Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - THE RISING

1
Güncel rakamı 485 milyon(trilyon) olarak revize edilmiþtir. Ortaklık bedelini iletişim kurarak öðrenebilirsiniz.
2
Güncel rakamý 485 milyon(trilyon) olarak revize edilmiþtir. Ortaklýk bedelini iletiþim kurarak öðrenebilirsiniz.


iletiþim:  0533 425 45 07
3Hakediþ usulü olarak sözleþmesine uygun yapýlmýþtýr. GYO    DEÐÝLDÝR.
4
B-2 GRUBU  .  İŞ DENEYİM BELGESİ      .  ÜST YAPI

ŞANTİYE ŞEFİ :      450.000.000.-TL

1/5 (%20) BEDELİ : 90.000.000.-TL (110.000.000.-TL tutarındaki ihalelere de girilebilir)


A.Ş. dahilinde hemen İhalelere girilebilir.


Belge sahibi iletiþim; 0 530 635 25 29
5
Piyanoda Dünya Rekoru kýrýldý. a haber TV ve Star TV Ana haber bültenlerinde "Haber" konusu oldular.


6 yaþýnda "DAHÝ ÝKÝZ PÝYANÝSTLER" ünvanýný almýþ olmalarýndan dolayý Ülkemizi dünyada temsil etmenin gururunu yaþattýklarý için kendilerine baþarýlar dileriz.


Onlara destek olmanýn zamaný....  youtube kanalýna Abone olup diðer Sosyal Medya hesaplarýnda da paylaþalým lütfen arkadaþlar...


Baþarýlarýna destek verelim...

https://www.youtube.com/ElaEkinpiano       adresinden ABONE olup izleyebilirsiniz..


Co-Admin
6
HÝÇ KULLANILMAMIÞ BÝR BELGEDÝR.

Güncellenmiþ tutarý 316.000.000.-TL

iletiþim kurup detaylarý öðrenebilirsiniz.

