelli, evini kiraya verip kendisi yakýnlarýnýn yanýnda otursa dahi bir evi için Emlak Vergisi ödemez (GÝB. Denizli VD.Bþk., 06.12.2012 tarih ve 15.01-175-517 sayýlý özelge).

EVÝ OLAN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝNE EMLAK VERGÝSÝ YOK

Öðrenciler de hiç bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil olduklarý için 200 m2 yi aþmayan bir evleri varsa, emlak vergisi ödemezler.
ÖRNEK: Atýlým Üniversitesi›nde öðrenci olan Arda›ya, babasýndan 140 m2 bir ev miras kalmýþtýr. Arda bu evde annesi ile birlikte oturmaktadýr.
Arda, üniversite öðrencisi olduðu için geliri yoktur. Evi de 200 m2 ‘nin altýnda olduðundan, emlak vergisi ödemeyecektir.

KOCASINDAN HARÇLIK ALAN FATMA HANIM’A “GELÝRÝ VAR” DENÝLEMEYECEÐÝ

Emlak vergisi uygulamasý bakýmýndan ev hanýmlarý, hiç bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil edilir. Brüt alaný 200m2 ‘yi aþmayan bir evi varsa emlak vergisi ödemez.
Bu nedenle, Fatma Haným’ýn eþinin çalýþmasý ve mutfak masrafý, evin diðer ihtiyaçlarý ve alýþ veriþ yapmasý için ona düzenli olarak para vermesi, Fatma Haným’ýn “geliri olduðu” anlamýna gelmez (Maliye Bakanlýðý GÝB Ýstanbul Vergi D. Bþk.’nýn 22.3.2011 tarih ve 006.01-185 sayýlý özelgesi ile yapýlan açýklama da bu yöndedir).

SIFIR ORANLI EMLAK VERGÝSÝ ÝÇÝN “EVDE BÝZZAT OTURMA” ÞARTI VAR MI?

Ýndirimli emlak vergisi uygulamasýndan yararlanabilmek için konutta “bizzat oturma” koþulu aranmýyor.
Bu nedenle, sahip olduðu tek konutu kiraya verip, baþka bir konutta kira ile oturanlar da diðer koþullarý taþýmalarý halinde, emlak vergisi ödemezler (GÝB Ank.VD.Bþk., 14.03.2012 tarih ve 175-1-358 sayýlý özelge).
Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlýðý teblið ile;
“indirimli vergi oranýnýn uygulanmasý için konutta “bizzat oturma” koþulu aranmamaktadýr. Bu nedenle, sahip olduklarý tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da þartlarý taþýmalarý kaydýyla, indirimli vergi oranýndan yararlanabilirler” þeklinde açýklama yapmýþtýr (Bkz. 31 Aralýk 2003 tarih ve 25333 sayýlý üçüncü mükerrer baský Resmi Gazete’de yayýnlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliði I-3/a bölümü).

ÝKÝ MAAÞ ALAN VELÝ DAYI

Veli Dayý, 10 yýldýr emekli maaþý alýyor. Geçen yýl karýsý Fatma Teyze, vefat edince, kendi maaþýnýn yaný sýra, Fatma Teyze’nin maaþýnýn yarýsý kadar “dul aylýðý” almaya baþlamýþ. Veli Dayý, iki ayrý maaþ almasýna raðmen 120 m2’lik evi için emlak vergisi ödemeyecek (Maliye B. Özelgesi, 17 Temmuz 2012 tarih ve 8-2012/1-686 sayýlý).

BÝR EV BÝR DE DEVRE MÜLK HÝSSESÝ 

Emeklinin, ikamet ettiði konutu dýþýnda, devre mülke hisseli olarak malik olmasý durumunda, sýfýr oranlý emlak vergisi uygulamasýndan yararlanmasý söz konusu olamaz (GÝB. Ýzmir Vergi D.Bþk., 27.07.2010 tarih ve GÝB.4.35.17.02-032-74 sayýlý özelgesi).

EMEKLÝNÝN KENDÝ EVÝNÝ KÝRAYAVERÝP EÞÝNÝN EVÝNDE OTURMASI
Emeklinin, kendisine ait evi kiraya verip, eþine ait evde oturmasý halinde, indirimli emlak vergisi oranýndan yararlanmasý mümkün deðildir (GÝB. Ýst.VD.Bþk., 11.04.2011 tarih ve 34.18.01-006.01-265 sayýlý özelge).

EVÝNÝ KÝRAYA VERÝP BABASININ EVÝNDE OTURAN ÝÞSÝZ
Tek evini kiraya verip, babasýnýn evinde oturan iþsizler ya da tek evini kiraya verip oðlu veya kýzýnýn evinde oturan emekliler, sýfýr oranlý emlak vergisinden yararlanamazlar. Emlak vergisi ödemeleri gerekir (GÝB Ýst.VD.Bþk., 6.4.2011 tarih ve 006.01-245 sayýlý).

ÝÞYERÝ OLARAK KÝRAYA VERÝLEN MESKEN

Konut olarak kayýtlý olan taþýnmazýn (eþe dahi olsa) kiraya verilmesi durumunda, sýfýr oranlý emlak vergisinden yararlanýlmaz (GÝB Ýst.VD. Bþk, 08.09.2011 tarih ve 18.01-006.01-1538 sayýlý).

YURT DIÞINDA EMEKLÝ OLANLAR
Yurt dýþýndaki bir sosyal güvenlik kurumundan aylýk alanlar, Türkiye’de bir konutlarý dahi olsa, emlak vergisi ödemeyecekler (GÝB. Mersin VD Bþk., 22.03.2013 tarih ve 175.01.31 sayýlý).

KAYNAK: Hürriyet
KAYNAK:insaatyatirim.com