Yapý Denetimi Uygulama Usul ve Esaslarý Yönetmeliði

Başlatan THE RISING, 03 Kasım 2013, 14:38:58

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

 
Amaç, Tanýmlar, Hukuki Dayanak
Amaç
MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliðin amacý, Yapý Denetim Komisyonu, yapý denetim kuruluþlarý ve laboratuarlarýn çalýþma usul ve esaslarýný; yapý denetim kuruluþlarý ve laboratuarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diðer görevlilerde aranacak nitelikleri; ilgili idare, proje müellifi, müteahhit, þantiye þefi, yapý sahibi ile yapý denetim kuruluþu ortaklarýnýn görev ve sorumluluklarýný; yapý denetimi hizmet sözleþmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarýný; yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarýn denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarýnýn tutulmasý ve yapýlara sertifika verilmesinde uygulanacak usul ve esaslarý belirlemektir.
Tanýmlar
MADDE 2 — (1)Bu Yönetmeliðin uygulanmasýnda, 4708 sayýlý Kanunun 1. maddesinde yer alan tanýmlar yanýnda,
a) Ýþ bitirme tutanaðý: Ýnþaatýn kýsmen veya tamamen fen ve sanat kurallarýna uygun olarak tamamlandýðýný bildiren, yapý denetim kuruluþu tarafýndan tutulan ve ilgili idaresi tarafýndan onaylanan tutanaðý,
b) Ýþyeri teslim tutanaðý: Yapý ruhsatýnýn alýnmasýnýn ardýndan yapý sahibi, yapý denetim kuruluþu, müteahhit veya müteahhit adýna þantiye þefi tarafýndan imza altýna alýnan ve ilgili idareye sunulan, inþaatýn fiilen baþladýðýný belgeleyen tutanaðý,
c) Kanun: 29.06.2001 kabul tarihli ve 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun’u,
ç) Kontrol elemaný:Yapým iþinin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yapýda ve þantiye sahasýnda, denetçi mimar ve mühendislere baðlý ve gerektiðinde onlara danýþarak yapmak ile görevli olan mimar ve mühendisleri,
d) Þantiye þefi: Konusuna ve niteliðine göre yapým iþlerini yapý müteahhidi adýna yöneterek uygulayan, mimar veya mühendisleri,
e) Yapý: Karada ve suda, daimi veya geçici, yeraltý ve yerüstü inþaatlarý ile bunlarýn ilave, deðiþiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,
f) Yapý denetleme defteri: Yapý denetim kuruluþu tarafýndan þantiyede yapýlan denetimlere ait sonuçlarýn iþlendiði ve þantiye þefi tarafýndan þantiyede muhafaza edilen defteri,
g) Yardýmcý kontrol elemaný:Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altýnda, kontrol elemanlarý ile birlikte yapý denetimi faaliyetlerine katýlan teknik öðretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,
ifade eder.
Hukuki dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik 29.06.2001 kabul tarihli ve 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun gereðince hazýrlanmýþtýr.


ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Ýlgili idarelerin görev ve sorumluluklarý
MADDE 4 — (1) Ýlgili idareler, 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuat ile verilen görevlerini yasal süreler içinde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle sorumludurlar.
(2) Yapý denetim kuruluþu ile yapý sahibi ve müteahhidin sorumluluklarý, ilgili idarenin yapýnýn belirli aþamalarýnda kontrol sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
(3) Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesini düzenleyen ilgili idare görevlileri, görevlerinin gereði gibi yerine getirilmemesinden doðan her türlü yapý kusurundan ve oluþan zararlardan dolayý, tâbi olduklarý mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
(4) Ýlgili yapý denetim kuruluþunun uygun görüþ verdiði ruhsat baþvurusuna esas belgeler incelenerek, eksik ve yanlýþ bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yapý ruhsatý verilir. Eksik veya yanlýþ olduðu takdirde, müracaat tarihinden itibaren 15 (on beþ) gün içinde yapý sahibine ilgili bütün eksik ve yanlýþlarý yazý ile bildirilir. Eksik ve yanlýþlar giderildikten sonra yapýlacak müracaattan itibaren en geç 15 (on beþ) gün içinde yapý ruhsatý verilir.
