Deðerleme Uzmanlýðý

Başlatan scoot, 22 Şubat 2007, 13:08:45

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

scoot

Mortgage yasasýnda ve ekspertizlik konularýnda görev almak istiyorsanýz hazýrlýk yapmanýzda fayda var.SPK belli aralýklarla Lisanslama Sýnavlarý adý altýnda baþarýlý olursanýz deðerleme uzmaný sertifikasý veriyor.Bununla mortgage içinde kariyeriniz idoðrultusunda görev alabiliyorsunuz.
Müracaat /Bilgi http://www.spk.gov.tr/HaberDuyuru/index.html?tur=lisanslama
linkinde mevcuttur.
Saygýlar.

mdeorçun

SPK DEÐERLEME UZMANLIÐI MAYIS 2007 SINAVINA
HAZIRLIK EÐÝTÝMÝ (3. Dönem)
Sizin Ýçin;
Bu mesleði tercih etmek önemli olduðu kadar ve Sermaye Piyasasý Kurumu Lisanslama Sýnavlarýnda baþarýlý olabilmekte önemlidir. 21 Ocak 2007 tarihlerinde yapýlan lisanslama sýnavýnda deðerleme uzmanlýðý sýnavýna 2114 kiþi katýlmýþ ve 97 kiþi deðerleme uzmanlýðý lisans belgesini almaya hak kazanmýþtýr. Baþarý ortalamasý % 4,59 oranýndadýr. Bu sýnava katýlým sayýsý mesleðin geleceðinde ne derece önemli olacaðýný ortaya koymakla beraber, baþarý oranýnýn düþük olmasý sýnavýn zorluðunu ve ciddi çalýþýlmasý gerekliliðini ortaya koymaktadýr. Hatta söylenebilir ki; bu sýnavý kazanarak deðerleme uzmanlýðý lisans belgesini almaya hak kazanmak, lisans diplomasý almak kadar önemlidir. Gerek uygulama alanýnda deðerleme iþini yapan lisans belgesi sahibi uygulamacýlar, gerekse alanlarýnda akademik ünvana sahip eðitim kadromuzla Muhasebe Denetim Enstitüsü A.Þ. olarak sýnavdaki baþarýnýzý yukarýya taþýmaya kararlý ve iddalýyýz.
Saygýlarýmla.
Muhasebe Denetim Enstitüsü A.Þ.
Bilim Uzmaný: Gülçin  Demirbaþ
www.mde.com.tr
Hafta Sonu Programý


30-31 Mart 1 Nisan 2007 (24 Saat)      FÝNANS MATEMATÝÐÝ

6-7-8 Nisan 2007 (24 Saat)         GAYRÝMENKUL DEÐERLEME ESASLARI

13-14-15 Nisan 2007 (24 Saat)      ÝNÞAAT VE GAYRÝMENKUL MUHASEBESÝ

20-21-22 Nisan 2007 (24 Saat)        MESLEKÝ MEVZUAT VE ETÝK KURALLARI

27-28-29 Nisan 2007 (24 Saat)       ÝLGÝLÝ VERGÝ MEVZUATI


11-12-13 Mayýs 2007 (24 Saat)      SINAVA YÖNELÝK TEST ÇÖZÜMLERÝ

Eðitim Yeri Bostancý The Green Park Hoteldir. (Kontenjan sýnýrlýdýr).

*Sýnava kadar takviye test sorularýyla kiþilerin çalýþmalarýný birebir izleme, eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi eðitimcilerimiz tarafýndan saðlanacaktýr.
*Dersler Saat 9.30- 18.00 arasýnda yapýlacaktýr.
*Program takviminde yapýlmasý muhtemel deðiþiklikler katýlýmcýlarýmýza ayrýca duyurulacaktýr.
*Sýnava yönelik test çözümlerine kurs sonunda isteðe baðlý katýlým olacaktýr.
(Katýlýmcýlara ders baþýna 40 YTL olacaktýr).

NOT: Modüllere katýlýmcý sayýsýnýn 15 kiþinin altýnda olmasý durumunda, Muhasebe Denetim Enstitüsü A.Þ. ilgili modülü açýp açmamakta serbesttir.

Ayrýntýlý bilgi için 0 216 380 45 36 numarasýndan öðrenilebilir.

EÐÝTÝM KADROSU

Akademisyen ve Uygulamaya Tecrübesi Olan Kiþilerden Oluþmaktadýr.
   
PROGRAMIN ÝÇÝNDEKÝ DERSLER- SÜRESÝ- ÜCRETÝ

1- Gayrimenkul Deðerleme Esaslarý     (24 Saat) (378 YTL KDV dahil)
2- Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar.     (24 Saat) (378 YTL KDV dahil)
3- Ýnþaat ve Gayrimenkul Muhasebesi.    (24 Saat) (378 YTL KDV dahil)
4- Temel Finans Matematiði.          (24 Saat) (378 YTL KDV dahil)
5- Ýlgili Vergi Mevzuatý           (24 Saat) (378 YTL KDV dahil)

PROGRAMA KATILIM KOÞULU

Üniversitelerin iþletme, iktisat, mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðý, peyzaj mimarlýðý vb. bölümler ve diðer tüm dört yýllýk bilim dallarýnýn birinden mezun olmak.

