Aerogel ; Endüstriyel Yalýtým,Vana Ceketi,Tesisat Yalýtýmý

Başlatan goksell, 10 Şubat 2010, 00:17:24

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

goksell

Aerogel ; Dünyanýn en hafif katký maddesi olarak onaylandý. Guiness rekorlar kitabýnada en hafif özkütleye sahip madde olarak tarihe geçti ...

Aerogel 'in özkütlesi : 0.00011

Hava'nýn özkütlesi : 0.0004

SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

                                 Genel Özellikler
Termal Ýletkenlik    38ºC  ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K .
           Ýletkenlik                   10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C    + 650°C
Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için
Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için
Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için
Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.
Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nanometre.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.

ENDÜSTRÝYEL FAYDALARI

Ön Ýzolasyonu Aerojelle Yapýlmýþ Boru Tesisatý, Tesisat Maliyetini Düþürür ve Küçük Alanlardaki Boru Yoðunluðunu Artýrýr
Aerojel Kurulumlarý Daha Hýzlýdýr ve Geniþ Kanallarda Maliyeti Düþürür
Ýnce Aerojel Ýzolasyonu Yer Altýndaki Buhar Hatlarýna Kurmasý Kolaydýr
Aerojel Battaniyeleri Tüm Yeni Polikarbonat Tesislerini Ýzole Eder
Aerojel Ýzolasyon, Sýnýrlý Alanlardaki Küçük Borularýn Isý Kaybýný Düþürür
2 mm'lik Aerojel Ýzolasyonu, Reaktör Yüzeyindeki Sýcaklýðý Yarýya Düþürür
6 mm'lik Aerojel Boru Tesisatýnýn Dýþ Yüzey Sýcaklýðýný Ciddi Oranda Düþürür
Aerojel Ýzolasyonu, Borulardaki Sýcaklýk Kaybýný Durdurur, Dar Alanlarda Güvenliði Artýrýr
Isý Kaybý %50 Oranýnda Düþürülmüþ Egzoz Borusu

Pyrogel® XTF Yangýn Korumasý Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XTF yangýn korumasý için kullanýlýr. Temel olarak Pyrogel XT'ye benzeyen Pyrogel® XTF, yangýna karþý istisnai koruma konusunda özel olarak formüle edilmiþtir. Pyrogel® XTF, bu endüstri lideri performansýna; esnek, çevresel olarak güvenli ve kullanýmý kolay bir ürün olmasýyla ulaþmýþtýr.

Pyrogel® XT Sýcak Ýþler Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve yüksek sýcaklýklar için standart ürün. -40°F (-40°C)'den 1200°F (650°C)'ye
Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Pyrogel® XT, rafineri, petrokimya ve gas iþleme dahil geniþ endüstriyel uygulamalarda için kullanýlýr. Pyrogel XT, tipik olarak sýradan yalýtým malzemelerinden 2-5 kat daha ince yapýsýyla, endüstriyel pazardaki en etkili yüksek ýsý yalýtým malzemesidir. Pyrogel® XT etkili, saðlam ve kurulumu daha verimlidir. Su geçirmezlik özelliði, yalýtým altýnda korozyona karþý yeni bir seviye sunar.

Cryogel® Z Soðuk Çalýþma Ýçin Esnek Ýzolasyon

Orta ve kriyojenik sýcaklýklar için tasarlanan ürün: -445°F (-265°C)'den 195°F (90°C)'ye Kalýnlýk: 0.20 in (5 mm), 0.40 in (10 mm)
Cryogel® Z , endüstriyel uygulamalar ve petrol ve gaz iþleme endüstrilerideki (LNG, LPG, etilen, vs.) ortam altýnda kullanýlýr. Cryogel® Z, %50-%75 oranýnda düþürülmüþ kalýnlýðýyla dünyadaki herhangi bir kriyojenik yalýtým malzemesinden daha düþük bir k deðerine sahiptir. Cryogel® Z'nin fabrikasyon buhar bariyerli esnek battaniye formu, daha düþük maliyetli, daha yüksek performanslýdýr; montajý daha hýzlýdýr ve daha dayanýklýdýr.

               Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
             GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müdürü
TEL :             0530 8271723     
Gazcýlar Cad. Kayalý Sok. 52/44 Tuðcu Plaza Kat: 1/20 Bursa
Tel:             +90 224 256 97 45       
Faks: +90 224 256 97 46
MAÝL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr

goksell

10 Şubat 2010, 00:30:03 #1 Son düzenlenme: 28 Mayıs 2011, 17:15:41 goksell
ISI Nedir?
Bir cismin uzamasýna, genleþmesine, buharlaþmasýna, erimesine, sýcaklýðýnýn artmasýna, bir iþ
yapmasýna neden olan fiziksel enerji:
Isý, belirli sýcaklýktaki bir sistemin sýnýrlarýndan, daha düþük sýcaklýktaki bir sisteme, Sýcaklýk farký
nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isý da iþ gibi bir enerji transfer biçimidir. Isý ve iþ hiçbir cisimde
depo edilemez, ancak sistem sýnýrlarýnda ve geçiþ halinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eðri
fonksiyonudurlar. Bir baþka deyiþle, ýsý ve iþ geçiþ halindeki enerjilerdir.Isý Sýcak bir Maddenin
soðuk maddeye ilettiði Sýcaklýðý saðlayan bir enerji türüdür.
Isýnýn yayýlma þekilleri
Isý 4 þekilde yayýlýr.
• Ýletim : Burada ýsý enerjisi molekülden moleküle aktarýlýr. Bunun için moleküllerin birbirine
dokunmasý gerekir. Bu yayýlma biçimi daha çok katýlarda görülür.
• Konveksiyon : Burada ýsý enerjisini taþýyan hareketli bir ortamdýr. Örneðin kalorifer
peteklerindeki ýsý havaya aktarýlýr Hava bu ýsýyý çevredeki cisimlere taþýr.Baþka bir örnek
olarak kaynayan Suyu verebiliriz.Isýnma ilk önce aþaðýdan baþlar ve ýsýnan Su molekülleri
yukarý doðru çýkar.Soðuk olanlarda aþaðý iner.
• Iþýma : Bunun için maddesel bir ortam olmak zorunda deðildir. Örneðin güneþteki ýsý
enerjisi ve Elektrikli ýsýtýcýlarda (UFO vb.) ýsý enerjisi ýþýma yolu ile çevredeki cisimlere taþýnýr.
• Elektriklenme : Isýnýn 4. þekilde yayýlma þeklidir.Isý bu yayýlma þekliyle maddeden baþka
bir maddeye aktarýlýr.Ancak bu maddelerin bitiþik olmasý veya aralarýnda bir bað olmasý
gereklidir.
Isý enerjisini konut dýþýnda veya içinde tutarak duvara nüfuz etmeden engelleyerek büyük bir fayda saðlar. Bu anlamda kalan izolasyonu gerçekleþtirmek için aerogel e çok daha kolay bir görev kalýr.
Günümüzde Isý Yalýtýmý
Ülkemizde ýsý yalýtýmý çoðunlukla yüksek R ve U deðerli Fiberglass,Cellulose,Styrofoam,gibi yalýtým malzemeleri ile ýsý iletiminin yavaþlatýlmasý ile elde edilmektedir.Bu malzemeler sadece
iletim(conduction) olarak bilinen ýsý transferini yavaþlatmakta ancak ýþýným,yayýlým(radiation)
dediðimiz ýsý transferine bir etki yapamamaktadýr.Hava boþluðu ýsý transferinde iyi bir rol oynar.
Strafor olarak adlandýrýlan bu malzemelerin içerisinde yer alan hava boþluklarý ile izolasyon yapmaktadýr.Bu malzeme sýcaklýðý dýþ sýcaklýk seviyelerine düþene kadar çalýþýrlar,sonrasýnda ýsý yalýtýmýnda fazla bir etkileri yoktur...Yada þöyle söylesek 1930 lu yýllarda keþfedilen bir yalýtýmmý yapmak istersiniz Ya da 2011 model bir yalýtýmmý ?

