Windows XP Hizmetlerinin Açýklamalarý

Başlatan FORCEMASTER, 14 Nisan 2006, 11:56:07

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Windows XP Hizmetlerinin Açýklamalarý


Listelenen bu hizmetlerin bazýlarý sizin sisteminizde olmayabilir, sizin listenizde olan bir hizmet ise burada olmayabilir. Bunun sebebi Windows XP’ nin hizmetleri listelerken bilgisayarýnýza uygun olarak hazýrladýðýndan, biz daha çok temel iþlevi olanlarýn üzerinde duracaðýz. Bunu yaparken de her bir hizmete uygun Baþlangýç Türü ayarlarýný ele alacaðýz.

Að Baðlantýlarý (Network Connections): Sisteminiz bir þekilde bir að yapýsýna baðlý ise (buna internette dahil) bu hizmeti doðal olarak kapamamanýz gerekir. Eðer herhangi bir að ortamýyla alakanýz yoksa, Internet de kullanmýyorsanýz kapatýlabilir.

Að DDE (Network DDE): Bir að ortamýnda ayný veya farklý bilgisayarlar üzerinde çalýþan programlar arasýnda bilgi nakli ve güvenliði saðlayan bir tür hizmet. Elle baþlatýlabilir konumda durmasýnda fayda var. Ev kullanýcýlarý için hemen hemen hiçbir iþlevi yoktur.

Að DDE DSDM (Nework DDE DSDM): Bir önceki hizmetin yönetimini saðlayan hizmet. Bunu da ayný þekilde Elle baþlatýlabilir durumunda býrakabilirsiniz.

Að Konumu Tanýma (NLA) (Network Location Awareness): Að konfigürasyonunuz ile ilgili bilgiler toplayan bir hizmet. Eðer WinXP'nin içindeki Internet paylaþýmý ve Firewall özelliklerini kullanýyorsanýz bu servisin mutlaka çalýþmasý gerekir. Diðer durumlarda elle baþlatýlabilir.

Arka Plan Akýllý Aktarým Hizmeti (Bacground Intelligent Transfer Service): Yoðun trafiði bulunan að sistemlerinde, önceliði olmayan verilerin aktarýmýnýn að trafiði yoðunluðunun düþtüðü durumlarda gerçekleþtirilmesi saðlayan bir hizmet. Ev kullanýcýlarý Elle (Manual) durumuna getirebilirler.

Bilgisayar Tarayýcýsý (Computer Browser): Að ortamýnda, aðdaki bilgisayarlarýn listelenmesi, aralarýnda dolaþýlabilmesi için gerekli olan bir hizmettir. Bir aða baðlý deðilseniz veya sadece internete baðlý iseniz Elle veya Devre Dýþý durumunda býrakabilirsiniz. Eðer bir að ortamýna baðlanmak isterseniz bu hizmetin baþlatýlmasý gerekir.

Birim Gölge Görüntüsü (Volume Shadow Copy): Veri yedekleme iþlemlerinin yönetilmesi ve gerçekleþtirilmesi amacýyla kullanýlabilecek olan bu hizmeti ihtiyacý olmayanlar Elle veya Devre Dýþý konumuna alabilirler.

! COM+ Olay Sistemi (COM+ Event System): COM+ bileþenleri ile ilgili bir durum deðiþikliðinde uyarý verilmesini saðlayan hizmettir. Otomatik veya Elle durumunda býrakýlabilir. Elle olarak ayarlanýrsa zaten bir þekilde bu hizmet ister istemez baþlayacaktýr. Bu hizmet otomatik baþlatýlmalý, devre dýþý býrakýlmamalýdýr.

COM+ Sistem Uygulamasý (COM+ System Application): Bir takým uygulamalar çalýþabilmek için bu COM+ bileþenlerine ihtiyaç duyar. Bu hizmet, bu bileþenlerin durumunu takip eden ve deðiþtiren önemli bir hizmettir. Elle veya Otomatik baþlatýlabilir ama devre dýþý býrakýlmamalýdýr.

Çýkarýlabilir Depolama Birimi (Removable Storage): Bu hizmet CD ve disket sürücüleri için deðil MO disk veya Teyp yedekleme sürücüleri gibi cihazlar için gereklidir. Elinizde böyle bir cihaz varsa Otomatik, yoksa Elle veya Devre Dýþý durumunda býrakabilirisiniz.

