Herkes için gerekli adresler

Başlatan mesuttasar, 10 Haziran 2006, 18:02:02

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mesuttasar

Faydalý olabilecek internet siteleri;

1 . Ýgdaþ borcunuzu öðrenin

http://www.igdas.com.tr/diger/faturasorgu.htm

2. Ýski borcunuzu öðrenin

http://www.iski.gov.tr/sorsozno.asp

3. Telefon faturanýzý öðrenin

http://b1b.156.b.45/fatura/fat/fat.asp

4. Türk Telekom A.Þ. Fatura Bilgi Sorma Servisi

http://fatura.telekom.gov.tr/

5. Online Pasaport müracaatý yapabilirsiniz

http://www.iem.gov.tr/ilksayfa.htm

6. T.C. Kimlik numaranýzý öðrenin

http://tckimlik.nvi.gov.tr/

7. Vergi kimlik numaranýzý öðrenin

https://vedop.mb-ggm.gov.tr/vkn_sorg...ULAMAinput.asp

8. Her konuda bilgi alýnabilecek Baþbakanlýk bilgi sistemi

http://www.bybs.gov.tr/

9. Askerlik yoklamanýzý telefon ve posta ile yapabilirsiniz

http://www.asal.msb.gov.tr/telfax.htm

10. Sürücü ceza puanýnýzý öðreni

http://www.egm.gov.tr/surucuceza.asp

11. Ýnternet vergi dairesinden otomobilinizin vergi borcunu öðrenin

http://www.gelirler.gov.tr/

Maaþ ve faiz hesabý

1. Emekli sandýðý emekli maaþýnýz ve tazminatýnýzý hesaplayýn

http://www.emekli.gov.tr/

2. Vadeli hesaplar faiz hesaplama makinasý

http://195.33.225.174/calculators/vadeli/vadeli.html

3. Aylýk net maaþ hesabý

http://insankaynaklari.arthuranderse...t/brut_net.asp

4. SSK Emekli maaþýnýzý öðrenin

http://www.ssk.gov.tr/

Ekonomi

1. 1970’den bugüne döviz fiyatlarý

http://www.tr-ito.com/bilgi_bankasi/dk.htm

2. Merkez Bankasý günlük döviz fiyatlarý

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html

3. Vergi takvimi

http://www.maxionline.net/vergitakvimi.htm

4. Petrol fiyatlarýný günü gününe takip edebilmek için

http://www.petroleumargus.com/

5. Enflasyonla mücadele

http://www.enflasyonsuz.com/

Hukuk

1. Alfabetik sýra ile ücretsiz olarak tüm kanunlar

http://www.idealhukuk.com/mevzuat/ka..._alfabetik.htm

2. Tüm yasal mevzuat

http://www.ajanstuba.com.tr/

3. Kanuni haklarýnýzý öðrenin

http://www.egm.gov.tr/iletisim.htm

4. Yargýtay kararlarý

http://www.yargitay.gov.tr/

5. Ýnsan Haklarý Bildirgesi

http://www.mailgazete.com/bilgibank/bilgibank4.html

Ulaþým

1. Tren saatleri ve ücretleri

http://www.tcdd.gov.tr/trensaatleri.html

2. Uçak saatleri ve ücretleri

http://www.turizm.gov.tr/ulasim/havayollari.html

3. Atatürk Havalimaný uçak geliþ gidiþ saatleri

http://www.dhmiata.gov.tr/arr.asp

4. THY Online bilet alma

http://www2.thy.com/webapp/troyaonline/tr/schedule.jsp

Ýsminiz

1. Ýsimlerin anlamlarý

http://www.kabalarians.com/index.htm

2. Ýsminizin harflerinden nasýl bir kýsaltma yapýlýr?

