Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - mimeren

2
Merhabalar,

Pek Sayýn Dostlar,

Ben kendi inþaatýmda, güneþ enerjisinden faydalanarak yaptýracaðým Yerden ýsýtma uygulamasý öncesinde araþtýrma yapýyorum.

Birkaç profesyonele danýþtým teklif aldým, ama iyice kafam karýþtý.

Bir firma þunu =
Yaklaþýk 40 Kw ýsýya ihtiyacým olduðunu, bunun için 50 küsur kollektör yerleþtirmemin lazým olduðunu. Kollektör ile destek almamýn mümkün olmadýðýný söyledi.

Bir baþka firma da þunu =
Yaklaþýk 8 kollektör ile bu 40 Kw  ýsý ihtiyacýmý, kýþýn en soðuk aylarda kazan desteði ile hem kullanýma hem ýsýtmaya yeteceðini söyledi.

Aþaðýda bilgilerini yazacaðým mekan için, yerden ýsýtmaya yönelik doðalgaz kazan desteðinin yaný sýra
güneþ kollektöründen faydalanmayý düþünüyorum.


Mekan
* 3 Katlý bir bina
* Toplam 480 m2
* Bina 5 cm 16 Dan. Neopor Strafor ile Mantolama edilmiþ
* 25 cm. Bims Tuðla ile Örülmüþ Dýþ Duvarlar.
* Çatý Ýzolasyonu Yapýlý
* 5 kiþi
* Ortalama Kullaným Suyu Tüketimi 150 lt.*5
* Düþünülen ve döþenecek boru uzunluðu 3940 metre
* Büyükçekmece ÝSTANBUL
%100 Güneþ enerjisi ile ýsýnmanýn mümkün olmadýðýný biliyorum.
Bilmediðim þudur: Kaç panel ile ve hangi oranda doðalgaz desteði ile bu mekaný ýsýtabilirim.

Güneþten Faydalandýðýmda, Ayrýca þunlarý da bilmem gerekiyor.
Akümülasyon Tanký olarak (Sýcak Su Depolama Tanký imiþ galiba)

1)Boyler kullanýp kullanamayacaðýmý merak ediyorum.
2)Bu boylerlerin azami su sýcaklýk depolama derecesini
3)Her bir kata ayrý ayrý boyler yerleþtirmelimiyim ya da ne kadar lt.lik bir boyleri nereye yerleþtirmeliyim'i.
4)Bu 8 Kollektör ile gündüz biriktirilen sýcak su ile gece boyunca yaklaþýk 4-6 saat yerden ýsýtmayý sürdürüp sürdüremeyeceðimi (bana söylenen bir bilgi de buydu.)
5)Yukarda belirtilen miktarda kollektörün, ihtiyaç duyduðum sýcak su miktarýný, ne kadar zamanda istenilen sýcaklýða ulaþtýrabileceðini,
6)Pe-xb veya Pe-xc boru yerine PE-RT boru nekadar fark eder.
Bu borulamanýn altýna serilecek izolasyon malzemesinde ne önerirsiniz.
Alüminyum kaplý bir XPS malzeme görmüþtüm ben, ýsý daðýlýmý açýsýndan mantýklý gelmiþti bana ama ???

Biraz uzun oldu fakat, ilginizi rica ederim.