Microsoft Excel de Örnek Bir Binanýn Isý Kaybý Hesabý ve Radyatör Seçimi

Başlatan NZN Biliþim, 20 Haziran 2014, 15:08:44

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

NZN BiliþimÜrün tamamen ücretsizdir, herhangi bir zaman sýnýrlamasý yoktur.

Soru: Ürün güvenilir mi, hesaplarýn doðruluðunu teyit etme imkanýmýz var mý?
Cevap: Ürün diðer programlarda olduðu gibi kendi içerisinde hesaplar yapýp, size nereden bulunduðu belli olmayan hesap sonuçlarýný vermez. Sizin girdiðiniz deðerleri formülize edip, size formüllerden oluþan Excel sayfalarý oluþturur. Bu sayede programýn ne yaptýðýný formülleri kontrol edip anlayabilir, kontrol edebilirsiniz. Kullanýcý programý her çalýþtýrdýðýnda mevcut sayfayý silip tekrar formülizasyon yapar. Bu yüzden kullanýcýlarýn programý bozma imkaný yoktur.


NZN Isý Kaybý Hesap yazýlýmý Microsoft Excel programý içerisinde profesyonel, hatasýz olarak TS825 izolasyon (k deðeri) hesabý, ýsý kaybý hesabý, radyatör seçimi yapabileceðiniz profesyonel bir yazýlýmdýr.

Microsoft Excel tabanlý olmasýnn sebebi tamamen sizin rahatça çalýþabilmeniz, Excelin copy-paste gibi bütün imkanlarýný hesap yaparken kullanabilmeniz, programýn þeffaf olmasý, kendi özel hesaplarýnýzý Excel dosyasýna ekleyip, programýn hesap sonucunu baþka hesaplarýnýzda rahatça kullanabilmenizdir. Yani ayrý bir programda yaptýðýnýz hesabý Excele atmak için uðraþmanýza gerek kalmadan direk Excel içerisinde çalýþma imkanýnýz olmasýdýr.

Bütün iþlemleri hýzlý yapabilmeniz için her türlü imkaný size sunmaktadýr. Veritabanýný dilediðiniz gibi deðiþtirebilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Program son derece þeffaf olup, yaptýðý bütün hesaplamalarý diðer programlarda olduðu gibi deðer olarak deðil, formül olarak size sunar. Bu sayede yapmýþ olduðunuz hesaptan aklýnýzda bir þüphe kalmaz.

Kat kopyalama, mahal kopyalama, simetri alma, bina döndürme gibi özelliklerle radyatör ve ýsýtma hesaplarýnýzý zevkli bir hale getirir. Isý kaybýný yine girdiðiniz ayarlar doðrultusunda hýzlý bir þekilde hesaplar ve yine þeffaf bir þekilde size sunar.

Radyatör seçiminde her pencere önüne otomatik radyatör koyma, maksimum boy ve dilim belirleme, emniyet payý girebilme özellikleriyle çok hýzlý bir þekilde seçim yapmanýza olanak saðlar. Dilerseniz her mahalin emniyet payýný ayrý ayrý ayarlayabilirsiniz.

Radyatör koymak istemediðiniz mahaller varsa bunlarýn ýsý kayýplarýný baþka mahallere ekleyebilirsiniz. Her mahale ayrý marka ve modelde radyatör koyma imkaný da size geniþ çalýþma olanaklarý saðlamaktadýr.

Program Microsoft Excel 2010 ve 2013 versiyonlarýnda çalýþmaktadýr. Eski versiyonlar programýn sahip olduðu teknolojiyi desteklemediklerinden çalýþmamaktadýr.

Ýndirme Linki:

http://www.nzn.com.tr/free/NZN_Isi_Kaybi.zip

AutoCAD, Excel, otomasyon, eklenti, makro, VBA, VSTO, .NET, VB.NET hizmetleri.