Elektrik Enerji Sistemleri

Başlatan FORCEMASTER, 01 Şubat 2006, 17:11:36

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FORCEMASTER

Elektrik Enerji Sistemleri

Cilt I:  Sürekli Çalýþma Durumlarý
Prof.Dr. Nariman ÞERÝFOÐLU
  2.Baský

Elektrik Enerji Sistemleri adlý bu kitap 3 ciltlik bir serinin birincisi olup elektrik enerji sistemlerinde Sürekli Çalýþma Durumlarý konularý ele alýnmýþtýr. Bu kitabýn ve seri içerisindeki  diðer kitaplarýn içerikleri aþaðýda gibidir:

Birinci ciltte (bu kitap) enerji sistemlerinin sürekli ve kararlý çalýþma durumlarý ele alýnmýþtýr. Sistemde bulunan devre elemanlarýnýn parametreleri, eþdeðer þemalarý tanýtýlmýþ, gerilim düþümü, güç ve enerji kayýplarýnýn hesap yöntemleri verilmiþ ve bunlarýn nasýl azaltýlabileceði üzerinde durulmuþtur. Orta, yüksek ve aþýrý yüksek gerilim elektrik iletim hatlarýnýn, açýk ve kapalý elektrik þebekelerinin hesap yöntemleri  tanýtýlmýþtýr. Elektrik þebekelerinin tasarýmýnda büyük önem taþýyan nominal gerilimin, iletken kesitinin, transformatör gücünün seçilmesi ve buna benzer konular teknik ve ekonomik açýdan incelenmiþtir.

Ýkinci ciltte, bu kitapta, kýsa devre ve faz iletkenlerin kopmasý gibi durumlarda sistemde meydana gelen elektromanyetik geçit süreçleri ele alýnmýþtýr. Enerji sistemlerinde, elektrik santrallerinin iç tüketim sistemlerinde, orta ve alçak gerilim daðýtým þebekelerinde meydana gelen kýsa devre olayýna iliþkin hesaplamalarda kullanýlan pratik yöntemler tanýtýlmýþtýr. Simetrik olmayan kýsa devre ve faz iletkenlerinin kopmasý sonucu oluþabilecek çalýþma durumlarý incelenmiþ, kýsa devre akýmlarýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve yüksek gerilim koruma cihazlarýnýn seçilmesi ile ilgili yöntemler verilmiþtir. Bu cilt'in içindekilerini görmek için buraya týklayýnýz.

Üçüncü ciltte, enerji sistemlerinde kararlýlýk konularý ele alýnmýþtýr. Tek makineli ve çok makineli enerji sistemi modellerinde statik ve dinamik kararlýlýk kriterleri incelenmiþ, uyarma akýmý otomatik regülatörünün ayarlanmasýnda kullanýlan yöntemler tanýtýlmýþtýr. Düðüm yükünün ve onun esas elemanlarýnýn statik kararlýlýðý ve onun pratik kriterleri incelenmiþ olup asenkron ve  senkron makinelerin dinamiði konularý ele alýnmýþtýr. Bu cilt'in içindekilerini görmek için buraya týklayýnýz.

Her üç ciltte ele alýnmýþ konularla ilgili birçok çözülmüþ problemler verilmiþtir. Meslektaþlarýmýza ve sevgili öðrencilerimize yararlý olmasý dileðiyle,

ÝÇÝNDEKÝLER

Bölüm 1. Elektrik Þebekesi Elemanlarý Parametre ve Eþdeðer Þemalarý

1.1.   Elektrik Ýletim Hatlarý  10
1.2.   Ýki Bobinli Transformatör  19
1.3.   Üç Bobinli Transformatör  22
1.4.   Oto Transformatör  25
1.5.   Düðüm Yükleri 30
1.6.    Güç ve Enerji Kaynaklarý  32
1.7.    Özet 34

Bölüm 2.  Elektrik Þebekelerinde Güç ve Enerji Kayýplarý

2.1. Elektrik Ýletim Hatlarýnda Gerilim Düþümü ve Gerilim Kayýplarý 35
2.2.  Elektrik Ýletim Hatlarýnda Güç Kayýplarý  38
2.3.  Elektrik Ýletim Hatlarýnda Enerji Kayýplarý  39
2.4.  Transformatörde Güç Kayýplarý  41
2.5.  Transformatörde Enerji Kayýplarý  42
2.6.   Özet  46

Bölüm 3. Orta Gerilim Elektrik Þebekelerinin Elektriksel Hesabý  47

3.1.  Dallý Þebekelerin Hesabý  47
3.2.  Halka Þebekelerin Hesabý  51
3.3.  Ýki Taraflý Beslenen Þebekelerin Hesabý  57
3.4.  Karmaþýk Halka Þebekelerin Hesabý  64
3.4.1.        Þebekeyi Sadeleþtirme Yöntemi 64
3.4.2.        Kontur Akýmlarý Yöntemi  70
3.4.3.        Düðüm Gerilimleri Yöntemi  72

3.5.  Özet  80

Bölüm 4.  Güç ve Enerji Kayýplarýnýn Azaltýlmasý Metotlar

4.1.  Elektrik Þebekelerinde Gerilim Ayarlamasý 82
4.2.  Reaktif Gücün Kompanzasyonu 84
4.3.  Hattýn Reaktansýnýn Kompanzasyonu 87
4.4.  Az Yüklü Transformatörlerin Devreden Açýlmasý 93
4.5.  Kapalý Þebekelerin Parametrelerin Deðiþtirilmesi 96
4.6.   Özet  98

Bölüm 5.   Yüksek Gerilim Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Analizi

5.1.    Hattýn Ürettiði Akým ve Reaktif Güç 100
5.2.   Yüksek Gerilim Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Vektör Diyagramý 101
5.3.   Yüksek Gerilim Elektrik Ýletim Hattýnýn Boþta Çalýþma Durumu 103
5.4.   Yüksek Gerilim Elektrik Ýletim Hattýnýn Yüklü Çalýþma Durumu 105
5.5.   Özet  114

Bölüm 6.   Aþýrý Yüksek Gerilim Elektrik Ýletim Hattýnýn Analizi

6.1.   Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Simetrik Dört Uçlu Gibi Eþdeðer Þemasý 117
6.2.   Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Toplu Parametreli Eþdeðer Þemasý 118
6.3.   Eþdeðer Þemalarýn Sadeleþtirilmesi 122
6.4.   Uzun Hatla Güç Ýletildiðinde Oluþan Fiziksel Süreçler 129
6.5.   Uzun Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Kararlý Çalýþma Durumlarý 132
6.6.   Bir Taraftan Açýk Hattýn Analizi 136
6.7.   Özet 140

Bölüm 7.  Enerji Sistemlerinde Teknik ve Ekonomik Analiz

7.1.  Ýndirgenmiþ Harcamalar Yöntemi 142
7.2.  Hattýn Nominal Geriliminin Seçilmesi 143
7.3.  Elektrik Ýletim Hatlarýnýn Devreler Sayýsýnýn Seçilmesi 145
7.4.  Transformatörlerin Seçilmesi 146
7.5.  Ekonomik Akým Yoðunluðuna Göre Ýletken Seçimi 147
7.6. Ýzin Verilen Gerilim Düþümüne Göre Ýletken Seçilmesi 149
7.7. Aþýrý Yüksek Gerilimli Hatlarda Ýletken Seçimi 161
7.8.  Özet  164
Try not. Do or do not.There is no try