Ýyi günler.
8
Mutlu BÝR YAÞAM ÝÇÝN ÖNERÝLER

1. Affedin.

2. Ýlaçla yaþamaktan kaçýnýn.
3. Randevularýnýzý önceden ayarlayýn.
4. Hafýzanýza güvenmeyin; mutlaka yazýn.
5. Aracýnýzý, bozulmadan servise götürüp bakým yaptýrýn.
6. Her kilidin yedek anahtarýný yaptýrýn ve belli yerlerde bulundurun.
7. Daha sýk 'hayýr' deyin.
8. Yapacaklarýnýzý öncelik sýrasýna sokun.
9. Zamanýnýzý israf etmeyin.
10. Öðle ve akþam yemeklerini basitleþtirin.
11. Kötümser insanlardan uzak durun.
12. Önemli evrakýn birden fazla fotokopisini çektirin.
13. Evde çalýþmayan ne varsa tamir ettirin.
14. Yapmaktan hoþlanmadýðýnýz iþler için yardým isteyin.
15. Ýhtiyaçlarýnýzý önceden belirleyin.
16. Bir defada yapýlmasý zor büyük iþleri, küçük parçalara ayýrýn.
17. Etrafý toplayýn, daðýnýklýktan kurtulun.
18. Gülümseyin.
19. Bebekleri gýdýklayýn.
20. Dost bir kediyi veya köpeði okþayýn.
21. Kendinizi, bütün sorularýn cevabýný bilmekle yükümlü hissetmeyin. Bazý þeyleri de bilmeyin.
22. Karþýlaþtýðýnýz insanlara, onlarýn hoþuna gidecek bir þey söyleyin.
23. Yaðmur yaðmasýný isteyin; yaðýnca yaðmurda yürüyün.
24. Arada bir çarþý hamamýna gidin.
25. Kendi kendinize, nerede eski günler, her þey daha güzeldi demekten vazgeçin.
26. Verdiðiniz kararýn ne anlama geldiðini iyi düþünün.
27. Kendinize güvenin.
28. Nüktedan olun.
29. Sizi mutlu edecek bir þey yapmayý yarýna býrakmayýn.
30. Hiç tanýmadýðýnýz insanlara yürekten bir merhaba deyin.
31. Eski bir arkadaþlarýnýzla karþýlaþýnca ona sýkýca bir sarýlýn.
32. Hava açýksa, gece yýldýzlarý seyredin.
33. Bir þarkýyý ýslýkla çalmayý öðrenin.
34. Arada bir þiir okuyun.
35. Kendinize bir demet çiçek alýn. Bir çiçek koklayýn.
36. Yardým istemekten çekinmeyin; alamazsanýz üzülmeyin.
37. Görünüþünüze özen gösterin.
38. Her þeyi kararýnda yapýn; ifrata kaçmayýn.
39. Nerede gerekiyorsa, orada mutlaka gerekli emniyet tedbirini alýn.
40. Daima daha iyisini yapmaya çalýþýn, ama mükemmeliyetçi olmayýn.
41. Resim ve heykel sergilerini gezin.
42. Ayakkabýnýzý boyatýn.
43. Berbere gidin.
44. Kendi kendinize bir þarký mýrýldanýn.
45. Ýyi bir müzik dinleyicisi olun.
46. Kendi kendinize yetmeyi öðrenin.
47. Her gün biraz idman yapýn; her fýrsatta yürüyün.
48. Dünyanýn en yetenekli insaný olmadýðýnýzý kabul edin gerekiyorsa elimden ancak bu kadar geliyor deyin.
49. Yeni moda birkaç þarkýlarýn sözlerini ezberleyin.
50. Ýþe erken gidin.
51. Ýþe her gün ayný yoldan gitmeyin.
52. Amirinizden izin alýp bazen iþten erken çýkýn.
53. Kýrlarda dolaþýn.
54. Maça gidip baðýrýn.
55. Baþkalarý dilemeden, siz onlara iyi günler dileyin.
56. Teþekkür edin.
57. Arabanýza güzel koku yayan bir alet koyun.
58. Evde kendi kendinize yemek piþirin, güzel bir sofra kurun,sonra da afiyetle yiyin.
59. Baþkalarýný adam etmekten vazgeçin.
60. Severken karþýlýk beklemeyin.
61. Sinemada film seyrederken patlamýþ mýsýr atýþtýrýn.
62. Bir aðaç, olmazsa bir çiçek dikin.
63. Þiþmanlamayýn.
64. Hatýra defteri tutun.
65. Bir hela temizleyin.
66. Káðýttan bir uçak yapýp uçurun.
67. Bir derneðe veya kulübe girin, arkadaþ edinin, toplantýlara katýlýn..
68. Mutlaka yeterince uyuyun.
69. Az konuþun, çok dinleyin.
70. Ýþ arkadaþlarýnýza ve dostlarýnýza iltifatý esirgemeyin.
71. Bir güne yapýlacak çok þey týkýþtýrmayýn.
72. Acelesiz yaþayýn; daha önünüzde yaþanacak çok güzel günler var.
73. Stresli davranmak, doðuþtan gelen deðil, sonradan kazanýlan kötü bir huydur; bunu unutmayýn.
74. Son söz: Öfkeyi, kendinize zevk edinmeyin.

Doç.Dr.Yavuz Dizdar

9
Genel Kültür / D VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ
02 Aralık 2016, 12:50:35
ÞEHÝRDE YAÞAYAN HER ÝNSANIN HASTALIÐI:  D VÝTAMÝNÝ EKSÝKLÝÐÝ

