Perlit

Başlatan FORCEMASTER, 31 Mart 2006, 15:38:29

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Perlit tanýmý maðmanýn asit fazýnda oluþan lavlarýn soðuyup gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapýda kýrýlmasýnýn meydana getirdiði kütle bünyesinde su damlacýklarý bulunan volkanik bir cam türünü ifade eder.Bazý perlit türleri kýrýldýðý zaman inci parlaklýðýnda küçük küreler elde edildiðinden perlit ismi inci anlamýna gelen "perle" kelimesinden türetilmiþtir.

Ticari kullanýmda ise perlit elveriþli bir sýcaklýða kadar ýsýtýldýðýnda genleþen ve gözenekli bir hale gelen volkanik doðuþumlu (menþeili) ve doðal olarak oluþan asitik bir camdýr.Perlit belirli bir tane iriliðinde özel formlarda 900-1100°C arasýnda ýsýtýldýðýnda hacmini yaklaþýk 20 kat genleþtirmekte ve mýsýr gibi patlayarak yoðunluðu çok hafif bir hale gelmektedir.

Etibank'ýn Ýzmir Cumaovasý bucaðýndaki tesislerinde yýlda yaklaþýk 145,000 ton perlit madeni krýlarak elenmekte e belirli büyüklüklere göre ayrýlmaktadýr.Bu perlitin bir kýsmý patlama fýrýnlarýnda genleþtirilmekte ve yýlda 50,000 m3 genleþtirilmiþ perlit üretilmektedir.

Try not. Do or do not.There is no try

FORCEMASTER

Perlite önemli bir ekonomik özellik ürün niteliði kazandýran teknik özellikler genleþtirilmesinden sonra elde edilmektedir.

Genleþtirilmiþ perlit çeþitli uygulama alanlarýnda istenen þu özelliklere sahiptir.

1) Gözeneklilik
2) Hafiflik
3) Isý ve ses yalýtýcýlýk(Yutuculuk)
4) KÝmyasal Pasiflik
5) Yanmazlýk

Bazý Uygulama alanlarýnda erlitin yanlýz bir özelliði kazanmakla birlikte uygulama alanlarýnýn bir çoðunda birden fazla özelliðinin etkili olduðu bilinmektedir.

GÖZENEKLÝLÝK 

Bu özellik perlit taneciklerindeki boþluk hacmini toplam tanecik hacmine oranýnýn ortalamasý olarak tanýmlanýr.Gözeneklilik perlite emicilik ve yüzeyde soðuma özellikleri kazandýrmakta ve bu nedenle bu özelliðn gerekli olduðu uygulama alanlarýnda önem taþýmaktadýr.Su kirliliðini giderme çalýþmalarý ve ýsý yalýtýcýlýðý aranan durumlarda su emicilik istenmemektedir.Bunun nedeni gözeneklere dolan suyun ýsý iletkenliðini arttýrmasý olmaktadýr.Bu durumda silikon veya bir maddeyle gözenekler pasifleþtirilerek perlit “hidrofobize” edilmektedir.

Perlitin gözenekli yapýsý baþta süzme yardýmcý maddesi olmak üzere tarým,kimyasal maddeler için (Örn:tarým-savaþ ilaçleý,temizleyiciler) taþýyýcý olarak kullanýlmasýný saðlamaktadýr.

HAFÝFLÝK

Bu özellik gözenekli bir yapýya sahip olmanýn bir sonucu olarak belirlenmektedir

Tane büyüklüðü daðýlýmýna (granülametre) ve genleþme oranýna baðlý olarak genleþtirilmiþ perlitin birim hacim aðýrlýklarý oldukça farklý deðerlerde olabilmektedir.

Çeþitli kullaným alanlarýnda istenen birim hacim aðýrlýða sahiptir.Hafiflik özellikle prefabrik yapý malzemesi üretiminde ve çeþitli dolgu malzemesi kullanýmýnda perlit uygulamasýný özendirici önemli bir nitelik olarak belirmektedir.

ISI VE SES YALITICILIK 

Isý ve ses yalýtýcýlýk özelliði hafiflik gibi boþluklu(gözenekli) bir yapýnýn sonucu olarak beliren bir özelliktir.Kuru perlit dolgusunun 24 C daki ýsý iletkenlik hesap deðeri kuru birim aðýrlýðýna baðlý olarak,32 Kg/m3 birim hacim aðýrlýðýnda 0.04 W/m C dan 180 Kg/m3 birim hacim aðýrlýðýnda 0.055 W/m C kadar farklýlýk göstermektedir.Ayný sýcaklýkta cam yününün 0.037 W/m C ýsý yalýtýcýlýðýna sahip olduðunu söylemek perlitin yalýtýcýlýktaki mükemmelliðini belirtmeye yardýmcý olacaktýr.