Daðýtýlmýþ Baðlantý Ýzleme Ýstemcisi (Distributed Link Tracking Client): Bir að ortamýnda NTFS dosya sistemine sahip bilgisayarlarda bulunan dosyalar arasýnda baðlantý kurulabilmesini saðlar. Böyle bir ihtiyacýnýz yoksa Elle durumuna getirebilirsiniz.

Daðýtýlmýþ Ýþlem Düzenleyicisi (Distributed Transaction Coordinator): Bir að ortamýnda veritabaný, mesaj iletim, dosya sistemi gibi iþlemlerin yönetilmesini saðlar. Bir ev kullanýcýsý için gereksiz bir hizmettir, Elle baþlatýlabilir.

! DHCP Ýstemcisi (DHCP Client): IP ve alan adý kaydý yapýlmasýný destekleyen bir að ortamýna (özellikle internet) baðlanýrken gerekli olan bu hizmeti Otomatik olarak baþlatmanýz gerekir.

Dizin Oluþturma Hizmeti (Indexing Service): Yerel veya uzaktaki bir bilgisayarda dosya listesi oluþturarak arama hýzýný artýran bir tür hizmet. Gerek duymuyorsanýz Devre Dýþý býrakmanýzý öneririz.

DNS Ýstemcisi (DNS Client): Alan adlarýnýn çözümlenmesi ve bir sonraki kullaným için depolanmasý amacýyla kullanýlan bu hizmetin, bir yerel aða veya internete baðlanan bir bilgisayar için Otomatik olarak baþlatýlmasýnda fayda var, ama çalýþmamasý da Internet baðlantýsýný etkilemiyor.

Evrensel Tak ve Çalýþtýr Aygýt Makinesi (Universal Plug and Play Device Host): Bir að ortamýna baðlanan bir cihazýn, diðer bilgisayarlar veya aygýtlar tarafýndan tanýnmasý ve bu cihazýn diðer aygýtlara kendisini otomatik olarak tanýtmasý için kullanýlan bir hizmettir. Eðer kullanmayý düþünüyorsanýz mutlaka güncellemesi yapýldýktan sonra kullanýlmalýdýr. Eðer gerek duymuyorsanýz rahatlýkla Devre Dýþý býrakabilirsiniz.

! Görev Zamanlayýcý (Task Scheduler): Bir takým görevlerin vakti gelince baþlayýp, iþini görmesini saðlayan bu hizmet Windows XP ile baþlatýlan görevlerin arka planda çalýþmasý özelliðine de kavuþuyor. Otomatik veya Elle baþlatabileceðiniz gibi isteðe göre Devre Dýþý býrakýlabilir ama bizim önerimiz Otomatik durumda býrakýlmasýdýr.

Hata Bildirim Hizmeti (Error Reporting Service): Bilgisayarýnýzda oluþan hatalarý Microsoft’ a bildirerek fazla yaþanan sorunlarýn fark edilmesini saðlayan bu hizmeti rahatlýkla Devre Dýþý býrakabilirsiniz.

Hýzlý Kullanýcý Deðiþtirme Uyumluluðu (Fast User Switching Compatibility): Bir bilgisayarý birden fazla kullanýcý kullanýyorsa kullanýcýlar arasýnda hýzlý geçiþ yapýlmasýný saðlayan hizmettir. Bu özelliði kullanmýyorsanýz Elle veya Devre Dýþý olarak býrakabilirsiniz.

Ýkincil Oturum (Secondary Logon): Bu hizmet, bir kullanýcýnýn baþka bir kullanýcýn hesabý ile programlarýn çalýþtýrabilmesini saðlar. Fakat, sistem yöneticisinin þifresini bilen bir kiþi çalýþtýrmamasý gereken programlara da eriþebileceðinden gereksiz ise Devre dýþý býrakýlmasý uygun olur.

IMAPI CD-Yazma COM Hizmeti (IMAPI CD-Burning COM Service): Eðer Windows XP’ nin kendi CD yazma özelliðini kullanýyorsanýz bu hizmeti Otomatik veya Elle konumunda kullanýn. Eðer baþka bir program kullanýyorsanýz bu hizmeti devre dýþý býrakabilirsiniz.

Ýnsan Arabirim Aygýt Hizmeti (Human Interface Device Access): Multimedia tuþlu klavye, uzaktan kontrol cihazlarý, USB joystick, multimedya ürünleri gibi üzerinde özel tuþlar bulunduran cihazlara sahipseniz bu tuþlara olan eriþimi saðlar. Böyle bir cihaza sahip deðilseniz, bu hizmeti Devre Dýþý býrakabilirsiniz.