(5) Yapý ruhsatýnýn vizeler bölümünde yapý denetim kuruluþunun denetçilerinin imzasý alýndýktan sonra ilgili bölüm idare tarafýndan onaylanýr, bunun dýþýnda ilgili idareler tarafýndan hiçbir þekilde vize uygulamasý yapýlmaz.
Yapý denetim kuruluþlarýnýn görev ve sorumluluklarý
MADDE 5 — (1) Yapý denetim kuruluþu, Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri, ruhsat verme yetkisini haiz idareler adýna, eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarýna uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Proje denetimi aþamasýnda:
a) Yapýnýn inþa edileceði parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, kot-kesit belgesi,  aplikasyon krokisi (inþaat istikamet rölevesi), tapu kaydý örneði, duruma göre gerekli olan zemin etüt raporu ile gerekli diðer belgelerin mevzuata uygun olup olmadýðýný kontrol ederek kopyalarýný aslý gibidir kaþesi ile kaþeleyerek dosyasýnda muhafaza eder.
b) Proje müelliflerince hazýrlanan uygulama projelerinin ve hesaplarýnýn, proje ve yapý denetçisi mimar ve mühendisler aracýlýðýyla, mühendislik ve mimarlýk proje düzenleme esaslarý, imar planý, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diðer yönetmelik, genelge, þartname ve standartlara uygunluðunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadýðýný denetler.
c) Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazýrlanmasýna Ýliþkin Esaslara uygun olarak bir zemin etüt raporunun olup olmadýðýný tespit eder ve bu raporun uygunluðunu onaylamak üzere, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satýn almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.
ç) Yapý denetim kuruluþu, FORM-1’e uygun proje kontrol formuna göre incelediði projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini saðlar.
d) Ýncelenen projeler, uygun görülmesi halinde, yapý denetim kuruluþu adýna ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafýndan imzalanýr ve kuruluþ tarafýndan tasdik edilir.
(3) Yapý ruhsatý alýnmasý aþamasýnda:
a) Yapý denetim kuruluþu denetimini üstleneceði yapýya ait bilgileri FORM-2’ye uygun biçimde düzenleyerek Bakanlýða bildirir.
b) Yapý denetim kuruluþu, yapý denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlýkça onaylanmýþ yapýya iliþkin bilgi formunun aslýný yapý ruhsatý alýnmasý aþamasýnda ilgili idareye verir.
c) Yapýnýn denetimini üstlendiði konusunda ilgili idareye FORM-3’e uygun taahhütname verir. Bu taahhütnamenin ekinde, yapý denetim kuruluþunun yapý sahibi ile imzaladýðý FORM-4’e uygun sözleþme yer alýr.
ç) Projelerin ilgili idarece onaylanmasýndan sonra, yapý ruhsatýnýn yapý denetim kuruluþu ile ilgili bölümü, bu kuruluþun ortaklarý, teknik müdürü veya yetki verilen denetçi mimar veya denetçi mühendis tarafýndan imzalanýr.
(4) Yapým aþamasýnda:
a) FORM-5’e uygun iþyeri teslim tutanaðýný, yapý sahibi ve müteahhit veya müteahhit adýna þantiye þefi ile birlikte imzalayarak 3 (üç) iþgünü içerisinde ilgili idarenin onayýna sunar.
b) Arsa köþe noktalarýnýn ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapýnýn, vaziyet planýna uygun biçimde arsaya aplike edilmesini saðlamak amacýyla, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satýn almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.
c) Yapý denetim kuruluþu, denetimini üstlendiði iþin projesine göre gerekli yapým teknikleri göz önüne alýnarak, iþin gerektirdiði malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatýn, Bakanlýkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluþlarýna ait laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptýrarak, sonuçlarýn standart ve þartnamelere uygun olup olmadýðýný kontrol eder.