KAYIT VE ÖDEME ÞEKLÝ      Ziraat Bankasý   Mecidiyeköy Þubesi
442 020 28-5001 Nolu Hesaba Havale yapýlacaktýr. Ýlgili dekont 0 216 380 45 34 nolu fax numarasýna gönderilmelidir.

ADRES:       Ýnönü Caddesi, Sümer Sok. Zitaþ Bloklarý . C-2 Blok. Kat:3 D:10   34742 Kozyataðý  Kadýköy/ Ýstanbul

Tel: 90 216 380 45 36 - 37  Fax: 90 216 380 45 34

e-mail: info@mde.com.tr.

Emretasar

Deðerleme Uzmanlýðý Sýnavýna Hazýrlýk Eðitimi

Deðerleme Uzmaný Kimdir?Deðerleme Uzmaný, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule baðlý hak ve faydalarýn deðerlemesini yapacak olan, Gayrimenkul Deðerleme Þirketleri tarafýndan istihdam edilen, þirketin faaliyet konusunu yakýndan ilgilendiren ÞEHÝR VE BÖLGE  PLANLAMA, mühendislik, iþletme-ekonomi, mimarlýk, peyzaj mimarlýlýðý ve gibi alanlarda asgari 4 yýllýk üniversite mezunu olan kiþilerdir.

Deðerleme Raporlarý Niçin Önemlidir?Ülkemizde gayrimenkul sektörünün geliþmesine paralel olarak taþýnmaz deðerlerin ekonomi içindeki öneminin artmasý, SPK’nýn küçük yatýrýmcýyý koruma ilkesinden doðan “gerçek deðer” arayýþý, kurum mülklerinin alým satýmý, devir ve takasýnda bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapýlandýrýlmasýna baðlý olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarýn geliþimine katkýda bulunmaktadýr. Bütün bunlarýn sonucunda pazarda yeni ihtiyaçlar doðmuþ, deðerleme iþlemleri konusunda uzman, ehliyetli, güvenilir kiþi ve firmalara talep artmýþtýr. Bu geliþmelerin doðal bir sonucu olarak varlýklarýn gerçek deðerini yansýtan raporlar iktisadi hayat içinde tartýþýlmaz bir önem arz eder duruma gelmiþtir.

Deðerleme Raporlarý Nerelerde Kullanýlýr?Varlýklarýn yeniden deðerlendirilmesinde, yabancý kaynak kullandýrmada, birleþmelerde, devralmalarda teminatlarýn deðer tespitinde, borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda, alacaklarýn takas yolu ile azaltýlmasýnda, proje deðeri analizlerinde, en iyi ve en yüksek analiz ihtiyaçlarýnda, gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn varlýk hareketlerinde doðru ve güvenilir deðerleme raporu çok büyük önem taþýmaktadýr.

Türkiye’de Konu Ýle Ýlgili Yasal Düzenlemeler Nelerdir?Türkiye’de yasal durum yeni þekillenmektedir. Sermaye Piyasasý Kurumu (SPK) borsaya kote ve halka açýk Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý nedeni ile bu konuya iliþkin bir düzenleme yapma ihtiyacý duymuþtur. Bu nedenle þu anda ülkemizde Deðerleme Uzmaný ve Deðerleme Uzmanlýðý konularýnda mesleki tanýmlamalar, kýsýtlamalar, yeterlilikler ve görevler ile ilgili tek düzenleyici ve denetleyici kurum Sermaye Piyasasý Kurulu’dur. Çizilen bu çerçeve, bu konuda ciddi düzenleme ihtiyacý olan ülkemizde bir baþlangýç olmasý açýsýnda çok önemlidir.

Bu çerçevede SPK, deðerleme uzmanlýðý ve deðerleme þirketine iliþkin düzenlemeleri de içeren iki teblið hazýrlamýþ (Lisanslama ve Deðerleme Þirketleri) ve tebliðleri Resmi Gazetede yayýmlayýp, Aðustos 2001’de yürürlüðe koymuþtur.

Bu iki tebliðden “Lisanslama Teblið”i , sermaye piyasasý alanýnda çalýþan ihtisas personeli ve yöneticiler ile gayrimenkul deðerleme þirketlerinde çalýþan deðerleme uzmanlarý’nýn mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacýyla yapýlacak olan sýnavlarý, ilgili ihtisas alanlarý itibarýyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermeyi, eðitim programlarý düzenlemeyi ve sicil tutmaya iliþkin usul ve esaslarý içermektedir. Zaten SPK bu tebliðe istinaden Lisanslama Sýnavlarý açmýþ ve Meslek Uzmanlarýný lisanslamaya baþlamýþtýr.

