Uzay Kafes Sistemler

Başlatan FORCEMASTER, 20 Aralık 2005, 20:09:50

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Kolonsuz þekilde geniþ bir alaný örtebilen bu sistemler üretim için sýnýrsýz bir yerleþim (lay out) imkanýný sunmaktadýr. Tesislerin hammadde giriþi ve ürün çýkýþý için kullandýklarý lojistik depolarda uzay kafes sisteminin kullanýmý taþýmacýlýk ve depolama iþlevinin en etkili ve verimli þekilde gerçekleþmesini saðlamaktadýr. Sanayi tesislerinde uzay kafes sistemlerinin kullanýlmasý ile elde edilecek faydalar aþaðýdaki gibi sýralanabilir.
Ýþlevsel Faydasý
Uzay kafes sistemlerinin bir sanayi tesisinde kullanýlmasýnýn en önemli sebebi iþlevsel olarak yapýya kazandýracaklarý olacaktýr. Üretim iþlevi ve prosesleri için oluþturulmuþ bir mekanýn en güzel yerinde (ortasýnda) taþýyýcý kolonlarýn olmasý üretim için kullanýlacak mekanýn iç yerleþiminde sýnýrlýlýklar getirecektir. Uzay kafes sistemleri ile bu kolonlardan kurtulmak bir tesis için önemlidir. Tesisler rekabet ortamýnýn koþullarýna göre zaman içinde üretim proseslerini ve makinelerini yenilenmektedir. Yeniden yapýlanma, geliþme ve deðiþim planlamalarýnda üretim alaný içindeki taþýyýcý kolonlara baðlý kalmak üretimde verimlilik arayýþlarýný sýnýrlayacaktýr. Uzay kafes sistemlerinin sanayi tesislerine iþlevsel olarak getireceði faydalarý þöyle sýralayabililiriz;
Üretim için esnek yerleþim olanaðý
Yeniden yapýlanma ve düzenlemelerde özgür planlama
Makine,ekipman ve üretim bantlarý seçiminde mekan sýnýrlamalarýnýn olmamasý
Üretim mekaný içinde taþýyýcý araçlar (fortlift) için yol düzenlenmesinde esneklik
Uyarý ve yönlendirici iþaret ve levhalarýn mekanýn tümünde algýlanabilmesi
Yönetici ekibin tüm üretim mekanýna görsel olarak hakim olmasý
Görüþ açýsýnýn artmasý ile iþ kazalarý oranýnýn düþmesi
Yapý Sistemi Olarak Faydalarý
Uzay kafes sistemler ile kazanýlacak hacim ve tüketilen yapý malzemesi arasýndaki oran diðer yapý malzemelerinin tüketim oranýna göre oldukça uygundur. Oluþturulacak hacim büyüklüðü ile yapý maliyeti ters orantýlýdýr. Bu sistemler, iskele gereksinimini ortadan kaldýrmak için genellikle zemin kotunda kurulmakta ve çeþitli yöntemler ile yerlerine monte edilmektedirler. Sistem prefabrik parçalardan oluþtuðu için, istendiðinde sökülerek yeni bir kullanýma dönüþtürülebilmektedir. Bu nedenle kalýp ve iskele masrafý ortadan kalkmakta, inþaatýn süratle bitirilmesi de ekonomi saðlamaktadýr.Uzay kafes strüktürler donatý yerleþiminde de yararlýlýklar saðlayabilmektedirler. Elektrik, sýhhi tesisat, havalandýrma kanallarý klima, iklimleme sistemleri gibi donatýlar, bu sistemlerin oluþum ilkesinden doðan boþluklarda kendilerine kolaylýkla yerleþim alaný bulabilmektedir. Bu donatýlar her doðrultuda yer alabilmektedirler. Elektrik baðlantýlarý çubuklarýn içinden geçirilerek de yapýlabilmektedirler. Gün ýþýðý saðlanmasý ayný boþluklarda pencere öðeleri oluþturmak suretiyle kolayca çözümlenebilmektedir.
