Deprem Bölgelerinde Yapýlacak Binalar Hakkýnda Yönetmelik

Başlatan yenifoca, 06 Mart 2006, 23:15:05

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yenifoca

Resmi Gazetenin 6 Mart 2006 Tarihli sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýndan:

DEPREM BÖLGELERÝNDE YAPILACAK BÝNALAR

HAKKINDA YÖNETMELÝK             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliðin amacý; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapýlacak, deðiþtirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binalarýn ve bina türü yapýlarýn tamamýnýn veya bölümlerinin depreme dayanýklý tasarýmý ve yapýmý ile mevcut binalarýn deprem öncesi veya sonrasýnda performanslarýnýn deðerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kurallarý ve minimum koþullarý belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýna dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

             Uygulanacak esaslar

             MADDE 3 – (1) Deprem bölgelerinde yapýlacak binalar hakkýnda Ek’te yer alan esaslar uygulanýr.

             Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelik

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte, 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayýlý Resmî  Gazete’de yayýmlanan Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinden bir yýl sonra yürürlüðe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný yürütür.

ekleri
http://rega.basbakanlik.gov.tr/GUNLU/20060306-3-1.doc

simsek77