Elektrik Tesisat Planlarý Sözleþme Keþif ve Planlama (Elektrik Projeleri)

Başlatan Definitive, 20 Aralık 2005, 11:25:47

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Definitive

BÖLÜM 1 PROJE ÖN ÇALIÞMASI1.                       Projenin Tanýmý

2.                       Proje planlama

3.                       Tesisat projeleri

4.                       Þartnameler

4.1. Teknik þartname

4.2. Özel þartname

5.            Proje çizimi ön hazýrlýklarý

6.            Proje çiziminde kullanýlan kaðýtlar ve katlanmasý

7.                   Projelerin dosyalanmasý

7.1. Proje çizimlerinde A4 ve A3 kaðýtlarýna göre dosyalama iþlemi

7.2. Proje çizimlerinde A0, A1, A2 veya deðiþik ölçülerdeki kaðýtlara göre dosyalama iþlemiBÖLÜM 2 ELEKTRÝK TESÝSATLARI ÝLE ÝLGÝLÝ YÖNETMELÝKLER1. Elektrik iç tesisleri yönetmeliði ilgili maddeleri

Madde 3. Tarifler

a.       Tesislere ve þebekelere dair tarifler

b.       Ýþletme araçlarýna dair tarifler

c.       Ýletkenlere ve iletken bölümlerine dair tarifler

d.       Hata çeþitleri ile akýmlara ve gerilimlere dair tarifler

e.       Gerilim altýndaki bölümlere dolaylý (endirekt) olarak dokunmaya karþý koruma düzenlerine dair tarifler

Madde 7.                      Elektrik tesisatçýlarýnýn iþletmeye kaydolmasý
Madde 8.                      Tesisin baþka bir elektrik tesisatçýsý tarafýndan tamamlanmasý

Madde 9.                      Kurulu tesislerin deðiþtirilmesi ya da büyütülmesi

Madde 10.                   Kurulu güçlerin deðiþtirilmesi

Madde 11.                   Elektrik tesisatçýsýnýn iþe baþlamasý

Madde 12.                   Tesisin yapýmýna baþlanýldýðýnýn iþletmeye bildirilmesi

Madde 13.                   Tesiste yapýlabilecek deðiþiklikler

Madde 14.                   Yapýlmýþ tesislerin kullanýlmasý ve insanlarýn uyarýlmasý

Madde 15.                   Ýþletmeden elektrik baðlantýsýnýn yapýlmasýnýn istenmesi

Madde 17.                   Abonenin þebekeye baðlanmasý

Madde 18.                   Sayaç ve sigortalarýn büyüklüðü ve yerlerinin belirlenmesi

Madde 19.                   Ýç tesislerin denetlenmesi ve muayenesi

Madde 20.         Elektrik tesisatçýsýnýn sorumluluðu

Madde 21.         Yönetmeliðe uygun olmayan tesisler

Madde 22.         Ýzin verilen en büyük yük deðeri

Madde 27.         Anma güçleri 3 kW'tan büyük olan motorlar

Madde 28.         Ýzin verilen gerilim deðiþme oraný

Madde 29.         Yönetmeliðe uymayan elektrik tesisatçýlarý

Madde 44.         Topraklayýcýlarla ve topraklama tesislerine dair genel hükümler

a.                     Topraklayýcý çeþitleri

b.                     Özgül toprak direnci ve yayýlma direnci

c.                      Topraklayýcýlar için kullanýlan gereçler ve topraklayýcýlarýn boyutlarý

Madde 45. Topraklayýcýlarýn ve topraklama iletkenlerinin tesisi

a.                               Topraklayýcýlarýn tesis

b.                               Topraklama iletkenlerinin tesisi

Madde 51. Daðýtým tablolarý sayaç altlýklarý ve zil transformatörleri ile alçak gerilim kompanzasyon tesisleri