Internet Baðlantýsý Güvenlik Duvarý (ICF) / Internet Baðlantý Paylaþýmý (ICS) (Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)) : Windows XP ile gelen internet paylaþýmý ve firewall özelliklerini kullanýyorsanýz bu hizmeti Otomatik olarak baþlatmalýsýnýz. Kullanmýyorsanýz Elle veya Devre Dýþý durumuna getirebilirsiniz.

IPSEC Hizmetleri (IPSEC Services): Güvenlik amaçlý IPSEC sistemi ISS’ larý tarafýndan pek kullanýlmadýðýndan bu hizmeti Elle veya Devre Dýþý durumuna getirebilirsiniz.

Ýþ Ýstasyonu (Workstation): Aðda bir istemci olarak að kaynaklarýný kullanmak istiyorsanýz bu hizmeti Otomatik olarak baþlatmalýsýnýz. Eðer sadece internete baðlanýyorsanýz bu hizmeti Elle veya Devre dýþý durumunda býrakabilirsiniz. Bilgisayar Tarayýcýsý hizmeti bu hizmete baðýmlý durumdadýr.

Kablosuz Sýfýr Yapýlandýrma (Wireless Zero Configuration): Sisteminizde bir kablosuz að cihazý bulunuyorsa Otomatik, bulunmuyorsa Elle veya Devre Dýþý olarak ayarlayabilirsiniz.

Kabuk Donaným Algýlamasý (Shell Hardware Detection): Eðer sisteminize sürekli olarak bir cihaz takýp, çýkartmýyorsanýz bu hizmeti Elle durumuna getirebilirsiniz.

Karþýya Yükleme Yöneticisi (Upload Manager): Að ortamýnda sunucular ile istemciler arasýnda eþ zamanlý veya eþ zamansýz dosya transferi yapýlmasýný saðlar. Bir ev kullanýcýsýnýn ihtiyaç duymayacaðý bir hizmettir. Elle veya Devre Dýþý olarak ayarlanabilir.

Kesintisiz Güç Kaynaðý (Uninterruptible Power Supply): Sisteminiz bir kesintisiz güç kaynaðý ile çalýþýyor ve seri port kullanarak bu cihazla haberleþiyor ise bu hizmeti Otomatik olarak baþlatmalýsýnýz. Tersi durumlar için Elle veya Devre Dýþý olarak atanabilir.

Korumalý Depolama (Protected Storage): Özel kayýtlar, hassasiyeti bulunan veriler için çeþitli hizmetlere, iþlemlere ve kullanýcýlara yönelik koruma saðlar. Bu hizmetin devre dýþý býrakýlmasý halinde Internet Explorer’ýn formlarý otomatik doldurma özelliði gibi bir takým iþlevler yerine getirilemeyebilir. Otomatik veya Elle olarak ayarlanabilir.

Mantýksal Disk Yöneticisi (Logical Disk Manager): Mantýksal Disk Yöneticisi Yönetim Hizmetleri hizmetine bilgi taþýyan, gerektiðinde takýlan diskleri algýlayan ve gösteren bir tür hizmet. Elle veya Otomatik olarak baþlatýlabilir. Elle durumu tavsiye edilir.

Mantýksal Disk Yöneticisi Yönetim Hizmetleri: Windows XP ile gelen Disk Yönetimi (Disk Manager) programýnýn ihtiyaç duyduðu hizmettir. Elle veya Otomatik olarak atanabilir. Elle durumu tavsiye edilir.

Messenger: Að üzerinden gönderilen ve Uyarýcý (Alerter) hizmetinin gönderdiði mesajlarý sunucular ile istemciler arasýnda taþýmaya yarayan hizmettir. Bu servisin MSN Messenger ile bir ilgisi yoktur. Duruma baðlý olarak, ihtiyaç duymuyorsanýz Devre Dýþý býrakabilirsisiniz, hatta að güvenliðiniz için devredýþý býrakmanýz önerilir.

MS Software Shadow Copy Provider:Birim Gölge görüntüsü Hizmetinin aldýðý kopyalarý yönetir. Ýhtiyaç duyulmuyorsa Elle veya Devre Dýþý olarak ayarlanabilir. Ev kullanýcýsý için pek bir iþlevi yoktur.