ç) Beton kalýbý, demir teçhizatý ve gerekli diðer tesisat kontrol edilerek FORM-6’ya uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapý denetim kuruluþunun denetçi inþaat mühendisi veya kontrol elemaný inþaat mühendisi gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapý denetim kuruluþunun mühendisleri nezaretinde, deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarýnca alýnýr, alýnan numuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuarýn teknik elemaný tarafýndan götürülür. Beton dökümünü müteakip FORM-7’ye uygun tutanak düzenlenir.
d) c ve ç bentlerinde sayýlan muayene ve deney sonuçlarý, ilgili standartlar ve þartnamelerin öngördüðü deðerlerde ise bu sonuçlara iliþkin raporlar, o imalatý içeren hakediþ ekinde ilgili idareye verilir. Aksi halde bu raporlar laboratuarda düzenlenme tarihinden itibaren 3 (üç) iþgünü içinde ilgili idareye verilerek, yapýdaki imalatýn durdurulmasý saðlanýr.
e) Yapýlan imalatlarýn projesine uygunluðunu ve yapý sahibi ile yapý müteahhidi arasýnda akdedilen sözleþmede belirtilen niteliklerde olup olmadýðýný denetler.
f) Yapý denetim kuruluþu, yazýlý ihtarýna raðmen ruhsat ve eklerine aykýrý iþ yapan iþçi ve ustanýn durumunu tespit eder ve müteahhide bildirir.
g) Þantiyenin veya yapýnýn elektrik aboneliði almasý aþamasýnda düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendisleri tarafýndan kontrol ettirerek elektrik saðlayan kuruluþa verir.
ð) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan þantiyede yapýlan denetimlere ait sonuçlarýn iþlendiði ve þantiye þefi tarafýndan þantiyede muhafaza edilen, FORM-8’e uygun yapý denetleme defterini takip eder.
h) Yapým iþlerinde kullanýlacak yapý malzemelerinin ilgili teknik þartnamelere ve standartlara aykýrý olduklarý belirlendiðinde, bunlarýn imalatýna izin verilmemesi için, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluþlara bildirir.
ý) Ýnþaat alanýnda çevre saðlýðý ve güvenliðinin korunmasý ve olumsuz etkilenmemesi için gerekli olan her türlü tedbirin alýnmasýný saðlar.
i) Bünyesinde görevli, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn Bakanlýkça ve ilgili meslek odalarýnca verilen meslek içi eðitime katýlmalarýný saðlar.
j) Her yýlsonu itibariyle yapý sahibi ve müteahhit veya müteahhit adýna þantiye þefi ile birlikte yapýnýn fizikî durumunu belirleyen tespit tutanaðýný düzenleyerek bir suretini ilgili idareye verir. Yýlsonu seviye tespitinde anlaþmazlýk olduðu takdirde ilgili idareden seviye tespitini ister.
k) Mecburî veya yapý sahibinin isteðine baðlý güçlendirme ve yalýtým iþlerinin projelerini ve yapýmýný denetler.
l) Ýliþikleri kesilen denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol elemaný mimar ve mühendislerinin ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn, bu durumlarýný gerekçeleri ile birlikte 3 (üç) iþ günü içinde ilgili idareye ve Bakanlýða bildirir.
m) Denetim iþlerine ait hakediþlerin tahakkuk tarihinde düzenlenecek olan faturanýn bir örneðini ilgili idareye verir.
n) Yapýnýn ruhsat ve eklerine uygun olarak kýsmen veya tamamen bitirildiðini belirten, FORM-9’a uygun iþ bitirme tutanaðýný hazýrlar ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.
o) Yapý kullanma izninin alýnmasýný müteakip, eðer varsa, ilgili idare tarafýndan istenilen yapý denetimine ait diðer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.
ö) Yapý ile ilgili düzenlenecek bütün tutanaklarýn, yapý denetim kuruluþu tarafýndan tutulan o yapýya ait dosyada bulunmasý saðlanýr.
Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin görev ve sorumluluklarý
MADDE 6 —
(1) Proje denetimi:
Proje denetçisi mimar ve mühendisler tarafýndan, proje müelliflerince hazýrlanan projelerin, ihtisas alanlarýndaki mevzuata uygunluðu, detay ve hesaplarýn doðruluðu ve proje müelliflerinin sicil durum belgelerinin varlýðý denetlenir. Varsa eksik ve hatalarýn düzeltilmesi saðlanýr. Eksik ve hatasý bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve mühendis tarafýndan onaylanýr.
(2) Yer teslimi:
Yapý ruhsatýnýn alýnmasýný müteakip, yapý denetim kuruluþunun ilgili denetçileri, yapý sahibi, müteahhit veya müteahhit adýna þantiye þefi tarafýndan iþyeri teslim tutanaðý düzenlenerek ilgili idarenin onayýna sunulur.