http://www.brunching.com/toys/toy-cyborger.html

Ýnternet üzerinde arama

1. Müzik parçalarýnýn sözlerini bulmanýza yardýmcý 22 arama motoru

http://www.music-sites.net/search/lyrics-search.htm

2. Farklý formatlarda müzik parçalarýný aramak için

http://www.gshome.com/

3. Resim arama motoru

http://ipix.yahoo.com/

4. Arama motorlarýnýn teknik özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý

http://www.searchengineshowdown.com/

5. E-mail arama motoru

http://www.aranan.com/

Eðitim

1. Online periyodik tablo

http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm

2. Ölçü depiþim tablosu

http://www.internetrehberi.com/OlcuDegisimTablosu.htm

3. Hýzlý ve etkili okuma konusunda bir program

http://www.stepware.com/acereader.html

4. YVK Tez Arama

http://www.yok.gov.tr/teztara.html

Tarih

1. Gün gün dünya tarihi

http://www.meze.net/kutuphane/tarih.php

2. Günlük Almanak

http://www.fourmilab.to/cgi-bin/uncg.../action?opt=-s

3. 2.Dünya Savaþý hakkýnda bilgiler

http://history1900s.about.com/cs/worldwarii/index.htm

4. Osmanlý tarihi

http://www.osmanli.org.tr/

5. Merak ettiðiniz herhangi bir tarihte o gün yaþanmýþ önemli

olaylar

http://dmarie.com/timecap/

Dünyamýz

1. Dünyamýzla ilgili saniye saniye deðiþen istatistiki bilgiler

http://www.palmtalk.com/

2. Saniye saniye dünya nufusu

http://opr.princeton.edu/popclock/

3. Doðduðunuzda dünya nufusu ne kadardý ve o günden bugüne % ne

kadarlýk bir artýþ gösterdi?

http://www.popexpo.net/eMain.html

4. Dünya ülkelerindeki yerel saatler

http://www.hilink.com.au/times/

5. Uydulardan dünyayý izlemek için

http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

6. Dünyada herhangi bir noktasýnýn uzaydan haritasýný çýkarýn

http://www.mapblast.com/myblast/splash.mb?r=2001

7. Online dünya atlasý

http://plasma.nationalgeographic.com...ine/index.html

8. Ülke kodlarý

http://www1.ics.uci.edu/pub/websoft/...ntry-codes.txt

9. Ýlkelerin bayram ve festival tarihleri

http://www.holidayfestival.com/

10. Þu anda dünyanýn hangi bölgeleri gündüzü, hangileri geceyi

yaþýyor?

