Türkmenistan'da Mortgage'ý Devlet Yapýyor

Başlatan FORCEMASTER, 27 Aralık 2005, 15:40:58

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Baðýmsýzlýðýna 14 yýl önce kavuþan Türkmenistan, 40-50 bin dolarlýk evleri dev þirketlere yaptýrýp 20 yýl vadede halka satýyor.

Kira öder gibi düþük taksitlerle ev alabilme imkâný herkesi heyecanlandýrmýþ durumda. Türkiye, finans piyasasýndan gayrimenkul þirketlerine kadar mortgage'ýn hazýrlýðýný yaparken, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden Türkmenistan'da benzer uygulamayý devletin kendisi yapýyor. Uzun yýllar Sovyetler Birliði'ne baðlý olarak komünist rejim altýnda yaþayan Türkmenistan halký, kutuya benzeyen 40-50 metrekarelik evlerde yaþýyordu. Doðalgaz ve petrol zengini olan ülkenin kaynaklarý, halka yansýmadan, baðlý olduðu Sovyetler'e aktarýlýyordu. 1991 yýlýnda baðýmsýz olan ülke þimdi kendi ayaklarý üzerinde durmaya çalýþýyor.

Dubai'ye rakip olacak
'Çölde cennet kurdular' cümlesi akýllara ilk olarak Dubai'yi getirir. Türkmenistan yakýn bir zaman sonra Dubai'ye rakip olacak gibi gözüküyor. 5 eyaletten oluþan ülkenin her eyaletine Dubai'yi aratmayacak tarzda otel ve konutlar inþa ediliyor. Ülkenin adeta çehresi deðiþiyor. Bu deðiþim þimdilik þehir merkeziyle sýnýrlý olsa da giderek ülkenin tamamýna yayýlmasý bekleniyor.

Kalkýnma hamlesi baþlattý
Doðalgaz fiyatlarýnýn yükselmesi ülkenin de gelirini arttýrýyor. Gübreden çimentoya, kaðýttan enerji santraline kadar çeþitli sanayi tesisleri inþa eden Türkmenistan, konut projelerine de aðýrlýk vermeye baþlýyor. Bu projelerinin finansmanýný ise devletin kendisi yapýyor. Ýnþaat þirketleriyle anlaþýp evlerin yapýmýný saðlayan devlet 20 yýla varan vadelerde taksit imkâný veriyor. Üstelik maliyetin bir kýsmý da devlet tarafýndan karþýlanýyor.

4.5 metre yüksek tavaný var
Evlerin maliyeti 40-50 bin dolar arasýnda deðiþiyor. Bu maliyetin aylýk taksidi 160-200 dolar civarýna geliyor. Aylýk taksit düþük olsa da evlerin içi bildiðimiz anlamda toplu konut projelerine benzemiyor. Geçmiþte 40-50 metrekarelik evlerde yaþayan halka verilen yeni evler 150-300 metrekare arasýnda. Bir baþka çarpýcý özellik de evlerin tavan yüksekliðinin 4.5 metreyi bulmasý. Türkiye'de ayný evler 450-500 bin dolardan baþlayan fiyatlarla alýcý buluyor. Coðrafyasýnýn yüzde 80'i çöl olan ülkede hava sýcaklýklarý arasýndaki fark çok yüksek. Bu nedenle her evde klima bulunmasý devlet tarafýndan þart koþuluyor. Üstelik klima her odaya konuluyor.

Sinan Cem ÞAHÝN

Sabah Emlak
Try not. Do or do not.There is no try