Sýhhi Tesisat Boru Metrajý ve Yaklaþýk Maliyet Hesaplamasý

Başlatan NZN Biliþim, 05 Haziran 2014, 01:02:36

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

NZN Biliþim

Normal metodlarla 10 metraj çýkarabilecek sürede 1000 adet Boru ve diðer bütün tefriþat metrajýný, izolasyon ve boyalarýyla birlikte yaklaþýk maliyetini, metraj cetvelini, mahal listesini çýkarmanýn rahatlýðýný yaþayýn.

Önce elle metraj hesaplayýp, sonra bunlarý tek tek yaklaþýk maliyet programlarýna aktarma devri artýk kapandý, her iki iþlemi ayný anda CAD programýnýzda sizin yerinize program yapsýn.

Hangi boru tipinin hangi çapý için hangi pozu alacaðýnýza sizin yerinize program karar versin, montaj bedellerini de otomatik olarak hesaplayýp ayrýntýlý yaklaþýk maliyet, keþif çýkarsýn.

AutoCAD, Excel, otomasyon, eklenti, makro, VBA, VSTO, .NET, VB.NET hizmetleri.

emin5656

PROGRAM ÇOK GÜZELMÝÞ ANLATIM VÝDEOSUNU ÝZLEDÝM EMEK HARÇANMIÞ BÝR PROGRAM


NZN Biliþim

Teþekkür ederiz. Programýn ilk videolarý ile son videolarý arasýnda çok fark oldu, çünkü sürekli geliþtiriliyor, yeni özellikler ekleniyor.
Güncel videolarýmýzý YouTube kanalýmýzdan takip edebilirsiniz.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-OzsAwujZO3IPBi1lakowNiVO7DV9XjV
AutoCAD, Excel, otomasyon, eklenti, makro, VBA, VSTO, .NET, VB.NET hizmetleri.

emin5656

takip ediyorum sitenizi sürekli ama bu yazýlýmlarý yeni fark ettim   
aslýnda mekanik bir projem vardý ona bakýyordum metraj larý çýkarmak için sadece metraj dolaþýrken programý fark ettim aslýnda demo larýný yapsanýz bir haftalýk sadece kullanýcý acýsýndan belki fikir sebebi olur sonucu ekrana verecek ama çýktý vermeyen 


NZN Biliþim

Emin Bey,
Ýsteyenlere 15 günlük tam sürümü deneme olarak gönderiyoruz.
Programlarýmýz HASP donaným kilitleriyle çalýþtýðý için sadece kilit ücretini depozito olarak alýyoruz. Kilit iadesi yaparsanýz depozito ücreti tarafýnýza tekrar iade ediliyor. Gerçi þimdiye kadar hiç iade olmadý, her deneyen satýn aldý ama böyle bir kolaylýk saðlýyoruz.
AutoCAD, Excel, otomasyon, eklenti, makro, VBA, VSTO, .NET, VB.NET hizmetleri.

emin5656

kilit sistemi nasýl oluyor onu anlamadým  programýn kurulu olduðu bilgisayarda Ýnternet olmasý mý lazým kiitti açmak için

kilit ücreti ne kadar

NZN Biliþim

Kullandýðýmýz kilitler donaným kilidi. Ýnternet gerekmiyor.
Hangi bilgisayara takýlýrsa yazýlýmlar o bilgisayarda çalýþýr. Ayný anda sadece 1 bilgisayarda kullanýlabilir.
Deneme amaçlý kullandýðýmýz kilitler zaman ayarlý özel kilitler olduðu için fiyatlarý $ bazlý, þu anda 250TL civarýnda.
AutoCAD, Excel, otomasyon, eklenti, makro, VBA, VSTO, .NET, VB.NET hizmetleri.