8 yaþýnda meþhur oldu, 26'sýnda rehabilitasyon merkezine düþtü

Başlatan izmirsat, 22 Şubat 2007, 13:16:23

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

izmirsat

8 yaþýnda meþhur oldu, 26'sýnda rehabilitasyon merkezine düþtü 
http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=503642
Disney kanalý ile küçük yaþta kameralarýn önüne geçen Amerikalý pop yýldýzý Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yattý. Ýnternet sitesi TMZ.com ve People dergisinin haberine göre, 4 gün önce saçlarýný kazýtarak dikkatleri üstüne çeken Spears, dün kendi isteði ile tedavi için Los Angeles'ta adý açýklanmayan bir rehabilitasyon merkezine yattý.

Þöhreti çok küçük yaþta yakalayan Spears, þimdi rehabilite ediliyor.
Ünlü yýldýzýn, annesi ve ailenin diðer üyelerinin isteði üzerine rehabilitasyon merkezine yatmayý kabul ettiði belirtildi. 1981 doðumlu olan Britney Spears, küçük yaþtan itibaren kameralarýn önünde yer aldý. Çocuk yaþta Disney kanalýnda yer alan 'The Mickey Mouse Club'a seçilen Spears, yaþý çok küçük olduðu için yapýmcýlardan biri sayesinde New York Broadway'de bir ajans ile tanýþarak 3 yýl boyunca gösteri sanatlarý okuluna gitti. Daha sonra Disney kanalýna geri dönen ünlü pop yýldýzý, birkaç yýl sonra bir demo hazýrladý ve bu plak þirketi Jive Record'un eline geçti. Þirketin Britney Spears ile anlaþma imzalamasýnýn ardýndan Spears, tüm gençlik dergileri ve televizyon programlarýnda görünmeye baþladý. Albümleri liste baþý oldu. Dünya çapýnda 70 milyondan fazla albüm kopyasý satýldý. Amerikan müzik tarihinde en çok satan 8. kadýn þarkýcý olan Spears, 2004'te dansçý Kevin Federline ile evlendi, 2 çocuðu oldu. Spears'ýn eþi boþanmak için mahkemeye baþvurdu. Eþi mahkeme kararýyla çocuklarýn velayetini aldý. Spears, kendini içki ve gece hayatýna verdi. Son olarak skandallarýyla gündemden düþmeyen Paris Hilton'la gezmeye baþladý. Los Angeles, Ýstanbul, aa, Zaman


izmirsat

Britney Spears'in çýldýrdýðý an!
http://www.milliyet.com.tr/2007/02/23/son/sonyas11.asp
       MÝLLÝYET ÝNTERNET

Geçirdiði depresyon nedeniyle bir süredir klinikte tedavi gören ünlü þarkýcý Britney Spears klinikten kaçtýktan sonra soluðu eski eþi Kevin Federline’ýn evinde aldý. Kapý açýlmayýnca çýlgýna dönen Spears kendisini takip eden paparazzilerin arabasýna saldýrdý.
      Saçýný kazýttýðý görüntüleriyle hayranlarýný þok eden Spears geçen gece asistanýyla birlikte eski eþi Federline’ýn evine gitti. Birkaç kez zili çalmasýna raðmen kapýyý açmayan Federline’a sinirlenen Spears eline bir þemsiye alarak kendisini takip eden paparazzilere saldýrdý.
      Olaydan sonra annesinin sanatçýyý kaldýðý kliniðe geri götürdüðü bildirildi.

izmirsat

Britney kendini asmaya da kalktý!
http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=69860,8
ABD’nin Malibu kentindeki Promises Kliniði’nde uyuþturucu tedavisi gören þarkýcý Britney Spears (25), kendini astý. Spears, yatak çarþafýný tavandaki lambaya dolayýp ucunu boynuna geçirdi. Klinik görevlileri son anda yetiþerek yýldýzý kurtardý. Spears, kazýttýðý kafasýna þeytaný temsil eden “666” rakamýný yazarak kliniðin etrafýnda “Ýsa karþýtýyým” diye baðýrarak koþuyor.

erkut117