goksell

26 Ocak 2011, 10:02:14 #2 Son düzenlenme: 28 Mayıs 2011, 17:17:01 goksell
ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1

goksell

AEROJELLER OLAÐANÜSTÜ YAPI VE FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERE SAHÝPTÝR
Aerojel yapýsýnýn yüksek derecede gözenekli doðasý, birim aðýrlýk baþýna çok büyük yüzey kaplama imkaný sunar. Örneðin; 100 kg/m3 (Suyun 10'da 1'i) yoðunluða sahip bir silis aerojel malzeme 800-1500 m2/g'lýk bir yüzeye sahip olabilir. Bu, katý malzemenin her gramýyla 3-4 futbol sahasý büyüklüðünde bir alan kaplamaya eþittir -olaðandýþý miktardaki bir yüzey aerojel yapýsýyla birlikte kapsanýr.- 100 kg/m3'lik yoðunluklu jele göre Aerojel yapý içerisindeki açýk boþluk yüzdesi %94'tür.

Silis Aerojel malzemenin diðer tipik "olaðanüstü" özellikleri:

   * Aerojeller tüm katý maddelere göre en düþük ýsýl iletkenliðe sahiptir
   * Aerojeller duyulabilir sesin istisnai yansýtýcýlarýdýr, mükemmel bariyerlerdir. Yapýsýndan dolayý çok düþük hýzda ses hýzýna (~100 m/s) sahiptirler.
   * Aerojeller egzotik enerji emici olabilirer, kalýn çeliðe nüfuz edebilen havadaki yüksek hýzlý kir parçacýklarýný yakalama kapasitesi gösterirler
   * Yüksek iç yüzey alaný (1500 m2/g'a kadar)
   * Katý maddelerle kýyaslandýðýnda ultra düþük -havaya yakýn deðerde- kýrýlma indisi (1.025)
   * Bir katýya göre ultra düþük yalýtkanlýk sabitliði (< 1.1 olabilir)


Aspen Aerogels® TARAFINDAN ÜRETÝLEN SÝLÝS AEROJEL BATTANÝYELERÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ:

Genel Özellikler    
Termal Ýletkenlik    38ºC (100ºF) ve 760 torr'da 0.011-0.013 W/m-K . Ýletkenlik 10 torr'da 0.004 W/m-K seviyesine düþer.
Sürekli Kullaným Sýcaklýklarý    -273°C/-459°F - 650°C/1200°F
Yoðunluk    Þu an 0.10 - 0.12 g/cm3 arasý yoðunluklar mevcuttur (6 pcf - 8 pcf).
Formülasyona göre deðiþen 400 ve 1000 m2/gram arasýndaki nominal yüzeyler.
Yüzey Gözenek Boyut Biçimi ve Daðýlýmý    Açýk hücreli yapý (2-50 nm gözenek) ortalama gözenek boyutu en fazla 10 nm.
Esneklik    0.25 inch kalýnlýkta uygun, 0.125 inch kalýnlýkta kaplanabilir.
Basýnç Dayanýmý    Aerojeller, mikroselüler köpüklere ve elyaf yalýtýmlara göre tipik olarak mükemmel basýnç dayanýmýna sahiptir.
Su Geçirmezlik    Kýsaltýlmamýþ malzemeler saf suda yüzer ve su sýzdýrmaya karþý dayanýklýdýr.
Akustik Özellikler    100 m/s, aerojeller olaðanüstü düþük iç ses yayma hýzýna sahiptir. Aerojel içinden ses iletimi elyaf destekler sayesinde yavaþlatýlýr.
Zehirlilik    Aerojellerimiz, þekilsiz silis jellerinden oluþur; zehirsiz ve güvenlidir. Tipik kullanýmda, kesilmemiþ malzemeler rahatsýz edici toz yaratacaktýr.

