Brüt Beton

Başlatan FORCEMASTER, 22 Aralık 2005, 19:32:07

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Ekteki dökümanda brüt beton ile ilgili bilgiyi bulabilirsiniz.
Try not. Do or do not.There is no try

FORCEMASTER

Brüt beton yapýmýna kullanýlan brüt beton kalýplarý ile ilgili bilgi aþaðýdadýr.

1-   Saðlamlýðý ve doðal koþullara dayanýklýlýðý- gerektiðinde çeþitli katkýlarla yararlý özellikler kazandýrýlmýþ uygun karýþýmlar ve de iyi bir döküm iþçiliði ile saðlanan çýplak betonun biçim ve yüzey düzgünlüðü özenle yapýlmýþ bir kalýba baðlýdýr.
2-   Çýplak beton kalýbý kesinlikle bir kalýp projesine göre yapýlýr. Önceden hazýrlanabilme olanaðý, uygulama kolaylýklarý  ve de çok defa kullanýlabilme bakýmlarýndan ise panolar halinde düzenlenir.
3-   Panolar çelik saçlardan  olabildiði gibi lamba-kiniþ geçmeli rendeli tahtalarla ya da sudan etkilenmez kontrplak, odunlifi vb. Levha kaplý eþ alýnlýkta normal tahtalarla  da  yapýlabilr.  (Kolay ve hasarsýz sökülebilmeleri için panolar örneðin ara çýtalarý  vb. yardýmý ile-uygun ve pratik bir düzenle hazýrlanmalý, bombe yapmamalarý için yeterli kalýnlýkta  ve yeterince kuþaklanmýþ olmalýdýr. Gereken hallerde köþelere üçgen çýtalar konur, beton suyunun kaçmamasý  için derzler plastik maddelerle týkanýr).
4-   Düzgün bir kalýp, panolarýndaki özenle birlikte kalýp iskelesi ve desteklerinin düzgünlüðü  ve saðlamlýðýný da gerektirir. Kalýp ve iskele  dakikada 6-8.000 devirli vibratör etkisine dayanabilmelidir. (Perdelerde kalýp iskelesi ya her iki yüzde, taban geniþliði 4m.’yi geçmemek üzere yüksekliðinin yarýsý kadar olan üçgenler biçiminde yapýlýr ya da iþ iskelesi olarak ta kullanabilmek için  bir yüzde 1.2-2 m. geniþlikte ve perde yüksekliðinde dikdörtgen  biçiminde yapýlýr ve diðer yüz bu iskeleye baðlanýr).
5-   Kalýbýn düzgünlüðünde  en önemli hususlardan biri  de kalýp yüzeylerinin birbirlerine  paralelliði, ara mesafelerinin deðiþmezliðidir. Bu ara mesafenin korunmasý önceden hazýrlanmýþ beton takozlarþ metal ya da plastik borulardan mesafe tutucularla olur.
6-   Yüzey düzgünlüðünün yanýnda yüzeyde beton demirlerinin gözükmemsi de baþ koþuldur.Bu da karþýlýklý demirlerin S-Kancalarla birbirine baðlanmasý ve demirleri kalýptan içerde tutacak beton, plastik vb. mesafe tutucularla gerçekleþtirilir. (M2 için bir adet kanca iki adet mesafe tutucu yeterlidir.)
7-   Ýçlerine düþecek ahþap parçalarý, talaþ vb. artýklarý dýþarý atabilmek için kolon diplerinde kapakçýklar býrakýlmalýdýr. Beton dökülürken kalýbýn gerekebilecek yerlerini saðlamlaþtýrmak, bitiþlerde döþeme kenarlarýnýn düzgünlüðünü üstü açýk kanal, havuz vb. kenarlarýn birbirlerine paralelliðini saðlamak üzere döküm süresince bir kalýpçý iþe nezaret etmelidir.
8-   Sökülen kalýp elemanlarý üzerindeki harç parçalarý hemen temizlenmeli, gereksiz çiviler çýkarýlmalý, kalýp ayýrýcý yað ile dökümden en az 24 saat önce yaðlanmalýdýr. (Daha kýsa süre önce sürülen yað beton yüzeyini öldürebilir. Kullanýlmýþ motor yaðý ise beton yüzeyinde  siyah lekeler býrakacaðýndan iyice kurumuþ olmasýna dikkat edilmelidir.)
9-   Kolon köþeleri  ve perde üst aðýzlarý betonlarýnýn kýrýlmamalarý ve düzgünlükleri için kalýpta bu köþelere 20/ 20- 30/30 mm. Plastik yada ahþaptan üçgen çýtalar konmalýdýr.

Kaynak:yapirehberi.net
Try not. Do or do not.There is no try