ERP Yazýlýmlarý

Başlatan kobitica, 31 Mart 2018, 22:06:52

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kobiticaElement Bilgisayar olarak 1990`lý yýllarýn baþlarýndan itibaren Kamu sektörüne hizmet vermekte olan kurucu ortaklarýnýn birlikteliði ile 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda Element Bilgisayar faaliyete geçti. Kamu kurumlarýna yönelik yazýlýmlarýmýzla hýzla büyümeye baþlayan Element Bilgisayar gün geçtikçe daha da büyüyerek, yeni yazlýmlar geliþtirerek emin adýmlarla büyümeye devam ediyor.

Element bilgisayar olarak baþlýca yazýlýmlarýmýz ERP yazýlýmlarý Süreç tabanlý olarak geliþtirilen yeni nesil uygulamalarýmýzý içeriyor. Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri mevzuatlara uygun olarak geliþtirilen Kurumsal Kaynak Planlama yazýlýmlarýmýzla yeni nesil çözümlere hazýr durumdayýz. Origami Report iþ Zekasý Yazýlým Geliþtirme Aracý ile de iþletmenizin kullanmakta olduðu (ERP,CRM,B2B,B2C vs.) sistemlerin çeþitli veri kaynaklarýna (Oracle,SQL,Mysql,Postgre vs.) eriþimi saðlanarak hazýr sorgulardan ve geliþtirdiðimiz sorgulama asistanýyla birlikte dinamik form yapýsýyla verileriniz þaþýrýlacak derecedeki görsellere dönüþür.

Ýnsan Kaynaklarý Özlük ve Maaþ Takip Sistemleri ile de Memur, Ýþçi, sözleþmeli, hizmet alým personeli ve diðer personellerinin özlük bilgilerini ve maaþ bordrosu hazýrlamak için geliþtirilen ERP 100% entegrasyonla çalýþan maaþ takip yazýlýmý ile özlük iþleriniz tamamen web tabanlý bir sistemle çalýþýr hale gelecektir.

Hizmet Alým Hakediþ Takip Sistemi ise Tüm Hakediþ Evraklarýnýzýn otomatik olarak oluþtuðu, ayný zamanda çalýþan personelin her türlü bilgisine eriþebildiðiniz bir sistemdir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Evrak Takip Ýþlemleriniz Web servis alt yapýsýyla diðer Kurumsal Kaynak Yazýlýmlarýnýzla entegre edilebilecek bir dijital arþiv yazýlýmýdýr. Stratejik Plan ve Performans Esaslý Bütçeleme sistemimiz Stratejik Planlarýnýza sadece kitapçýklarýnýzda olduðu kadar deðil tüm süreci yönetebilecek kadar hakim olabileceksiniz.

Mobil Depo Takip Yazýlýmýmýz ile depo yönetimi hiç bu kadar kolay olmamýþtý. Depolarýnýzda depo stok takibi Taþýnýr Mal Takip ve Analitik Bütçe Muhasebe yazýlýmlarý ile tam bir entegrasyon saðlar. Depo Yönetimi uygulamalarýnýn teknolojinin imkanlarý ile daha hýzlý ve kolay gerçekleþmesini saðlýyor.

www.origamiyazilim.com

ÝLETÝÞÝM:

ADRES: ELEMENT BÝLGÝSAYAR YAZILIM DONANIM MÜÞAVÝRLÝK VE DESTEK HÝZ.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ AR-GE BÝNASI NO:215 NÝLÜFER/BURSA 

TEL:          0 (224) 280 85 55 (PBX) 

FAKS:       0 (224) 280 85 56   GSM:       0 (532) 330 70 75