 ASPEN AEROGEL Türkiye Distribütörü
Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. Tic. A.Þ.
               GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.
Tel : 0530 8271723

Mail : ger@ayvaz.com
Web: http://www.aspenaerogels.com.tr/
Çalýþma Dosyalarý : http://www.aerogel.com/markets/cases.html
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172758669437401&ap=1

goksell

Aspen Aerogels levhalar 150 cm geniþliðinde gelir ve 3 çeþidi mevcuttur:

Çalýþma aralýðý (-273 °C) den ==> ( + 650°C)

Cryogel ™ - düþük sýcaklýk uygulamalarý için

Spaceloft ® - orta sýcaklýk uygulamalarý için

Pyrogel ® - Yüksek sýcaklýk uygulamalarý için

Her ürün tüm uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak için çeþitli kalýnlýklarda
(5 mm:1.5x80 mt - 10 mm:1.5x47 mt) temin edilir.

CRYOGEL ™, SPACELOFT ® ve PYROGEL ® Aspen Aerogels, Inc ticari markalarýdýr.

goksell

Aerogel dünyanýn þimdiye kadar gördüðü en yenilikçi teknolojik geliþmelerden birini temsil eder. AEROGEL kýrýlgan, iþe yaramaz bir madde olarak tanýmlanmýþ ama sonunda Spaceloft veya Pyrogel imal edilebilir esnek, yenilikçi malzeme haline getirilmiþtir. Aerojeller bu iki tip aþýrý termik ýsý koruma için büyük ihtiyaç, ama belki ileride, orada her yerde görüldüðü gibi günümüzde kullanýlan genel yalýtýmý için otomobil, ev, ve giyim de de görülebilir.

Personel Sýðýnaklarý

Aðýr þartlarda verimli izolasyon gerekli ýsýtma / soðutma iþlemleri için yakýt tüketiminde% 30-50 azalma anlamýna gelir. Aspen Aerojeller daha verimli, daha hafif, þimdi alanýnda çadýr yalýtým sistemleri, su itici bir alternatif sunuyor. Ayrýca, doðal akustik performans ve IR Bastýrýlmasý yetenekleri Aspen Aerojeller, yüksek performans afet çadýrlarý,askeri barýnaklar vb. için mükemmel bir seçim yapmak için tercih edilmelidir.


http://www.youtube.com/watch?v=74D7CunmbC8

geleceðin yalýtým malzemesi AEROGEL mi? http://www.thegearcaster.com/t​he_gearcaster/2010/01/aerogel-​the-insulation-of-the-future.h​tml

goksell

               Türkiye Distribütörü
Ayvaz Yalýtým Teknolojileri San. Tic. A.Þ.
                     GÖKSEL ER
Aerojel Pazarlama ve Uygulama Müh.

TEL : 0530 8271723
MAÝL : ger@ayvaz.com
WEB: http://www.aspenaerogels.com.tr
http://www.facebook.com/groups/aerogel/
Skype: goksel.er

GENEL MÜDÜRLÜK / FABRÝKA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Ýnan Cad. No: 36 Hadýmköy / Ýstanbul
Tel: +90 212 771 01 45

Geçtiðimiz yýl, dünyanýn en iyi yalýtým malzemelerinden birisi olarak kabul edilen "Aerojel"i, endüstriyel uygulamalarda ve yapý sektöründe kullanýma uygun hale getiren Amerikan Aspen Aerogels firmasýnýn Türkiye distribütörü olan Ayvaz Yalýtým Teknolojileri, 2011 yýlýnýn haziran ayýnda kuruldu. Amerikan menþeili Aspen Aerogel firmasýnýn Türkiye temsilciliðinin yaný sýra Irak, Suriye, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Nijerya'da da Aspen'in distribütörlüðünü yürütüyoruz. Bu ürünlerin Türkiye'de de üretimini yapmak için görüþmelerimiz sürüyor. Aspen'in þu anda bütün dünyaya hitap eden Amerika Rhode Island'daki fabrikasýnda yýllýk üretim kapasitesi yýllýk 10 milyon metrekare. Türkiye'de kullanýlan tüm bina ve endüstriyel yalýtýmýn 50 milyon metrekare olduðunu düþünürsek, Amerika'daki 10 milyon metrekarelik üretimin, niþ çözümler için geliþtirilmiþ çok özel ürünler olduðunu görebiliriz. Aerojel, NASA uzay adamlarýnýn kýyafetlerinin yalýtýlmasý konusunda yapýlan çalýþmalar sonucu geliþtirilmiþ.

