Fayrap Dergisi

Başlatan battalgazi, 14 Ocak 2009, 03:41:31

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

battalgazi

merhaba,

Þair, Eleþtirmen Hakan Arslanbenzer yönetiminde Türkiye'nin Edebiyat Dergisi sloganýyla yola çýkan Fayrap 11. sayýsýna ulaþtý. bundan böyle aylýk yayýmlanmaya baþlayacak olan neo-epik derginin editörleri tarafýndan yeni sayý ve abonelik iþlemleri hakkýnda yapýlan duyuru ise þu þekilde:

"Fayrap'ýn 2009 yýlý boyunca sürecek aylýk yayýmý küçük bir gecikmeyle 12 Ocak Pazartesi günü baþladý. Ocak 2009 sayýsý (namý diðer 11. sayý; sol açýk) 13 Ocak Salý gününden itibaren Ankara, Ýstanbul ve giderek taþra kitapçýlarýnda okuyucu karþýsýna çýkýyor.

Fayrap'a kitabevlerinden ulaþamayan okuyucularýmýz için, derginin aylýk yayýmýný yakýndan, sürekli izleyebilmeleri için en pratik ve garanti yol abone olmaktýr, diyor ve abone olmak için gerekli bilgileri aþaðýda veriyoruz.

Hayýrlý uðurlu olsun, amin.

ABONELÝK ÝÇÝN

Mehmet Fatih Çelikkaya, Yayýn Koordinatörü (Nirengi Kitap)

Tel: 0505 290 5867 - 0534 960 16 95
Email: mehmetfatihcelikkaya@hotmail.com

Posta Çeki: 5155770
Akbank: 354 80692
Yapý kredi: Cinnah/Ankara þubesi 83119795

Yýllýk (Ocak-Aralýk 2009; 12 sayý) abonelik ücreti olan 60 TL'yi hesaba yatýrdýktan sonra isim, adres ve telefon bilgilerinizi Yayýn Koordinatörüne bildiriniz; böylece aboneliðiniz o saat o dakika baþlatýlmýþ olsun.

Ýyi okumalar..."

dergi hakkýnda internette çýkan eleþtiri yazýlarýný okumak, Hakan Arslanbenzer'in bazý dönemlerde duyuru, eleþtirilerini eklediði fayrapblog'a ulaþmak için:

http://fayrap.blogspot.com/


selamlar.

battalgazi

Fayrap - Aylýk edebiyat dergisi
Sayý 13, Mart 2009


Fayrap Dergisi’nin bu sayýsýnda eleþtiri yazýlarý aðýrlýk kazanmýþ durumda. Bu, edebiyatýn nabzýný daha sýký tutacaðýný gösteriyor.

Kavga ve Edebiyat


90’larda yazmaya baþlayanlarýn çok sýk duyduðu “Kavgasýz edebiyat olmaz.” cümlesi hala güncelliðini korumakta. Bu yargýnýn edebiyatý gördüðü yerden, kavgadan söz ediyor “Kavga ve Edebiyat” baþyazýsýnda Hakan Arslanbenzer. Kavganýn, populist edebiyatla popularist edebiyatýn arasýnda olduðunu hatýrlatan yazý, edebiyatýn bir zevk veya hevesten çok bir davanýn ifadesi olduðunu vurguluyor. Baki’nin “Bâkiya tarz-ý þiir böyle gerek / Hem zarifane hem levendane” dizesinden yola çýkarak edebiyatta yapýlan ayrýmýn temelini gösteren yazý, bu ayrýmýn günümüzde ne þekilde hissedildiðini örneklerle açýyor.

Bu sayýnýn þairleri Melek Arslanbenzer, Eren Safi, Hakan Kalkan, Orkun Elmacýgil, Ömer Yalçýnova ve Fayrap’ta ilk kez bir þiiri yayýmlanan genç bir þair; Ömer Aladað.

