Güç Ýletimi

Başlatan Definitive, 20 Aralık 2005, 11:26:32

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Definitive

Eserde Yer Alan Konu Baþlýklarý

A. ÝLETKENLER, ÝZOLATÖRLER VE DÝREKLER

1. Hava Hattý Ýletkenleri

1.1. Amerikan Tel Kesit ölçüsü

1.2. Ýletken malzemeleri

1.3. Hava hattý iletkenleri, yapýlarý ve özellikleri

1.4. Demet iletkenler2. Hava Hattý Ýzolatörleri

2.1. Ýzolatör malzemeleri

2.2. YG mesnet izolatörleri

2.3. Zincir izolatörler

2.4. Ýzolatör seçimi3. Hýrdavat Malzemeleri

3.1. Hava hattý klemensleri

3.2. Aský ve gergi takýmlarý

3.3. Koruma aygýtlarý

3.4. Titreþim söndürücüler

3.5. Uyarý küreleri

3.6. Tel çekme makarasý4. Direkler ve Travers/Konsollar

4.1. Direklerin iþlevleri

4.2. Traversler ve konsollar

4.3. Direklerin devre sayýsýna göre sýnýflandýrýlmasý

4.4. Direk tepe kuvveti ve açýklýk tanýmlarý

4.5. Direklerin dikim yönü

4.6. Köþe direklerinde travers boyunun düzeltilmesi

4.7. Direklerin yapýldýklarý malzemeye ve yapýlýþlarýna göre türleri5. Aðaç Direkler ve Demir Traversler

5.1. Aðaç Direkler

5.2. Aðaç direklerin özellikleri

5.3. Aðaç direklerin seçimi

5.4. Demir traverslerin seçimi6. Kaynaklý Demir Direkler ve Traversler

6.1. Kaynaklý demir direklerin yapýlýþý

6.2. Kaynaklý demir direk tip tasarýmlarý

6.3. Transformatör direði7. Civatalý Demir Direkler

7.1. Civatalý demir direklerin yapýlýþý

7.2. 34,5 kV civatalý demir direk tip tasarýmlarý

7.3. 154 kV civatalý demir direkler

7.4. 380 kV civatalý demir direkler8. Betonarme Direkler ve Travers/Konsollar

8.1. Betonarme direklerin yapýlýþý

8.2. Santrifüj batonarme (SBA) Direkler

8.3. Vibre betonarme (VBA) direkler

8.4. Transformatör direði9. Direklerin Topraklanmasý

10. Geçeðin saptanmasý

10.1. Geçek için ön çalýþmalar

10.2. Geçeðin uygunluðunun arazi üzerinde incelenmesi

10.3. Arazi ölçümleri

10.4. Geçek plan ve profili11. Ýletken Çekilmesi

11.1. Geçeðin temizlenmesi

11.2. Ýletkenlerin çekilmesi12. Elektrik Santallarý, Transformatör Merkezleri ve Ýletim Hatlarý Sembolleri