Aspen çok hýzlý geliþen bir firma. Avrupa'da ikinci bir fabrika kurulmasý düþünülüyor. Bunun için Belçika veya Hollanda ön planda tutuluyor ama biz ikinci fabrikayý Türkiye'ye çekmeye çalýþýyoruz.
Ürünleri doðrudan ithal ediyoruz, üzerinde hiçbir iþlem yapmýyoruz. Rulo halinde üretiliyor ve bize de öyle geliyor. Daha iyi bir yalýtým istiyorsunuz ve yer sorununuz yoksa 5 cm yerine 10 cm EPS, XPS, camyünü ya da taþyünü kullanabilirsiniz. Fakat borulama söz konusu olduðunda yalýtým kalýnlýðýný artýrdýðýnýzda, yüzey alanýný da artýrmýþ oluyorsunuz. Tersine bir döngü var burada. Yalýtýmý artýrmak için kalýnlýðý artýrýyorsunuz ama bu durumda yüzey alaný ve dolayýsýyla ýsý kaybýnýz artýyor. Silindirik yüzeylerde yalýtým kalýnlýðýný inceltmek ýsý kaybýný azaltýr. Temel argüman olarak biz hep bunu ortaya koyuyoruz. Ürünümüzün yalýtým deðerlerinin yaný sýra baþka önemli özellikleri de var. Örneðin, 20 yýl boyunca defalarca sökülüp takýlabilen bir ürün. Hiçbir þekilde daðýlmýyor, lif haline gelmiyor, parçalanmýyor, üstünde gezilebiliyor, üstüne kaplama bile yapmanýza gerek yok, yaðmurdan etkilenmiyor. A sýnýfý yanmaz bir malzeme.
Aerojel nedir? Yapý sektöründe ve endüstride kullanýmýnýn avantajlarý nelerdir?
Aerojel, içerisindeki sývý bileþeni hava ile deðiþtirilmiþ olan silikon tabanlý katý maddelerdir. En geliþmiþ yalýtým malzemelerinden 3-5 kat daha fazla yalýtým gücüne sahip olan aerojelin çok dayanýklý bir yapýsý var. Aerojel, bilinen köpüklerden ve diðer yalýtým maddelerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Öyle ki, oksijen kaynaðýyla doðrudan verilen ateþi bile yalýtabiliyor. Aerojel Aspen'e ait bir isim deðil, bir proses. Aspen'in aerojel yaptýðý taban silisyumdioksit, yani bildiðimiz silisyum. Fakat bir proses sonucu oluþturulmuþ bir ürün. Silisyumdioksit, silikat jel haline getiriliyor. Bu deðiþik kimyasal ve katalistlerle beraber dokumasýz bir kumaþa emdiriliyor. Daha sonra emdirme iþlemi yapýldýktan sonra otoklav iþlemine tabi tutuluyor. Tamamen kimyasal bir operasyon söz konusu. Burada malzemenin gözenek yapýsýyla oynanýyor. Malzemenin yüzde 99,7'si hava; ve gözenekleri nano boyutta. Malzemenin gözenek boyutu bir kan hücresinin yüzde 1'i kadar ve içleri havayla dolu. Nano boyutta bir moleküler yapý oluþuyor. Dolayýsýyla ýsý transferi çok zor oluyor. Aerojel baþka bir hammaddeden de yapýlabiliyor. Fakat ýsý yalýtým özelliði kazandýrýlmasý için temel malzeme olarak silika tercih ediliyor. Silikat tozlarýnýn saðlýða herhangi bir zararý yok. Çünkü ortaya çýkan silika tozlarý amorf yapýda ve tanecik boyutlarý 5 micrometre boyutlarýnda. Bu boyutta olmasý normal toz sýnýfýna sokuyor.
Aerojel, 650 derecenin üstünde kullanýldýðýnda ýsýl özelliklerini kaybediyor. Fakat 1200 dereceye kadar yangýn bariyeri olma özelliðine sahip. Ürünü 650 dereceye kadar olan sýcaklýklarda kullanýrsanýz Aspen yirmi yýl boyunca garanti veriyor. Yaþlanma testlerine göre de yirminci yýlýn sonunda ýsýl iletim katsayýsýnda beklenen deðiþim yüzde 1.

Nispeten pahalý bir ürün satýyor olmamýza raðmen sanayide çok kolay satabilmemizin nedeni, ürünümüzün saðladýðý enerji tasarrufu. Boru yalýtýmýnda az önce bahsettiðim gibi kalýnlýðý incelterek bir ýsý tasarrufu saðlayabiliyorsunuz; fakat düz yüzeyde böyle bir kazancýnýz yok. Yapýlarda kalýnlýðý artýrmak bir problem olmadýðý için daha kalýn malzemeler kullanýlabiliyor. Bizim ürünümüz binalarda daha çok dýþtan yalýtým yapmanýn yasak olduðu tarihi binalarda içeriden yalýtým yapmak için tercih ediliyor. Çünkü Avrupa standartlarý Türkiye'den daha farklý. Almanya'da 15 cm taþyünü kullanýlýyor. Bina içerisinde 15 cm yalýtým yaptýðýnýzda alan daralacaktýr. Halbuki biz ayný yalýtýmý 5 cm kalýnlýkla yapýyoruz.
Ürün çeþitleri nelerdir?
Birçok deðiþik ürünü var. Bizim þu an endüstride çok üstünde durduðumuz üç ayrý ürün bulunuyor. Bunlardan birincisi, sarýya yakýn renkli Pyrogel XT ismindeki ürün. 5 ve 10 milimetre olarak piyasaya sunuluyor. Maksimum kullanma sýcaklýðý 650 derece ve ýsý iletim katsayýsý 0 derecede binde 19. Kullanma sýcaklýðý arttýkça, baþlangýçta taþyününden iki kat daha iyi bir ýsý iletim katsayýna sahip olmasýna raðmen 600 derecelere çýktýðýnda fark dört katýna çýkýyor. Yani artan bir verim var. O yüzden daha yüksek sýcaklýklarda daha iyi bir performans saðlýyor.