Bu sayýnýn hikayecileri ise ingilizceden çevrilen “Bir Fincan Çay” hikayesiyle kýsa hikayenin bir edebiyat türü olarak geliþmesine önemli katkýlarý olan Katherine Mansfield ve “Sürgün” ile daha önce Fayrap’ta hikayeleri yayýmlanan Onur Ateþ.

Felaketten Epik Doðar

Þubat sayýsýnda Meþrutiyet devri Türk þiiri ve edebiyatýna ýþýk tutmaya baþlayan dergi, bu sayýsýnda meþrutiyet yazýlarýna iki yazýyla devam ediyor.

Esma Güneþ’in “Meþrutiyet’in kararsýz þairi: Halit Fahri Ozansoy” yazýsý, bu konuda model olabilecek özellikte bir yazý. Þairin, içinde bulunduðu edebiyat akýmlarýna baðlý olarak sýkça etki altýnda kaldýðýný ortaya koyan Güneþ, Halit Fahri’yi “Ayinden Sonra” ve “Bir Þarkýnýn Kabusu” þiirleri etrafýnda inceleyerek yeteneðini gösterirken, bu yeteneðine yön verememesini Meþrutiyet devri þiir ortamýnýn doðal bir sonucu olmasýna baðlýyor.

Diðer Meþrutiyet yazýsý ise Orkun Elmacýgil’in Mehmet Emin Yurdakul’u incelediði “Felaketten Epik Doðar”. Milli Edebiyat’a gelene dek devinen edebiyat anlayýþlarýný mercek altýna alan Elmacýgil; Yurdakul’un, döneminin þairlerinden kopmasýnýn haklý sebeplerini sorguluyor. Mehmet Emin’in, þiiri bir kavga ve mücadele olarak gördüðünü söyleyen yazar, “Býrak Beni Haykýrayým” þiiriyle þairin verdiði mücadeleyi ortaya koyuyor.


Manifesto veya Ýt Dalaþý

Fayrapkitap’ýn bu sayýsýnda sekiz yazý var. Ýlkinde Hakan Arslanbenzer, “ Manifesto veya Ýt Dalaþý: Ahmet Güntan’ýn “parçalý ham manifesto”sunun baþarýsý üzerine” yazýsýyla manifestolarýn tarihsel arka planýna, etki alanýna ýþýk tutuyor. Devamýnda Ahmet Güntan’ýn ‘parçalý ham manifestosu’ üzerinden manifestolara karþý çýkmanýn temelinde kör bir metafizik algýsýnýn yattýðýný, bu algýyý da çýkar korkusunun meydana getirdiðini vurguluyor.

Murat Sözer’in, bu sayýda Gökçenur Ç.’nin “Her Kitabýn El Kitabý” kitabýný deðerlendirdiðini görüyoruz. Þairin, lirikle epikin iç içe geçtiði bir yerde þiirini oluþturduðunu söyleyen Sözer, bir þey söylemekten çok bir þeyden bahsedip geçmekte olduðunu, bunun da þiirini bütünlükten uzaklaþtýrdýðýný ifade ediyor.

Bu sayýda iki roman eleþtirisi yazýsý var. Roman eleþtirisi yazýlarýyla dikkat çeken Ömer Yalçýnova, bu sayýda Tim Parks’ýn “Kader, Europa ve Sevgili Mimi” romanlarýný ele alýrken, Emine Baykul, Nihan Kaya’nýn Disparöni’si hakkýnda yazýyor. Besim F. Dellaloðlu’nun “Benjaminia” kitabýný ele alan Fazýl Baþ; yazarýn, Walter Benjamin’e bir empati çabasýyla yaklaþmasýný ve buradan doðan sonuçlarý sorguluyor. Baþ, Dellaloðlu’nun kitabýnýn dil-tarih-coðrafya üzerinden okunduðunda faydalý olacaðýný, ama bu yeniden yorumlamalarý kendi insaný üzerinden deðerlendiremediðini özellikle vurguluyor.