Net Logon: Að ortamýnda giriþ yaptýðýnýz bilgisayar için alan adý için doðrulama yapar. Eðer bir yerel aða baðlý deðilseniz Elle baþlatmanýz uygun olur.

Netmeeting Remote Desktop Sharing: Netmeeting programýnýn masaüstü paylaþým desteðini kullanmýyorsanýz Elle veya Devre Dýþý olarak ayarlayabilirsiniz.

NT LM Güvenlik Desteði Saðlayýcýsý (NT LM Security Support Provider): RPC hizmetine yönelik programlar için bir çeþit veri güvenliði saðlayan bir hizmet. Devre dýþý býrakmak yerine Elle konumunda býrakýlmasýnda fayda olabilir.

! Olay Günlüðü (Event Log): Windows programlarýna ve bileþenlerine ait kayýtlarý tutan bir hizmettir. Otomatik baþlamasý sistemdeki programlarýn genel iþleyiþi açýsýndan önemlidir.

Otomatik Güncelleþtirneler:.Windows XP iþletim sisteminin kendi kendisini güncelleþtirmesi için gerekli olan hizmet programýdýr. Ýsteðe göre Otomatik býrakýlabilir. Benim gibi “Sistemim benden habersiz iþ yapmasýn, ben ne gerekiyorsa kendim yaparým” diyen veya demek zorunda olanlardansanýz bu hizmeti rahatlýkla Devre Dýþý býrakabilirsiniz.

Pano Defteri (Clip Book): Sisteminizdeki panonun baþka bilgisayarlar tarafýndan da görülebilmesini saðlayan bir hizmet. Çok nadiren kullanýlýr, bu nedenle Devre Dýþý býrakabilirsiniz.

Performans Günlükleri ve Uyarýlarý (Performans Logs and Alerts): Sisteminizdeki iþlemci kullanýmý, disk eriþimi, takas dosyasý kullanýmý gibi çeþitli iþlemlerin kayýtlarýný tutuyorsanýz bu hizmeti Otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Bir ev kullanýcýsýndan ziyade daha çok bir sistem yöneticisinin iþine daha çok yarayacak bir hizmet olduðundan normal kullanýcýlar Elle veya Devre Dýþý olarak ayarlayabilirler. Bu hizmetin güzel detaylarý olduðunu hatýrlatalým.

QoS RSVP: Baðlý bulunduðunuz yerel að Quality of Service desteði saðlamýyorsa veya að kullanýcýsý deðilseniz bu hizmeti Devre Dýþý olarak atayabilirsiniz. Internet baðlantýlarý için genelde önem taþýmaz.

Remote Desktop Help Session Manager: Uzaktan masaüstü yardým oturumunu yöneten bu hizmeti kullanmýyorsanýz Elle veya Devre Dýþý olarak atayabilirsiniz. Hatta eðer bu desteði kullanmýyorsanýz devre dýþý býrakmanýz að güvenliði açýsýndan olumlu olacaktýr.

Security Accounts Manager: Yerel kullanýcýlarla ilgili güvenlik bilgilerini tutan hizmettir. Elle olarak ayarlanabilir.

Sistem Geri Yükleme Hizmeti (System Restore Service): Windows XP’ de sistemi otomatik olarak yedeklenmesini saðlayan bu hizmeti kapatmak için Denetim Masasý>Sistem>Sistem geri Yükleme (Control Panel>System>System Restore) sekmesinden tüm sürücüler için yedekleme almayý kapatýn. Böylece hizmet Otomatik olarak ayarlý olsa da baþlamayacaktýr.


Sistem Geri Yükleme özelliðinin kapatýlmasý

! Sistem Olay Bildirimi (System Event Notification): Ýþletim sisteminizde oturum açma, að ve güç olaylarýna yönelik bir takým kayýtlarýn tutulmasýný saðlayan bu hizmeti kapatýrsanýz iþletim sisteminiz bazý iþlevleri yerine getirmeyebilir. Elle durumuna getirirseniz zaten kendisi çalýþmaya baþlayacaktýr, bu sebeple Otomatik olarak ayarlamak en uygunu olur.

SSDP Bulma Hizmeti (SSDP Discovery Service): Evrensel tak ve çalýþtýr bir cihazýnýz yoksa Evrensel Tak ve Çalýþtýr Aygýt Makinesi hizmetinde olduðu gibi Devre Dýþý olarak atayabilirsiniz.

