Ýdrar Kaçýrma Probleminin Robotik Cerrahi ile Çözümü

Başlatan dean534, 20 Ağustos 2019, 18:35:48

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

dean534

Ýdrar Kaçýrma Probleminin Robotik Cerrahi ile Çözümü[/size]Ýdrar kaçýrma günümüzde milyonlarca insanýn muzdarip olduðu rahatsýzlýklardan bir tanesidir. Tam olarak kaç kadýnýn bu durumdan þikayetçi olduðu bilinmemektedir çünkü bir kýsým bu durumdan utanýrken bir kýsýmda bunun yaþ ile beraber normal olduðunu düþünmektedir. Ancak idrar kaçýrma yaþam kalitesini düþüren bir rahatsýzlýktýr ve psikolojik olarak sosyal hayatý etkilemektedir. Birçok kiþi tuvaletten çok fazla uzaklaþmak istememektedir. Normalde idrar depolama ve yapma kontrolü beynimiz ve mesanedeki (idrar torbasý) sinirler ve kaslar tarafýndan saðlanmaktadýr. Mesane belli miktarda idrarý depolamaktadýr. Kapasitesine kadar dolduðunda ise idrar hissi oluþur ve mesaneyi boþaltmak gerekir. Bu süreçte artan mesane içi basýnca raðmen mesane ile üretra arasýndaki sfinkter dediðimiz kaslar tarafýndan idrar kaçýrma (inkontinans) önlenmektedir. Eðer bu sfinkter kaslar görevini tam olarak yapamazsa idrar kaçýrma meydana gelmektedir.Ýdrar Kaçýrmanýn TürleriÝdrar kaçýrmanýn stres inkontinans, aþýrý aktif mesane, miks ve taþma olmak üzere dört farklý türü bulunmaktadýr. Pelvik kaslarýnýn zayýflamasýna baðlý olarak meydan gelen idrar kaçýrmalara stres inkontinansý adý verilmektedir. Bu tür özellikle yaþý ilerlemiþ kadýnlarda daha fazla görülmektedir. Aciliyet inkontinansý olarak da bilinen aþýrý aktif mesane kaynaklý kaçýrmalar ise beynin mesane boþ olsa bile mesaneye boþalmasýný iletmesiyle ortaya çýkmaktadýr. Miks (karýþýk) kaçýrma ise bu iki türün bir arada görüldüðü bir türdür. Son olarak ise taþma inkontinansý ise mesanin tutabileceðinden daha fazla idrar olmasý ile meydana gelen sýzmalara verilen isimdir. Tedavi YöntemleriÝdrar kaçýrmanýn tedavileri, önleyici tedavi, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaledir. Bu tedavi yöntemlerine hastalýðýn durumuna göre karar verilmektedir. Günümüzde týp alanýnda robotik cerrahinin giderek yaygýnlaþmasý nedeniyle idrar kaçýrma operasyonlarý da robotik cerrahi ile oldukça baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmektedir. Ýdrar kaçýrmasý ile birlikte pelvik organ sarkmasý meydana gelmiþ olan hastalarda robotik cerrahi ile gerçekleþtirilen müdahale ile idrar kesesinde veya rahimde meydana gelmiþ olan sarkmalar da ortadan kaldýrýlabilmektedir. Robotik cerrahi ile yapýlan iþlemler 1 santimetreden küçük kesilerden yapýldýðý için hastalar sadece bir gün hastane kalmaktadýr. Operasyon sonrasýnda daha az aðrý görülmektedir. Operasyon sonrasýnda hastalarýn kýsa bir sürede yaþamlarýna kaldýklarý yerden devam etmesi mümkün olmaktadýr. Robotik cerrahi ile yapýlan iþlemlerde sonuçlar oldukça yüz güldürücü olmaktadýr. Ameliyat sonrasýnda tekrar idrar kaçýrmanýn meydana gelme olasýlýðý %10 civarlarýndadýr.Doç. Dr. Taner UstaKadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmanýwww.jinekolojiderobotikcerrahi.com