http://www.worldtimezone.com/datetime.htm

11. Dünyamýzýn 10 milyon ýþýk yýlý uzaklýðýndan 1 fermi uzaklýða

kadar

yaklaþan görüntüsünün online simülasyonu

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/j...wersof10/index

.htm

12. Ay içinde Ay ve Mars’ýn gökyüzündeki konumlarý

http://earthsky.com/Features/Skywatching/

13. Hicri ve miladi takvim dönüþüm sayfasý

http://bert.cs.pitt.edu/~tawfig/convert/

14. Dünya üzerindeki farklý takvimlere göre bugünkü tarih

http://www.cs.washington.edu/homes/dougz/date/

15. Dünyanýn farklý bölgelerinden 60,000’in üzerindeki otel

hakkýnda bilgi ve rezervasyon imkaný

http://www.all-hotels.com/

16. Farklý dillerde argo terimler ve iþaretler

http://www.slanguage.com/

Saðlýk

1. Þifalý bitkiler

http://www.derman.net/

2. Diþ saðlýðý sitesi

http://www.dentrium.com/

3. Ýlaç fiyatlarý ve nöbetçi eczaneler

http://www.hedefim.com/

4. Saðlýk sitesi

http://www.doktornet.com/

5. Enfeksiyon hastalýklarý

http://www.infeksiyon.org/

6. Kanser ile ilgili bilmek istedikleriniz

http://www.kanser.com/

7. Gýda maddelerindeki katkýlar ve riskleri

http://www.ada.net.tr/mutfak/katki.html

Online Tercüme

1. Arapça siteleri Ýngilizceye çeviren site

http://tarjim.ajeeb.com/ajeeb/

2. Fransýzca siteleri Ýngilizceye çeviren site

http://translator.go.com/

Bilgisayar ve internet

1. Bilgisayarýnýzda trojen olup olmadýðýný online olarak

öðrenebilirsiniz

http://scan.sygatetech.com/

2. Online virüs kontrolü

http://housecall.antivirus.com/

3. Net üzerinden sesli ve görüntülü chat yapabilirsiniz

http://www.paltalk.com/

4. Net hýzýnýzý ölçün

http://promos.mcafee.com/speedometer/test_0150.asp

5. Bilgisayarýnýzý test edeceðiniz programlar

http://www.passmark.com/

6. Bilgisayar programlarý ile ilgili soru ve cevaplar

http://www.sorucevap.com/

7. Bilgisayar ve Internet terminolojileri sözlüðü

http://whatis.techtarget.com/

8. Þifre çözücü programlar

http://www.cozucu.8m.com/

9. Masa üstü resimler ve ekran koruyucularý

http://www.desktopheaven.com/

10. Web kameralarý ile canlý yayýn

http://www.earthcam.com/

11. Ýnternet üzerinde dijital imzanýz olsun

http://verisign.com/

12. Ýnternet üzerindeki harddiskiniz

http://www.freedrive.com/

13. Gönderdiðiniz mesajýn ne zaman okunduðunu öðrenmek için

http://www.itraceyou.com/cgi-bin/go.cgi?skel=index=EN

Hobiler

1. Origami

http://www.paperfolding.com/

2. 2500’ün üzerinde elektronik kitabý okuma imkaný

http://www.gutenberg.net/

3. Depiþik kýsa filmler bulabileceðiniz hoþ bir site

http://www.pocketmovies.net/

4. Internette film seyredin

http://www.metv.com/

5. Film fragmanlarýný seyretmek için

http://www.fragman.tv/

6. Yemek tarifleri

http://www.afiyetolsun.net/

7. Tarihi silah koleksiyonlarý

http://www.kattnet.com/arms/

Otomobil

1. Otomobil satýþ ilanlarý

http://www.otoilan.com/

2. Otomobil fiyatlarý

http://www.veezy.com/otomobil/fiyatlar.asp

Farklý konularda faydalý adresler

1. Ýnternet üzerinden dijital çiçekler göndermek için

http://www.digitalflowers.com/index.html

2. Kýsaltmalarýn anlamlarýný bulmak için

http://www.acronymfinder.com/

3. 3 günlük hava raporu

http://www.meteor.gov.tr/webler/tahmin/tahminmaster.htm

4. Ýngilizce iþ yazýþmalarý (örnek metinler)

http://www.4hb.com/letters/

5. 25,000’in üzerinde tanýnmýþ insanýn biyografisi

http://www.biography.com/

6. El iþaretlerinin anlamlarý

http://www.handspeak.com/

7. Türkiye’nin en kapsamlý beyaz eþya sitesi

http://www.beyazz.com/

8. Çeþitli testler (Kiþilik, zeka vb.)

http://www.queendom.com/

9. Piyasaya yeni çýkacak ürünler

http://www.comingsoon.net/

10. Spor haberleri ve 1.lig puan durumu

http://www.netbul.com/spor/spor.asp

11. Milli piyango sonuçlarý

http://www.millipiyango.gov.tr/

12. Günlük TV programlarý

http://www.tv7.gen.tr/

13. Ýl il Türkiye haritasý

http://www.mailgazete.com/turkharita/turkiye.htm

14. 8. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý

http://plan8.dpt.gov.tr/

15. Önemli telefonlar

http://www.bybs.gov.tr/onemli_telefon_index.asp
Bir mum diðer bir mumu yakmakla ýþýðýndan birþey kaybetmez.
MEVLANA