Kiþinin ayný zaman dilimi içinde birden fazla iþte teknik personel gösterilmesi

Başlatan c1lg1n, 27 Eylül 2018, 15:52:01

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

c1lg1n

Merhabalar,

Devletten ihale alarak çalýþan arkadaþlar biliyordur "sözleþmelerin 24. maddesinde Yüklenici, iþe baþlama tarihinden itibaren aþaðýda adet ve unvanlarý belirtilen teknik personeli iþ yerinde devamlý olarak bulundurmak zorundadýr."  maddesi vardýr. Bu madde kapsamýn da ihale alýndýktan sonra teknik personel bildirilmesi gerekmektedir.

Durumum; ben ayný zaman diliminde farklý idarelerin iþlerinde teknik personel olarak gösterilmek isteniyorum. Ýnternet den araþtýrdýðým kadarýyla böyle bir þeyin mümkün olmadýðýdýr ancak uygulamaya bakýldýðýnda yapýlmasý mümkün olduðu da aþikardýr.

Birinci sorum : Ben böyle bir þeyi kabul ettiðimde (ki onaya çok bakýlmayacaktýr ekmek teknesi mecburi imzalayacaz) ne gibi sorunlarla karþýlaþabilirim. herhangi bir cezaya veya para cezasýna maruz kalabilir miyim.

Ýkinci sorum: Firma sen bizde çalýþan inþaat mühendisi varken ben bu personeli dýþarýdan doldurmak için paramý vereyim gibi tavýr içerisindeler. kendimi saðlama alabimek için ne yapmalýyým.

Tecrübe ve bilgilerini paylaþan herkese teþekkür ederim.
[/size]Ýyi çalýþmalar..halukdikmen

Sayýþtay Baþkanlýðýnýn 10.09.2013 tarih ve 37548 sayýlý Temyiz Kurulu Kararýný okuyunuz.