Agregalar

Başlatan aozbek, 10 Şubat 2006, 02:41:48

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

aozbek

Agregalar ufalanmýþ taþ taneleridir. Tabii etkenlerin etkisiyle ufalanma ürünü olup tabiatta hazýr rastlanan tanelere iriliklerine göre kum veya çakýl adý verilir. Ufalanma, insan eliyle veya makineler yardýmýyla yapýlacak olursa kýrmýzý taþ veya sadece kýrma denilen agrega elde edilir. Doðal taþ yerine tuðla, kiremit gibi yeteri kadar sert ve saðlam bazý sanayi ürünleri veya atýklarý da kýrma olarak kullanýlýr. Demek ki, agregalar kýrma taþ, dýþýk, çakýl, kum ve benzerleri gibi taneler olup bir baðlayýcý yardýmý ile baðlandýklarý vakit beton, harç, asfalt veya benzerleri gibi saðlam kütleler...

Devamý ekteki dosyadadýr.
þifre:www.yapiforum.net
Sanýyorum bazen, gerek baðlantý ayarlarý, gerekse baðlantý  kalitesi sebebiyle açtýðým konulardaki eklentileri indirme konusunda sorun çýkabiliyormuþ.Böyle durumlarda bana konuya mesaj atarak, özel ileti atarak yada direk e-posta ile ulaþabilirsiniz.

cloudougles


sword

Selamlar

"Agregalarýn Tanýmý ve Özellikleri" ile ilgili hazýrlanmýþ bir çalýþma, kolay gelsin...

Not: Alýntýdýr...


Saygýlarýmla...

adnan3838

teþekkür ederim teknik lisede ders notu olarak kullanabilirim

izmirsat

Agrega
Beton üretiminde kullanýlan kum, çakýl, kýrmataþ gibi malzemelerin genel adý agregadýr. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarýnda yer iþgal eden agrega önemli bir bileþendir. Agregalar tane boyutlarýna göre ince (kum, kýrma kum.. gibi) ve kaba (çakýl, kýrmataþ... gibi) agregalar olarak ikiye ayrýlýr.
Agregalarda aranan en önemli özellikler þunlardýr:
• Sert, dayanýklý ve boþluksuz olmalarý,
• Zayýf taneler içermemeleri (deniz kabuðu, odun, kömür... gibi)
• Basýnca ve aþýnmaya mukavemetli olmalarý,
• Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
• Yassý ve uzun taneler içermemeleri,
• Çimentoyla zararlý reaksiyona girmemeleridir.
Agreganýn kirli (kil, silt, mil, toz,...) olmasý aderansý olumsuz etkilemekte, ayrýca bu küçük taneler su ihtiyacýný da artýrmaktadýr.
Beton agregalarýnda elek analizi, yassýlýk, özgül aðýrlýk ve su emme gibi deneyler uygun aralýklarla yapýlarak kalite sürekliliði takip edilmelidir. Betonda kullanýlacak agregalar TS 706 EN 12620'ye uygun olmalýdýr.
AGREGA STANDARTLARI TABLOSU
EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1 : Determination of particle size distribution - Sieving method

TS 3530 EN 933-1

Agregalarýn Geometrik Özellikleri için deneyler: Bölüm 1- Tane Büyüküðü Daðýlýmý- Eleme Metodu


EN 934 -2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2 : Concrete admixtures - Definitions and requirements

TS 3452
TS 4834

Beton-Kimyasal katký maddeleri ( Priz süresini ayarlayan ve karýþým suyunu azaltan)

Beton ile ilgili terimler

EN 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3 : Determination of loose bulk density and voids

TS EN 1097-3

Agregalarýn fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler: Bölüm 3-Gevþek yýgýn yoðunluðunun ve boþluk hacminin tayini


EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6 : Determination of particle density and water absorbtion

TS 3526

Beton agregalarýnda özgül aðýrlýk ve su emme oraný tayiniEN 12620 :

2000
Aggregates for concrete
TS 706 EN 12620 Beton agregalarýSadece Beton ve Çimento Deðil, Agrega da Standartlara Uygun Üretilmeli
Betonu oluþturan malzemeler içersinde en büyük orana (yaklaþýk % 75) sahip olan agrega (kum, çakýl, kýrmataþ ..), doðal kaynaklarý giderek tükenen ve standartlara uygun, temiz, kaliteli örneklerinin bulunmasý güç bir malzeme olarak, hazýr beton sektöründeki stratejik önemini her geçen gün artýrmakta. 1999 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen II. Ulusal Kýrmataþ Sempozyumu'nda dile getirildiði gibi, bu alanda ciddi planlamalar yapýlýp, önlemler alýnmazsa, yakýn gelecekte, agrega ithali bile söz konusu olacak gibi. Aslýnda, Marmara Bölgesi baþta olmak üzere, ülkemizde pek çok taþ ocaðý "beton agregasý" üretme amacýyla faaliyette bulunuyor. Ancak, bunlarýn çok azý yaptýðý iþin bilincinde; çok azýnýn standartlara uygunluk belgesi, buna uygun donanýmý ve kalifiye personeli bulunuyor. Bunlar, hizmet vermeyi hedefledikleri beton üreticilerine yararlý olamadýklarý gibi, bilinçsiz ve ilkel üretim yöntemleriyle çevreyi de onarýlmaz tahribatlara uðratýyorlar. Mevzuattaki karýþýklýk ve boþluklar da buna eklenince, konu içinden çýkýlmaz bir hal alýyor.
Bugün pek çok beton üreticisi kuruluþ, piyasadan standartlara uygun kaliteli agregayý, uygun koþullarda temin edemedikleri için yan birimler ya da þirketler kurup, taþ ocaklarý iþleterek, agregayý doðrudan üretme yoluna gidiyorlar.
Amaç, yalnýzca betonun kendisinin deðil, beton karýþýmýna giren çimento dýþýndaki diðer malzemelerin de (agrega, katký vb.) kalite sürecini izlemek ve bunu belgelemek; Türkiye Hazýr Beton Birliði, üyelerinin, beton karýþýmýna giren ve dýþarýdan temin ettikleri tüm malzemelerde standartlara uygunluk belgesi aramalarýný, standartlara uygunluðu belgelenmeyen beton karýþým malzemelerini tercih etmemelerini öngörüyor.

Agrega üretim ve kullanýmýnda standardizasyonun temini ve sektörde yaþanan sorunlarýn çözülebilmesi açýsýndan Agrega Üreticileri Birliði'nin (AGÜB) olmasý ve hazýr betonda olduðu gibi, agrega üretiminde de, standartlara uygunluðu ve kaliteyi hedefleyen bilinçli üreticilerin biraraya gelmesi sektörün geleceði açýsýndan kuþkusuz önemli bir geliþmedir.

sabridilber

acaba betonda priz süresinin tayini hakkýnda bilgi resim yada video bulabileceðim bir site adresi öðrenebilirmiyim....

sword

Alıntı yapılan: kanka_20 - 17 Nisan 2007, 21:41:20
ok


Arkadaþým lütfen yorumunuzu bir daha böyle yapmayýnýz...