Þehir hayatýnda insanlarýn güneþten yararlanma oraný çok düþük olduðundan vücudumuz D vitamini üretememektedir. Vücut tarafýndan yapýlmasý nedeniyle buna D hormonu demek daha doðru çünkü tüm vücut hücrelerince kullanýldýðýndan hayati öneme sahiptir. Vücudumuzda bulunan 2000 adet genin çalýþmasý için D vitamini gereklidir. D vitamini eksikliði günümüzde en yaygýn saðlýk sorunudur.  Ülkemizde görülme sýklýðý %90'ýn üzerindedir. Eksikliðinde vücut direnci düþtüðünden her türlü hastalýða yakalanma tehlikesi artmaktadýr. Yaþadýðýnýz saðlýk sorunlarýnýn bir çoðunun nedenidir. Yaþam kalitesi azalarak insanlar kendilerini yorgun hissetmesine, depresyona, kemik aðrýlarýna yol açmaktadýr.  D vitamini eksikliðinde otoimmün hastalýklar, kanser ve enfeksiyon görülme riski artmaktadýr. Bunun anlamý D vitamini vücut direnci için gerekli olup, eksikliðinde bünye zayýfladýðýndan bildiðiniz tüm hastalýklara yakalanma ihtimali artmaktadýr. Gebelerde eksikliðinde sakat, problemli nesillere, çökkün kadýnlarýn çoðalmasýyla nüfus artýþýnda azalmaya  neden olmakta, böylece toplumun yaþlanmasý giderek artmaktadýr.

D vitamininin ilk bilinen etkisi  kemiklerdeki sertliðin, saðlamlýðýn saðlanmasý olmuþ, son zamanlarda tüm doku ve sistemlerde etkili olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu bilgiler yeni olmasý nedeniyle saðlýkçýlar tarafýndan da yeterince bilinmemekte, en yaygýn hastalýk olmasýna raðmen üzerinde durulmamakta, sonuçta saðlýksýz bir toplum, kanserin hýzla yayýldýðý bir dünya, giderek artan saðlýk harcamalarý nedeniyle iflasa sürüklenen bir saðlýk sistemi ortaya çýkmýþtýr.
Çözüm ise çok ucuz olan D vitamini tüketmek veya bol güneþlenmektir. D vitamini etki gösterebilmesi için beraberinde besinlerle kalsiyum (yeþillik, yoðurt, peynir vb) ve magnezyum (kuruyemiþ, portakal, balýk, patates vb) almak önemlidir.

Saðlýklý bir yaþam ve saðlýklý yaþlanmak için D vitamini düzeyi kanda 50 ng/ml olmalýdýr. Özellikle geliþme çaðýndaki çocuklarda, kronik hastalarda, evden çýkmayanlarda, gebelerde, cildine güneþ düþmeyenlerde, güneþ koruyucu kullananlarda, yaþlýlarda, kemik erimesi olanlarda,  D vitamini eksikliði had safhadadýr.  Ülkemizde þehirleþme oraný %75 olup artýk insanlar yeterli güneþ alamamaktadýr. Modern ama güneþ görmeyen evlerde, güneþten kaçan insanlarda, genç-yaþlý, kadýn-erkek fark etmeden çok yaygýn olan D vitamini eksikliði toplumsal bir felakete dönüþmüþ durumdadýr. Siz olmasanýz bile en yakýnýnýzdaki insanlar bu saðlýk sorununu az veya çok yaþýyor.

10
Genel Kültür / TAÞ DEVRÝ AKILLI BESLENME
02 Aralık 2016, 12:48:06
PROBÝYOTÝKLER (BAÐIRSAK FLORASININ ZENGÝNLEÞTÝRÝLMESÝ)

