Zaha Hadid’den Çaðýn Ötesinde Bir Mutfak Tasarýmý: “Z.Island”

Başlatan mesuttasar, 07 Ekim 2006, 19:24:40

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mesuttasar

Etkileyici mimari tasarýmlarý ile dünyaca ünlü bir mimar olan Zaha Hadid, Milan’daki tasarým haftasýnda yenilikçi bir mutfak tasarýmýna imza attý. “ Z. Island ” geleneksel mutfak ihtiyaçlarýna karþýlýk verirken, “akýllý” tasarýmý ile duyularýn ihtiyaçlarýna da cevap veriyor. Merkezi bir dokunmatik paneli olan mutfak, multimedya ekipmanýna, ses düzeneðine ve kullanýcýlarýn internette sörf yapýp müzik dinlemelerini ve belirli atmosferler yaratmalarýný saðlayan bir sisteme sahip.

Mutfak Üreticisi Ernestomeda ve ankastre gereçler üreten Scholtès firmalarýnýn iþbirliði ile DuPont tarafýndan organize edilen 2006 Milan Tasarým haftasý süresince tasarým sergilendi. “ Z. Island” iki tane ayrý “ada” üniteden oluþuyor. Birincisi “ateþ” ile iliþkili fonksiyonlarýn yer aldýðý bir ünite ve diðerinde “su” ile iliþkili fonksiyonlar yer alýyor. Bu iki üniteyi birleþtiren modüler dolap sistemi, mutfak gereçleri için yer saðlýyor. Kaplama duvar sistemi, ses ve ýþýðýn daðýlmasýný saðlayan özel bir ekipmana sahip. Bütün elemanlar, Zaha Hadid’in özel tasarýmý Corian tarafýndan üretilmiþ.

Ateþ ve Su “Ada” Üniteleri

Her iki “ada” ünitesinin tasarýmýnda da Corian yüzeyinin altýnda mutfak uzmaný Ernestomeda’nýn yenilikçi iskelet sistemi yer alýyor. Ernestomeda, projenin geliþimine katkýda bulunmak adýna en son teknoloji ve üretim çözümleri ile ilgili tecrübelerini ortaya koymuþ. Böylece, yüksek teknoloji ile Hadid’in kompleks ve yenilikçi formu iþlevsel bir tasarýma dönüþmüþ. Ernestomeda, bu mutfak konseptini gelecekte özel bir üretime çevirmeyi planlýyor.
Scholtès de mutfak gereçleri ile tasarýma katkýda bulunmuþ.

Zaha Hadid, kusursuz formlar ve iþlevler için engelleri aþma kabiliyeti ile tanýnan bir mimar. Hadid’in ýþýk fonksiyonlarýný tasarýmýnda kullanmasýnda malzemenin ýþýðýn daðýlmasýna neden olan yarý saydam bir malzeme olmasý da önemli bir etken.

Hadid, tasarýmda üstünde durduklarý konseptlerin “akýþkanlýk” ve “ kusursuzluk” olduðunu söylüyor. “Corian ile gerçekleþtirdiðimiz çalýþmada, geliþmiþ 3D yazýlýmlarý da kullanarak, kompleks yüzeylerin ev için ne kadar verimli olabileceðinin keþfine çýktýk. Bu tasarým dilinin baþlýca yararý, mutfak üniteleri ile ergonomik ihtiyaçlarýn kusursuz bir karýþýmýnýn ortaya çýkmýþ olmasý.” diyor, Hadid.Hadid’in Corian’ý kullanarak yaptýðý tasarýmýn bir diðer avantajý ise küçük bir alanda pek çok fonksiyonu biraraya getirmiþ olmasý. Yatayda masa iþlevi de gören ana piþirme alaný, geniþleyip dikeyde LCD ekran, bilgisayar ya da iPod®’un baðlanabileceði bir yüzeye dönüþüyor. Ana “ada” ayný zamanda dokunmatik kontrol panelini de barýndýrýyor ve mutfaðýn pek çok fonksiyonu buradan kontrol edilebiliyor.

Uzun, ateþ adasýnýn aksine, su adasý görece küçük, altýgen formda ve lavabo, kurutma rafý, bulaþýk makinasý, yemek hazýrlama alaný ve raflardan oluþuyor. Her iki “ada” ünitesi de ergonomik koþullar gözönünde bulundurularak tasarlanmýþ.

Duvar Sistemleri: Çok Ýþlevlilik ve Duyumsallýk

Ýki “ada”, ileride Ernestomeda’nýn özel üretimini yapacaðý çekici bir duvar sistemi ile tamamlanmýþ. Modüler bir dolap sistemi olan bu duvar, Corian’ýn kapýlarý ve alüminyum strüktürü ile uyum içinde ve gereçler için depo iþlevi görüyor.

Modüler dolaplarýn yer aldýðý duvarlarýn devamý niteliðindeki duvar kaplamasý, güçlü akustik eriþim düzeneði ile geliþmiþ RGB LED’leri birleþtirerek kullanýcýya müzik ve ýþýk oyularý yardýmý ile farklý atmýsferler yaratma olanaðý saðlýyor.

“ Z. Island ” tertibatý, Zaha Hadid’in akýþkan tasarým stiline sahip beþ metrelik etkileyici bir banka sahip.
Bir mum diðer bir mumu yakmakla ýþýðýndan birþey kaybetmez.
MEVLANA

Ardenia


Bu tasarýmda kullanýlan Corian isimli bir malzemedir. Bu malzeme; mutfaktaki tüm ünitelere uyum saðlamakta, çizilmelere kolay müdahale edilebilme imkaný saðlamakta ve dekoratif özellik taþýmaktadýr.

Ülkemizde özellikle son senelerde dikkat çeken bu malzeme; daha çok tezgah olarak kullanýlmaktadýr.
Kullaným Kýlavuzu ve özellikleri ektedir.
Nunch aut nunquam ...

jadem

kullanýlan malzemeye lafým yok ama ,o nasýl bi tasarým ya zorla uzay çaðýný yaþatmak istiyolar istemiyoz kardeþim (tasarýmý yapan kiþiye) ...show amaçlýmý yapýlmýþ sanýrým.