Madde 52. Baðlama aygýtlarý

a. Anahtarlar

b. Yol vericiler ve ayar aygýtlarý

c. Fiþ ve priz düzenleri

d. Sigortalar

Madde 53. Aydýnlatma aygýtlarý ve bunlara ait donanýmlar

a. Genel

b. Gazlý boþalma (deþarj) lâmbalarý

Madde 57. Yalýtýlmýþ iletkenler ve kablolar

a. Ýletken ve kablolarýn boyutlandýrýlmasý

b. Ýletken ve kablolarýn aþýrý ýsýnmaya karþý korunmasý

c. Özel hükümler,

Madde 58. Ýletkenlerin ve kablolarýn döþenmesi

a. Genel hükümler

b. Yapý içinde açýk olarak çekilen iletkenler

c. Elektrik tesislerinde kullanýlan borular ve boru tesisleri

d. Yer altý kablolarý

e. Hava hatlarý

f. Açýk havada açýk olarak çekilen iletkenler

g. Yapý giriþ hatlarý

Madde 61. Nemli ve ýslak yerler

Madde 62. Açýk hava tesisleri

Madde 63. Banyolar ve duþ yerleri

a. Ýletkenler

b. Priz ve anahtarlar

c. Elektrik tüketim araçlarý

d. Çaðýrma ve sinyal tesisleri

e. Potansiyel dengelemesi

Madde 68. Öteki tesisler

Madde 69. Zayýf akým tesisleri

Madde70

Madde 71

Madde 722. Bina içi telefon tesisatý (ankastre) teknik þartnamesi

1.          Konu

2.                  Tanýmlar

3.                  Telefon tesisat sortisi (telefon priz tesisatý)

4.                  Telefon tesisatý paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatý)

5.                  Ana hat tesisatý

6.                  Telefon terminal kutularý

6.1. Kat ve ara terminal kutularý

6.2. Bina ana giriþ terminal kutularý

7.    Türk telekom þebekesine irtibat tesisatý

8.        Bina içi telefon tesisatý topraklamasý

9.        Bina içi telefon tesisatý projesinin hazýrlanmasýna dair esaslar

9.1. Projelerin düzenleme þekli

9.2. Projelerde belirtilmesi gereken hususlar

9.3. Proje dosyasýnýn içinde bulunacak dokümanlar

9.4. Telefon projelerinde kullanýlan semboller3. Elektrik Ýç Tesisleri Proje hazýrlama Yönetmeliði

3.1. Tanýmlar

3.2. Projelerin onaylanmasý ve sorumluluklar

3.2.1. Projelerin onaylanmasý

3.2.2. Proje onay geçerlilik süresi

3.2.3. Sorumluluklar

3.3. Projelerin hazýrlanmasýnda göz önünde tutulacak hususlar

3.3.1. Tesisat çeþitleri

3.3.2. Proje aþamalarý

3.3.3. Plan, þema ve resimlerin düzenlenmesi

3.3.4. Projelerin dosyalanmasý

3.3.5. Diðer hususlarBÖLÜM 3 ELEKTRÝK TESÝSATINDA KULLANILAN MALZEMELER

     

1. Elektrik tesisat borularý

1.1. Plâstik borular

1.2. Dirsekler

1.3. Spiral (bükülgen) borular

2. Anahtarlar, prizler ve butonlar

2.1. Anahtarlar

2.2. Prizler

2.3. Butonlar

3. Sigortalar

3.1. Eriyen telli (buþonlu) sigortalar

3.2. Geçmeli buþonlu sigortalar

3.2.1. NH býçaklý sigortalar

3.3. Anahtarlý otomatik sigortalar (otomatlar)

4. Kaçak akým koruma röleleri

4.1. Can güvenliði

4.2. Mal güvenliði

4.3. Kaçak akým koruma rölesinin çalýþma prensibi

4.4. Kaçak akým koruma rölesi montajýnda dikkat edilecek noktalar

5. Kablolar

5.1. Tanýmlar

5.2. Kablolarda kullanýlan harfler ve anlamlarý

5.3. Y-tipi kablolar

5.4. Özel kablolar

6. Elektrik lâmbalarý

6.1. Akkor Flamanlý (enkandesan) lâmbalar

6.2. Flüoresan lambalar

6.3. Basýnçlý deþarj lambalarý

6.4. Aydýnlatma armatürlerinde kullanýlan lambalar ve özellikleri

7. Aydýnlatma armatürleri

7.1. Aydýnlatma armatür tipleri 

MESLEK YÜKSEK OKULLARI

TEKNÝK EÐÝTÝM ve MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTELERÝBütün meslek dallarýndaki teknik elemanlarýn anþalma dili Teknik Resim'dir. Teknik elemanlar, yapýlan çizimleri eksiksiz okuyabilmeli ve uygulamalarý buna göre yürütebilmelidirler. Bu nedenle teknik eðitim ve öðretimin temelinde teknik resmin önemi büyüktür.