Geleneksel yemek kültürlerine baktýðýmýzda insanlarýn diyetinin en az yarýsýnýn fermente edilmiþ gýdalar olduðunu görürüz. Bizim ülkemiz için baþlýca fermente gýdalar yoðurt, kefir, peynir, zeytin, ekþi hamur ekmeði, balýk, tarhana, sirke, boza, þalgam suyu ve turþulardýr. Maalesef son yýllarda gýda endüstrisi gýdalarýn raf ömrünü artýrmak için (UHT, pastörizasyon vb.) probiyotikleri tahrip etmektedirler.
Artýk ekþiyebilen bir yoðurdu, ekþi maya ile yapýlan bir ekmeði þehirlerde bulmanýz oldukça zordur. En önemli probiyotik kaynaklarýndan biri turþulardýr. Mesela lahanayý ele alalým, bu sebzeyi ancak 2-3 ay taze bir þekilde yiyebilirsiniz. Ama lahanayý turþu yaparsanýz bütün bir yýl boyunca yiyebilirsiniz. Üstelik lahana turþusu taze lahanadan çok daha besleyici bir gýdadýr. Örneðin probiyotiklerden vitaminlerden ve sindirici enzimlerden son derece zengindirler. Bir porsiyon turþudan 10 trilyon probiyotik alabilirsiniz. Hâlbuki en güçlü probiyotik preparatý bile nadiren 10 milyar koloniden fazlasýný içerir. Sindirim enzimleri sindirime yardýmcý olurken birçok toksinin de nötralize edilmesini saðlarlar.
Baðýrsak florasýnýn zenginleþtirilmesinde önce geleneksel fermantasyon ürünleri (turþu, keçi sütünden mayalanmýþ yoðurt, kefir, peynir, darýdan yapýlan boza, doðal sirke vb) tüketilir. Bunlar yeterli olmuyorsa piyasada satýlan probiyotikler preparatlar da diyete ilave edilir.
Uzun süredir probiyotiklerden fakir gýdalarla beslenen ve baðýrsak florasý normal olmayan kiþilere probiyotiklerden zengin gýdalar verilirken dikkatli olmak gerekir.
Baðýrsak florasý normal olmayan kiþilerin baðýrsaðýnda çok sayýda patojen mikroplar vardýr. Birden bire yoðun probiyotik alýnýrsa, probiyotikler hastalýk yapan mikroplarý öldürür. Bu mikroplardan çýkan çok sayýda toksinler kana geçerek hastanýn rahatsýzlýklarýný artýrýr. Hastalarda geçici bir süre hiperaktivite, davranýþ bozukluklarý, uyku sorunlarý, hýrçýnlýk ve saldýrganlýðý arttýrabilir. Ancak bu geçici bir durumdur ve bu ekstradan oluþan toksinlerin vücuttan atýlýmýný takiben ortadan kalkar. Buna Ýngilizcede 'die-off reaction' denir. Aslýnda bu bir 'iyileþme krizi'dir. Bu durumu önlemek için probiyotiklere ya da probiyotik gýdalara küçük miktarlarda baþlanarak daha sonra yavaþ yavaþ artýrýlýr. Örneðin turþu verilirse önce 1 tatlý kaþýðý turþu suyu verilir. Daha sonra bu miktar artýrýlýr. En sonra turþunun kendisi yine az miktarla baþlanarak giderek artýrýlýr. En sonunda bir porsiyona çýkarýlýr. Böylece hastalýk yapan mikroplar yavaþ yavaþ ölür.
Doðal yollar ile kontrol edilemeyen hastalara sindirim enzimleri takviyesi, patojen mikroplara karþý antibiyotikler ve ticari probiyotikler verilir. Antibiyotik tedavisi sýrasýnda da dikkatli olmak gerekir. Çünkü birden bire ölen patojen mikroplarýn toksinleri daha önce anlattýðýmýz iyileþme krizine neden olabilir. Bu durumu önlemek için antibiyotiklere küçük dozlarda baþlanýr ve daha sonra doz yavaþ yavaþ artýrýlýr.


