Restaurantlarda havalandýrma sistemlerinin önemi

Başlatan ismailserb, 15 Mayıs 2019, 21:29:56

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ismailserb

Restaurant gibi mekanlarýn mutfaklarýnda hazýrlanan yemekler doðal olarak piþirme veya kýzartýlma süresince etrafa yoðun bir duman yayarlar. Aslýnda sadece restaurantlara özgü deðildir bu durum, evlerde de ayný þeyi yaþarýz fakat günün herhangi bir saatinde ardý ardýna piþen yemekler restaurant gibi yerlere özgüdür. Bundan dolayý restaurantlarda ortaya çýkan duman veya rahatsýz edici buharlar hem mutfakta çalýþan personelin performansýný hem saðlýðýný hem de restauranta gelen müþterilerin memnuniyetini olumsuz etkiler. Orta veya uzun vadede saðlýk ve maddi problemlerin çýkmamasý iþten bile deðildir.Restauranlarda nadir de olsa havalandýrma sistemlerinin bulunmayýþý ve dumanlarý dýþarý tahliye etmek için pervane, pencere veya kapýnýn yeterli görülmesi durumunda baþka türlü sorunlar baþ göstermektedir. Pervane tarzý basit sistemler daha çok günde 1 veya 2 kere ve erken saatlerde yemeklerin piþtiði küçük esnaf lokantalarýnda tercih edilebilir. Bu tür yerlerde günün her saati yemek piþmeyeceði için lokanta içinde ve mutfakta koku birikmez. Ancak günün her saati her türden yemeðin piþtiði ve sayýca çok fazla kiþinin çalýþtýðý restaurantlarda havalandýrma sistemi dýþýnda hiçbir sistem iþe yaramamaktadýr. Kapý ve pencereleri açýp dumaný ilkel yollarla dýþarý tahliye etmek ise rüzgarlý havalarda iþe yaramayacak, soðuk havalarda personelin saðlýðý tehlikeye girecek ve sýcak havalarda ise performansa %100 olumsuz etki edecektir.

Bundan dolayý restaurantlarda havalandýrma sistemleri bulunmaktadýr. Havalandýrma sistemleri ile ortamdaki dumanlar, buharlar veya kýsaca rahatsýz edici tüm kokular havalandýrma kanallarý ile dýþarýya atýlmaktadýr. Kimi havalandýrma sistemlerinde ise içeriye temiz hava da aktarýlmaktadýr. Böylece saatlerce yoðun bir çalýþmanýn olduðu restaurant mutfaklarýnda hem çalýþanlarýn herhangi bir yönden sýkýntýsý olmaz hem de restaurant geneline rahatsýz edici bir koku yayýlmaz.

Havalandýrma sistemleri ile klimalar arasýnda da bariz fark vardýr. Klimalar ortamdaki havayý serinletirken (veya tam tersi ýsýtýrken) havalandýrma sistemleri ortamdaki kirli havayý dýþarý tahliye eder ve dýþardan içeriye temiz hava nakil eder. Herhangi bir türdeki mekanýn veya geniþ evlerin havasýnýn her zaman temiz kalmasý havalandýrma sistemleri ile mümkün olabilmektedir.

Bu temel bilgileri her restaurant sahibi daha doðrusu her iþletme sahibi bilmektedir ve iþletmenin açýlýþý öncesi yapýlan tüm tadilat ve planlara restaurant havalandýrma sistemleri de dahil edilir. Bundan dolayý asýl odaklanýlmasý gereken kýsým mekanýn büyüklüðüne göre seçilmiþ ve emiþ gücü yüksek bir havalandýrma motoru ile havalandýrma kanallarýnýn rutin temizlikleridir.

Restaurant Havalandýrma Kanallarýnda Temizlik

Hemen hemen herkesin bildiði ocakbaþý gibi mekanlarda piþen yaðlý yemeklerin yoðun bir dumaný vardýr. Her ne kadar koku bakýmýndan kimi kiþiler rahatsýz olmasa da o yoðun dumanýn mekana daðýlmasý durumunda mekandaki bir kimsenin rahat etmesine imkan yoktur. Bundan dolayý gerek böylesi yerlerde gerekse de herhangi türdeki restaurantlarda bulunan havalandýrma kanallarýndan günün her saati içinde yað partikülleri barýndýran dumanlar geçip dýþarý tahliye edilmektedir. Bir süre sonra bu dumanlar kuruyarak havalandýrma kanallarý içinde yað tabakasý haline gelir ve havalandýrma sisteminin emiþ gücünü azaltýr veya havalandýrma motorunu bozar. Emiþ gücü her azaldýðýnda veya yýlda 3-4 kere havalandýrma kanalý temizliði yaptýrýlýrsa hem sýkýntýlar yaþanmamýþ olur hem de havalandýrma sistemi daha uzun süre dayanmýþ olur.


Kaynak