Sunucu (Server): Eðer bir aða baðlýysanýz ve aðdaki diðer kullanýcýlarla dosya veya yazýcý paylaþýmýnda bulunmak istiyorsanýz bu hizmeti otomatik olarak baþlatmalýsýnýz. Eðer bir aða baðlý deðilseniz Elle veya Devre Dýþý olarak atayabilirsiniz. Yalnýz bu servis kapatýldýðýnda sisteminizdeki kullanýcý hesaplarýný yönetmekte sorun yaþayabilirsiniz.

Þifreleme Hizmetleri (Cryptographic Services): Þifreleme ve güvenlik ile ilgili olan bu hizmet Otomatik olarak baþlatýlmalý. Ýmza doðrulamasý gerektiren uygulamalar (mesela Microsoft Driver Signing, DirectX) bu hizmete baðýmlýdýrlar. Bazý uygulamalar da yüklenirken bu servisi arayabilir. Uzman kullanýcýlar Elle durumuna alabilirler.

! Tak ve Kullan (Plug and Play): Tahmin edebileceðiniz üzere Tak ve Kullan desteðine sahip donanýmlar (günümüzde desteklemeyene rastlamak biraz zor) için gerekli olan bu hizmeti Otomatik olarak ayarlamalýsýnýz.

Taþýnabilir Ortam Seri No (Portable Media panzehir Number): Bazý taþýnabilir MP3 gibi cihazlar için gerekli olan bu hizmet Elle olarak atanabilir. Böyle bir cihazýnýz yoksa Devre Dýþý olarak ayarlayýn.

TCP/IP NetBIOS yardýmcýsý (TCP/IP NetBIOS Helper): TCP/IP protokolü üzerinden NetBIOS desteði sunan bu hizmet güvenlik sebebiyle Devre Dýþý olarak ayarlanmalý.

Telefon (Telephony): Adýndan da anlaþýlabileceði gibi telefon ile ilgili özelliklerin kullanýlmasýný saðlayan bu hizmet, að üzerinden IP temelli ses iletiþimi gibi ek özelliklere sahiptir. Elle baþlatýlmasý bu hizmete ihtiyaç duyan/duyacak uygulamalar için yeterli olacaktýr.

Telnet: Sisteminize Telnet ile baðlanýlmasýný saðlar. Kullanmýyorsanýz güvenlik açýsýndan Devre Dýþý olarak atanmasý gerekir.

Temalar (Themes): Windows XP’ nin cicili bicili ara yüzünü kullanmýyorsanýz Devre Dýþý olarak ayarlayýn. Bu þekilde yavaþ bilgisayarlarda biraz performans artýþý yakalayabilirsiniz.

Terminal Hizmetleri (Terminal Services): Aða baðlý bir bilgisayarda, birden fazla kullanýcýnýn ayný anda baðlanmasý, masaüstünü görüntülemesi ve kullanmasý, uygulamalar çalýþtýrmasý gibi faydalarý sunan bu hizmeti aða baðlý deðilseniz Devre Dýþý þeklinde ayarlayýn.

Uyarýcý (Alerter): Kullanýcýlara ve bilgisayarlara sistem yöneticisi olarak mesajlar atmanýzý saðlayan bu hizmeti kullanmýyorsanýz Devre Dýþý olarak atayýn.

Uygulama Katmaný Að Geçidi Hizmeti (Application Layer Gateway Service): Windows XP’ nin firewall ve baðlantý paylaþýmý için 3. parti eklentilere destek veren bu hizmete gerek duymuyorsanýz Elle seçeneðini uygulayýn.

Uygulama Yönetimi (Application Management): Sisteminize uygulama kurulumunda ve kaldýrýlmasýnda gereken bu hizmeti Elle olarak atayabilirsiniz.

Uzaktan Eriþim Baðlantý Yöneticisi (Remote Access Connection Manager): Internet baðlantýsýný bir modem ile gerçekleþtirenler bu hizmeti Otomatik olarak ayarlamalýlar. Bu hizmet çalýþmazsa sisteminizde að baðlantýlarý gözükmez.

Uzaktan Eriþim Otomatik Baðlantý Yöneticisi (Remote Access Auto Connection Manager): Bir program tarafýndan DNS veya NetBIOS adý istendiðinde bir að baðlantýsý kuran bu hizmeti Elle durumuna ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan Kayýt Defteri (Remote Registry): Windows ile ilgili bir çok kaydýn bulunduðu Kayýt Defterine að üzerinden ulaþýlabilmesini saðlayan bu hizmeti güvenlik sebebiyle Devre Dýþý olarak ayarlamalýsýnýz.