  Prof. Dr. Ahmet AYDIN
ÝÜ Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý ABD
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý Baþkaný
11
Genel Kültür / Yasaklar Ülkesi : Kuzey Kore
02 Aralık 2016, 12:42:18
Yasaklar Ülkesi : Kuzey Kore
★ Kuzey Kore'de turistlerin fotoðraf çekmesi kesinlikle yasaklanmýþtýr. Turist olarak giderseniz bu kuralý unutmayýnýz. Aksi takdirde gezinizi hapishane de tamamlamak zorunda kalýrsýnýz.
★ Kuzey Kore'de yaþayan halkýn %70'i Ateist.
★ Kuzey Kore'de saç kesimleri devlet tarafýndan belirlenmiþtir. Kendinize has bir saç stili ile sokaða çýkarsanýz, hapsi boylarsýnýz.
★ Kuzey Kore'nin müzik sektöründe ülkeyi eleþtirecek türden parçalarýn çýkarýlmasý kesinlikle yasaktýr. Þarkýlarda Kuzey Kore'yi övme zorunluluðu bulunmakta.
★ Ülkede þu anda tek baþýna iktidarlýðýný sürdüren Kore Ýþçi Partisi dýþýnda bir baþka siyasi oluþum veya örgütlenmeye gidilmesi yasak. Oldu da böyle bir giriþimde bulunuldu, sonuçlarý da idama kadar gidecek aðýrlýkta.
★ Seyahat özgürlüðünün kýsýtlandýðý Kuzey Kore'de halkýn %80 i Bisiklet ile yolculuk yapýyor.
★ Yabancý gazetecilerin ülkeye girmesi yasak. Partiden izin çýkmasý koþuluyla gazeteciler kýsa bir süre ülkeye girebilirler.
★ Televizyonda devlete ait sadece iki kanal var ve 17.00-23.00 saatleri arasýnda yayýn yapýyor. Kanallardan biri sadece haber yayýnlýyor. Öteki kanalda ise kültür-sanat programlarý ve filmler yayýnlanýyor. Televizyonda her gün devlet baþkanlarý Kim Jong-Un'un propaganda görüntüleri yayýnlanýyor.
★ Halkýn aldýðý ortalama maaþlar 150 Euro civarý. En yüksek maaþ ise 400 Euro.
★ Ülkede internet baðlantýsý, cep telefonu, iletiþim cihazlarý yok. Devletin oluþturduðu bir intranet var ve bu intranet sadece kütüphanelerde ve üniversitelerde var. Ýntranetin içeriðini devlet belirliyor.
★ 11 yýllýk eðitim zorunlu. Bu eðitimden sonra okumak isteyenlere izin veriliyor ancak okumak istemeyenlerin tek tercih hakký var: Orduya katýlmak.
★ Geceleri belli bir saatten sonra ülkeye elektrik verilmiyor.
★ Tek baþýna ev tutmak yasak. Bir eve yerleþmek için evlenmeniz gerekiyor. Ev seçmek de yasak, ilgili kurumun sizin için seçtiði evde oturmak zorundasýnýz.
12
Sözkonusu belge "kat veya arsa karþýlýðý" belge deðildir. HAKEDÝÞ USULÜ þeklinde olduðu Teyit edilmiþtir.
13
 
Müteahhitlik baþvurusu için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn istediði evraklar aþaðýdaki gibidir.

GEÇÝCÝ MÜTEAHHÝTLÝK ÝÇÝN:
1-      Kimlik Fotokopisi
2-      Baþvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont baþvuru sahibi adýna yatýrýlacaktýr.

GERÇEK KÝÞÝ ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Ticaret Odasý Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak. (Faaliyet alanýnda inþaat ile ilgili kodlar bulunacaktýr)
4-   Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak. (Faaliyet alanýnda inþaat ile ilgili kodlar bulunacaktýr)
5-      Vergi Levhasý Fotokopisi
6-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont baþvuru sahibi adýna yatýrýlacaktýr.

ÞÝRKETLER ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý, Son Ortaklýk Durumlarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Þirketin Ticaret Odasý Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
3-   Þirketin Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-      Þirketin Vergi Levhasý Fotokopisi
5-      Þirketin Kuruluþ Gazetesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
6-      Herhangi bir deðiþiklik ( unvan, sermaye artýrýmý, amaç ve þirket temsil) olduysa bunun yayýnlandýðý ticaret sicil gazetesi ( aslý veya aslý gibidir onaylý sureti )
7-      Son ortaklýk pay durumunu gösterir gazete (aslý veya aslý gibidir onaylý sureti)
8-      Ortaklarýn Kimlik Fotokopileri
9-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont þirketin vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.

