Aydýnlatma Tasarýmý ve Proje Uygulamalarý

Başlatan Definitive, 20 Aralık 2005, 11:25:03

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Definitive

ÖNSÖZ
Aydýnlatma tasarýmýnda yapýlan hesaplama hatalarý, uygun olmayan ekipman kullanýmý ve mimari öðelerin gözardý edilmesi,

bu alandaki kayýplarýn artmasýna veya yetersiz tasarýmlarýn boy göstermesine neden olmaktadýr. Kitabýmýz çerçevesinde

elektrik mühendislerine yönelik birçok tasarým örneðine, uygun ürün tayininde bulunmak için gerekli olan temel bilgilere ve ýþýk kaynaklarý konularýna deðinilerek bu alanlardaki eksiklikleri kapatmak  amaçlanmýþtýr. Kitabýmýzda gerek elektrik mühendislerine gerekse tasarýmcýlara yardýmcý olacaðýný düþündüðümüz pratik bilgilere de yer verilmiþtir.

ENERJÝ DARBOÐAZININ YAÞANDIÐI BÝR DÖNEMDE, AYDINLATMA HESAPLARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDÝR. Ülkemizde aydýnlatma tasarýmýnda yapýlan yanlýþlar ve uygun olmayan bileþen kullanýmýndan ötürü aydýnlatma kayýplarý ciddi boyutlara ulaþmaktadýr. Kitabýmýzda verilen temel bilgiler sayesinde yanlýþ tasarýmlara ve hatalý ürün kullanýmýna son vermeyi hedeflemekteyiz. Bölüm ekinde verilen tablo ve þablonlarýn tasarým sürecinde okuyuculara yardýmcý olmasýný umuyoruz.

Kitabýmýzda elektrik projelerinin hazýrlanmasýna dair temel bilgi ve hesaplamalara da deðinilmiþ, proje çizimiyle ilgili temel konular ayrýntýlý olarak anlatýlmýþtýr. Bölüm sonunda verilen örnek projelerle de öðrenci arkadaþlarýmýzýn pratik uygulamalara yönelik fikir edinmeleri amaçlanmýþtýr.

Sonuç olarak; son teknolojik bilgileri ve düzenlenmiþ yönetmelikleri içeren kitabýmýzýn, içerdiði pratik ve uygulamaya dönük bilgiler ile diðer kitaplardan ayrýldýðýný düþünmekteyiz.

Kitabýmýz ve projelerimiz hakkýnda bilgi almak ve görüþlerinizi bildirmek için www.aydinlatmatasarimi.com adresini kullanabilirsiniz. Web sitemizden; kitabýmýza ait düzeltmelere, bilgi paylaþýmýný amaçlayan forum alanýmýza, kullanýcý yönelimini takip etmek için hazýrlanan anketlere ve doküman paylaþýmý için dosya yöneticimize ulaþabilirsiniz.

Çalýþmalarýmýzda öncelikle bize destek veren, baþta üniversitemize, öðretim üyelerine ve ilgili firmalara teþekkürü bir borç bilir, bu süreçte bize sabýr gösteren aile fertlerimize ve dostlarýmýza da sevgilerimizi sunarýz.

Kitabýmýz tüm okurlarýmýza öðrencilik ve meslek hayatlarýnda faydalý olmasýný temenni ederiz.

Yrd. Doç. Dr. Adem ÜNAL                                                  Serhat ÖZENÇ

YýldýzTeknikÜniversitesi                                             Yýldýz Teknik Üniversitesi                                     

Elektrik - Elektronik Fakültesi                                            Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisliði Bölümü                                                           

Öðretim ÜyesiEserde yer alan Konu Baþlýklarý

Iþýk

Iþýk Kaynaklarý

Aydýnlatma

Tasarým Tablolarý

Ýç tesisat

Yönetmelikler

Örnek projelerYz.lar: Yrd. Doç. Dr. Adem ÜNAL Elk.Müh. Serhat ÖZENÇ

ISBN:975-511-382-7

Ebadý: 18.7 X 26.6 X 1.6 cm

Syf Sayýsý: 284

Ýstanbul-2004