! Uzaktan Yordam Çaðrýsý (Remote Procedure Call ) (RPC): Diðer bir çok hizmet bu hizmete baðýmlý olarak çalýþýr. Bu yüzden Otomatik baþlatýlmalýdýr, zaten bu servis isteseniz de devre dýþý býrakýlamaz.. Bu servisle ilgili ayrýca güvenlik yamalarý bulunuyor, bunlarý mutlaka uygulayýn.

Uzaktan Yordam Çaðrýsý (RPC) Konumlayýcý (Remote Procedure Call (RPC) Locator): RPC veritabanýný yöneten bu hizmet Elle olarak atanabilir.

Webclient: Internet üzerinden çalýþan bazý uygulamalarýn ihtiyaç duyduðu bu hizmet Elle olarak atanabilir. Güvenlik için Devre Dýþý olarak da ayarlanabilir.

Windows Image Acquisition (WIA): Sisteme baðlý bir tarayýcý veya kamera yoksa bu hizmeti Devre Dýþý olarak atayabilirsiniz. Adobe Photoshop gibi yazýlýmlar çalýþtýklarýnda bu servisi de çalýþtýrmak isteyebilirler.

Windows Installer: Programlarýn kurulumu, tamiri ve kaldýrýlmasý için gerekli bir hizmettir. “*.msi” dosyalarý bu hizmete ihtiyaç duyarlar. Elle olarak ayarlanabilir.

Windows Saati (Windows Time): Bir sunucuya baðlanarak sistem saatini ayarlayan ve bunu að içerisinde uygulayarak senkronizasyon saðlayan bu hizmeti ev kullanýcýlarý Devre Dýþý seçeneði ile kapatabilirler.

! Windows Ses (Windows Audio): Hoparlörünüzden ses gelmesini istiyorsanýz bu hizmet Otomatik olarak atanmalýdýr.

Windows Sürücü Araçlarý Yönetim Uzantýlarý: Sürücülerden sisteme, sistemden sürücülere bilgi saðlayan bu hizmete Elle seçeneði uygulanabilir.

! Windows Yönetim Yardýmcýlarý: Ýþletim sistemi hakkýnda bilgi, yönetim bilgileri ve ara yüz saðlayan bu hizmet mutlaka Otomatik olarak atanmalýdýr.

WMI Performans Baðdaþtýrýcýsý:Windows'un kendi sistemleri ile ilgili bir servistir, elle durumunda býrakýlabilir.

Yardým ve Destek (Help and Support): Yardým ve Destek merkezine ulaþmanýzý saðlayan bu hizmeti Devre Dýþý olarak ayarlamanýzda bir sakýnca bulunmamakta.

Yazdýrma Biriktiricisi :Yazdýrýlmadan önce dosyalarý belleðe aktaran bu hizmet eðer bir yazýcý kullanýyorsanýz mutlaka Otomatik baþlatýlmalýdýr. Eðer bu servis çalýþmazsa sisteminize baðlý yazýcý gözükmez.

Yönlendirme ve Uzaktan Eriþim (Routing and Remote Access): Yerel veya geniþ kapsamlý aðlarda yönlendirme hizmeti saðlayan bu hizmet bir ev kullanýcýsýnýn ihtiyaç duymayacaðý bir hizmettir. Devre Dýþý olarak atamak güvenlik için de yararlý olacaktýr.

bu özelliklere eriþmek için baþlat'a girip ÇALIÞTIR'a services.msc yazýn

Not: www.bilgilist.net den alýnmýþtýr.

Try not. Do or do not.There is no try

Serviceivs

Gelmesiyle birlikte Windows 7ye geçebilirim, þu an XP kullanýyorum ama yine de kararsýzým Parduse geçip ona alýþmaya mý çalýþsam?

Pardus kullanmakta olan var mý?

Rolandst

slm. bilgisayarýma yeni format attýk windows vista ultimate bilgisayarý açtým sað alttaki ses simgesinin üstünde çarpý vardý fareyi üzerine götürdüm "yüklü ses çýkýþ adresi yok" yazýyordu bunu bir türlü götüremedim. sesin gelebilmesi ne yapmalýyým. ?