BASKETBOL (Spor/Beden Eðitimi)

Başlatan izmirsat, 17 Mart 2007, 13:42:04

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

izmirsat

BASKETBOL OYUN KURALLARI


• Basketbol müsabakalarý iki hakem tarafýndan yönetilir. Misafir takým sahayý seçme hakkýna sahiptir. Her devreden sonra saha deðiþimi yapýlýr.
• Oyun, orta saha çizgisinde her takýmdan birer oyuncu arasýnda yapýlan hava atýþý ile baþlar. Hava atýþýna çýkan oyuncular, topu tek elleri ile takým arkadaþlarýna kazandýrma hedefini taþýr.
• Oyun, 10'ar dakikalýk dört periyottan oluþur. Beraberlik durumunda uzatma periyodu oynanýr. Her takým ilk üç periyotta ve uzatma periyodunda 2'þer dakikalýk bir, dördüncü periyotta iki mola hakkýna sahiptir. Ýkinci ile üçüncü periyot arasýnda 15 dakikalýk devre arasý verilir.
• Hücum eden takým, kendi sahasýný 8 saniye içinde terk etmek, 24 saniye içinde de hücumunu tamamlamak zorundadýr, aksi halde top kullanma hakký rakip takýma geçer.
• Oyuncu topla birlikte, top sürme (dribbling), pas atma (passing), þut atma (shooting) aktivitelerini yapma þansýna sahiptir. Bir oyuncu top sürerken, topu eline alarak durdurursa, tekrar top sürme þansýna sahip deðildir; topu istediði yöne ve kiþiye pas ya da þut atmak zorundadýr.
• Her takým 5 kiþiden oluþur ve takýmlarýn sýnýrsýz oyuncu deðiþikliði hakký vardýr. Eðer faul hakkýný doldurmamýþsa, her çýkan oyuncu tekrar oyuna dahil olabilir. Bir takýmdaki beþ oyuncudan biri ortada (post), ikisi savunma (guard) ve ikiside hücum (forward) oyuncusudur.
• Oyunu bir baþ hakem ve yardýmcý hakem olarak iki hakem yönetir.
• Her oyuncu beþ faulle oyun dýþýnda kalýr, tekrar o maç için oyuna dahil olamaz. Her oyuncunun bireysel olarak yaptýðý faul sayýsýnýn toplamý, takým faullerini de belirler. Toplamda dört takým faulüne ulaþan takýmýn daha sonra yaptýðý her faul, karþý takýma serbest atýþ kullanma hakký kazandýrýr.
• Hakem tarafýndan durdurulmadýkça, top potadan veya çemberden dönerse oyun devam eder. Ayrýca, oyuncu sahayý belirleyen çizgilerin dýþýna temas etmedikçe, top oyun çizgilerinin dýþýna deðmeden havadan saha çizgisinin dýþýna çýksa dahi, oyuncu topu içeri çevirebilirse de oyun devam eder.
• Her sayý atýþýndan sonra veya hakemin düdüðü çalmasýnýn ardýndan, oyun ve oyun zamaný durur. Sayý yiyen takýmýn pota gerisindeki çizgi arkasýndan topu oyuna sokmasý ile hem zaman hem de oyun tekrar baþlar. Oyun içindeki diðer durumlara göre, hakemin gösterdiði yerlerden, top oyuna sokulur.
• Üç sayý çizgisi içinden yapýlan her baþarýlý atýþ iki sayý, üç sayý çizgisi gerisinden yapýlan her baþarýlý atýþ üç sayý olarak deðerlendirilir. Faullerden veya kural ihlallerinden dolayý kazanýlan baþarýlý serbest atýþlar bir sayý olarak deðerlendirilir.
• Oyuncular iki durumda cezalandýrýlýr: 1- Bireysel kural ihlalleri 2- Faul yapýlan durumlar. Kural ihlali veya hatasý (hatalý yürüme, topun çizgi dýþýna çýkmasý, hücum oyuncusunun üç saniyeden fazla post içinde durmasý v.b) top kullanma hakkýný karþý takýma verir. Yapýlan bireysel fauller ( itme, çekme, vurma, tutma v.b) ise oyuncunun faul cezasý almasýný saðladýðý gibi faulün yapýldýðý yer göz önünde bulundurularak, rakip topu yandan oyuna sokar, ya da serbest atýþ yapma hakký kazanýr.
• Serbest atýþ hakký adedi, faulun yapýldýðý zaman, yer ve çeþidine göre deðiþir. Þut atýþý sýrasýnda faul yapýlmýþ ve atýþ sayý olmamýþsa, atýþý yapan takýma iki serbest atýþ hakký verilir. Eðer atýþ sayý olmuþsa, bir serbest atýþ hakký verilir. Bir takým, bir devredeki "takým faul" sýnýrýný geçmiþ ve atýþ sahasý dýþýnda faul yapmýþsa, o zaman bire-bir denen serbest atýþ hakkýný kullanýr.

Bahisf1

Faydalý bilgiler için teþekkürler.
Siteler hakkýnda Bedava Bonus Al, Deneme Bonusu veren sitelerin,  Yeni Giriþ Adresi - Para Yatýrma ve Çekme Seçenekleri, Site Tanýtýmlarý hakkýnda blog.

https://goo.gl/wnCnkt