Ali Akyurt, Mesele dergisi üzerine yazmýþ. “Kültürle Siyaset Yakýnlaþýrken Mesele” Akyurt, Mesele’nin sol bir yayýn olarak entelektüel coðrafyamýzla temasýný ve solun farklý kesimleri için bir iletiþim kanalý olmasýyla sýcak ve bütünlüklü bir dergi karakteri sunduðunu ortaya koyuyor. Kültür ile siyaseti birbirine yaklaþtýrarak aralarýndaki sýký baða iþaret etmesini Mesele’nin baþarýsý olarak ifade ediyor Akyurt. Mart sayýsýnýn bir diðer yazýsý ise Mehmet Fatih Çelikkaya’dan; “Baki Asiltürk Yalan Söylüyor”. Kitaplýk dergisinin yýllýðýný çýkaran Baki Asiltürk’ün, yýllýðýn önsözünde söylediklerine cevap veren Çelikkaya, Asiltürk’ün eleþtirdiði tutumlarýn bizzat içine kendisinin düþtüðünü, haliyle yalan söylediðini öne çýkarýyor. Derginin son yazýsý ise sinema yazýlarýnda geliþtirdiði farklý üslupla öne çýkan Orkun Elmacýgil’den. Türkan Þoray’ýn Dönüþ filmini yazan Elmacýgil, filmin hakim sinema anlayýþýnýn dýþýnda, belki fazla acýlý ama hakikatten yola çýkarak güç kazandýðýný ifade ediyor.


Derginin kapak fotoðrafý Melih Gülgen’in “Tatar Ramazan” filminden. Arka kapak türküsü ise Þevki Bey’den Hüseyni Þarký (Hicran Oku Sinem Deler).


Ýyi okumalar.


Ýçindekiler:


1 kavga ve edebiyat | hakan arslanbenzer

> þiirhikaye

3 metro’da cuma namazý (þiir) | melek arslanbenzer

4 yani (þiir) | eren safi

5 kayýtlar III (þiir) | hakan kalkan

6 kavgaya dayanýlýr (þiir) | orkun elmacýgil

7 tereddüt (þiir) | ömer yalçýnova

8 hipotalamus (þiir) | ömer yalçýnova

10 bir fincan çay (hikaye; çev. melek Arslanbenzer) | katherine mansfield

14 sürgün (hikaye) | onur ateþ

> meþrutiyet devri edebiyatý 2

20 meþrutiyet’in kararsýz þairi: halit fahri ozansoy | esma güneþ

24 felaketten epik doðar: mehmet emin yurdakul | orkun elmacýgil

> fayrapkitap

28 manifesto veya it dalaþý: Ahmet güntan’ýn “parçalý, ham manifesto”sunun baþarýsý üzerine | hakan arslanbenzer

32 kýrýlganýn el kitabý: gökçenur ç. þiiri üzerine | murat sözer

34 tim parks’ýn romanlarý üzerine | ömer yalçýnova

38 doðmayanýn ölümü: nihan kaya’nýn disparöni romaný üzerine | emine baykul

40 mazereti samimiyet: besim f. dellaloðlu’nun benjaminia kitabý üzerine | fazýl baþ

42 kültürle siyaset yaklaþýrken: mesele | ali akyurt

45 baki asiltürk yalan söylüyor | mehmet fatih çelikkaya

46 dönüþ | orkun elmacýgilÝrtibat:
Mehmet Fatih Çelikkaya
0505 290 5867
0534 960 16 95
mehmetfatihcelikkaya@hotmail.com
http://fayrap.blogspot.com/

battalgaziFayrap 14

Fayrap - Türkiye’nin Edebiyat Dergisi
Aylýk edebiyat dergisi
Sayý 14, Nisan 2009 – Fiyatý: 5TL

Fayrap, bu sayýsýnda þiir sayýsýný biraz daha azaltarak eleþtiri metinlerine aðýrlýk vermekle edebiyatýn eleþtiriden geçtiðini gösteriyor.

