Sýcak Daldýrma Galvaniz Nedir?

Başlatan FORCEMASTER, 26 Şubat 2006, 11:33:58

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Demir ve çeliðin paslanmaya karþý korunmasýnda en akýlcý ve kesin çözüm, malzemenin sýcak daldýrma yöntemi ile galvaniz kaplanmasýdýr.
Demir ve çelik malzemeler bulunduklarý atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içinde fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diðer özelliklerini kaybederek korozyona uðrarlar. Bu deðiþikliðe, “metalin paslanmasý” da denmektir. Paslanma sadece görüntü bozukluðu olmayýp ayný zamanda metali aþýndýran bir kimyasal reaksiyondur. Ayrýca pas, kaynaklandýðý metalden takriben 30 kat büyük bir hacim oluþturduðundan, paslananan metalin çevresindeki elemanlarý da patlatmaya eðilimlidir. Metali, paslanmayý oluþturan dýþ etkenlerden uzak tutabilmek amacý ilen metal yüzeylere koruyucu yöntemler uygulanýr. Bu koruyucu yöntemlerden bazýlarý boya, plastik, nikel, krom, bakýr ve çinko kaplamadýr. Ancak; bütün bu kaplama yöntemleri arasýnda çinko kaplama en güvenli ve uzun ömürlü olanýdýr. Çinko kaplama (galvaniz) yöntemi ile muamelenin diðer yöntemlere nazaran avantajlarý þöyle sayýlabilir:
Kalýn ve nüfusiyeti yüksek ve homojen bir yüzey filmi oluþturur, diðer yöntemlerle ulaþýlamayan kritik noktalar (iç hacimler, keskin köþeler, kesim yerleri, delik yüzeyleri, boþluklar) vs. korunmuþ olur.
Diðer yöntemler, ufak zedelenmelere karþý çok hassastýr ve genelde korozyon bu zedelenmelerde baþgösterir. Oysa galvaniz kaplama çiziklere karþý dirençlidir ve hatta kendi kendini onarma özelliðine sahiptir. Buna “self healing effect” ve “katodik koruma” denir. Ayný nedenlerle, sýcak daldýrma galvanizle kaplanmýþ yüzeyler, darbelere karþý da görece korunmalýdýr.
Kaplanan malzeme ile çinko metalurjik bir bað oluþturur ve malzeme yüzeyinde meydana gelen alaþým tabakalarý dýþ etkilere karþý dayanýklý bir kaplama saðlar.
Galvaniz, yüzey kaplama yöntemleri arasýnda en uzun ömürlü olanýdýr ve hiçbir bakým gerektirmez.
Belli bir estetik cazibesi vardýr. Ýlk baþlarý parlak ve iki boyutlu kristalin bir görünüþe sahip olan kaplama yüzeyi, zamanla matlaþarak homojen mat gri renkte bir yüzeye dönüþür.
Ekonomik bir yöntemdir.
Ancak, sýcak daldýrma galvanizin dezavantajlarý da vardýr:
Sýcak daldýrma galvaniz yöntemi ile kaplanmýþ metallerin onarýlmasý ve tamiri mümkün deðildir, parçanýn tadilat/ onarýmdan sonra bir tüm olarak tekrar galvanizlenmesi gerekir.
Parçalarýn teker teker galvanizlenmesi gerekir, yani montajdan sonra galvaniz, saðlýklý bir yöntem deðildir, parçalarýn galvanizlenmesi için önce sökülmeleri, iþlemden sonra da takýlmalarý gerekir.
Küçük açýklýklarý olan tanklar gibi bazý geometriler sýcak daldýrma galvanize müsait deðildir, imalatçýnýn, yapýnýn imalat sonrasý sýcak daldýrma galvaniz yöntemiyle korunacaðýný bilmesi gerekir.
Sýcak daldýrma galvaniz teþkilatý pahalý ve yaygýn olmayan bir teþkilattýr, yöntemin lojistiði sorun yaratabilir.
Teknelerde, çapalar, zincirler ve bazý tanklar sýcak daldýrma galvaniz ile kaplanýr. Özellikle klasik teknelerde, çarmýk ayaklarý, kurtaðýzlarý, bumba ve kapela fitingleri ve diðer bir dizi aksam sýcak daldýrma galvaniz ile korunurlar.
YachtWORKS, TS-914, DIN 50976 standartlarýna uygun þekilde bu kaplama metodunu uygulamakta ve tavsiye etmketedir. Demir esaslý kaynaklý ve þekillendirilerek son þeklini almýþ malzeme, erimiþ haldeki çinko banyosuna daldýrýlarak yüzeyinde çinko-demir alaþýmýndan korozyona karþý koruyucu bir kaplama ekle edilir.
Deðiþik atmosferik ortamlarda galvanizli malzeme üzerindeki kaplamada oluþan yýllýk ortalama kalýnlýk kaybý, uzun süren araþtýrmalar ve testler sonucunda aþaðýdaki cetvelde verildiði þekilde tesbit edilmiþtir.