Diðer beyaz renkteki ürün, Cryogel X201. Maksimum kullaným sýcaklýðý 200 derece. 5 ve 10 milimetre olarak üretiliyor. Ancak bunun içindeki aerogel oraný daha yüksek ve daha iyi bir ýsý iletim katsayýsýna sahip. 0 derecede ýsý iletim katsayýsý binde 13. Yani baþlangýçta taþyününden üç kat daha iyi. Bir diðer özelliði de ayný zamanda soðukta da kullanýlabiliyor olmasý. Minimum kullanma sýcaklýðý da -273 derece. Soðukta kullanýlan ürünün üstünde bir buhar bariyeri var. Bu þekilde ticari olarak piyasa sürülen ürünün adý Cryogel Z. Ürünlerimizin hepsi A sýnýfý yanmaz malzemeler. Sudan hiçbir þekilde etkilenmiyorlar. Herhangi bir þekilde sistemde oluþmuþ bir buhar varsa onu da gözeneklerinden dýþarýya býrakabiliyorlar.
Yapý sektörüne yönelik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Mustafa Tavukçuoðlu: Aslýnda yapý sektörüne yönelik ürünlerimizin de diðer ürünlerimizden çok büyük bir farký yok. Spaceloft adlý bir ürünümüz var. Spaceloft'ta baþlangýç deðeri binde 13 olan, diðer bütün özellikleriyse ayný olan bir yalýtým malzemesi. Ýstanbul standartlarýnda eðer ekstra yalýtým istenmemiþse yalýtým kalýnlýðý 5 cm. 5 cm'i bizim karþýladýðýmýz kalýnlýk aslýnda 1,7 cm civarý. Fakat bizim öyle bir kalýnlýðýmýz olmadýðý için mecburen 2 cm kullanýlmak zorunda. Bu kalýnlýktaki Spaceloft ile yapýlacak bina yalýtýmý uygulamasý diðer yalýtým malzemeleri ile üretilen çözümlere nazaran daha maliyetli oluyor. Ancak Spaceloft ile yapýlan yalýtým, yangýn dayanýmý özelliði düþünüldüðünde daha güvenli. Nem tutmama özelliði düþünüldüðünde ise ýsýl iletim özelliklerini uzun süre koruduðu için daha uzun ömürlü oluyor. Þu ana kadar birkaç özel projede, yüksek yalýtým deðeri istenen spesifik bölgelerde kullanýlmak üzere, düþük miktarlarda teklifler aldýk. Sektördeki firmalarla da görüþtük, birçok büyük firmayla bu ürünün kendi ürünlerinde kullanýlabilirliðine yönelik görüþmelerimiz oldu.
Bina yalýtýmýnda uygulama nasýl yapýlýyor?
Bina yalýtýmýnda özel bir yapýþtýrýcýya gerek duyulmadan yapýþtýrýlarak ve dübellenerek uygulanýyor. Üstüne boya veya kaplama da yapýlabiliyor. Aspen'in satýþlarýnýn yüzde 80-85'i sanayiye yönelik. En önemli müþterileri de petrokimya, rafineri ve enerji tesisleri. Shell ve Mobil, bu ürünü standart ürün olarak yalýtým uygulamalarýný aldýlar ve bazý yerlerde kullanýlmasýný zorunlu hale getirdiler. Zaten onlarýn dünyadaki rafinelerini gözönüne aldýðýnýzda ciddi bir pazar oluþturuyor. Türkiye'de bu alanlarýn dýþýnda, tekstil ya da otomotiv gibi alanlarda da iþler yapýyoruz. Örneðin bir tekstil firmasýyla montlarýn içerisinde kullanýlabilirliðini araþtýrýyoruz. Önceden Almanya'da üretilmiþ fakat aþýrý sýcak tutan bir ürün ortaya çýktýðý için vazgeçilmiþ. Biz geliþtirmeye çalýþýyoruz.

goksell

"Ayvaz Yalýtým; Aspen Aerogel ürünleri ile Endüstriyel yalýtýmýnda vana ceketi,tesisat yalýtým ceketi,özel detay çözümleri ile enerji verimliliðinde önemli bir rol üstlenir..."

