Asbestli çimento oluklu kaplamalar

Başlatan FORCEMASTER, 23 Aralık 2005, 22:11:30

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

1-Asbestli-Çimento Oluklu levha  kaplamalarda enine (oluklara dik) bindirmeler 47 mm.dir.
2- Boyuna (Oluklar yönünde) bindirmeler, düþey kapalamada 10 cm, % 10-30 (6-17 derece) eðimli çatýlarda 20 cm (1), daha fazla eðimlilerde 15 cm.dir. %10 (6 derece)’den aþaðý eðim önerilmez. Ancak zorunlu durumlarda – ve de çok rüzgarlý bölgelerde % 15 (9 derece)’den aþaðý eðimlerde - boyuna bindirmelere fitil halinde (Çekomastik vb.) macun konarak uygulama yapýlýr.(2)
3- Kaplamanýn ara kesiþmelerinde dört levha üst üste geldiðinden ara iki levhanýn karþýlýklý köþelerinin üçgen biçiminde kesilerek bu iki levhanýn ayný yüze getirilmesi gerekir. Bu iþlem testere ve spiralle keserek yapýlýr. Kerpetenle parça parça kýrarak alýþtýrma kabul edilmez, yapýlmamalýdýr. Kaplanacak yüzey konstrüksiyonu düzgün ve düzenli ise levhalar konacaklarý yerlere göre aþaðýda guruplandýrýlarak, deðilse teker teker yerinde kesilir.
4- Kaplamaya baþlamadan önce – varsa çatý düzeyi üzerindeki  kagir sývalarý, sývadibi tespit düzeni, levhalarý delerek geçecek imalat vb. tüm iþler tamamlanmýþ olmalýdýr.
5- Levhalarýn paralelliðinin bozulmamasý, daha az ya da daha çok binmelerin önlenebilmesi için döþemeye baþlamadan önce (En basiti 3/4/5 yöntemi ile saçaða/ yatay doðrultuyu dik doðrultu saptanýp) ilk olarak baþlangýçtan 920 mm /levha geniþliði) ve sonraki 873 mm’ler (levha örtme geniþliði) boyalý bir ip yardýmý ile iþaretlenir.
6- Kaplamaya hakim rüzgar ve yaðmur yönünün aksi yönünden baþlanýp, saçaktan mahyaya ve hakim rüzgara doðru devam edilir. (kýsa levha mahya kenarýna, dar parça sondan bir önceki sýraya konur). Ýki yüzeyli çatýlarda kaplamaya her iki yüzden  ayný zamanda baþlanýrç Ýki yüzdeki levha oluklarýnýn ayný hizade olmalarý ve kaplamanýn tamamlanmasý ile mahya, saçak altý, yan köþe vb.parçalarýn ayný zamanda konmalarý þarttýr.
7- Her levha- altta kalan yan kenarda  1. Bombeden, üstte kalan yan kenarda 2. bombeden olmak üzere- alt ve üst baþtan toplam 4 noktadan galvanizli kanca ya da tirfon vidalarla baðlanýr (3) Delikler 11 mm. Olarak ve kesinlikle matkapla açýlýp. (Çift kat kapalamalarda kolayca takýlýp sökülebilmesi  için üst kat tirfonla baðlanmalýdýr. Plastik contalar oluk bombeleriine uyumlu olarak konmalý, tirfon ve somunlar fazla sýkýlmamalý, plastik baþlýklar unutulmamalýdýr.)
8- 160cm’den uzun levhalar sadece basýnca  çalýyorsa ara aþýðý baðlantý gerekmez. Ancak alt ve arkasý açýk uygulamalarda, çok rüzgarlý bölgelerde ve de aský kancasý bulunmayan düþey kapalamalarda bu aþýða da baðlantý yapýlýr(4)
9- Aksesuar sipariþlerinde kaplamanýn saðdan sola mý yoksa soldan saða mý olacaðý ve eðim yüzdeleri mutlaka belirtilmeli, teslimat sipariþe göre kontrol edilmelidir. Levhalar taþýttan özenle indirilmeli ve gölgelik bir yerde özenle istiflenmelidir. Ýstif yeri düzgün bir betonsa levhalar 100 adede kadar üst üste, uçlarý bir hizada olarak istiflenir.Aksi halde 160 cm.den uzun levhalar bir düzeyde 3 adet diðerleri 2 adet kadron üzerine konur ya da çok az bir eðimle dikine olarak da istiflenebilir. (Uçmamalarý için baðlanmalý, üzerlerine aðýrlýk konmalýdýr).

Kaynak:yapirehberi.net
Try not. Do or do not.There is no try