(3) Yapýnýn temel bölümünün denetimi:
Yer teslimi yapýldýktan sonra, ihtisas alanlarýna göre ilgili denetçiler, kontrol elemanlarý varsa yardýmcý kontrol elemanlarý tarafýndan, temel bölümünün inþasý sýrasýnda gerekli denetim ve gözetimler yapýlýr, temel kalýp ve demir donatý imalat kontrol tutanaðý ile temel beton döküm tutanaðý düzenlenerek, yapýlan iþlemlerin uygunluðu onaylanýr.
(4) Yapýnýn taþýyýcý sistem bölümünün denetimi: Taþýyýcý sistem bölümünün imalatý sýrasýnda ise, beton kalýbý, demir teçhizatý ve gerekli diðer tesisat kontrol edildikten sonra, denetçi inþaat mühendisi veya kontrol elemaný inþaat mühendisi gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Yapýda gerçekleþtirilecek her bir beton döküm iþi için bu tutanak hazýrlanýr.
(5) Yapýnýn çatý, dolgu duvarlarý, kapý ve pencere kasalarý ile tesisatlara ait alt yapýlarýnýn tamamlanýp sývaya hazýr hale gelmesi ve iþ bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatý katlarýnýn dýþ duvarlarý ve iç duvarlarý kontrol tutanaklarý, elektrik tesisatý duvar borularý kontrol tutanaðý,  elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanaðý, çatý konstrüksiyonu, ýsý yalýtýmý, su yalýtýmý ve çatý örtüsü kontrol tutanaðý, temiz su boru tesisatý hidrolik basýnç testi kontrol tutanaðý, pis su boru tesisatý sýzdýrmazlýk testi kontrol tutanaðý, yapýnýn sývaya hazýr duruma geldiðini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanaðý ve mekanik tesisat montaj tutanaðý düzenlenir.
(6) Düzenlenmesi gereken tutanaklar, eðer imalat veya malzemede herhangi bir eksik veya kusur yok ise hakediþ ekinde ilgili idareye sunulur. Aksi halde bu tutanaklar, 3 (üç) iþgünü içinde ilgili idareye verilerek, yapýdaki imalatýn durdurulmasý saðlanýr.
(7) Yapým iþinin gerektirdiði biçimde bu tutanaklarýn düzenlenmesi zorunlu olup, ayrýca yapým iþinin yukarýdaki iþ sýrasýna uymamasý halinde, kayýt altýna alýnmasýnda yarar görülen hususlar için yapý denetim kuruluþu tarafýndan ek tutanaklar düzenlenerek imalatýn denetim ve gözetimi saðlanýr. 
Proje müellifinin görev ve sorumluluklarý
MADDE 7 — (1) Proje müellifi; yapý ruhsatýna esas olan uygulama projelerini, zemin etüt raporlarý da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalý çalýþmalarý mevzuatýna uygun olarak yaparak, incelenmek üzere yapý denetim kuruluþuna vermekle görevlidir.
(2) Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olmasý þarttýr. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden kaynaklanan sorumluluk, öncelikle proje müellifine ait olmak üzere, sýrasýyla yapý denetimi kuruluþu, proje denetçisi mimar ve mühendisler ile ilgili idareye aittir.
(3) Ýlgili meslek odasýna üye olmayan veya sicil belgesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapý denetim kuruluþunca incelenmez, durum ilgili meslek odasýna bildirilir.
Yapý sahibinin görev ve sorumluluklarý
MADDE 8 — (1) Yapý sahibi yapý denetim hizmet sözleþmesini bizzat veya kanuni vekili aracýlýðý ile imzalamak zorundadýr. Yapým iþi için anlaþma yaptýðý yapý müteahhidi ile 2. derece dahil olmak üzere kan ve sýhri hýsýmlarýný hiçbir þekilde vekil tayin edemez.
(2) Yapý sahibinin yapý denetim kuruluþunun denetçisi olduðu durumda, o denetçiye görev verilmeden ilgili yapý denetim kuruluþu tarafýndan iþin denetimi üstlenilebilir.
(3) Yapý sahibi, yapý denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanýnda ödemekle yükümlüdür.
