Düz Fönün Dönüþü

Başlatan FORCEMASTER, 28 Şubat 2007, 13:14:39

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Dümdüz saçlar kýþ aylarýna damgasýný vuruyor. Kadýnlar düz saçlarla kendilerini daha sofistike ve seksi buluyorlar. Evde düz saçlara sahip olmak için belli teknik ve ürünlere sahip olmanýz yeterli. Ýþte bazý ipuçlarý…

* Her türlü ortamla uyum saðlayabilen düz saçlar kadýnlarda asil ve etkileyici bir görünüm yaratýyor. Düz saçlar, þifon, kaþmir ve ipek giysilerle iyi bir kombinasyan oluþturuyor. Biraz daha dolgun bir görünüm elde etmek için saç spreyini ihmal etmeyin.

* Düz fönü saçlarý ortadan ayýrarak kullanmak, yüz hatlarýný daha belirgin hale getiriyor. Oval, kare ya da elmacýk kemikleri fazla belirgin olan kadýnlarýn düz fön yerine hareketli saçlarý kullanmasý tavsiye ediliyor. Yuvarlak yüz hatlarýna sahip kadýnlar için düz fön tam bir hayat kurtarýcý.

* Sade ve þýk kýyafetlerle düz saçlar oldukça uyumlu. Düz saçlarýn ýþýltýlý bir görünüme kavuþmasý bakým ürünlerinin yaný sýra saçlarýn taranma sýklýðýyla da ilgili. Daðýnýk saçlar mat ve saðlýksýz görünürken, taranmýþ ve düz saçlar ýþýltýlý görünebilir. Saçlarýnýzý taramak için tarak yerine fýrça kullandýðýnýzda, fýrçanýn saçlarýnýza kattýðý ýþýltýyý hemen fark edebilirsiniz. Özellikle uzun saçlarda fýrça etkisini hemen gösterebilir. Sýk diþli taraklarda da fýrça etkisini saðlayabilirsiniz.

* Elinize bir miktar saç kremi alýn ve nemli saçlarýnýza uygulayýn. Saçýnýzý beþaltý parçaya ayýrarak, klipslerle tutturun. Saçýnýzý ortadan mý, bir yöne doðru mu ayýracaðýnýza kadar verin. Saç kurutma makinesini saçlarýnýza yakýn mesafede tutup ensenizden baþlayarak saçlarýnýzý kurutun.

* Saç tasarýmcýlarý saçlarda yumuþak ve doðal bir görünüm elde etmek için büyük, yuvarlak saç fýrçalarýný kullanýyorlar. Bu yöntemi siz de uygulayabilirsiniz. Saçýnýzýn iki parçasýný kalýn telli büyük boydaki saç fýrçasýna sarýn. Öncelikle iþlemi saçlarýnýzýn alt kýsýmlarýndan baþlayarak uygulayýn. Saçlarýnýz dümdüz þekil alýncaya kadar, aþaðýya doðru fýrçayý çekerek fön makinesini saçlarýnýza tutun. Saçlarýnýzýn uç kýsmýnda saç fýrçasýný tekrar saçlarýnýza dolayýp, birkaç saniye sabit bekleterek fön makinesini tutun. Makinenin aþaðýda, saçlarýnýzýn üstte olmasýna dikkat edin. Saç fýrçasýný bileðinizle sürekli olarak çevirmeye çalýþýn. Aþaðý ya da yukarý doðru yapacaðýnýz hareketler saçlarýnýzda kývrýmlarýn oluþmasýna neden olabilir. Her saç tutamýnýzýn üzerinden en az üç kere geçin ya da saçlarýnýz kuruyuncaya kadar iþlemi tekrarlayýn.

* Saçlarýnýzýn görünümü hafif dalgalý ise tamamen kuru olduðunda þekil vermek zor olabilir. Perçemlerin böyle durumlarda düzleþmesi çok kolay olmaz. Þekil almayan bu perçemler için özellikle saç düzleþtirici kullanmanýzda fayda var. Düzleþtiriciyi uygularken öncelikle diplerden baþlayýn. Diplerdeki hareketli saçlara ve buklelere istediðiniz þekli verinceye kadar uçlarýna gitmekten kaçýnýn.

* Düz föne katlý kesimler daha doðal bir görünüm kazandýrýr. Doðal bir görünüm elbette ki saçlarýn saðlýklý ve parlak görünmesinde oldukça etkili. Saçlarýnýzýn yýprandýðýný, neme ihtiyacý olduðunu ve parlaklýðýný kaybettiðini görüyorsanýz, düz fönden önce saç bakým kürlerinden birini uygulamanýzda fayda var.

* Fön çektikten sonra saçlarýnýza düzleþtirici krem ya da parlaklýk veren spreylerden uygulayýn. Bu ürünler saçlarýnýzda daha yumuþak ve doðal bir görünümün oluþmasýna yardýmcý olacaktýr.

* Düz fön çektikten sonra saçlarýnýzýn hemen bozulup, inmemesi için bir kumaþ parçasýný tokayla saçlarýnýza tutturun ya da saç bandý kullanýn. Bu saçlarýnýza havalý bir görünüm verebilir. Giysilerinizle uyumlu saç bantlarýný tercih edebilirsiniz.

Not:Alýntýdýr.
Try not. Do or do not.There is no try

y.erisen

duz saca bayýlýyorum dalgalý saclarým oldugundan fln deil bana en cok yakýsan sac cunku :) iyi bir press herseyi halleder:D

nutters

kesinlikle doðal deðil ama  sýradan  da deðil....þýk, asil ,vamp...

mira

Düz fönün modasý geçer mi?? her zaman bir numara :p

TheGodFather

düz saçý çok seviyorum ama saça çok zarar veriyor yakýyor.