Sermaye Piyasasý Lisanslama Sýnavlarýnda Baþarý Durumu:

Sermaye Piyasasý Kurumu Birinci Dönem Deðerleme Uzmanlýðý 2006 Birinci Dönem Sýnavýna katýlan 642 adaydan 39'u baþarýlý olmuþtur. Deðerleme Uzmanlýðý Sýnavý için baþarý ortalamasý % 6,07olarak gerçekleþmiþtir.

Sermaye Piyasasý Kurumu Ýkinci Dönem Deðerleme Uzmanlýðý 2006 Ýkinci Dönem Sýnavýna katýlan 1342 adaydan 68'i baþarýlý olmuþtur. Deðerleme Uzmanlýðý Sýnavý için baþarý ortalamasý % 5,07olarak gerçekleþmiþtir.

Ýlki 2002 yýlý Eylül ayýnda olmak üzere bugüne kadar gerçekleþtirilen 12 sýnavda toplam 297 kiþi deðerleme uzmanlýðý, kiþi lisans belgesi almaya hak kazanmýþtýr.

Gayrimenkul Sektörünün Ýhtiyacý :

Sektörde ihtiyaç duyulan deðerleme uzmaný sayýsý 1000 kiþinin üzerindedir.  Þu anda sektörde bir deðerleme uzmanýnýn aldýðý maaþ 1500 YTL-3.000 YTL arasýndadýr. Sorumlu deðerleme uzmanýnýn aldýðý maaþ 3.500 YTL- 6.000  YTL arasýndadýr.


DEÐERLEME UZMANLIÐI OCAK 2007 SINAVINA HAZIRLIK EÐÝTÝMÝ

Sizin Ýçin;

Sermaye Piyasasý Mevzuatý çerçevesinde Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan 20 – 21 Ocak 2007 tarihlerinde Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Temel Düzey Sýnavý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Ýleri Düzey Sýnavý, Türev Araçlar Sýnavý, Deðerleme Uzmanlýðý Sýnavý, Kredi Derecelendirme Uzmanlýðý Sýnavý ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlýðý Sýnavý yapýlacaktýr.

Sýnavlara iliþkin ayrýntýlý bilgiler http://www.spk.gov.tr internet adresinin “Lisanslama Sýnavlarý” baþlýðý altýnda bulunan Sýnav Kýlavuzunda yer almaktadýr.

Baþvurular 16.10.2006 – 10.11.2006 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Sýnava http://spk.anadolu.edu.tr/   adresinden baþvurularýnýzý yapabilirsiniz.

Bu mesleði tercih etmek önemli olduðu kadar ve Sermaye Piyasasý Kurumu  Lisanslama Sýnavlarýnda baþarýlý olabilmekte önemlidir. 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde yapýlan lisanslama sýnavýnda deðerleme uzmanlýðý sýnavýna 1838 kiþi katýlmýþ ve 83 kiþi deðerleme uzmanlýðý lisans belgesini almaya hak kazanmýþtýr. Baþarý ortalamasý % 4,52 oranýndadýr. Bu sýnava katýlým sayýsý mesleðin geleceðinde ne derece önemli olacaðýný ortaya koymakla beraber, baþarý  oranýnýn düþük olmasý sýnavýn zorluðunu ve ciddi çalýþýlmasý gerekliliðini ortaya koymaktadýr. Hatta söylenebilir ki; bu sýnavý kazanarak deðerleme uzmanlýðý lisans belgesini almaya hak kazanmak, lisans diplomasý almak kadar önemlidir. Gerek deðerleme fonksiyonunu bir fiil yapan lisans belgesi sahibi uygulamacýlar, gerekse alanlarýnda akademik ünvana sahip  eðitim kadromuzla Muhasebe Denetim Enstitüsü A.Þ. olarak sýnavdaki  baþarýnýzý yukarýya taþýmaya kararlýyýz .

Saygýlarýmla.

Muhasebe Denetim Enstitüsü A.Þ.

Bilim Uzmaný: Gülçin  Demirbaþ

www.mde.com.tralýntýdýr..
kahverengi hap.. içinde sarmýsakta var hem

ademmen

 MERHABALAR GAYRÝMENKUL DEÐERLEME UZMAN yardýmcýlýðý iþi için baþvuruda bulunduðum bir firmadan görüþme için çaðrý aldým ama gidemedim. daha sonra beni tekrar arayýp görüþmeye gelmemi ve benimle çalýþmak istediklerini söylediler. fakat yine gidemedim. þimdi tekrar arayýp görüþmeye gelmemi gerçekten istediklerini söylediler. sizce gerçekten büyük bir açýk mý var yoksa kalifiye eleman gözüyle piyasadaki mühendislere bakýlmýyor mu? çünkü ilanda yetiþtirilmek üzere denilmiyor yardýmlarýnýzý ve çalýþýlabilecek þirket isimleri varsa bunlarý yazmanýzý istiyorum. formdaki arkadaþlara teþekkürler.

mahmutay

Gayrimenkul Deðerleme Uzmanlýðý Kaynak Site
http://www.eksper.biz

julidekaya