Ayný meslek dalýndaki teknik elemanlarýn anlaþma dili ise Meslek resim'dir. elektrik meslek resmi, elektronik meslek resmi, vb. semboller ise meslek dalýndaki teknik elemanlarýn kullandýðý dilin alfabesidir. Semboller malzemelerin þekiller ile anlatýlmasýdýr.

Malzemenin sembol ile gösterilmesinde kolay çizim ve açýk anlam getirmesi istenir. Mesleki çalýþmalarda semboller, ülkelerin endüstriyel çalýþmalarýný koordine eden yetkili kurumlar tarafýndan (standartlar) ARAÞTIRMA VE UYGULAMALARIN sonuçlarý ile tespit edilir. Sembolüm okuyana tam anlam vermesi istenir. Uzun ve yorucu çizimler yerine, basit çizimli semboller teknik elemanlara hýz ve kolaylýk kazandýrmaktadýr.

Endüstri alanýnda geliþmiþ olan ülkeler, diðer ülkelere yaptýklarý teknik ihracatlar ile o ülkelerin teknik sembollerini de etkilemektedir. ülkemiz de teknik iliþkilerde bulunduðu ülkelerin sembollerinin etkisinde bulunmaktadýr.

Üniversitelerimizde Elektrik Tesisat Planlarý dersi ve Sözleþme Keþif ve Planlama dersi Elektrik bölümü 2. yýl 4. yarýyýlda okutulan ikiþer saatlik derslerdir. Birbirini tamamlayan bu iki dersin kitabýný birleþtirerek tek bir kitap haline çýkarttýk.  Kitabýmýzý MEB-YÖK PROGRAM GELÝÞTÝRME PROJESÝNE uygun olarak meslek yüksek okullarý, teknik eðitim ve mühendislik fakültelerinde okutulmak amacý ile hazýrladýk.

Kitapta program geliþtirme projesine uygun olarak;

1. Aydýnlatma, kuvvet, enerji, iletim ve daðýtým projeleri ile ilgili fizibilite çalýþmasý yapabilmeyi,

2. Proje ile ilgili detaylarý düzenleyenilmeyi,

3. Proje ile ilgili sunum yapabilmeyi,

4. Elektrik tesisatýnýn taahhüt iþlerini kavrayabilmeyi,

5. Bir elektrik tesisatýnýn keþfini yapabilmeyi,

6. Bir tesisat iþinde planlamanýn önemini kavrayabilmeyi,

7. Kuvvet Projelerinde kullanýlan malzemelerin özelliklerini kavrayabilmeyi,

8. Kuvvet projesi ön hazýrlýk safhalarýný ve nasýl hazýrlandýðýný kavrayabilmeyi,

9. Proje ile ilgili dökümanlarý yorumlayabilme kabiliyetini kazandýrmayý amaçladýk.

Kitabýmýza Elektrik Ýç Tesisleri Yönetmeliði, Kuvvetli akým Tesisleri Yönetmeliði, Elektrik tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliði, Elektrik Ýç Tesisleri Proje Hazýrlama Yönetmeliði, Telefon Tesisatý Teknik Þartnamesi gibi en son çýkan yönetmelik ve þartnamelerin ilgili kýsýmlarýný aynen aldýk. Dolayýsýyla öðrenci ders esnasýnda bu yönetmelikleri temin etme sýkýntýsý çekmeyecektir.

Kitaptaki tüm þekil, resim ve tablolarý içeren Datashow cihazlarýnda kullanmak amacýyla dört renkli sunu hazýrladýk. Sunudaki þekil ve resimler hem dört renkli hem de duvarý kapsayacak büyüklükte olduðundan daha anlaþýlýr olmaktadýr. Sunularýmýzý toplu sipariþlerde CD halinde hediye etmekteyiz.

Kitapta görülebilecek eksiklik ve ihtiyaç duyulan konularýn bildirilmesi, daha iyi kaynak sunabilmek için yol gösterici olacaktýr. Kitabýn kullananlara faydalý olacaðýný umar, öðretim görevlisi arkadaþlarýma ve öðrencilerimize baþarýlar dilerim.   ALÝ DOÐRU

KAHRAMANMARAÞ - ÞUBAT 2004

     

Yz.lar : Ali DOÐRU – Murat sÜSLÜ – Ümit YILMAZ

ISBN:……

Ebadý: 15.9 X 23.3 X 5.3 cm

Syf Sayýsý: 279

Kahramanmaraþ-2004

fheraslan

hocam bu kitabý bulamadým hiçbir yerde,tardýmcý olabilecek varmý? saygýlar