Uçak Mühendisliðinin Tanýmý

Başlatan FORCEMASTER, 12 Nisan 2007, 14:27:37

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Uçak mühendisliði, havada hareket eden uçak, helikopter, roket gibi araçlar ile silah sistemlerine ait mermi gibi yapýlarýn tasarým ve geliþtirilmesini amaçlayan bir mühendislik dalýdýr. Bu mühendislik dalý ayný zamanda anýlan araçlarýn bakým, onarýmlarý ve iþletme koþullarýna ait becerileri de kazandýrmaktadýr. Uçak mühendisliði anýlan faaliyetlerin yanýsýra ayrýca diðer endüstri dallarýna ait tasarým ve geliþtirme faaliyetlerine katkýda bulunur. Örneðin, kara nakil vasýtalarýnýn tasarým ve geliþtirilmeleri gibi. Belirtilen nedenler uçak mühendislerinin deðiþik endüstri dallarýnda kolayca iþ bulabilmelerini saðlar. Dolayýsýyla uçak mühendislerinin savunma ve uçak endüstrisinden otomotiv endüstrisine kadar uzanan geniþ bir yelpazede iþ bulup çalýþma þanslarý vardýr.
Try not. Do or do not.There is no try

dereli

-alýntýdýr-

Havacýlýk / Uçak Mühendisi
HAVACILIK / UÇAK MÜHENDÝSÝ
____________________________

TANIM

Havacýlýk/uçak mühendisi, havada seyreden her çeþit aracýn tasarlanmasý ve yapým projelerinin hazýrlanmasý, üretilmesi, geliþtirilmesi, bakým-onarýmý ve iþletilmesi konularýnda çalýþan kiþidir.

GÖREVLER

- Yapýmý düþünülen hava taþýtýnýn taslaðýný, ön projelerini hazýrlar,
- Gerekli modelleri hazýrlayarak deneyler yapar,
- Üretim planlamasý yapar,
- Hatalý veya yanlýþ yapýlmýþ parçanýn düzeltilmesi ve gerekiyorsa yeniden yapýlmasý için çalýþýr,
- Yapým sonrasý uçuþ denemeleri planlar, bunlara katýlarak hava taþýtýnýn iþleyiþini gözler,
- Araç kullanan kuruluþlarda iþletme ve bakým mühendisliði görevlerini yürütür.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

- Ölçüm aletleri,
- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Teknik çizimler için gerekli cetveller,
- Test alet ve cihazlarý.

MESLEÐÝN GEREKTÝRDÝÐÝ ÖZELLÝKLER

Havacýlýk / uçak mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel akademik yeteneðe sahip,
- Þekil ve uzay iliþkilerini görebilen,
- Matematik-fizik konularýna ilgili duyan ve bu alanlarda baþarýlý,
- Tasarým gücü yüksek,yaratýcý,
- Ýnsanlarla iyi iliþkiler kurabilen,
- Sabýrlý, dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmalarý gerekir.

ÇALIÞMA ORTAMI VE KOÞULLARI

Havacýlýk / uçak mühendisi kýsmen kapalý yerde, kýsmen açýk havada çalýþýr. Çalýþma ortamý kirli, yaðlý, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulunduklarý zaman görevlerini büro ortamýnda yürütürler.

ÇALIÞMA ALANLARI VE  ÝÞ BULMA OLANAKLARI

Havacýlýk / uçak mühendisleri; Türk Hava Yollarýnda, Türk Silahlý Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri ana bakým üslerinde), Türk Uçak Sanayi A.Þ.’nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda, TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacýlýk Sanayi), özel hava yollarýnda çalýþabilirler.

MESLEK EÐÝTÝMÝNÝN VERÝLDÝÐÝ YERLER

Havacýlýk/Uçak Mühendisliði eðitimi ülkemizde iki yerde verilmektedir. Bunlar:
- Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara), Mühendislik Fakültesi, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði bölümü,
- Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliði bölümüdür.

MESLEK EÐÝTÝMÝNE GÝRÝÞ KOÞULLARI

Mesleðin eðitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öðrenci Seçme Sýnavý’nda (ÖSS) “Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði” veya “Uçak Mühendisliði” lisans  programlarý için  yeterli “Sayýsal (SAY)” puan almak,
- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði” veya “Uçak Mühendisliði” lisans programlarý ile ilgili en az bir yükseköðretim programýný tercih etmek gerekmektedir.

EÐÝTÝMÝN SÜRESÝ VE ÝÇERÝÐÝ

Eðitim süresi 4 yýldýr.
Eðitim süresince; Yüksek Matematik, Fizik, Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama, Akýþkanlar Mekaniði, Aerodinamik, Uçak Performansý, Sistem Dinamiði ve Kontrol, Uçuþ Mekaniði ve Kontrol, Havacýlýk Mühendisliði Tasarýmý, Termodinamik, Isý Transferi Sistemleri, Uçak Motor Tasarýmý ve Roket, Dinamik, Mühendislik Malzemeleri, Mukavemet, Üretim Mühendisliði Ýlkeleri, Havacýlýk Yapýlarý, Havacýlýk Mühendisliði Malzemeleri, Havacýlýk Yapýlarý Tasarýmý, Elektronik ve Elektrik Mühendisliði Temelleri, Uçuþ Aletleri, Ölçme Tekniði, Sistem Analizi, Kontrol Teorisi gibi dersleri alýrlar.

MESLEKTE ÝLERLEME

- Akademik kariyer yapabilirler.
- Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.
BENZER MESLEKLER: Elektronik mühendisliði, makine mühendisliði.

BURS, KREDÝ VE ÜCRET DURUMU

- Eðitim süresince, koþullarý uygun olan öðrenciler, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiþ olduðu krediden ve çeþitli kurum ve kuruluþlarýn vermiþ olduðu burslardan yararlanabilirler.
- Eðitim tamamlandýktan sonra, tecrübe ve çalýþma alanýna göre kazanç durumu deðiþmektedir. Havacýlýk (uçak) mühendisliði genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarýndandýr.

DAHA AYRINTILI BÝLGÝ ÝÇÝN BAÞVURULABÝLECEK YERLER

- Ýlgili eðitim kurumlarý,
- Türkiye Ýþ  Kurumu Genel Müdürlüðü Ankara Meslek Danýþma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danýþma Merkezi bulunan Türkiye Ýþ Kurumu Ýl  Müdürlükleri.
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK