Aerogel ; Dünyanýn en iyi yalýtým malzemesi Türkiye de,

Başlatan goksell, 28 Şubat 2011, 19:22:12

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

goksell[size=78%]http://www.projack.net[/size]


Endüstriyel Yalýtým'da Tercih Sebebiniz  "PROJACK"


Yalýtým, herhangi bir yalýtým malzemesi kullanýlarak, ortamdan dýþarý veya dýþardan ortama olan enerji akýþýnýn indirgenmesidir. Yalýtým malzemelerinin (yalýtkan)çeþitli tipleri vardýr:
•   Isý akýþýný indirgemek için, ýsýl (termal) yalýtkanlar.
•   Elektrik akýþýný önlemek için, elektrik yalýtkanlar.
•   Ses dalgalarýný indirgemek için, akustik yalýtkanlar.
Bir malzeme her anlamda yalýtkan olmayabilir. Örneðin, elmas mükemmel bir elektrik yalýtkaný iken, çok kötü bir ýsý yalýtkanýdýr. Sentetik haldeki saf elmas, ýsýyý bakýrdan daha iyi iletir ve oda sýcaklýðýnda bilinen en iyi ýsýl iletkenlik katsayýsýna sahip katý malzemelerden biridir. Yani oda sýcaklýðýnda bilinen en kötü yalýtkanlardan biridir.
Isý, doðal olarak yüksek sýcaklýktan, düþük sýcaklýða doðru akar ve direncin en az olduðu yol boyunca en fazla ýsý akýþý oluþur. Yüksek sýcaklýk bölgesinin yanýndan, düþük sýcaklýk bölgesine bir sýcaklýk gradyeni oluþur. Isýl yalýtým, sýcaklýk gradyeni içinden olan ýsý akýþýný düþürerek, sýcaklýk gradyenini korur.

Sanayide enerji verimliliði iyileþtirme ve ýsý kayýplarýný önleme yöntemi.
Gelecekte enerjiye olan talep hiç þüphe yok ki, þu anki durumdan çokdaha fazla olacaktýr.Üretilirken çevreyi diðer etkenlere göre daha fazla kirlettiði uluslararasý protokollerce de kabul edilmiþ olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi saðlýmýz ile birlikte,gelecek nesillere býrakýlan daha temiz bir dünya için atýlan önemli bir adýmdýr.


[/size]
          [/size][/b]Göksel ER[/b]            Genel Koordinatör                          [/b]ÖZ-ER Endüstriyel Yalýtým

Sistemleri [/b][/size][/font][/size]San.Tic.Taah Ltd

[/size]
Merkez Ofis :Demirci mh.Köknar sk.No 5 A Nilüfer/Bursa 
Tel: 0224 4534056  Fax : 0224 453 4065
Mobil  0533 074 14 55
web: http://www.projack.net
Fabrika: MKP Org.San.Bölgesi 3 cad. No:14 16100  MKP/BURSA

goksell

Aerojel Nedir?

Aerojel (aerogel) dünyanýn en hafif ve yoðunlugu en düþük katýsý, öyle ki %99’u, yani neredeyse tamamý hava. Bir katý için bu kadar gazla dolu olmak pek alýþýk olan bir durum deðil. Yalnýzca bir gramýnýn yüzey alaný 250 m2′den 3000 m2′ye kadar çýkabiliyor. Yani 2-3 cm3 aerojeli bir futbol sahasýndan daha büyük bir alana yayabilirsiniz. Aerojel’in bu düþük yoðunluðu onun çok hafif bir malzeme olarak kullanýlmasýný, çok büyük yüzey alanýysa süper-yalýtkan bir katý malzeme olmasýný saðlýyor. Bu özellikleriyle aerojeller uzay çalýsmalarýndan süs eþyalarýna deðin geniþ bir kullaným alaný sunuyor.