Saf lirik þiir karþýsýnda neo-epik
20. yy. þiirinde, somut þiir ve anti-lirik peþinde olanlarýn oluþturduðu çapraþýklýðý inceleyen Hakan Arslanbenzer, bu çapraþýklýðýn, siyasi þairlerin sabýk lirik þairler olmalarýndan ileri geldiðini ortaya koyuyor baþyazýda. Bu baðlamda Türk þiiri içindeki çapraþýklýðý ve bunun yanlýþ konumlandýrmadaki sonuçlarýný, neo-epik þiirin tarihi üzerinden sorguluyor.
Bu sayýnýn þairleri; Eren Safi, Melek Arslanbenzer, Orkun Elmacýgil, Mehmet Fatih Çelikkaya, Mehmet Davut Özdal.
Hikayecileri ise; (ingilizceden çevrilen) Donald Barthelme, Arif Saðlam ve Abdülkadir Argýllý.

Polemikten þiir olmaz
Meþrutiyet dönemi yazýlarýna devam eden dergide bu ay, Ali Canip Yöntem ve Rýza Tevfik Bölükbaþý üzerine inceleme yazýlarý var.
Ali Canip’in milli edebiyatý toplumsal ve siyasi alana taþýmasýyla bilinen bir þair olduðunu hatýrlatan Murat Sözer, yazýsýnda, Yöntem’i “Sokak Feneri” ve “Þarkýn Ufuklarý” þiirleri üzerinden inceliyor. Polemik ve yazýlarýyla milli edebiyat’ýn fitilini ateþleyen bir þair olduðunu, bu etkisini þiirinde göremediðimizi ortaya koyuyor Sözer.
Rýza Tevfik’in felsefeye olan ilgisinin, onu þiire yakýnlaþtýrdýðýný ifade eden Murat Küçükçifci, þairi, “Baba Nasihati” þiiriyle deðerlendiriyor. Tevfik’in farklý þiir görüþlerinin etkisinde kaldýðýný ama incelediði þiirinde olduðu gibi Milli edebiyat ile þiirini kuvvetlendirdiðini söylüyor.

Levent Sunal’ýn Anýsýna
Þubat ayýnda vefat eden þair Levent Sunal hakkýnda, hatýralarýný da içeren samimi bir yazý yazmýþ Hakan Arslanbenzer. Fazýl Baþ’ýn ise Leven Sunal’ýn þiiri hakkýnda yazdýðýný görüyoruz. Sunal’ýn þiirinde hayatý büyük bir dava olarak kavramanýn olduðunu söyleyen Baþ, samimi, kalabalýktan uzak, üzgün yönleriyle lirizmi çaðýrsa da öðretici bir þiiri ortaya koyduðunu öne çýkarýyor.
Esma Güneþ’in “Namýk Kemal’den Mektup Var” yazýsý, Kemal’in çok sayýda mektuplarýný kapsayýcý ve bütünlüklü þekilde bir araya getiren Ali Akyýldýz ve Azmi Özcan’ýn ayný adlý kitabýnýn incelenmesi olarak karþýmýza çýkýyor. Ömer Yalçýnova, bu sayýda Dank Franck’ýn romanlarý üzerine yazarken, Suavi Kemal Yazgýç Rasim Özdenören’in “Ýmkansýz Öyküler” kitabýný deðerlendiriyor. Barkýn Karslý’nýn ise Saide Kuds’un “Kimya Hatun” romaný hakkýnda yazdýðýný görüyoruz.
“Eleþtiriden kaç, iltifata yanaþ; Hece’nin oniki yýlý” Ömer Yalçýnova bu sayýda Hece dergisi üzerine yazmýþ. Derginin kadrosunu, bugüne kadar dergide etkili olan þair-yazarlarý ele alan Yalçýnova, belirli bir þiir görüþü olmamasýndan ötürü Hece’nin þairlerini de belirsiz, siyasetsiz çizgiye yönelttiðini ortaya koyuyor. Hece’nin ürün seçiminde de her þeyden biraz tercih edildiðini bu tercihin de iltifat edene yer veren bir anlayýþý doðurduðunu öne sürüyor Yalçýnova yazýsýnda. Ýlerleyen sayfalarda Orkun Elmacýgil’in, Tatar Ramazan ve Tatar Ramazan Sürgünde filmleri hakkýnda yazdýðý denemeleri görüyoruz.

