Isý yalýtým özellikli hafif sýva

Başlatan Definitive, 19 Aralık 2005, 16:54:01

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Definitive

TANIM

Portland çimentosu, hafif gözenekli özel agregalar, sentetik baðlayýcýlar ve özel katký malzemeleri ile üretilmiþ hazýr hafif ýsý yalýtým özellikli sýva.


ÖZELLiKLERi

•   Servis Sýcaklýðý: +5°C  -  +25°C
•   Uygulama yapýlacak zemin sýcaklýðý:    -20°C  -  +80°C
•   Açýk kalma süresi: 20 dakika
•   Çalýþma süresi: 2 saat
•   Dinlendirme süresi: 5 dakika
•   Çekme Mukavemeti: >1,5Mpa
•   Isý iletim katsayýsý (tam kurumuþ): 0,064 kcal/mhC. (klasik sýva: 0,87kcal/mh°C)  XPS gibi mantolama malzemesinin ýsý yalýtým deðeri 0,038 kcal / mhC’dir. Fakat bu deðer ikinci yýldan itibaren artmaktadýr. ARY LICRET sývanýn ýsý iletim katsayýsý deðiþmeden kalýr.
•   Yoðunluk: 450 kg/m³. Klasik sývaya göre çok hafif bir malzeme olduðundan binanýn statik yükünü azaltýr.
•   Isýya dayanýklýlýk: sýnýf 1A
•   Su emme (1 yýl su içinde bekletilmiþ): Hacim %4. Su emme deðerinin çok düþük olmasý ýsý yalýtým özelliðinin nemli ortamlardan etkilenmeyeceði anlamýna gelir.
•   Basýnç dayanýmý %10 deformasyon: 0,3 N/mm²
•   Boyamaya hazýr olma süresi: 20°C de 48 saat
•   Yapýþma mukavemeti: 1,5 N/mm²
•   Nefes alýr. Nem atma özelliðinin çok düþük deðerde olmasýna karþýn nefes alma ve buhar geçirgenlik özelliklerine sahiptir. Kondansasyona neden olmaz.
•   Yanýcý deðildir. Alevler altýnda klasik sývanýn özelliðini gösterir. Zehirli gaz ve duman çýkarmaz.

UYGULAMA

El veya makine ile uygulanýr. Paket içerisindeki malzeme su ile karýþtýrýlarak uygulanýr.
ARY LICRET su ile karýþtýrýlýp sýva haline dönüþtürüldükten sonra kullanýmý çok kolay olup klasik sýva gibi uygulanabilir. Sürülecek yüzey önceden ýslatýlmalýdýr. ARY LICRET sýva; beton tuðla, kolon kiriþ gibi hemen hemen tüm inþaat yüzeylerine hiçbir iþlem yapmadan uygulanabilir ve herhangi bir yapýþma sorunu ile karþýlaþýlmaz.

SARFÝYAT

1m² ‘de her 1 cm kalýnlýk için 4,5 kg/m² dir. 25 kg toz 6 kg su ile karýþtýrýlýr.

AMBALAJ

Kraft torbalarda ve big baglerde.

DEPOLAMA

Açýlmamýþ orijinal torba içerisinde kapalý ortamda 25°C ve %50 nemde 12 ay.

GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ / DÝKKAT

•   Cilde doðrudan temastan kaçýnýlmalýdýr.
•   Sarf edilecek miktarda malzeme hazýrlanmalýdýr.
•   Hazýrlanýrken, daima toz malzeme suya ilave edilmelidir.
•    Harcýn yaygýn halde kalýnlýðý 8mm’yi aþmamalýdýr.
•   Açýk býrakma süresini aþma noktasýna gelmiþ malzemeye su ilave edilerek kullanmak malzemeyi bozar.
•   Uygulama yüzey sýcaklýklarýna özen gösterilmelidir. Dýþ ortamlarda yapýlacak uygulamalarda 24 saat süre ile yaðýþ, don ve aþýrý sýcaktan korunmalýdýr.
•   Uygulanan malzemenin son mukavemetine ulaþmasý 23°C de 15 gündür. Daha düþük sýcaklýklarda bu süre uzar.