Aerojel’in Kimyasý

Aerojeller ilk önce jel haldedir. Bu jel, silika ve etanol gibi bir sývý çözücüden olusur ve alkojel adý verilir. Alkojeller de silikon alkoksitin (Si(OR)4) bir çözücü içinde suyla polimerize edilmesiyle olusturulur. Buradaki tepkimede alkoksit molekülleri hidrolizle bir araya gelerek silikon-oksijen baglarý yapar ve böylece mini polimerler olan oligomerler olusur. Bu oligomerler de bir araya gelerek daha sonradan jelin katý bölümünü olusturacak olan büyük moleküleri olustururlar. Alkojellerdeki silika dizilimi minik etanol paketçikleriyle doludur. Jel içerisindeki bu minik etanol paketlerine nano-gözenek adý verilir (Nano, milyarda bir anlamýna gelen
metrik bir kýsaltmadýr; örnegin bir nanometre (nm) bir metrenin bir milyarda biri demektir ki bu da kimi atomlarýn boyutlarýyla ayný büyüklük mertebesine karsýlýk gelir.)

goksell

ANA,TÜRBÝN,REAKTÖR,EÞANJÖR CEKETÝ 
[size=0pt]Enstrümanlar, bakým gerektiren ekipmanlar olduðundan, bunlarda sabit izolasyon uygulamalarý yerine, sökülüp takýlabilen ceket tipi izolasyon kullanýmý daha uygundur. Vana ceketleri[/url], ýsý enerji verimliliði uygulamalarýnda tercih edilen ürünlerin baþýnda gelmektedir. Genel amaç sýcak hatlardaki enerji kaybýný minimuma indirerek iþletme enerjisi giderlerini azaltmaktýr.Vanalar[/url] izole edilmezse ENERJÝ KAYBINA NEDEN OLUR! [/size][/color]Ýzolasyon sayesinde enerji kaybýný minimuma indirmek ÝÞLETME ENERJÝ GÝDERLERÝNIZÝ AZALTIR!  Sökülüp-takýlabilen vana ceketleri ÜRÜNLERÝN BAKIM SÜRECÝNDE KOLAYLIK SAÐLAR!
[/color]Vana ceketlerinin kullaným alanlarý [size=0pt][/color]• Sýcak su ve buhar hatlarý
• Rafineriler ve gaz iþletmeleri
• Petro-kimya iþletmeleri
• Savunma ve ordu ekipmanlarý
• Yemek ve yað fabrikalarý
• Tekstil fabrikalarý
• Plastik fabrikalarý
• Petrol ve gaz iþleme endüstrisi
• Ýlaç tesisleri
[/size]
[/color]Yalýtýmsýz her vana size ne kaybettiriyor? [size=0pt][/color]Ýþletmenizdeki her vana; eðer yalýtým yapýlmadýysa YÜZEY ALANI KADAR ýsý kaybeder. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin, bir örnekle açýklayalým.[/size]

goksellgoksell

Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.

goksell

ENDÜSTRÝYEL YAPILARDA YANGIN YALITIM UYGULAMALARI

6. STANDART VE YÖNETMELÝKLER
Geliþmiþ ülkelerde, insana verilen önemin bir ifadesi olarak, yapý malzemelerinin standartlarda yer alan yangýn sýnýflarý
ve direnç süreleri, imar yönetmelikleri ile diðer mevzuata da girmiþtir. Ancak, TS 1263'teki yangýn direnç sýnýflarý,
maalesef ülke çapýnda herhangi bir mevzuata girememiþ, bunlara uyulmasý zorunluluðu getirilmemiþtir. Sadece bazý
büyük þehirlerimizde,* o da Ýtfaiye Teþkilâtý'nýn gayretleriyle, yangýndan korunma ile ilgili yerel yönetmelikler
yayýnlandýðýný biliyoruz.
Aþaðýda örnek olarak belirtilen kurallarda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Yangýndan Korunma Yönetmeliði'nden
alýnmýþtýr.
2.5 Bina Kritik Bölümleri Ve Tesisatýna Ýliþkin Önlemler
2.5.1 Kazan Daireleri
2.5.1.4 Kazan daireleri, binanýn diðer kýsýmlarýndan, yangýna en az 120 dakika dayanýklý bölmelerle ayrýlmýþ olacaktýr.
2.5.2 Kazan Daireleri Yakýt Depolan
2.5.2.4 Yakýt deposu ile kazan dairesinin yangýna 120 dakika dayanýklý bir bölme ile ayrýlmýþ olmalarý esastýr.
2.5.4 Bacalar
2.5.4.7 Kazan baca duvarlarý 500°C sýcaklýða dayanýklý olan malzemeden yapýlacak, delikli tuðla ve briket
kullanýlmayacaktýr.
2.5.4.16 Yalýtýmsýz metal bacalarýn, döþeme ve çatý arasýndan geçirilmesi yasaktýr.
2.5.7 Asansörler ve Yük Asansörleri
2.5.7.3 Asansör boþluklarý birbirinden baðýmsýz olacak ve boþluklarýn ara sýnýrlarý en az 90 dakika dayanýklý bir duvar
ile ayrýlmýþ olacaktýr.
2.5.7.4 Asansör kapýlarý yangýna en az 30 dakika dayanýklý ve yanmaz malzemeden yapýlmýþ olacaktýr.