ADÝ ORTAKLIK ÝÇÝN:

1-      Kiþilerin Kimlik Fotokopileri
2-      Baþvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý, Son Ortaklýk Durumlarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Ortaklara Ait Ticaret Odasý Kayýt Belgesi. (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-   Ortaklara Ait Ticaret Odasý Faaliyet Belgesi. (Aslý veya Aslý gibidir onaylý sureti) 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
5-      Ortaklýk sözleþmesi (Noter Onaylý Aslý)
6-   Ýlgili vergi dairesi müdürlüðünden alýnacak adi ortaklýða ait vergi numarasýný gösteren belge.
7-      Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont adi ortaklýðýn vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.
      8-   Adi ortaklýk kayýtlarýnda ortaklarýn her biri için müteahhitlik kaydýnýn tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir.

YAPI KOOPERATÝFLERÝ ÝÇÝN:

1-      Baþvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaralarý Gibi Ýlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapý Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince Ýmzalanacak.)
2-      Yapý Kooperatifinin Ticaret Oda Kayýt Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý). 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
3-  Yapý Kooperatifinin Ticaret Oda Faaliyet Belgesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý). 2014 yýlý içinde alýnmýþ olacak.
4-      Yapý Kooperatifinin Vergi Levhasý Fotokopisi
5-      Yapý Kooperatifinin Kuruluþ Gazetesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
6-      Yapý Kooperatifinin Kendi Yapýlarýnýn Müteahhitliðini Üstlenmeye Yetkili Olduðunu Gösterir Genel Kurul Kararý veya Kararýn Yayýnlandýðý Ticaret Sicil Gazetesi (Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
7-      Kooperatif Binalarýnýn Ýnþa Edileceði Arsanýn Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmasý Halinde Tapu Senedi; Arsanýn Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmamasý Halinde Arsa Sahibi Ýle Yapýlmýþ Noter Onaylý Tapuya Þerh Verdirilmiþ Satýþ Vaadi Sözleþmesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
8-      Yapý Ruhsatý Düzenlenecek Kooperatif Binasýna Ýliþkin Ýlgili Bilgilerin Yer Aldýðý Temsile Yetkili En Az Ýki Yönetim Kurulu Üyesince Ýmzalý “Yapý Ruhsatý Ön Baþvuru Formu” (Ýlgili Kýsmý Doldurulup Ýmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydý Ýçin Müdürlüðümüzce Hazýrlanacak Ýkinci Formunda Ýmzalanmasý Gerekmektedir.)
9-      Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
10-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslý veya Aslý gibidir Onaylý)
11- Banka Dekontu [Halk Bankasý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Döner Sermaye Hesabýna ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarasý adýna yatýrýlacaktýr.

www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaþ giriþinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772
NOT: Sadece geçici müteahhit tanýmlamalarýnda vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapýlan baþvurularda vekaletname noter onaylý asýl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis Ýþlemlerini Yürütmek Üzere“ ibaresi bulunacaktýr.
Ýstenen evraklarýn baþvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kiþiler, þirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüðümüz personelleri tarafýndan incelenmesi gerekmektedir.
14
Faydalý bilgiler / Emlak Terimleri Sözlüðü
25 Kasım 2014, 21:50:11
Emlakçýlýkla Ýlgili Terimler – Emlak Terimleri Sözlüðü