Bu özelliðinden dolayý perlit çimento ve alçý gibi baðlayýcýlarla sýva,yalýtým betonu yapýmýnda kullanýlmakta ve ucuzluk,yanmazlýk,bakteriyal ayrýþmaya sonsuz direnci özelliðinden dolayý,diðer yalýtýcý malzemeler karþýsýnda vazgeçilmez avantajlara sahip bulunmaktadýr.

Ses emicilik ve ses yalýtýcýlýk konusunda da perlit veya perlitli ürünlerin önemli özendiricilikleri vardýr.5 cm kalýnlýðýndaki perlit gevþek dolgusu 13 dB düzeyinde ses yalýtýmý saðlar.Bu deðer ayný kalýnlýktaki cam yünü için 12 dB stropor için 13 dB dir.

Görüldüðü gibi perlit ses geçirgenliðini önlemede dolgusu alýþýlmýþ diðer malzemelere göre eþit performans vermenin dýþýnda ucuzluk dayanýkýlýk gibi özellikleriyle de üstünlük saðlayacak düzeydedir.Ayrýca büyük salonlarýn perlitli sývayla sývanmasý duvarlarýn ses özelliðini artýrmakta çýnlamayý ve yankýlanmayý ortadan kaldýrarak akustik özelliklere önemli katkýda bulunmaktadýr. 

KÝMYASAL PASÝFLÝK

Perlit kararlý kimyasal yapýsý nedeniyle kimyasal reaksionlara girmeyen ve suda çözünmeyen bir maddedir.Bu özelliðinden dolayý perlit çeþitli kimyasal maddelerle birlikte onlarý etkilemeden kullanýlabilmekte ayrýva fiziksel özellikleriyle de katký yapmaktadýr.(Perlit sadece deriþik hidroklorik asitte çözünmektedir)Bu çerçevede perlit dolgu maddesi,kimyasal madde taþýyýcýsý,süzme yardýmcý malzemesi,yalýtým maddesi vb.yerlerde kullanýlmaktadýr.

YANMAZLIK

Anorganik bir yapýya sahip olan perlit özellikle hafiflik ve yalýtýcýlýkla kendisine rekabet edebilecek organik kökenli yapay malzemelere oranla yanmazlýk üstünlüðüne sahiptir.

Yanmazlýk özelliði yanýnda yüksek ýsýlarda uzun süre bozulmadan dayanabilme ve ýsý ýsý yalýtýcýlýk özelliði bulunduðundan yangýnda zarar görmesi istenmeyen önemli yapý elemanlarýnýn korunmasýnda kullanýlýr.Uygun detayda düzenlenen koruyucu perlit katmanlarý 700 C - 900 C arasýndaki yangýn sýcaklýðýnda 4 saate kadar taþýyýcý çelik elemanlarý koruyabilmektedir.Yanmazlýk ve ýsý yalýtým özelliðinden dolayý metalurji sanayiindede kullanýlmaktadýr.
Try not. Do or do not.There is no try

FORCEMASTER

Neden Perlit Kullanýlmalýdýr ?

Etiper Perlit binalarýnýzda yaþayacak çaðdaþ ýsý yalýtým malzemesidir.

Ýnþaatlarda çatý ve duvarlarýn ýsý yalýtýmýnda gereken önem verilerek yapýlýrsa saðlanacak enerji tasarrufunun getireceði faydalar çok fazladýr.

Tüm dünyada ve Türkiyemizde inþaatlarda yaygýn olarak genleþmiþ Etiper Perlit kullanýlmaktadýr.

Etiper Perlit; yað, içme suyu ve benzeri gýda sularýnýn filitrasyonunda, sanayide, tarýmda inþaatta kullanýlmaktadýr.

Etiper Perlit tabiatta radyoaktif içermeyen madenlerdendir.

Etiper Perlit, binalarýnýzla yaþayacak çaðdaþ ýsý yalýtým malzemesidir. Etiper kullanýlan binalarda yazlar serin, kýþlar sýcak geçer.

Etiper Perlit anorganik bir madde olup; yüksek ýsýda özelliðini kaybetmez, yangýnýn sýçramasýný ve daðýlmasýný önler.