http://www.belgeler.com/blg/2ekr/aspen-aerogel-sunum-cryogel-tm-spaceloft-r-ve-pyrogel-r-aspen-aerogels

ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel :             0530 8271723       

Mail : ger@ayvaz.com
Web: www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1

goksell

Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Çalýþma aralýðý (-273 °C) den ==> ( + 650°C)

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için

Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için

Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için

Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.


goksell

Aspen Aerogels®, nanoteknolojiyi outdoor giyim kuþam ve ayakkabýlar için getiriyor. Aspen'in aerojel yalýtýmý, sýcak ve soðuk ýsýyý bloklayan nano boyutlu hava cepleri sayesinde diðer tüm yalýtým malzemelerinden daha yüksek ýsýl performas sunar.

Aspen Aerogels®'in aerojel yalýtýmý Everest Daðý'nýn dondurucu tepelerinden, kabarýk zeminli Ölüm Vadisi'ne kadar uzanan olaðanüstü çevre koþullarýnda -botlarda, ceketlerde ve uyku tulumlarýnda- test edildi.

Þimdi bu olaðanüstü koruma, Aspen'in çok yönlü aerojel yalýtým ürünleri olan -son tüketicinin de sahip olabileceði- Outddor Ekipmanlarý olarak sunuluyor. Daha Fazla Bilgi:
http://aspenaerogels.com.tr/markets/outdoor.htmlÇadýr yalýtým sistemleri.Personel Sýðýnaklarý

Aðýr þartlarda verimli izolasyon gerekli ýsýtma / soðutma iþlemleri için yakýt tüketiminde% 30-50 azalma anlamýna gelir. Aspen Aerojeller daha verimli, daha hafif, þimdi alanýnda çadýr yalýtým sistemleri, su itici bir alternatif sunuyor. Ayrýca, doðal akustik performans ve IR Bastýrýlmasý yetenekleri Aspen Aerojeller, yüksek performans afet çadýrlarý,askeri barýnaklar vb. için mükemmel bir seçim yapmak için tercih edilmelidir.

goksell

Türkiye Distribütörü
Ayvaz Yalýtým Teknolojileri San. Tic. A.Þ.
                     GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.

TEL : 0530 8271723
MAÝL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
http://www.facebook.com/groups/aerogel/
Skype: goksel.er

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRÝKA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Ýnan Cad. No: 36 Hadýmköy / Ýstanbul
Tel: +90 212 771 01 45

Geçtiðimiz yýl, dünyanýn en iyi yalýtým malzemelerinden birisi olarak kabul edilen "Aerojel"i, endüstriyel uygulamalarda ve yapý sektöründe kullanýma uygun hale getiren Amerikan Aspen Aerogels firmasýnýn Türkiye distribütörü olan Ayvaz Yalýtým Teknolojileri, 2011 yýlýnýn haziran ayýnda kuruldu. Amerikan menþeili Aspen Aerogel firmasýnýn Türkiye temsilciliðinin yaný sýra Irak, Suriye, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Nijerya'da da Aspen'in distribütörlüðünü yürütüyoruz. Bu ürünlerin Türkiye'de de üretimini yapmak için görüþmelerimiz sürüyor. Aspen'in þu anda bütün dünyaya hitap eden Amerika Rhode Island'daki fabrikasýnda yýllýk üretim kapasitesi yýllýk 10 milyon metrekare. Türkiye'de kullanýlan tüm bina ve endüstriyel yalýtýmýn 50 milyon metrekare olduðunu düþünürsek, Amerika'daki 10 milyon metrekarelik üretimin, niþ çözümler için geliþtirilmiþ çok özel ürünler olduðunu görebiliriz. Aerojel, NASA uzay adamlarýnýn kýyafetlerinin yalýtýlmasý konusunda yapýlan çalýþmalar sonucu geliþtirilmiþ.

Aspen çok hýzlý geliþen bir firma. Avrupa'da ikinci bir fabrika kurulmasý düþünülüyor. Bunun için Belçika veya Hollanda ön planda tutuluyor ama biz ikinci fabrikayý Türkiye'ye çekmeye çalýþýyoruz.
Ürünleri doðrudan ithal ediyoruz, üzerinde hiçbir iþlem yapmýyoruz. Rulo halinde üretiliyor ve bize de öyle geliyor. Daha iyi bir yalýtým istiyorsunuz ve yer sorununuz yoksa 5 cm yerine 10 cm EPS, XPS, camyünü ya da taþyünü kullanabilirsiniz. Fakat borulama söz konusu olduðunda yalýtým kalýnlýðýný artýrdýðýnýzda, yüzey alanýný da artýrmýþ oluyorsunuz. Tersine bir döngü var burada. Yalýtýmý artýrmak için kalýnlýðý artýrýyorsunuz ama bu durumda yüzey alaný ve dolayýsýyla ýsý kaybýnýz artýyor. Silindirik yüzeylerde yalýtým kalýnlýðýný inceltmek ýsý kaybýný azaltýr. Temel argüman olarak biz hep bunu ortaya koyuyoruz. Ürünümüzün yalýtým deðerlerinin yaný sýra baþka önemli özellikleri de var. Örneðin, 20 yýl boyunca defalarca sökülüp takýlabilen bir ürün. Hiçbir þekilde daðýlmýyor, lif haline gelmiyor, parçalanmýyor, üstünde gezilebiliyor, üstüne kaplama bile yapmanýza gerek yok, yaðmurdan etkilenmiyor. A sýnýfý yanmaz bir malzeme.
Aerojel nedir? Yapý sektöründe ve endüstride kullanýmýnýn avantajlarý nelerdir?
Aerojel, içerisindeki sývý bileþeni hava ile deðiþtirilmiþ olan silikon tabanlý katý maddelerdir. En geliþmiþ yalýtým malzemelerinden 3-5 kat daha fazla yalýtým gücüne sahip olan aerojelin çok dayanýklý bir yapýsý var. Aerojel, bilinen köpüklerden ve diðer yalýtým maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki, oksijen kaynaðýyla doðrudan verilen ateþi bile yalýtabiliyor. Aerojel Aspen'e ait bir isim deðil, bir proses. Aspen'in aerojel yaptýðý taban silisyumdioksit, yani bildiðimiz silisyum. Fakat bir proses sonucu oluþturulmuþ bir ürün. Silisyumdioksit, silikat jel haline getiriliyor. Bu deðiþik kimyasal ve katalistlerle beraber dokumasýz bir kumaþa emdiriliyor. Daha sonra emdirme iþlemi yapýldýktan sonra otoklav iþlemine tabi tutuluyor. Tamamen kimyasal bir operasyon söz konusu. Burada malzemenin gözenek yapýsýyla oynanýyor. Malzemenin yüzde 99,7'si hava; ve gözenekleri nano boyutta. Malzemenin gözenek boyutu bir kan hücresinin yüzde 1'i kadar ve içleri havayla dolu. Nano boyutta bir moleküler yapý oluþuyor. Dolayýsýyla ýsý transferi çok zor oluyor. Aerojel baþka bir hammaddeden de yapýlabiliyor. Fakat ýsý yalýtým özelliði kazandýrýlmasý için temel malzeme olarak silika tercih ediliyor. Silikat tozlarýnýn saðlýða herhangi bir zararý yok. Çünkü ortaya çýkan silika tozlarý amorf yapýda ve tanecik boyutlarý 5 micrometre boyutlarýnda. Bu boyutta olmasý normal toz sýnýfýna sokuyor.
Aerojel, 650 derecenin üstünde kullanýldýðýnda ýsýl özelliklerini kaybediyor. Fakat 1200 dereceye kadar yangýn bariyeri olma özelliðine sahip. Ürünü 650 dereceye kadar olan sýcaklýklarda kullanýrsanýz Aspen yirmi yýl boyunca garanti veriyor. Yaþlanma testlerine göre de yirminci yýlýn sonunda ýsýl iletim katsayýsýnda beklenen deðiþim yüzde 1.

