Beton parke taþlarý (genel)

Başlatan izmirsat, 24 Mart 2007, 13:15:31

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

izmirsat

BETON PARKE TAÞLARI

Uzun yýllardan beri Avrupa ve Amerika ülkelerinde oldukça yaygýn olarak kullanýlmakta olan beton parke taþlarý son yýllarda yurdumuzda da en çok tercih edilen dekoratif yer döþeme elemaný olarak inþaat sektöründe yerini almýþtýr. Her çeþit altyapý çalýþmasýnda kolaylýkla sökülüp tekrar kullanýlabilen bir malzeme olduðundan dolayý ekonomiktir.Ayný zamanda asfalta göre daha estetik ve dayanýklý olmasý nedeniyle þehiriçi araç trafiðine açýk yollarda ve diðer tüm alanlarda rahatlýkla kullanýlabilmektedir.Beton parke taþlarý TSE normlarýna uygun olarak üretilmektedir.
Serin malzeme olduðundan yazýn parklar, yürüyüþ alanlarý ve teraslar için ideal bir malzemedir.
Parçalý elemanlardan oluþtuðundan çatlama, kýrýlma ve benzeri durumlar oluþmamaktadýr. Döþeme iþlemleri her iklim þartlarýnda yapýlabildiðinden zamandan kaynaklanan maliyet de böylece önlenmiþtir.
Bol renk seçeneðinden dolayý dekoratif görüntü oluþturmak ve yaþanan mekanlara yeni güzellik katmak mümkündür.

NEDEN PARKE TAÞI?
 Saðlamlýk
 Döþeme Kolaylýðý
 Dayanýklýlýk
 Donma ve Kayganlýk Olmamasý
 Renk, Doku ve Þekil Çeþitliliði
 Kýrma ve Kesme Olmadan Altyapýya Ulaþma Ýmkaný
 Sökülen Taþlarýn Yeniden Kullanýlabilirliði
 Ekolojik Dengeye Katkýsý Olmasý (Beton ve asfaltta yaðmur suyunun topraða ulaþmasý engellenmekte ve ekolojik denge bozulmaktadýr)

PARKETAÞ ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ
• 6 cm. (park, bahçe ve yaya yollarý)
• 8 cm. (hafif araç trafiði)
• 10cm (aðýr araç trafiði)
Kalýnlýk Çeþidi: 3

KULLANIM ALANLARI
• Caddeler
• Yollar
• Kaldýrýmlar
• Park ve Bahçeler
• Otoparklar
• Apartman ve Site Önleri
• Endüstriyel Sahalar
• Erozyon Kontrollü Alanlar
ÜRETÝM TEKNOLOJÝSÝ

*ALT TABAKA:
Agregalarýn elek analiz ve özgül aðýrlýk deney sonuçlarýna göre bilgisayar ortamýnda uygun beton dizayný yapýlýr. Bu tabaka taþýyýcýdýr
* ÜST TABAKA:

Agregalarýn elek analiz ve Özgül aðýrlýk deney sonuçlarýna göre, yüksek dozajlý çimento ile su çimento oraný 0,25 olarak bilgisayar ortamýnda uygun beton dizayný yapýlýr. Bu tabaka donma-çözünme, durabilite ve estetik içindir.
• Renkli ürün tasarýmý boya ile yapýlmaktadýr. Kullanýlan boya mukavemet düþürücü özelliði minimum olan, insan saðlýðýna zararý olmayan ve çevre kirliliðine yol açmayan granül boyadýr. Rengin ýþýða dayanýmý deneylerle kontrol edilir
• Doðal agregalý ürün tasarýmý, doðada bulunan sertliði yüksek granit, bazalt ve renkli doðal taþlarýn agregalarýn kullanýlmasýyla yapýlmaktadýr. Taþ yüzeyine çelik bilyalý otomatik kumlama makinesi ile kumlama iþlemi yapýlarak doðal taþ görünümü kazandýrýlmaktadýr.
PARKE TAÞI ÜRETÝMÝ

Tam otomatik çift mikserli teka beton Santralinde, Beton hazýrlanmakta, tek sýra parke taþý üretimi yapan üretim makýnalarý da 250 m2 / saat parke taþý üretebilmektir. Üretilen parke taþlarý robot vasýtasýyla dinlenme raflarýna otomatik olarak istiflenmektedir. Kürü tamamlanan mamuller, yine robot vasýtasýyla 8 sýra üst üste toplanarak paketleme makinasýnda paketlenmekte ve sevkiyata hazýrlanmaktadýr. Ayrýca mamuller, isteðe göre yüzeyi dokulu imalat için kumlama tesisinde kumlanabilmektedir.