1- EMLAK: Mülk ve maldan oluþan emlak kelimesi ev, arsa, bað, bahçe, tarla, ve arazi gibi taþýnmayan mallarýn orta adýna denir.
2- HARÝTA: Harite, coðrafya olgularýnýn daðýlýmýný bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
3- PAFTA: Pafta, haritayý meydana getiren parçalarýn her birine denir.
4- ARAZÝ: Yerleþim alanlarý ve yapýlmýþ yollar dýþýnda kalan topak parçasýna denir
5- ADA: Belirli yollarla çevrili imar planlarýn meydana getirdiði parsellerin üzerindeki bir arada oluþumuna denir.
6- MEVZÝÝ ÝMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmýþ bölgeye denir.
7- ARSA (imar parseli): Ýmar planý kapsamýnda yer alan kullaným þekli ve yapýlaþma düzeni belirlenip tamamlanmýþ arazi parçalarýna denir. Arsalarýn diðer bir ismi ile Ýmar parseli’ dir.
8- KOORDÝNELÝ ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarýnýn bulunduðu ves.kaya denir
9- ROPERLÝ KROKÝ: Ýlgili parselin yapýlabilmesini saðlayan, gerekli ölçülerin bulunduðu ves.kaya denir.
10- ÝMAR DURUMU: Ýmar parselinin boyutlarýný, sýnýrýný, imar planýnda kullaným þeklini ve yapýlacak yapýnýn teknik þartlarýný belirten belgeye denir.
11- ÝFRAZ : Tapu kütüðünde kayýtlý bir taþýnmazýn birden fazla parsel haline getirilmesidir.
12- TEVHÝD : Tapu kütüðünde kayýtlý birden fazla taþýnmazýn tek bir parsel haline getirilmesidir.
13- KAT KARÞILIÐI ANLAÞMASI: Taraftar arasýnda þekil, biçim adet (yüzde ) karþýlýðý bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüðü’nce senet altýna temlik þeklidir.
14- KAT ÝRTÝFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapýlacak ve yapýlmakta olan bir veya birden çok yapýnýn baðýmsýz bölümleri için, o arsanýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkýdýr.
15- CÝNS TASHÝHÝ: Tapu kütüðünde kayýtlý bir taþýnmazý niteliðinin deðiþtirerek, bir baþka nitelikteki tapu kütüðünde tescil edilmesine denir.
16- ÝSKAN: Yapýlan yapýnýn bitmesi nedeni ile oturulmak için alýnan yapý kullaným izine denir.
17- DAÝRE: Yapýlarda ayný çatý altýnda birden fazla yapýlan bölümlerden her birine denir.
18- KAT MÜLKÝYETÝ : Tamamlanmýþ bir yapýnýn kat, iþ bürosu, dükkan, maðaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrý ayrý ve baþlý baþýna kullanýlmaya elveriþli olanlarýn üzerinde, o taþýnmazýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkýna denir.
19- AKÝT: Taraflarýn karþýlýklý beyanlarýn alýndýðý resmi senet tanzimine tabi iþlemine denir.
20- SATIÞ VAADÝ : Taþýnmazýn satýþýnýn bir kimseye vaat edilmesidir. 21- HÝSSELÝ TAPU : Birden fazla kiþinin sahip olduðu belgeye denir.
22- MÜSTAKÝL TAPU : Bir kiþinin kendi baþýna sahip olduðu belgeye denir.
23- DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kiþilerce kullanýlarak belirli zaman içinde diðer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
24- GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kýsa sürede yapýlan derme çatma kaçak yapýlara denir.
25- VEKALET: Kiþinin kendi iradesi ile tayin ettiði bir temsil þeklidir.
26- VERASET ÝLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarýný resmi kayýt evraklarý neticesinde kendilerini kanýtlamalý ve ilgili mahkemeden almýþ olduklarý tasdikli belgeye denir.
27- MÝRASIN ÝNTÝKALÝ : Ölen bir kimsenin mal varlýðý ile alacak ve borçlarýnýn mirasçýlarýna geçmesine denir.
28- ÞUFA HAKKI: Hissedarlar arasýnda birinin üçüncü þahýslara satýþýnda yürürlüðe girme hakkýna denir.
29- ÞERH: Tapu kütüðüne geçici mahiyette olmak bazý þahsi haklarýn kaydedilmesine denir.
30- ÝPOTEK: Alacaktan kalan kýsmý için konan þerhe denir.
31- HACÝZ : Ýhtilaflý iþlerden doðan pürüzün çözümü için konulan þerhe denir.
32- TEDBÝR: Emlak ile olan ihtilafýn ve alacaktan doðan ihtilafýn çözümü için konan þerhe denir.
33- ÝZALE-Ý ÞUYU: hissedarlar arasýnda paylaþýlmayan emlakýn mahkeme yoluyla satýþýna isteme þekline denir.
34- ÝNTÝFA HAKKI: Emlakýn iradýndan faydalanma hakkýna denir.
35- KURU MÜLKÝYETÝ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf saðlamayan intifa hakký ile hareket edebilen terime denir.
36- ÝRTÝFAK HAKKI: Ýki emlaktan diðerine geçiþ hakký tesisine denir.
37- KÝRALAMA ÝÞLEMÝ: Taraflarca belirli zaman ve þartlarda anlaþarak sözleþme altýna alýnan kullaným þekline denir.
38- EMLAK BEYANI : Þahýs, kurum ve kuruþlarca sahibi olduklarýný ispatla….. bulunduklarý bölgedeki baðlý olduklarý belediyelere makbuz karþýlýðý verilen belgeye denir.
39- VERASET BEYANI :Varislerin mahkeme kanalý ile kendilerini ispatlamalarý neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarýna veya müþterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarýna denir.
40- 376.DÝLEKÇE : Vergiden doðan cezalarýn azaltýlmasý için ilgili daireye verilen yazýya denir.
41- TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERÝ : Akitli ve akitsiz iþlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapýlan deðiþikleri iþleyen, kayda geçen, bunlarýn sicilini tutan devlet dairelerine denir.
15
Ýþ güvenliði uzmaný olabilmek için para verip eðitim alarak sertifika sahibi olan binlerce kiþiye Danýþtay’tan þok karar çýktý.

