Þarj Aleti Kullanýcýlarýný Büyüleyen Bilgiler

Başlatan mahiralemdar, 15 Mayıs 2019, 09:52:56

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mahiralemdar


ÞARJ CÝHAZI KULLANIRKEN BÝLÝNMESÝ GEREKENLER

Cep telefonlarýnýn bataryalarýnýn çabuk tükenmesinden ötürü þarj cihazý piyasasý da bir hayli ivme yakaladý. Kullanýma baðlý olarak çabuk bozulabilen þarj cihazlarýn, cep telefonumuza ve bize zarar vermemesi için þarj cihazý satýn almadan önce nelere dikkat etmeliyiz?Þarj Cihazý Orjinal Olmalý mýdýr?

Halk arasýnda bilinen en önemli yanýlgýlardan birisi " Orjinal Þarj Cihazlarý harici baþka marka kullanýlmamasý gerektiði"dir. Oysa gündelik hayatýmýzda birçok yerde farklý markalarýn ürünlerini de kullanýrýz. Ancak þarj cihazlarýný tercih ederken bazý kriterlere sahip olmamýz gerekiyor. Sonuçta elimizdeki cihaz yanlýþ kullanýmdan dolayý bir anda bombaya dönüþebilir. Peki hangi kriterlere uygun olduðunda satýn almamýz için yeterli olacaktýr.Þarj Cihazý CE Sertifikalý Olmalýdýr!

Þarj cihazý alýrken ürünün CE sertifikalý olmasýna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu sertifikanýn verildiði þarj cihazlarýnýn gerekli testlerden geçtiði anlamýný taþýyor. Bu detay kararýnýzý deðiþtirip deðiþtimemeniz konusunda size yardýmcý olacaktýr.

Þarj Cihazýnýn mAh Deðeri Ne Anlama Geliyor?

Kullandýðýnýz cep telefonunun pil ömrünü stabil deðerlerde seyretmesini istiyorsanýz,  pil kapasitesine eþdeðer güç kaynaðý kullanmanýz gerekmektedir. Bu ne demek oluyor?
Yani 3000 mAh pil kapasitesiyle çalýþan bir cep telefona 1A elektrik akýmý verirseniz, telefonunuzun þarj olmasý bir hayli uzun sürecektir.  Bu sebeple daha yüksek güç çýkýþý olan þarj cihazlarýný denemelisiniz.


Yüksek mAh Deðerli Þarj cihazý Kullanmanýn Zararý Var mýdýr?

Yüksek voltaj güç kaynaðý kullanmak bataryanýza zarar verebilir(5A gibi). Ancak bu zararý anlayana kadar muhtemelen zaten pil normal seyrinde ömrü bitmiþ olacaktýr. 2Amperde hýzlý þarj statüsüne girmesine raðmen kullanmanýzda sakýnca yoktur. Yüksek hýzlý þarj aletlerinde ise durum daha farklý geliþiyor. Apple marka telefonlarla gelen 1 amper deðerli þarj cihazlarý dýþýnda farklý þarj cihazý kullanmanýn zararlý olduðuna dair þehir efsanesi uzun zaman dillerden düþmemiþti. Apple resmi sitesinde 2.1 amper güce sahip olan iPad þarj cihazý ilede þarj edilebilir olduðu bilgisi paylaþýlýnca iPhone kullanýcýlarý rahat bir nefes aldý. Bu bilgi ile farklý  lightning þarj cihazý kullanmanýnda kapýsý açýlmýþ oldu. Günümüz þartlarýnda hýzlý þarj artýk ihtiyaç haline geldi.

Kaç Tip Þarj Baðlantýsý Mevcut!

Cep telefonu þarj baðlantýlarý uzun yýllardýr bizi en çok yoran teknoloji konularý arasýnda geliyor.
Telefon pazarý geniþledikçe artan þarj baðlantý tipleri sebebiyle uzun yýllar çok çeþitli þarj baðlantýlarýna þahit olduk. 30'a yakýn þarj baðlantýsýnýn olduðu 2011'li yýllarda haberlerde  ''Cep telefonu þarjlarý artýk standart oluyor '' baþlýklarýný gördüðümüzde bir umut yeþertisi gözlerimizde belirdi. Artýk telefonumuzu þarj etmek daha kolay olacaktý. Oysa o zamanýn teknolojisiyle mevcut elimizde ki telefonlarýn batarya kapasitelerinin günlerce yetmesin raðmen yinede hep birþeylerin eksikliðini hissederdik.Gelgelelim þarj cihazlarýnýn genel itibariyle hayatýmýza giriþinin ikinci ile üçüncü 10 yýl aralýðýnda süzüle süzüle 3 tip þarj baðlantýsý ortaya çýktý. Bunlardan ilki bu iþin ilk müdavimlerinden ve genele hitap eden baðlantý tipi olan ''Micro USB'' þarj baðlantýsýdýr.
Samsung telefonlarla özdeþleþen '' abi samsung þarj var mý '' diye alýp kullandýðýmýz baðlantý tipidir.  Apple hayatýmýza girene kadar neredeyse cep telefonu üreticileri bu tipte karar kýlmýþ standart cihazlarýn baþýnda gelmekteydi.
Lightning : Apple için özel üretilmiþ bir baðlantý tipi olarak karþýmýza çýkan lightning baðlantý giriþi apple ürünlerinde kullanýlan 2012 Eylül ayýndan sonra tüm iphone cihazlarýnda desteklenen özel bir konnektördür. Micro USB boyutlarýyle benzerlik gösteren konnektör çift taraflý kullanýlabilmesi sebebiyle lightning þarj cihazlarýnýn þarj kalitesini diðer þarj cihazlarýndan bir týk ileri taþýmýþtýr.
TYPE-C: Micro USB 'nin yerini alacaðý düþünülen yüksek veri aktarým hýzýndan dolayý apple cihazlarýn bile tercih sebebi olduðu düþünülen type-c ise apple gibi çift taraflý kullaným imkaný sunmasý sebebiyle kuklanýcýlara mükemmel bir deneyim sunmaktadýr.

USB Giriþ Sayýsýna Dikkat Edilmesi Gerekiyor!

Eðer birden fazla cep telefonuna sahipseniz veya kullandýðýnýz þarj cihazý arkadaþlarýnýz tarafýndan sürekli ödünç isteniyorsa o zaman yapmanýz gereken þey, birden fazla USB giriþine sahip þarj cihazý modellerine yönelmenizdir. Bu sayede birden fazla cep telefonunu ayný anda þarj edebilirsiniz.
Þarj aletleri cep telefonuyla beraber hayatýmýzýn vazgeçilmezleri arasýnda yerini aldý. Ne zamana kadar daha bizimle beraber olacak þuan için bilinmiyor. Ancak uzun bir süre daha kablolara baðýmlý yaþayacaðýz gibi görünüyor. Her ne kadar wireless powerbanklar yavaþ yavaþ üretimi hýzlandýrsa da hala mobil pazarda ki birçok telefon sadece kablo ile güç depolayabilmeye müsade ediyor.
Son olarak hiç bir zaman kaliteden þaþmadan, satýþ sonrasý destek alabileceðiniz garantili ve güvenilir markalardan alýþveriþ yapmayý unutmayýn. Aksi taktirde zarara uðrayabilirsiniz...
Kaynak : www.linktech.com.tr