Bünyesinde açýk ve kapalý binlerce hava boþluðu olmasý nedeniyle hafiftir. Bu gözenekler, Etiper Perlit'e olaðanüstü ýsý yalýtým özelliði kazandýrýr.

Benzersiz bir ses yutucusudur. Gözenekliðinin ve hafifliðinin bir sonucu olarak Etiper Perlit, yüksek frekanslý sesleri etkisiz hale getirir.

Etiper Perlit, kararlý kimyasal yapýsý nedeniyle kimyasal reaksiyona girmez. Nötr bir malzeme olup, suda erimez, çürümez, bozuþmaz.

Etiper Perlit, Ýnþaatlarýnýzýn konforu, paranýzýn tasarrufu demektir. Hafifliði nedeniyle demir ve çimento kullanýmýný % 10 azaltýr, maliyetleri düþürür.

Konutlarýnýzý geniþletir; yüksek ýsý yalýtým özelliði nedeni ile duvar kalýnlýklarý azalýr, böylece bina kullanma alaný artar.

Hafiftir deprem sigortasýdýr. Binanýzýn ölü yükünü azaltýr. 150m2 ' lik dairenizi 15 ton kum yerine 0,5 ton (500kg) Etiper Perlit ile sývayabilirsiniz.

Etiper Perlit ödediðiniz paranýn karþýlýðýný ayný yýl içinde yakýt tasarrufundan geri alýrsýnýz.

Try not. Do or do not.There is no try

FORCEMASTER

31 Mart 2006, 15:39:56 #3 Son düzenlenme: 31 Mart 2006, 15:47:40 FORCEMASTER
Çatılarda Perlit Kullanımı

Etiper Perlit bozulmaz, bina ömrü ile birlikte yaşar. Etiper Perlit kullanılan binalarda yazlar serin, kışlar sıcak geçer. %40 yakıt tasarrufu sağlar. Darbeli sesleri yalıtır. Fare ve haşere barındırmaz ve haşereden zarar görmez. Sudan etkilenmez, çürümez ve bozuşmaz. Yanmaz bir malzeme olduğu için evinize yangın sirayetini en az 4 saat geciktirir. Hafiftir, taşınması ve uygulanması çok kolaydır. Steril ve doğal madde olduğundan sağlığa zararlı değildir. Hammaddesi yerli olup, en etkin ISI YALITIM malzemeleridir.Try not. Do or do not.There is no try

rasimkurnaz

15 Nisan 2006, 02:38:13 #4 Son düzenlenme: 15 Nisan 2006, 02:41:47 rasimkurnaz
selam arkadaþlar
çatýlarýn su basmasýna karþý basit ama faydalý bir önlem
çatýlarýndan su akmasýný istemeyenler için
kolay gelsinnusratlý
~ nusratlý ~

FORCEMASTER

Alıntı yapılan: rasimkurnaz - 15 Nisan 2006, 02:38:13
selam arkadaþlar
çatýlarýn su basmasýna karþý basit ama faydalý bir önlem
çatýlarýndan su akmasýný istemeyenler için
kolay gelsinnusratlýPerlitle ilgili ayrý bir baþlýk açmýþsýn ancak konu daha önce tarafýmdan açýldýðý için mesajýnýzý benimki ile birleþtirdim. Lütfen site içi arama motorununu kullanýnýz.
Try not. Do or do not.There is no try

nilak

Perlit denilince; petrografide soðumaya baðlý olarak meydana gelen uzamanýn, gözle veya mikroskopla görülebilecek konsantrik yapý ya da kýrýlmasýnýn meydana getirdiði özel bir volkanik camsý kayaç türünü ifade eder. Perlit ayný zamanda, doðal olarak oluþan silis esaslý volkanik kayaçlara verilen addýr.
[/size]Perlit, "Perlstein" kelimesinden türemiþ olup (Perl=inci Perlstein=Ýnci taþý) çok sayýda konsantrik yarýklarý olan hiyaloliparit ve fetiyaloriolitler (Camsý kayaçlar) gibi tanýmlanýr.
[/size]Perlit tanýmý, maðmanýn asit fazýnda oluþan lavlarýn soðuyup gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapýda kýrýlmasýnýn meydana getirdiði kütle bünyesinde su damlacýklarý bulunan volkanik bir cam türünü ifade eder. Bazý perlit türleri kýrýldýðý zaman inci parlaklýðýnda küçük küreler elde edildiðinden perlit ismi inci anlamýna gelen "perle" kelimesinden türetilmiþtir.