Nispeten pahalý bir ürün satýyor olmamýza raðmen sanayide çok kolay satabilmemizin nedeni, ürünümüzün saðladýðý enerji tasarrufu. Boru yalýtýmýnda az önce bahsettiðim gibi kalýnlýðý incelterek bir ýsý tasarrufu saðlayabiliyorsunuz; fakat düz yüzeyde böyle bir kazancýnýz yok. Yapýlarda kalýnlýðý artýrmak bir problem olmadýðý için daha kalýn malzemeler kullanýlabiliyor. Bizim ürünümüz binalarda daha çok dýþtan yalýtým yapmanýn yasak olduðu tarihi binalarda içeriden yalýtým yapmak için tercih ediliyor. Çünkü Avrupa standartlarý Türkiye'den daha farklý. Almanya'da 15 cm taþyünü kullanýlýyor. Bina içerisinde 15 cm yalýtým yaptýðýnýzda alan daralacaktýr. Halbuki biz ayný yalýtýmý 5 cm kalýnlýkla yapýyoruz.
Ürün çeþitleri nelerdir?
Birçok deðiþik ürünü var. Bizim þu an endüstride çok üstünde durduðumuz üç ayrý ürün bulunuyor. Bunlardan birincisi, sarýya yakýn renkli Pyrogel XT ismindeki ürün. 5 ve 10 milimetre olarak piyasaya sunuluyor. Maksimum kullanma sýcaklýðý 650 derece ve ýsý iletim katsayýsý 0 derecede binde 19. Kullanma sýcaklýðý arttýkça, baþlangýçta taþyününden iki kat daha iyi bir ýsý iletim katsayýna sahip olmasýna raðmen 600 derecelere çýktýðýnda fark dört katýna çýkýyor. Yani artan bir verim var. O yüzden daha yüksek sýcaklýklarda daha iyi bir performans saðlýyor.

Diðer beyaz renkteki ürün, Cryogel X201. Maksimum kullaným sýcaklýðý 200 derece. 5 ve 10 milimetre olarak üretiliyor. Ancak bunun içindeki aerogel oraný daha yüksek ve daha iyi bir ýsý iletim katsayýsýna sahip. 0 derecede ýsý iletim katsayýsý binde 13. Yani baþlangýçta taþyününden üç kat daha iyi. Bir diðer özelliði de ayný zamanda soðukta da kullanýlabiliyor olmasý. Minimum kullanma sýcaklýðý da -273 derece. Soðukta kullanýlan ürünün üstünde bir buhar bariyeri var. Bu þekilde ticari olarak piyasa sürülen ürünün adý Cryogel Z. Ürünlerimizin hepsi A sýnýfý yanmaz malzemeler. Sudan hiçbir þekilde etkilenmiyorlar. Herhangi bir þekilde sistemde oluþmuþ bir buhar varsa onu da gözeneklerinden dýþarýya býrakabiliyorlar.
Yapý sektörüne yönelik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Mustafa Tavukçuoðlu: Aslýnda yapý sektörüne yönelik ürünlerimizin de diðer ürünlerimizden çok büyük bir farký yok. Spaceloft adlý bir ürünümüz var. Spaceloft'ta baþlangýç deðeri binde 13 olan, diðer bütün özellikleriyse ayný olan bir yalýtým malzemesi. Ýstanbul standartlarýnda eðer ekstra yalýtým istenmemiþse yalýtým kalýnlýðý 5 cm. 5 cm'i bizim karþýladýðýmýz kalýnlýk aslýnda 1,7 cm civarý. Fakat bizim öyle bir kalýnlýðýmýz olmadýðý için mecburen 2 cm kullanýlmak zorunda. Bu kalýnlýktaki Spaceloft ile yapýlacak bina yalýtýmý uygulamasý diðer yalýtým malzemeleri ile üretilen çözümlere nazaran daha maliyetli oluyor. Ancak Spaceloft ile yapýlan yalýtým, yangýn dayanýmý özelliði düþünüldüðünde daha güvenli. Nem tutmama özelliði düþünüldüðünde ise ýsýl iletim özelliklerini uzun süre koruduðu için daha uzun ömürlü oluyor. Þu ana kadar birkaç özel projede, yüksek yalýtým deðeri istenen spesifik bölgelerde kullanýlmak üzere, düþük miktarlarda teklifler aldýk. Sektördeki firmalarla da görüþtük, birçok büyük firmayla bu ürünün kendi ürünlerinde kullanýlabilirliðine yönelik görüþmelerimiz oldu.
Bina yalýtýmýnda uygulama nasýl yapýlýyor?
Bina yalýtýmýnda özel bir yapýþtýrýcýya gerek duyulmadan yapýþtýrýlarak ve dübellenerek uygulanýyor. Üstüne boya veya kaplama da yapýlabiliyor. Aspen'in satýþlarýnýn yüzde 80-85'i sanayiye yönelik. En önemli müþterileri de petrokimya, rafineri ve enerji tesisleri. Shell ve Mobil, bu ürünü standart ürün olarak yalýtým uygulamalarýný aldýlar ve bazý yerlerde kullanýlmasýný zorunlu hale getirdiler. Zaten onlarýn dünyadaki rafinelerini gözönüne aldýðýnýzda ciddi bir pazar oluþturuyor. Türkiye'de bu alanlarýn dýþýnda, tekstil ya da otomotiv gibi alanlarda da iþler yapýyoruz. Örneðin bir tekstil firmasýyla montlarýn içerisinde kullanýlabilirliðini araþtýrýyoruz. Önceden Almanya'da üretilmiþ fakat aþýrý sýcak tutan bir ürün ortaya çýktýðý için vazgeçilmiþ. Biz geliþtirmeye çalýþýyoruz.