Ekli Dökümana bir göz atýnýz.
Try not. Do or do not.There is no try

FORCEMASTER

Kullanım Alanları

Enerji İletim Hatları
Aydınlatma Direkleri
Asansörlü Projektör Direkleri
Totem Reklam Direkleri
Kablo Taşıyıcıları
Topraklama Elemanları
Çelik Konstrüksiyon Yapı Malzemeleri
Teleskopik Direkler
İnşaat İskeleleri
Otoyol Korkulukları
Boyler Hidrofor ve Ejanjörler
Çit Korkulukları
Gıda Sektörü Taşıma ve İstifleme Ekipmanları
Soğutma Grupları Ekipmanları
Trafik İşareti Levhaları
Deniz Tekneleri İçin Zincir, Çapa
Havuz Ekipmanları

Galvanizli malzemelerin kullanıldığıi sektörler:

İnşaat sektörü : her tür çelik konstrüksiyon, kapı, korkuluk, ızgara, otoyol korkulukları, soğuk hava tesisleri, kablo taşıyıcıları, tesisat sistemleri vb.
Otomotiv sektörü : kaporta, egzost boruları ve her tür donanım vb.
Denizcilik sektörü : Boru,korkuluk, merdiven, ızgara, zincir, çapa, tesisat sistemleri vb.
Enerji sektörü : aydınlatma direkleri, topraklama elemanları, seksiyoner şaseleri, elektrik direkleri vb.

Kullanılan Standartlar : TS 914 , ASTM 123 , DIN 50976 , BS 729
Try not. Do or do not.There is no try

hyetim

Alodin Kromatlama

Alüminyum ve alaþýmlarýna uygulanan kimyasal bir yüzey hazýrlama iþlemidir.
Boya altýna uygulanabilen Kromat (Alodin) Kaplama alüminyuma uygulanan toz ve yaþ  boya için uygun ortam saðlar, boyanýn yüzeye tutunmasýna  katký saðlar.
Bu iþlem 500 saatlik tuzlu sis testini baþarýyla geçmektedir.
Sarý kromat,yeþil kromat, þeffaf kromat ve kromsuz kromat gibi çeþitlerimiz mevcuttur.
Bu prosesin genel olarak uygulandýðý sektörler havacýlýk , askeri malzemeler ve dekoratif amaçlý alüminyum parçalarýn kaplanmasýdýr
Az þey bilirsek bir þeyin doðruluðuna emin olabiliriz,
bilgi artinca kuþkuda artar.
....................................................Goethe

hyetim

Meneviþ Kaplama


Çelik parçalarýn yüzeyinde siyah oksit tabakasý oluþturarak metal yüzeyinde koruyuculuk saðlamaktadýr. Oksidasyon çok zayýf bir tabaka olduðundan dolayý koruyuculuk uzun süreli olmaz.Bu sebepten dolayý uzun süreli  korozyon dayanýmýna ihtiyaç duymayan cývata somun  ve alüminyum pvc sanayi tarafýndan tercih edilir. Siyah renkli bir görünüm elde edilir.Ýsteðe baðlý olarak dalgalý siyah olarak ta uygulama yapýlabilir.

Az þey bilirsek bir þeyin doðruluðuna emin olabiliriz,
bilgi artinca kuþkuda artar.
....................................................Goethe

hyetim

Paslanmaz Pasivasyon


Paslanmaz Pasivasyon, paslanmaz yüzeylerde, kaynak yerleri ve yüzeylerin pasive edilerek yüzey üstünde koruyucu bir film tabaka oluþturma iþlemidir.
Savunma sanayide kullanýlan parçalar için çok önemli bir koruma prosesi olarak kabul edilmektedir
Az þey bilirsek bir þeyin doðruluðuna emin olabiliriz,
bilgi artinca kuþkuda artar.
....................................................Goethe

hyetim

Mangan Fosfat Kaplama


Fosfat kaplama türlerinden biri olup koruyucu fosfat kaplama olarak uygulanýr. Çelik, sac gibi sert metallere daha uygun bir kaplamadýr.Ýnce kristalli homojen bir yüzey elde edilir.Kaplamanýn rengi siyah ile koyu füme arasýndadýr.Metalin korozyon dayanýmýný arttýrmak için mangan fosfat kaplama iþleminden sonra metal, yüzeyde film tabakasý býrakan yað ile yaðlanmalýdýr