goksell

2013 yýlýna girdiðimiz þu günlerde enerji verimliliði konusu giderek önemini arttýrýyor. Peki bizler bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Enerji verimliliði  etüt ve uygulamalarý ile kendi yaþam ve çalýþma ortamlarýmýzda ( Binalar, Sanayi Kuruluþlarý vb.) ne gibi tasarruf potansiyelleri yaratýyoruz?...Ne kadar kar ediyoruz?... Yoksa parasal kazancýmýz hiçbir þey yapmadan uçuyor,  yok olup gidiyor mu?
Ýþte Sizlere Çarpýcý Gerçekler:
Ülkemizin enerji yoðunluðu dünya ortalamasýnýn üzerindedir.
Aþaðýdaki tablo bunu en doðru biçimde yansýtmaktadýr.
Sanayi ve hizmet sektörlerimiz eliyle yaratýlan katma deðerde saðlanacak yapýsal deðiþiklikler ile elde edilen milli hasýlanýn ihtiyacý olan enerji kullanýmýný ciddi oranda azaltmak mümkündür.
Ancak mevcut sanayi ve hizmet yapýmýzdaki katma deðer bileþimini koruduðumuzda bile % 20′lere varan bir enerji tasarrufunun sadece doðru projelendirme ve doðru finansmanla potansiyel olarak varlýðý söz konusudur.Ülke   GDP  (milyar $)   Tüketim (milyon TEP)   Enerji yoðunluðu   Kiþi baþýna tüketim (TEP/nüfus)
Türkiye   190,3   72,5   0,38   1,06
Japonya   5.648   520,7   0,09   4,09
ABD   8.977,9   2.281,5   0,25   7,98
Yunanistan   144,8   28,7   0,20   2,62
OECD   27.880,9   8.970   0,19   4,68
Dünya   34.399,8   10.029   0,29   1,64
Üretim süresini, kaliteyi, performansý, iþ güvenliðini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliþtirerek ayný seviyede veya daha fazla üretim miktarý için harcanan enerji miktarýný azaltýcý her türlü proses, teknik veya ekipman yatýrýmý Enerji Verimliliði (EV) Yatýrýmý olarak tanýmlanmaktadýr.
Tek cümle ile özetlenirse; "firmanýn eðer yaptýðý/yapmayý öngördüðü proje ile mevcut üretimini daha az enerji ile yapmasýný saðlayan yatýrým EV yatýrýmýdýr."
Ülkemizde sanayi, konut ve ulaþtýrmada kullanýlan enerji %70-75 oranýnda ithalat yoluyla karþýlandýðýndan dolayý Türkiye hali hazýrda enerji kaynaklarý yönünden oldukça fakir ülkeler arasýnda yer almaktadýr.

Tesisinizde varolan yüksek ýsýl deðerlere sahip atýk ýsýlarýnýzýn enerji cinsinden deðerini ve bunlarýn deðerlendirilebilme etüdünü yaptýrmanýz, Firma'nýza geri ödeme süresi minumum olan yatýrýmlara dönüþebilir. Böylece firmanýz kazanýrken, çevremize de ekzoz emisyonlarýn azaltýmý konusunda çok deðerli katkýlar saðlamýþ olursunuz.

Çimento Sektöründe klinker üretimi ön ýsýtma ve klinker soðutma prosesi esnasýnda atmosfere atýlan yüksek debi ve kalorifik deðere sahip gazlarýn ýsý enerjisini kullanarak üreteceðiniz elektrik enerjisi ile tesisinizin tam kapasitedeki elektrik ihtiyacýnýn yaklaþýk %30′luk kýsmýný karþýlayabilirsiniz.

Tesisinizde birim üretim baþýna yaptýðýnýz enerji sarfiyatýnýn etüdünü yaparak bunu asgariye indirecek alternatif çözümler üzerine bir etüd hazýrlamanýz veya hazýrlatmanýz enerji sarfiyatlarýnýzý azaltmaya atacaðýnýz ilk altýn adým olacaktýr.

Tesisiniz içinde belirli kademelerde uygulamaya girecek bir enerji verimliliði stratejisi oluþturmanýz enerji verimliliði bilincinin uyandýrýlmasýnýn en temel adýmlarýndan biridir.

Baðýmsýz üretim noktalarýný azaltarak ön ýsýtma, kalýp deðiþimi gibi enerji ve üretim kaybýna yol açan üretim akýþlarýný yok ederek, kontinü üretime geçmeniz Firma'nýza enerji ve üretim verimliliði anlamýnda çok önemli kazançlar saðlayacaktýr.

Ýstanbul'dan Avustralya'ya yapýlan bir uçuþta kiþi baþýna ortalama 12 ton CO2 salýnýyor. Oysa bir aðaç ömrü boyunca en fazla 1 ton CO2 emebiliyor.

Türkiye'nin enerji yoðunluðu AB ortalamasýnýn 2,5 katýdýr. Türkiye'nin enerji tasarruf potansiyelinin en az %30 olduðunda tüm kesimler mutabýktýr.