Depreme Karþý Faydalarý
Türkiye'nin %90'ý deprem bölgesidir. Sanayinin yerleþtiði batý ve körfez bölgesinin ise neredeyse % 100'ü deprem bölgesindedir. Yaþadýðýmýz son depremler bizlere yapým teknolojileri ve sistemlerinde bilinçsiz seçimler yapýldýðýný göstermiþtir. Deprem kuþaðýnda bulunan tesisler için önerilecek en güvenli yapý sistemi çelik ve çeliðin en hafif ve hiperstatik çözümü olan uzay kafes sistemlerdir. Uzay kafes sistemler yüksek derecede hiperstatik sistemlerdir. Yükleri her iki doðrultuda aktararak çekme ve basýnca çalýþýrlar. Sistem elemanlarýný eðilmeye zorlamadýðý için büyük açýklýklarýn geçilmesinde yapýsal güven  saðlanmaktadýr. Uzay kafes sistemler diðer yapý sistemlerine oranla % 50 gibi bir oranda daha hafiftir. Depremin etkisi yapýnýn aðýrlýðý ile doðrusal orantýlý olarak arttýðý için uzay kafes sistemleri depremden daha az etkilenir. Betonarme yapý sistemlerine göre daha elastik ve sünektir.
Maliyet Avantajlarý
Statik yararlarý açýsýndan, bu sistemler diðer bir çok taþýyýcý sistemlere oranla çok daha hafiftirler. Sabit yüklerin azlýðý sadece çatýda deðil, alt sistem öðeleri ile temellerde kendini göstermekte, buna baðlý olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadýr.
zay kafes sistemlerin ana unsurlarý çubuk ve düðümlerdir. Bunlar basýnca ve çekmeye çalýþan çelik malzemelerdir. Geleneksel yapým sistemlerine kýyasla uzay kafes sistemleri ile oluþturulan ayný miktardaki mekan hacminde kullanýlan malzeme miktarý ve aðýrlýðý çok daha az ve hafiftir. Yapý sisteminden gelen sabit ve hareketli yüklerin zemine ileten temel sistemleri de yapýnýn hafif olmasý sebebi ile daha az yük taþýyacak þekilde ebatlarý küçük olmaktadýr. Bu nitelikler uzay kafes sistemler ile oluþan yapýlarýn maliyetini ve yapým sürecini azaltmaktadýr.
Çelik yapý malzemeleri; üretimi, daðýtýmý ve yapý sistemlerinde kullanýmý yaygýnlaþtýkça ucuzlamýþ ve günümüzde diðer yapý malzemelerine göre daha ekonomik olarak kullanýlabildiði alanlar bulmuþtur. Yapý için gerekli açýklýðýn büyüklüðü arttýkça çelik kullanmak daha ekonomik bir hale gelmektedir.
Uzay kafes sistemleri yapýnýn olduðu yerde deðil endüstriyel olarak projesine göre fabrikada üretilmektedir. Bu da yapý bileþenlerinin endüstrileþmiþ bir seri üretim ile hýzlý ve ekonomik olarak elde edilmesi demektir. Uzun süre þantiye kurma ve sabit giderlerin ortaya çýkmasýný bu endüstrileþmiþ yapým engellemektedir. Yapým yerinde sadece montaj yapýlmaktadýr. Hýzlý yapýlan montaj çok kýsa sürer ve þantiye ve þantiyenin sabit giderleri gibi masraflarý ortadan kaldýrýr. Kurulum parçalarýn birbirine baðlanmasý ve bir somun anahtarý ile sýkýþtýrýlmasýndan ibarettir. Sanayi tesislerindeki üretimin sürekliliði ve sürdürülebilirliði önemlidir. Kýsa sürede inþaatý bitirilebilen uzay kafes sistemler üretime  uzun süre ara vermeden tesisini yenilemek zorunda olan iþletmeler içinde hýzlý bir inþaat yöntemi olarak seçilebilir.
Geleneksel yapým yöntemlerinde yapý malzemeleri,  yapý bileþenlerini oluþturmak üzere þantiye tek tek tedarikçilerden alýnarak getirtilir ve þantiyede yapý elemanlarýna dönüþtürülür. Bu da nakliyelerin sýk olmasý demektir. Uzay kafes sistemde yapý bileþenleri projesine göre fabrikada imal edildikten sonra yerinde hýzla montaj edilmek üzere tek defada nakil edilebilir.
Uzay kafes sistemleri diðer yapý sistemlerinden ayýran en büyük özellik montaj edile yapý bileþenlerinin sökülerek baþka bir yerde tekrar uygulanmaya imkan vermesidir. Böyle bir þey betonarme için söz konusu olamazken çelik yapýlar için maliyeti yüksektir. Uzay kafes sistemler ise modüler olan yapý bileþenleri ile rahatlýkla sökülüp taþýnmakta ve baþka bir yerde yeniden kurulabilmektedir.
Kaynak: http://www.sanayitesisleri.com/uzaykafes6.asp
Try not. Do or do not.There is no try