Ýyi okumalar.

Fayrap
http://fayrap.blogspot.com/
Genel Yayýn Yönetmeni: Hakan Arslanbenzer

ÝRTÝBAT VE ABONELÝK ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN:
Mehmet Fatih Çelikkaya
0505 290 5867
0534 960 16 95
mehmetfatihcelikkaya@hotmail.com

battalgaziFayrap 15
Fayrap – Türkiye’nin Edebiyat Dergisi
Aylýk Edebiyat Dergisi
Sayý 15, Mayýs 2009 – Fiyatý: 5 TL

Fayrap’ýn mayýs sayýsý; 1 mayýs þiirleri, Ahmet Güntan’a doðum günü armaðaný gibi özellikli konularla aylýk yayýmýn fýrsatlarýný iyi deðerlendiren bir dergi olduðunu gösteriyor.

Populizmin Amentüsü | 1 Mayýs Þiirleri
Son zamanlarda Fayrap’taki baþyazýlar ve konuþmalarýyla populizme özgün bakýþ açýlarý kazandýrarak, alan açan Hakan Arslanbenzer, bu sayýda Populizmin Amentüsü’nü yazmýþ. Þiirin varlýk amacý, þairin halk karþýsýndaki konumu, popülerlik-populizm ayrýmý ve þiirde populizmin nasýl mümkün olabileceði gibi konularla desteklenen, 12 maddeden oluþan bildirinin imzaya açýk olduðu, önümüzdeki sayýlardan itibaren çeþitli yazýlar, toplantýlar, kamuya açýk konuþmalarla destekleneceði ve bu meyanda her tür destek, katký-katýlým ve tartýþmaya açýk durumda olunduðu söyleniyor.
Bu sayýnýn þiir ve hikayeleri, derginin 1 Mayýs’a karþý tavrýný belirler nitelikte. 1 Mayýs için yayýmlanan dört þiirin þairleri; Murat Sözer, Melek Arslanbenzer, Müberra Güney ve Murat Küçükçifci. Hikayeciler ise Donald Barthelme ve Katherine Anne Porter.

Ahmet Güntan’a Doðum Günü Armaðaný
Son yýllarda yayýmladýðý Parçalý Ham Manifestolarýyla hakkýnda sýkça konuþulan, yazýlan þair Ahmet Güntan’a armaðan edilmiþ bu sayý. Armaðan bölümü Fazýl Baþ’ýn Güntan’la yaptýðý söyleþiyle açýlýyor. Murat Sözer’in Ahmet Güntan þiiri üzerine yazdýðý yazýsýnda, Güntan’ýn þiir serüvenini izlek ve dönemler üzerinden inceleyerek, þiiri ve hayatýyla yöneldiði yerin ortaya bir bütünlük çýkardýðýný vurguluyor Sözer. Ahmet Güntan’ýn biyografisini yazan Ali Akyurt, þairin hayatýný Türk þiiriyle olan iliþkisi üzerinden inceliyor. Akyurt’un “Allah’ý Olan Bir Modern: Ahmet Güntan” yazýsý ise þairin: “benim Allahým var” konumlandýrmasý üzerinden bu yargýnýn modernlikle iliþkisini sorguluyor.