(4) Yapý sahibi proje, metraj ve keþiflerde bulunmayan herhangi bir imalatý müteahhitten ve yapý denetim kuruluþundan isteyemez. Bu gibi istekler yerine getirilemez. Tamamlanan yapýyý, yapý kullanma izin belgesi düzenlenmeksizin kullanýma açamaz. Yapý kullanma izin belgesi alýnmýþ yapýda, ruhsat düzenlenmeksizin deðiþiklik yapýlamaz. Ýþin fiziki olarak bittiðini gösteren iþ bitirme belgesinin ilgili idare tarafýndan onayýndan sonra yapýlacak deðiþikliklerden yapý sahibi sorumludur.
Yapý müteahhidi ile þantiye þefinin görev ve sorumluluklarý
MADDE 9 — (1)Gerçek kiþiler ve kooperatifler de dâhil tüzel kiþiler tarafýndan yaptýrýlan her türlü yapý inþasý iþinin bir yapý müteahhidi tarafýndan üstlenilmesi mecburidir. Yapý müteahhidi, þahsýna ait teknik ve mali kaynaklarýný kullanarak veya taþeron eliyle yapým iþini ticari maksatla üstlenen, yapýnýn plan ve mevzuata, fen, sanat ve saðlýk kurallarýna, ruhsat eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki ilgili uzmanlarýn ve sorumlularýn gözetimi altýnda inþa edileceðini yapý sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kiþidir.
(2) Kanun kapsamýnda yapýlacak yapýlarýn yapý sahibi tarafýndan inþa edilmesinin istenmesi halinde, bunlardan þartlarý uygun olanlarýn, ticaret ve sanayi odasýna kayýtlý olmalarý zorunludur.
(3) Yapý sahiplerince, yapý müteahhitliðinin üstlenilmesi durumunda, ayrýca vergi mükellefi olmasý ve yapýnýn müteahhitliðini üstlendiðine dair noter tasdikli taahhütname vermesi þartý aranýr.
(4)Yapým iþleri yürütülen þantiyede, yapý müteahhidini temsilen, yapým iþinin konusuna uygun meslek mensubu bir þantiye þefinin bulundurulmasý mecburidir. Yapý müteahhidinin inþaatta görevlendireceði þantiye þefi ile, asgari þartlarý FORM-10’la belirlenmiþ sözleþme imzalar. Yapý müteahhidinin, þantiye þefliðini üstlenmesi durumunda ise bahsi geçen sözleþme aranmayacak, yapý sahibi ile yapýlan sözleþmede bu husus belirtilecektir. 
(5) Þantiye þefi yapýyý ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol elemanlarýnýn talimatlarýna uygun olarak inþa ettirmek, yapý denetimi sýrasýnda bizzat hazýr bulunarak, denetimin uygun þartlar altýnda yapýlmasýný saðlamak, FORM-8’e uygun yapý denetleme defterini þantiyede muhafaza etmek, bu defterin gerekli bölümünü ve yapý denetim kuruluþu tarafýndan düzenlenen diðer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.
(6) Þantiye þefinin herhangi bir nedenle yapý ile iliþiðinin kesilmesi halinde, bu durum yapý müteahhidi tarafýndan, en geç 3 (üç) iþgünü içinde yapý denetim kuruluþuna bildirilir. Bunun üzerine yapý denetim kuruluþu ve müteahhit tarafýndan seviye tespit tutanaðý tutularak ilgili idareye ibraz edilir. Yapý müteahhidi tarafýndan, yeni bir þantiye þefi görevlendirilmeden, yapý denetim kuruluþunca yapýnýn devamýna izin verilmemesi saðlanýr.
(7) Yapý müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen þantiye þefi, yapým iþlerindeki kusurlardan dolayý müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapý Denetim Kuruluþlarýnýn Çalýþma Usul ve Esaslarý
Yapý denetim kuruluþlarýnda ortaklýk durumu
MADDE 10 — (1) Yapý denetim kuruluþlarýnýn ortaklarý; mimar, inþaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluþur.
(2) Yapý denetim kuruluþlarý, kuruluþa ait hisse devri ile tebligat adresi vb. bilgilerin deðiþmesi halinde, bu bilgileri en geç bir ay içerisinde Yapý Denetim Komisyonuna bildirir.
