Saçlarým Nasýl Saðlýklý Görünür?

Başlatan FORCEMASTER, 20 Şubat 2007, 10:50:33

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Güneþ ýþýnlarýndan yansýyan UV ýþýnlarý, aðýr iklim koþullarý, hava kirliliði ve egzoz gazlarý, fön, bakým malzemeleri gibi birçok faktör saçlara zarar veriyor. Zamanla saç telleri kuruyor ve mat bir görünüm kazanýyor. Özellikle saçta bulunan nemin kaybolmasý, elastikiyetini ve parlaklýðýný yitirmesine yol açýyor. Bu da doðal olarak kýrýlmalarýn birinci faktörleri arasýnda bulunuyor.

Saçta bulunan nem, soluduðunuz havadaki nem oranýna göre farklý oluyor. Saçlarýnýzda, yeni yýkadýktan sonra daha ýslakken sahip olduðu nem, yüzde 31 oranlarýndayken, saðlýklý ve ýslak olmayan saçtaki nem oraný yüzde 15 civarlarýnda oluyor.

Ýçilen su saça nem kazandýrýr mý?

Çok fazla su içerek saça nem kazandýramazsýnýz. Çünkü saç týpký týrnak gibi cansýzdýr ve kökten uzuyor. Çoðalan yeni hücreler, önceden oluþmuþ olan hücrelerin yukarý doðru hareket etmesine neden oluyor. Hücreler yukarý doðru hareket ettikçe sertleþiyor ve ölüyor. Siz de bu olayý saçýnýzýn uzamasý olarak algýlýyorsunuz.

Saç, havada kurumaya býrakýldýðý zaman, kademeli olarak düþük nem oranýna adapte oluyor. Ilýk aþamada, saç telleri arasýndaki fazla su kuruyor. Saç telleri arasýndaki su buharlaþtýktan sonra, saç kökleri, doðal kuruluklarýna ulaþana kadar yavaþ yavaþ nem kaybediyor.

Saçý saç kurutma makinesi ile kuruttuðunuzda ise, kuruma süreci hýzlandýrýlmýþ olur. Saç kurutma makinesinden üflenen hava genelde çok sýcaktýr. Bu nedenle de çok kurudur. Halbuki, bulunduðunuz ortamdaki nem oraný yaklaþýk %50-60 dolayýndadýr.

Fön makinesi saçýn nem dengesini nasýl etkiliyor?

Saçý, saç kurutma makinesiyle kuruttuðunuz zaman, ilk olarak saç telleri arasýndaki fazla su buharlaþýyor. Bu aþamada, saçýn ýsýsý düþük bir seviyede oluyor. Saç telleri arasýndaki fazla su tamamen buharlaþtýktan sonra, saç ýsýnmaya baþlýyor. Bu sýrada, saç kökleri de kurutma makinesinden gelen kuru ve sýcak havaya adapte olabilmek için, gereðinden fazla nem kaybediyor. Siz saç kurutma makinesini kapattýðýnýzda, saçýnýz daha yüksek bir nem oranýyla karþýlaþýyor. Saç kökü sadece ýslaktan kuruya geçme süreci içinde nem kazanabiliyor. Yani, nemli bir ortamdan ihtiyacý olan nemi alamýyor. Bu da doðal olarak saçlarýn daha kolay kurumalarýný saðlýyor.

Sonuç olarak saçýnýzý sýradan bir saç kurutma makinesiyle kurutursanýz, saçýnýz doðal nemini kaybediyor. Saçýnýz aþýrý kuruduðunda, elastikiyeti ve parlaklýðý gidiyor. Böylelikle saçlarýnýzý þekillendirmede zorluk çekecek cansýz bir görünüm elde edeceksiniz.

Saçý yýpratmayan makineler var

Eðer kurutma iþlemi boyunca, saçýn sýcaklýðýný sürekli olarak takip eden bir saç kurutma makinesi kullanýrsanýz, bu iþlemini kontrol edebilir, saçýnýzýn aþýrý kuruma riskini ortadan kaldýrabilirsiniz. Bunun için sensörü olan özel bir saç kurutma makinesi kullanmanýz önerilebilir.

Böyle bir sistemde, saç kurutma makinesindeki sensör saçýn sýcaklýðýný sürekli olarak takip ediyor. Saçýnýz kurumaya baþladýðý anda, sensör saçta bir sýcaklýk deðiþikliði kaydediyor ve üflenen havanýn sýcaklýðýný kademeli olarak azaltýyor.

Üflenen hava soðudukça, saçtan daha az nem buharlaþýyor ve saçýn aþýrý kuruma riski ortadan kaldýrýyor. Tam tersine saçýnýz kademeli olarak nem kaybedeceði için, optimum ve doðal nem oranýný koruyor.

Not: Alýntýdýr.
Try not. Do or do not.There is no try

Ardenia

Birkaç ipucu;

* Saçýnýza dolgunluk kazandýrmak için, kuruturken yuvarlak fön fýrçanýzý dik bir þekilde iki parmak kalýnlýðýnda saçýnýza dolayýn ve fön çekin.

* Saçýnýzý düz veya hafif dalgalý bir biçime sokmak için kuruturken fýrça kullanmayýn ki doðal bir görünüm kazansýn.

* Saçýnýzý forma sokmanýn en kolay yolu saçýnýz nemliyken silikon içeren bir serum uygulamaktýr.

* Kuru olan saça þekil vermek için saçýnýzý öne atýp, saç diplerine sprey sýkýn. Böylece saçlarýnýzý geri attýðýnýz zaman hoþ bir form oluþtuðunu göreceksiniz.

* Saçlarýnýzý kuruturken dipten dýþa doðru ters bir þekilde taradýðýnýz takdirde saçlarýnýz daha dolgun bir görünüm kazanacaktýr.

* Saçlarýnýzý yýkarken þampuaný sadece diplere, kremi ise uçlara sürün, bu saçýnýzýn kurumasýný engelleyecektir.

*Alýntýdýr*
Nunch aut nunquam ...

temocan


y.erisen

sarýmsak ezilir ve sac diplerine uygulanýr... bunu zeytinyagýyla birlikte de yapabilir isteyenler.. biraz koku sonrasýnda saglýklý ve uzun saclar gelir :)

jesse


Çok güzel bilgiler, teþekkürler...
Bir de bunlarý uygulayacak saçým kalmýþ olsaydý. :D


:)dereli

  saç kötü kokmasýnda gerisi sorun deðil olmasada olur , 
sakýn yukarýdakileri yapmayýn,  bu tazr tiyolar yüzünden çok kýz evde kaldý.   benden demesi. 
saçýný kaybedenler , sarýmsak kokanlar , biyolojik silah gibi gezinenler falan
Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattýr.
ATATURK

yagmurr

Çok güzel bilgiler vermiþsiniz ellerinize saðlýk.. :)


TheGodFather

benim saçlar çok dökülüyor ne yapmam lazým.