Çinko Fosfat Kaplama


Boya öncesi ve boyanmayan metaller
(Sac vb.) için koruyuculuk saðlayan kristallik yapýda olan bir kaplamadýr.Boya öncesi olanlar ince kristalli, boyanmayan parçalar ise daha kalýn kristalli olarak kaplanýr. Bu kaplama metale sýkýca baðlanmýþ bir yüzey yaratýr, daha çok yüzey alaný oluþturur ve korozyona karþý koruma saðlar. Ýyi bir temel kaplama oluþturduðu için kullanýlan parçalarýn çok daha uzun ömürlü olmasýný saðlar.
Az þey bilirsek bir þeyin doðruluðuna emin olabiliriz,
bilgi artinca kuþkuda artar.
....................................................Goethe

Turanmetal

Sýcak daldýrma galvaniz alanýnda hizmet veren Turan Metal galvaniz hakkýnda tüm görüþlerinizi web sitesinden veya iletiþim bölümünden ulaþarak sorabilirsiniz.

Pas korozyona uðrayabilen metallerin renginin deðiþmesine yol açar ve eðer bir cismin uzun süre boyunca paslanmasýna izin verilirse cismin þekli zaman içinde deforme olur. Pasý önlemenin birçok yolu vardýr. Galvaniz iþlemi pasýn önlenmesinde sanayide geniþ biçimde kullaným bulan böyle bir yöntemdir.

Galvaniz iþleminde korozyona uðramayan bir metal olan çinko, demir ya da çelik gibi korozyona uðrayabilen metallerin üzerine kaplanýr. Çinko demir ya da çelikten daha reaktif olduðu için, ilk olarak çinko galvaniz kaplama korozyona uðrayarak alt katmanda bulunan demir ya da çeliði korur. Sýcak daldýrma galvaniz iþleminin özel bir türüdür. Atmosfere maruz kaldýðýnda çinko, çinko oksit oluþturmak üzere oksijenle tepkimeye girer. Bu daha sonra oldukça kuvvetli bir metal olan çinko karbonat oluþturmak üzere karbondioksit ile tepkime oluþturur.

Sýcak daldýrma prosesi galvaniz için hazýrlamak amacýyla demir ya da çelik yüzeyinin temizlenmesi ile baþlar. Daha sonra parçalar tipik olarak çinko amonyum klorür çözeltisi içeren bir tanka daldýrýlýr ya da erimiþ çinkonun üzerinde yüzen bir erimiþ çinko amonyum klorür tabakasý içinden geçirilir.

Korozyona uðrayabilen metaller yaklaþýk 460 santigrat derece sýcaklýðýnda erimiþ çinko banyosu içinden geçirilerek ince bir çinko tabakasý ile kaplanýr. Parçalar erimiþ çinkodan yavaþça çekildikten sonra, bir santrifüj yardýmýyla halen sývý halde olan çinkonun fazlasý alýnýr. Parçalar daha sonra çinkonun katýlaþmasý için ya hava ya da su ile soðutulur. Böylece sýcak daldýrma galvaniz iþlemini tamamlanýr.

Sýcak Daldýrma galvaniz çinko ile çelik arasýnda moleküler seviyede bað oluþturarak yapýlýr. Bu kaplamanýn çizikler, çentikler ve hatta delikler dahil olacak biçimde tüm yüzeyi kaplamasýna izin verir. Bu iþlem çinko ve çelik arasýnda bir dizi ayrý demir-çinko alaþýmý ile metalürjik bað sonucu verdiði için, çelik sadece bir çinko tabakasý ile kaplanmaz ayrýca üç tabaka daha vardýr. Ýlk üç tabaka çinko-demir alaþýmý ve dördüncü saf çinkodur. Çinko-demir alaþýmý çeliðin kuvvetini arttýrýrken son tabaka korozyonu önler.

Çeliðin bileþimi, erimiþ çinko banyosundan çekilme derecesi ve kullanýlan soðutma yöntemi gibi etmenlere baðlý olarak galvaniz yüzeylerin görünümü parlak gümüþ renginden mat griye kadar farklý renklerde olabilir.
Galvaniz çelik çatý ve duvar kaplamalarý, merdiven parmaklýklarý, otomobil parçalarý gibi pas direncinin gerekli olduðu yerlerde geniþ bir kullaným bulurlar. Galvaniz çelik saclar dýþ gövde panellerinin korozyon performansýný arttýrmak için otomotiv sanayinde de sýkça kullanýlýr. Borular, saclar ve teller galvaniz iþleminin kullanýldýðý diðer uygulamalardýr.

Alýntýdýr. galvaniz