Ayþe Eþittir Vatan
Meþrutiyet devri yazýlarý mayýs sayýsýnda Halide Edip Adývar ve Orhan Seyfi Orhon hakkýnda yazýlar ile devam ediyor.
Halide Edip’in romancýlýk yeteneðini milli romanlarda bulduðunu ifade eden Ömer Yalçýnova, yazarýn milli mücadele dönemini konu alan romanlarýnda karakterlerin, Namýk Kemal’in vatan ve hürriyet fikriyle donandýðýný bulguluyor.
Orhan Seyfi’nin mutlak bir çizgide edebi dilini oluþturmadýðýný söyleyen Sadýk Koç, þairi Uyan þiiriyle birlikte deðerlendirirken aruz ile hece, lirik ile epik arasýnda, arafta kaldýðý sonucuna götürüyor bizi.

Fayrapkitap’ýn bu bölümünde Esma Güneþ Laurent Mignon’un Ana Metne Taþýnan Dipnotlar kitabý hakkýnda yazmýþ. Yazýda, edebiyat üzerinden azýnlýk siyaseti yapýlmasýnýn hümanizme yol açacaðý özellikle dikkat çekiyor. Bölümün bir diðer yazýsýnda ise Mesut Bostan Patricia Highsmith’in romanlarýný kötülük ve þizofreni üzerinden inceliyor. Fazýl Baþ’ýn Türk Sosyolojisi 2009 yazýsý, Türk düþüncesini siyaset ve batýlaþma tesiri üzerinden deðerlendirmek için faydalý gördüðü iki yayýn olan Literatür dergisi ve Sosyoloji Yýllýðý hakkýnda incelemelerini içeriyor. Derginin son yazýsý olarak 1964 tarihli Türk sinemasýnýn ilk iþçi filmlerinden Karanlýkta Uyananlar hakkýnda Orkun Elmacýgil’in denemesi var. Bu arada geçen sayýyla birlikte baþlayan dergiler hakkýnda yapýlan mini-deðerlendirmeler, küpe olarak yayýmlanmaya devam ediyor.

ÝÇÝNDEKÝLER:

1 popülizmin amentüsü
>þiirhikaye
4 iþçiler için (þiir) | murat sözer
5 1 mayýs diye bir þey yok (þiir) | melek arslanbenzer
6 bir mayýs (þiir) | müberra güney
7 iþ baþý (þiir) | murat küçükçifci
8 kapitalizmin yükseliþi (hikaye; çev. sümeyye doðan) | donald barthelme
10 hýrsýzlýk (hikaye; çev. müberra güney) | katherine anne porter
> ahmet güntan’a doðum günü armaðaný
14 ahmet güntan: “mahfil, korsan miting gibi oldu; geldik,
heyecan yarattýk, daðýldýk” | söyleþen: fazýl baþ
18 ahmed’in eldivenleri: ahmet güntan þiiri üzerine | murat sözer
24 ahmet güntan biyografisi | ali akyurt
27 allah’ý olan bir modern: ahmet güntan | ali akyurt
> meþrutiyet devri edebiyatý 4
30 ayþe eþittir vatan: halide edip adývar | ömer yalçýnova
35 kendi halinde bir meþrutiyet þairi: orhan seyfi orhon | sadýk koç
> fayrapkitap
38 eleþtirmen kanonun neresinde? (laurent mignon üzerine) | esma güneþ
40 patricia highsmith romanlarýnda kötülük ve þizofreni | mesut bostan
43 türk sosyolojisi 2009 | fazýl baþ
46 karanlýkta uyananlar | orkun elmacýgil
[ a. k. ] tamirci çýraðý | cem karaca söylüyor

Ýyi okumalar.
Fayrap
http://fayrap.blogspot.com/

ÝRTÝBAT VE ABONELÝK ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN:
Mehmet Fatih Çelikkaya
0505 290 5867
0534 960 16 95
mehmetfatihcelikkaya@hotmail.com