Zemin kaplamalarý pratik bilgiler

Başlatan oz_duru, 10 Mart 2006, 17:38:46

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

oz_duru

■ Bir mekanýn taþ montajýndan hemen sonra insan trafiðine açýlabilmesi için ne yapýlmalýdýr?

Bilindiði üzere, çimento ile hazýrlanan geleneksek harcýn priz alma süresinin uzun olmasý nedeniyle taþ montajýndan sonra mekanýn insan trafiðine açýlmasý için belli bir süre beklemek gerekir. Acil durumlar söz konusu olduðunda, ilk üç saatte prizini almaya baþlayan ve 24 saat içinde kürlenmesini tamamlayan iki komponentli lateks veya poliüretan bazlý yapýþtýrýcýlar kullanýlmasý mekanlarýn insan trafiðine kýsa sürede açýlmasýný saðlar

■ Evimin zeminine epoksi kaplatýrsam ne kadar süre sonra tekrar kullanabilirim?

24 saat sonra kullanmaya baþlayabilirsiniz ama aslýnda epoksi 21 gün sonra sabit hale gelecektir

■ Halen oturduðum evimin banyo zemininde deðiþiklik yapmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Zemin halen seramik kaplý ise onun üzerine yeni bir seramik ya da epoksi kaplatabilirsiniz.

■ Lamine parke ile ahþap arasýndaki fark nedir?

Lamine parkede cila, sistre gibi düzeltme imkanlarý sýnýrlýdýr. Türkiye þartlarýnda üç yýlda bir sistre yapýlýrsa en fazla üç kez sistre yaptýrabilirsiniz. Buna göre lamine parkenin kullanma süresi ortalama 10 yýldýr. Bu rakamýn markalara ve kalitelere göre deðiþebileceðini unutmayýn. Ahþap parkeler ise çok daha uzun yýllar kullanýlmaya uygundur. Çok daha rahat cila ve sistre yapýlabilir

■ Mermer zemin kaplamasý aþýnmaya karþý nasýl korunur?

Herþeyden önce kabul edilmesi gereken bir gerçek var: Mermer yumuþak bir taþtýr, bu nedenle çizilir, aþýnýr. Kapý giriþi, hol gibi sirkülasyonun en yoðun olduðu bölgelerde halý, paspas gibi koruyucu bir örtü kullanmak söz konusu bölgelerin diðer yerlerden daha önce deforme olmasýný önler. Sokak kapýsý önüne konulacak paspas ise sokaktan içeri kum, toz, toprak girmesi riskini azaltýr. Emprenye ve kristalize cila gibi mermerin direncini artýrýcý iþlemler de hiç kuþku yok ki mermerin ömrünü uzatýr. Toz toplayýcý antistatik spreylerin uygulandýðý mob ile sýk sýk mermer yüzeyindeki tozlarýn alýnmasý da çizilmeleri önemli ölçüde engeller. Yýkama söz konusu olduðunda ýlýk su ve nötr deterjan tercih edilmelidir. Yýkama sýrasýnda su sýk sýk deðiþtirilmeli; yumuþak bir bezle ýslak zemin kurulanmalýdýr. Ayrýca, günlük temizlik için uygun olan cilalar da mermerin parlaklýðýnýn uzun ömürlü olmasýný saðlar. Mermer zemin üzerine bir sývý döküldüðünde hemen temizlenmelidir; aksi halde mermer söz konusu sývýyý emer ve lekeler oluþur.

■ Müstakil evimin kaba inþaatý bitti. Ýç dekorasyona baþlayacaðým. Yerleri parke kaplamayý düþünüyorum. Nelere dikkat etmem lazým?

Her þeyden önce parkenizdeki nem oranýnýn dünya standartlarýnda, yani yüzde 8-10 olmasýna dikkat edin. Þap yeni dökülmüþse parkeyi döþemek için iki ay beklemeniz gerekir. Bu bekleme süresinin sýcak havalara denk gelmesi iyi olacaktýr. Nisan-ekim arasý olabileceði gibi ýsýtma sistemi çalýþýyorsa kýþ aylarýnda da mümkündür. Parkeler döþenmeye baþlamadan pencerelerin takýlmýþ, duvar kaðýdý iþlemleri bitmiþ olmalýdýr

■ Parkelerimi korumak için ne yapmalýyým?

Üzerine koyduðunuz mobilyalarýn ayaklarýna keçe yapýþtýrarak parkenizin çizilmesini engelleyebilirsiniz. Direkt güneþ ýþýðýndan korumaya çalýþýn

■ Sürekli kullanabileceðim bir terasým olsun istiyorum. Ama sürekli alt katlara su sýzýntýlarý oluyor. Ne yapabilirim?

Türkiye’de maalesef teraslar iyi su izolasyonuna sahip deðiller. Son dönemde yapýlanlarda bu konuya dikkat edilse de eski teraslarda bu problemle sýk sýk karþýlaþýlýr. Terasýnýzýn su geçirmez bir döþeme örtüsünde ve yaðmur iniþ borularýna yakýn olmasýna dikkat edin. Su geçirmezliðini saðladýktan sonra çiçek ve düzen seçimi yapabilirsiniz

■ Sistre yaptýrdýktan kaç gün sonra odamý kullanabilirim?

Normal þartlarda en az 24 saat sistre yapýlan zemine basmayýnýz.

■ Vinyl kaplamalarý evimde nerede kullanabilirim?

Vinyl hijyenik olmadýðý için banyo ve mutfakta kullanýlmalarý tavsiye edilmez. Antrelerde, odalarda rahatlýkla kullanabilirsiniz. (Hastanelerde kullanýlan hijyenik olabilen özel vinyl’ler de vardýr.)

■ Vinyl’in artýlarý ve eksileri nelerdir?

Plastik esaslý bir malzeme olduðu için ortamda elektriklenme yapabilir.Dayanýklý, hýzlý temizlenen bir malzeme olduðundan dolaþýmý çok olan iþ yerlerinde, hastanelerde kullanýlabilir

■ Bazý siyah granitlerin rengi neden solar?

Aslýnda siyah granit rengini kaybetmez; fakat Asya'da istihracý yapýlan bazý siyah granit türlerinin rengi zaten "soluk"tur; ihracat öncesi rengini koyulaþtýrmak için granitin yüzeyine bazý boya ve yaðlar sürülür. Zamanla bu ilave malzemelerin "uçmasý" ile soluk granitin gerçek rengi ortaya çýkar. Bu nedenle, siyah graniti satýnalmadan önce beyaz bir bez parçasýný asetona batýrýp granitin yüzeyini siliniz; eðer bez parçasý siyah boya ile kirlenirse söz konusu granitin renginin "sahte" olduðu ortaya çýkar
imkansýz henüz denenmemiþ olandýr.

sancos

Bu faydalý bilgiler için teþekkürler dostum ;)

blackpegasus06

epoksi boyalar,zemin kaplamalarý ve poliüretan zemin kaplamalarýnýn teknik özellikleri  nelerdir? ve uygulamasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?