(3) Vefat dýþýndaki herhangi bir nedenle ortaklar arasýndaki hisse devri durumunda ise, kuruluþun bu durumu gösteren belgelerle müracaat etmesi halinde, ayrýlan ortaðýn kuruluþ ile iliþiði kesilir ve yeni ortak hissesini devir alana kadar kuruluþun faaliyetlerine izin verilmez.
(4) Ortaklardan herhangi birinin vefatý söz konusu olduðunda, vefat eden kuruluþ ortaðýnýn hissesi kanuni varislerine intikal eder, varisler sermaye ortaðý olarak kalabilirler. Ancak, varisler mimar veya mühendis deðil ise hiçbir þekilde kuruluþta yönetici olamazlar ve kuruluþ hisselerini yukarýdaki tanýma uymayan kiþilere devredemezler. Bu durumdaki hisselerin, en geç 1 (bir) yýl içinde Kanunun ilgili maddesinde belirtilen ortaklýk tarifine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
(5) Geçici faaliyet durdurma cezasý almýþ olan kuruluþ ortaklarýnca bu süre zarfýnda gerçekleþtirilen hisse devir iþlemleri, geçici faaliyet durdurma süresi bitene kadar, Yapý Denetim Komisyonu Baþkanlýðý tarafýndan iþleme konulmaz.
Yapý denetim kuruluþlarýna izin belgesi verilmesi
MADDE 11 — (1)Yapý denetim kuruluþlarý izin belgesi alabilmek için Bakanlýða, görev yapacaðý ili belirten dilekçe ve eki aþaðýdaki belgelerle birlikte müracaat ederler:
a) Kuruluþun ödenmiþ sermayesinin nama yazýlý hisselerinin tamamýnýn mimar ve mühendislere ait olduðunu ve faaliyet konusu olarak yalnýzca yapý denetimini seçtiðini gösteren ticaret sicil gazetesi,
b) Ticaret veya sanayi odasýna kayýt belgesi,
c) Kuruluþ ortaklarýnýn FORM-11’e uygun taahhütnameleri, adli sicil raporlarý, oda kayýt belgeleri,  noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Banka teminat mektubu
d) Kuruluþta asgari istihdam edilmesi gereken,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Mimarýn,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisinin,
- Bir Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisinin,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Makine Mühendisinin,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Elektrik Mühendisinin
denetim sorumluluðu üstleneceðine dair FORM-12’ye uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noter tasdikli imza beyanlarý, nüfus kayýt örnekleri ve ikametgâh ilmühaberleri.
(2) Yapý denetim kuruluþunun nama yazýlý ödenmiþ sermayesinin en az 300.000 YTL olmasý ve kurulu olduðu ilde en az 100 m² alana sahip tam donanýmlý, il dýþýndaki diðer yerlerde 50 m² alana sahip ofise sahip olmasý zorunludur. Merkez ofiste en az beþ bilgisayar, iki yazýcý, fotokopi makinesi ve denetim hizmetinde kullanýlmak üzere kuruluþ adýna kayýtlý üç adet otomobil bulundurmak zorundadýr. Ýl dýþýndaki ofislerde ise araç ve gereçlerin en az birer tanesi bulunmalýdýr.
(3) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan izin belgesi müracaatý yapýlmasýný müteakip, Yapý Denetim Komisyonu veya görevlendirilecek heyet tarafýndan kuruluþun faaliyet göstereceði ofisin, asgari þartlarý taþýyýp taþýmadýðýna iliþkin rapor düzenlenir, izin belgesi verilmesi aþamasýnda bu rapor dikkate alýnýr. Bu rapor hazýrlanýrken, ayný ofiste yapý denetimi haricinde bir baþka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçilere ait uygun çalýþma ortamlarýnýn, düzenli arþiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamýn bulunmasý hususlarý göz önünde bulundurulur.
