Ahþap ve nimetleri

Başlatan Ardenia, 24 Eylül 2007, 23:55:24

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ardenia

* Ahþap yapýlarda yaþayanlarýn fizyolojik ve psikolojik açýdan kendilerini çok daha saðlýklý hissettiklerini,

* Ahþabýn insanla birlikte soluk aldýðýný, romatizma, astým, böbrek hastalýklarý ve dolaþým bozukluklarý üzerinde olumlu etkileri olduðunu,

* Japon deprem uzmanlarýnýn, tüm dünyada depreme karþý en dayanýklý yapýnýn Osmanlý ahþap karkas sistemi olduðunu açýkladýklarýný,

* 1894 Ýstanbul depreminde, kalitesiz ahþap yapýlarýn bile yýkýlmadýðýný, yanlarýndaki güzel, yeni ve demirle baðlanmýþ kagir yapýlarýn tümüyle yýkýldýðýný,

* ABD'deki konutlarýn yaklaþýk yüzde 90'ýnýn ahþap olduðunu,

* Þiddetli bir deprem sonrasýnda hasar gören betonarme bir yapýnýn yýkýlmak zorunda olduðunu, hasar gören ahþap bir yapýnýn ise kýsa surede onarýlýp, tekrar içinde yaþanýlabileceðini,

* Betonarme-karkas dýþýnda kalan tüm yapým sistemlerinde, zaman içinde hasar gören taþýyýcý elemanlarýn, yapý tümüyle yýkýlmadan onarýlabildiðini, hatta deðiþtirilebildiðini,

* Ahþap yapýlarýn çok hafif olduðunu, kolay kolay çökmediðini, çökse bile içinde bulunanlarý öldürmediðini,

* Bir depremde, baþlýca ölüm nedeninin yalnýzca betonun aðýrlýðý olduðunu,

* Betonarmenin, ahþaba göre 5 misli, çeliðin 13 misli aðýr olduðunu,

* Marmara ve Bolu depremlerinde ahþap yapýlarda yaþayanlardan hiç kimsenin yaþamýný yitirmediðini,

* Tarihten günümüze ulaþan en güzel saraylarýn, tapýnaklarýn ve diðer görkemli yapýlarýn hiçbirinde beton kullanýlmadýðýný ve binlerce yýldýr ayakta kaldýklarýný,

* 1225'te Ren Nehri'ne yapýlan ahþap Basel Köprüsü'nün 1903 yýlýna dek 774 yýl hizmet verdiðini,

* 13'üncü ve 14'üncü yüzyýllarda yapýlan, ahþap kolon ve çatýlarý olan Kastamonu, Mahmutbey, Beyþehir, Eþrefoðlu ve Afyon Ulu camilerinin, özel bir bakým yapýlmaksýzýn 600-700 yýldýr ayakta olduðunu,

* Dünyanýn en büyük tarihi üç ahþap yapýsýndan bir tanesinin, 100 metre boyu ve sekiz katlý bir binaya eþdeðer yüksekliðiyle tam 100 yýldýr ayakta olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi olduðunu,

* 1790'da, ahþap kullanýlarak ve hiçbir taþýyýcý eleman olmaksýzýn 108 metre
"açýklýða" ulaþýldýðýný, bugün bu açýklýðýn 250 metreye ulaþtýðýný,

* Yangýna dayanýklý olduðu için, dünyanýn önde gelen mimarlarýnýn ahþabý çeliðe yeðlediklerini,

* Bir yangýn sýrasýnda, gerekli kesitin biraz daha büyüðü kullanýldýðýnda, dýþtaki kömürleþen tabakanýn iç ahþabýn yanmasýný geciktirdiðini,

* Bir yangýn sýrasýnda, çelik bir çatýnýn 600 dereceden sonra çökme riskinin belirdiðini ve 15 dakika içinde çökebileceðini, buna karþýlýk ahþap bir çatýnýn ortalama 1 saat ayakta kalabildiðini ve bu yüzden insanlarýn canlarýný kurtarma zamanlarýnýn olduðunu,

* Ahþabý, yapý sektöründe kullanan ülkelerde ormanlarýn küçülmediðini, tersine bilimsel bir yaklaþým ve koruma anlayýþý ile büyümekte olduðunu,

* ABD'lilerin, yaþadýðý topraklar üzerinde yalnýzca 200 yýldýr ev yaptýklarýný, Anadolu'da ise 10 bin yýldýr geleneksel yöntemlerle ev yapýldýðýný,

* ABD'lilerin, depreme karþý yaþam güvenceleri için, Anadolu insanýnýn binlerce yýldýr tanýdýðý, uyguladýðý ve 1940'lara dek de sürekli geliþtirdiði ahþap-karkas yapý sistemini yaygýn biçimde kullandýklarýný,

* Bugün gerekli önlemler alýnýr, ahþaba dönülürse ve doða da bize 20 yýl "avans" verirse, Türkiye'nin tüm deprem riskinden 20 yýl içerisinde tümüyle kurtulacaðýný,

biliyor muydunuz?
Nunch aut nunquam ...