B. ÝLETKEN HESAPLARI

13. Zincir Eðrisi

13.1. Zincir eðrisi denklemi

13.2. Salgý

13.3. Aðýrlýk Açýklýðý

13.4. Ýletkenin boyu

13.5. Bileþke germe kuvveti

13.6 Ortalama bileþke germe kuvveti

13.7. En büyük açýklýk

13.8. Örnekler14. Parabol Eðrisi

14.1. Parabol denklemi

14.2. Salgý

14.3. Aðýrlýk açýklýðý

14.4. salgýya iliþkin örnekler

14.5. Ýletkenin boyu

14.6. Bileþke germe kuvveti

14.7. Ortalama bileþke germe kuvveti

14.8. Örnekler15. Problemler ve Çözümleri 116. Ek Yükler

16.1. Yüklenme varsayýmlarý

16.2. Buz yükü

16.3. Rüzgar yükü

16.4. Buz yükü ile birlikte rüzgar yükü

16.5. En büyük germe kuvveti ve gerilme17. Durum Denklemi

17.1. Isýl ve esnek boy deðiþtirme

17.2. Düz açýklýkta durum denklemi

17.3. Dönüm açýklýðý (Kritik açýklýk)

17.4. Dönüm sýcaklýðý (Kritik sýcaklýk)18. Problemler ve Çözümleri 219. Çoklu Açýklýklar

19.1. En büyük salgý þablonu

19.2. iletkenlerin çekilmesi ve gerilmesi

19.3. Eþdeðer açýklýk (Rulling açýklýk)

19.4. Ýzolatörün yukarý kalkmasý (Up-lift)

19.5. En küçük salgý þablonu

19.6. En küçük salgý þablonu

19.7. Ýletkenin kalýcý uzamasý (Creep = Sünme)20. Ýletkenin ve Aský Ýzolatörün Sapmasý

21. Ýletken Açýklýðý

21.1. Ýletkenler arasýndaki açýklýk

21.2. Düz ve üçgen sýralanmýþ direkler arasýnda iletkenler arasýndaki açýklýk

21.3. Aský izolatörün izin verilen en büyük sapma açýsýC. DÝREK VE TRAVERS SEÇÝMÝ

22. Direk Hesaplarýnda Göz Önüne Alýnacak Kuvvetler

22.1. Düþey kuvvetler

22.2. Yatay kuvvetler23. Direklerin Hesaplanmasý Ýçin Yüklenme Varsayýmlarý

23.1. Taþýyýcý direkler

23.2. Durdurucu direkler

23.3. Son direkler

23.4. Ayýrým direkler24. Hava Hatlarýnda Ýletkenler Arasýnda Bulunmasý Gereken En Küçük Uzaklýk

25. Sba Direðe Etki Eden Rüzgar Yükü

26. Sba Direkler Ýçin Tip Tasarým Örneði

27. Kaynaklý Demir Direkler ve Traversler Ýçin Tip Tasarýmlar ve Seçim Hesaplarý

28. Civatalý Demir Direkler Ýçin Tip Tasarýmlar ve Seçim Hesaplarý

29. Sba Direkler Ýçin Tip Tasarýmlar ve Seçim Hesaplarý

30. Sba Direklerin Temel Ölçüleri

31. Köþede Durudurucu Ýkiz Sba Direk Seçimi

32. Örnek Problem: Ayýrým Direði Olarak Ýkiz Sba Direk seçimi

33. Problemler ve Çözümleri 3

34. Salgý Þablonu

35. Salgý Þablonunun Geçek Profiline Uygulanmasý

36. Örnek Tasarým: Ýletim hattý Profili ve Planý

37. Direk Daðýtým Listesi

38. Montaj Listesi

39. Keþif Özeti

40. Kamulaþtýrma

41. Örnek Tasarým: Kamulaþtýrma Haritasý

42. Tip Tasarýmlarýn Listesi

43. Yapýmcý Firmalar

Kocaeli Üniversitesi’nde “part time” görev yaptýðým yýllarda Güç Ýletimi (Enerji Taþýnmasý) dersini okuturken, ayný zamanda, piyasada bu konuda tasarým ve uygulama yapmaktaydým. Güç Ýletimi notlarýný da, aynen Güç Daðýtýmý’nda olduðu gibi, uygulamadaki deneyimlerimi katarak yayýmlamamýn yararlý olacaðýna karar verdim. Problemleri, öðrencilerime sýnavlarda sorduðum ve konularýn anlaþýlmasýna yardýmcý olacak problemler içinden seçtim.  Ýzmit, 2004 Yetkin Saner

Yz. : Elk.Y.Müh Yetkin SANER

ISBN:975-511-365-7

Ebadý: 15.9 X 23.3 X 5.3 cm

Syf Sayýsý: 828

Ýstanbul-2004


maisiyah