(4) Yapý denetim kuruluþlarýnýn verdikleri hizmet, çalýþtýrdýklarý personel ve kamuya ve Bakanlýða karþý yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden doðacak zarar, borç veya tazminatlarýn giderilmesinde yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kullanýlmak üzere asgari kurulu olduðu il için 500.000 YTL, diðer illerde açýlacak þubeler için ise 100.000 YTL tutarýnda Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan kabul edilen banka veya katýlým bankalarýndan alýnmýþ, teyit yazýlý kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu aslý,
(5) Kuruluþun durumu ile ilgili yukarýda sayýlan bilgi ve belgelerden herhangi birinde deðiþiklik olmasý durumunda Bakanlýða bir ay zarfýnda bildirimde bulunulmamasý veya bu belgelerin gerçeðe aykýrý düzenlendiðinin anlaþýlmasý halinde, düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur ve izin belgesi verilmiþse iptal edilir.
Yapý denetim kuruluþlarýnýn yetki sýnýrlarý
MADDE 12 — (1) Yapý denetim kuruluþlarýnýn denetleyebilecekleri toplam yapý inþaat alaný 720.000 m²’yi geçemez. Yapý denetim kuruluþunun üzerinde baþka denetim iþi bulunmamak, ayný alanda ve tek ruhsata baðlý olmak þartýyla toplam yapý inþaat alaný sýnýrý aranmaz.
Yapý denetim kuruluþlarýnda ve laboratuarlarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri
MADDE 13 — (1) Yapý denetim kuruluþlarýnca proje ve yapým iþlerinin denetimi, öncelikle denetçi mimar ve mühendis tarafýndan yürütülür. Denetçi mimar ve mühendis olarak görev alabilmek için, ilgililerin Yapý Denetim Komisyonuna baþvurarak, FORM-13’e uygun denetçi belgesi almalarý zorunludur.
(2) Denetçi belgeleri,
- Proje inceleyen ve inþaat denetimi yapacak Mimarlar için "Proje ve Yapý Denetçisi",
- Proje inceleyen ve inþaat denetimi yapacak Ýnþaat Mühendisleri için "Proje ve Yapý Denetçisi",
- Ýnþaat denetimi yapacak Ýnþaat Mühendisleri için "Yapý Denetçisi",
- Proje inceleyen ve inþaat denetimi yapacak Makine ve Elektrik Mühendisleri için "Proje ve Yapý Denetçisi",
- Laboratuarda görev yapacaklar için "Zemin veya Yapý Malzemesi Laboratuar Denetçisi", adýyla düzenlenir.
(3) Denetçi belgesi aþaðýdaki þartlarý saðlayan ve bunu belgelendiren mimar ve mühendislere verilir:
a) Baþvurulan tarih itibariyle 65 (altmýþ beþ) yaþýný doldurmamýþ olmak,
b) Diploma veya mezuniyet belgesi aslý veya aslýna uygun olarak noter tarafýndan tasdiklenmiþ örneði,
c) Ýlgili meslek odalarýna kayýtlý olduklarýna dair belge (FORM-14),
ç) Nüfus kayýt örneði ve 2 (iki) adet fotoðraf,
d)Cumhuriyet Savcýlýðýndan alýnacak, yüz kýzartýcý bir suçtan dolayý hüküm giymediðine dair adli sicil belgesi,
e) Mesleðinde fiilen en az 12 (on iki) yýl çalýþtýðýna dair ilgili kurum ve kuruluþlardan alýnacak belgeler,
f) Laboratuar denetçi mühendisleri için 12 (on iki) yýllýk fiili meslek süresinin; inþaat, kimya, jeoloji ve jeofizik mühendisleri için en az 3 (üç) yýlýný, diðer dallardaki mühendisler için en az 6 (altý) yýlýný ilgili alanda laboratuarda çalýþtýðýna dair kurum ve kuruluþlardan alýnacak belgeler.
(4) Kamu çalýþaný olan mimar ve mühendisler, mesleki deneyime sahip olduklarýný, görev yaptýklarý kurumlardan alacaklarý belge ile çalýþtýklarý mesleki ihtisas alanlarýný ve çalýþma süresini belirtecek þekilde belgelendirirler. Bu durumda olanlardan diploma, nüfus kayýt örneði ve adli sicil raporu aranmayacaktýr.
(5) Serbest veya özel kesimde çalýþan mühendis ve mimarlar; mesleki deneyimlerini ve çalýþma sürelerini belirten, çalýþtýklarý özel kuruluþlardan aldýklarý ve çalýþma alaný ile ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý veya kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnca onaylý belge ile belgelendirirler. Ayrýca, özel kuruluþlarda yapýlan çalýþmalarý teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alýnan belgeler ibraz edilir.
