Etna-Bedendeki Kuyu

Başlatan Ardenia, 18 Şubat 2007, 13:45:45

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ardenia


Etna: Bedendeki Kuyu
Ýstanbul - Akatlar Kültür Merkezi
21 - 28 Þubat 2007  Saat 20:30

Yazan ve Yöneten: Christine Sohn
Çeviren: Ahmet Cemal
Oyuncular: Laçin Ceylan, Nihat Ýleri
Sahne Tasarýmý: Norbert Van Ackeren, Yaþar Alparslan
Iþýk Tasarýmý: Rüzhdi Aliji
Yönetmen Yardýmcýsý ve Tercüman: Selin Türkoðlu
Aksesuar: Özlem Ölçeroðlu
Yapým Sorumlusu: Murat Ýleri
Iþýk Teknisyeni: Emrah Sürücü


Tahammül edemediði gerçeði kafasýndaki kurgularla karýþtýrdýðý bu zorlu savaþýnda, adý bilge anlamýna gelen Sophie, zorbalardan çok zorbalýða seyirci kalanlarý suçluyor.

Yazar, bu oyunu yazma gerekçesini þöyle anlatýyor: 'Kadýnlarýn kurban olduðu oyunlardan sýkýldým. Klasik oyunlarda kadýnlar için olan roller ancak dörtte bir oranýndadýr; ve bu rollerde kadýn ya kendini kurban eder ya da kurban edilir. Ben de bu nedenle 'Tek kiþilik bir kadýn oyunu yazacaðým ama bu kadýn kurban deðil fail olacak' dedim.'

Yazar, Etna’yý 'Bir suçun oluþmasýný seyretmek, ona iþtirak etmekten daha aðýr bir suçtur' þeklinde özetliyor.
Nunch aut nunquam ...