goksell

AYVAZ YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ A.Þ
Aspen Aerogel Türkiye Distribütörü
               Göksel ER
Pazarlama ve Uygulama Müh.
TEL :  530 8271723
mail: ger@ayvazyalitim.com
www.ayvazyalitim.com
[/color]aerogel@groups.facebook.com
[/color]http://www.aspenaerogels.com.tr/download.html
[/color]Genel Müdürlük:[/color] Necatibey Caddesi Ayvaz Han No:77 Karaköy / ÝSTANBULTel No: 0212 251 90 82-83 • Fax No: 0212 251 90 41[/font][/size]

Aspen Aerogels levhalar 145 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:
Çalýþma aralýðý (-273 °C) den ==> ( + 650°C)
Cryogel Z ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Cryogel X201 ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel XT® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.45x80 mt - 10 mm:1.45x47 mt) temin edilir.
CRYOGEL Z ™, Cryogel X201 ® ve PYROGEL XT ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.

goksell

"Ayvaz Yalýtým; Aspen Aerogel ürünleri ile Endüstriyel yalýtýmýnda vana ceketi,tesisat yalýtým ceketi,özel detay çözümleri ile enerji verimliliðinde önemli bir rol üstlenir..."

goksell

Bazý Malzemelerin Isý Ýletim Katsayýlarý
•Alüminyum : 204 W/mK
•Donatýlý Beton : 2,1 W/mK
•Ahþap : 1,2 W/mK
•Su : 0,8 W/mK
•Yatay delikli tuðla : 0,45 W/mK
•Polietilen : 0,040 W/mK
•Camyünü : 0,040 W/mK
•Taþyünü : 0,040 W/mK
•Elastomerik kauçuk köpüðü : 0,036 W/mK
•Poliüretan : 0,035 W/mK
•Aerogel : 0,013 W/mK

Sanayide Isý Yalýtým Uygulamalarý
60 °C'nin üzerindeki yüzeylerin tümü ve teknik ve ekonomik þartlara baðlý olarak 50 °C'nin üzerindeki yüzeyler yalýtýlmalýdýr.
Yalýtým boru sistemlerindeki vana, flanþ, boru tutucu ve destek elemanlarý için de uygulanmalýdýr.
Yalýtým uygulamasý tekniðine uygun olarak yapýlmalýdýr.
Yalýtým fiziksel olarak hasar görmeyecek þekilde uygulanmalýdýr.
En iyi kalite malzeme bile kötü uygulanýrsa istenen performans elde edilemez!


Aerojeller ve Saðlýk, Emniyet
•Aerojeller partiküllerinin % 97'si 45mm'dan büyük olan þekilsiz silislerdir.
-Sadece gözenekler nano boyuttadýr.
-Aerojel partikülleri daha büyük boyuttadýr.
-"Toksisite ve mutajenisiteye sakip deðillerdir."
-"Kansere yol açan riskler yoktur."
-"Silisler yutulduðunda etkisizdir ve cilt tarafýndan emilmesi mümkün deðildir."
-"Ýnsan saðlýðýna zararý yoktur."
•Toz oraný<5 mg/m3' tür.
-Þekilsiz silikalar için OSHA limitleri 80 mg/m3' tir.goksell