Danýþtay 10. Dairesi, iþ güvenliði uzmanlýðýnýn, yapýlan iþin özelliði gereði sadece mühendis, mimar ve teknik elemanlarca yapýlabilecek bir iþ olduðuna hükmetti. Ýþ güvenliði uzmaný olabilmek için para verip eðitim alarak sertifika sahibi olan binlerce kiþiye Danýþtay’tan þok karar çýktý. Danýþtay 10. Dairesi, iþ güvenliði uzmanlýðýnýn, yapýlan iþin niteliði gereði sadece mühendis, mimar ve teknik elemanlarca yapýlabilecek bir iþ olduðuna hükmetti. Böylece sertifika alýp iþ güvenliði uzmaný olarak çalýþmak isteyen 250 binden fazla kiþinin bu planlarý tehlikeye girdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, 11 Ekim 2013’te yürürlüðe giren Ýþ Güvenliði Uzmanlarýnýn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eðitimleri Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin, bazý hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtayda dava açmýþtý.
Danýþtay 10. Dairesi, dava konusu yönetmeliðin dayanaðý 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu’nun 3. maddesindeki “iþ güvenliði uzmaný” tanýmýnýn Anayasa’ya uygun olup olmadýðýný inceledi. Daire, “iþ güvenliði uzmaný” tanýmýný, idare denetim, inceleme ve soruþturmayla görevli müfettiþleri de kapsayacak þekilde geniþletilmesini öngören yönetmeliðin dayanaðý Kanun hükmünün Anayasa’ya aykýrý olduðu sonucuna vararak, Anayasa Mahkemesine baþvurdu. Gerekçede ise, Türkiye’nin ölümlü iþ kazalarý konusunda en yüksek orana sahip ülkeler arasýnda bulunduðu hatýrlatýldý. Gerekçede þu tespitler yapýldý; “Görüldüðü üzere, iþ saðlýðý ve güvenliði, çalýþma hayatýyla ilgili teknik bilgi birikimi, teknik uzmanlýk gerektiren bir konudur. Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn, görevlerini gereði gibi yerine getirebilmeleri için þartlarýný denetleyeceði üretim alanýyla ilgili teknik bilgiye sahip, konusunun uzmaný, yapýlacak iþin niteliðine uygun eðitim almýþ kiþiler arasýndan seçilmeleri gerekmektedir. Ýþ güvenliði uzmanlýðý, yapýlan iþin niteliði gereði teknik bilgi gerektiren bir mesleki faaliyettir.”


Kaynak: memurlar.net