(6) Yapý Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 (beþ) yýl için geçerli olup, 5 (beþ) yýlýn sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayýlýr.
(7) Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlýðýn veya Bakanlýkça uygun görülen kurum ve kuruluþlarýn açacaklarý hizmet içi eðitim programlarýna katýlmak zorundadýrlar. Yapý Denetim Komisyonunca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmiþ hastalýk, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katýlmayanlarýn denetçi belgeleri iptal edilir.
Teknik personelin denetim yetkisi
MADDE 14 — (1) Yapý Denetim Kuruluþlarýnda görev alacak personelin unvanlarýna göre denetim yetkisi sýnýrlarý ve görevleri aþaðýda sýralanmýþtýr:
(2) Denetçi Mimar ve Denetçi Mühendisler:
a) Proje ve Yapý Denetçisi Mimarlar, mimari projenin ilgili mevzuata uygunluðunun ve yapýnýn her aþamasýnda bu projelere uygun yapýlýp yapýlmadýðýnýn denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý 360.000 m² toplam inþaat alanýdýr.
b) Proje ve Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisleri, zemin etüd raporuyla birlikte yapý statiði ve betonarme-çelik-ahþap-yýðma yapý hesabý ve projelerin ve yapýnýn denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sýnýrlarý 360.000 m²toplam inþaat alanýdýr.
c) Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisleri; yapý denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý 120.000 m² dir.
ç) Proje ve Yapý Denetçisi Makine Mühendisleri; proje ve yapý denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý 120.000 m²dir.
d) Proje ve Yapý Denetçisi Elektrik Mühendisleri; proje ve yapý denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý 120.000 m²dir.
(3) Yapý denetim kuruluþlarýnda görev alan yukarýda yetki sýnýrlarý verilmiþ denetçi mimar ve mühendisler, söz konusu denetim yetkisini kullanýrken, bir projede proje ve yapý denetçisi olarak ayný anda görevlendirilebilirler.
(4) Kontrol Elemanlarý: Yapý denetim kuruluþlarýnda görev alan kontrol elemanlarý, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altýnda görev yapar. Görevlendirildikleri yapýlarda denetçi mimar ve mühendislerin verecekleri görevi yerine getirir ve sorumluluklarý altýnda bulunan iþlerden dolayý denetçi mimar ve mühendislerle müteselsilen sorumludurlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý,

 
    Mimar[/c]  120.000 m²   Ýnþaat Mühendisi  30.000 m²   Makine Mühendisi  60.000 m²   Elektrik Mühendisi  120.000 m²
inþaat alanýdýr.
(5) Yardýmcý Kontrol Elemanlarý: Yardýmcý kontrol elemanlarý, her yýl Bakanlýk tarafýndan yayýmlanan Mimarlýk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri Hakkýnda Teblið’e göre 3b (dâhil) grubuna kadar olan yapýlarýn denetiminde, 15.000 m²’yi geçen kýsým ve bundan sonraki her 15.000 m² için 1 (bir) adet olmak üzere, yapý denetim kuruluþlarýnda görevlendirilir. Yardýmcý kontrol elemanlarý, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altýnda görev yapar. Görevlendirildikleri yapýlarda denetçi mimar ve mühendislerle müteselsilen sorumludurlar. Denetim yetkisi sýnýrlarý,

      Teknik Öðretmen, Tekniker veya Teknisyen[/c]  (Ýnþaat)  15.000 m²   Teknik Öðretmen, Tekniker veya Teknisyen  (Makine)  15.000 m²   Teknik Öðretmen, Tekniker veya Teknisyen  (Elektrik)  15.000 m²
inþaat alanýdýr.
Teknik personelin yapý denetim kuruluþundaki istihdam esaslarý
MADDE 15 — (1) Yapý denetim kuruluþu, faaliyetine devam ettiði sürece bu Yönetmeliðin 11. maddesinin d bendinde sayýlý çekirdek personeli istihdam etmek zorundadýr. Aksi halde kuruluþun faaliyetleri, eksik denetim elemanlarýný istihdam edene kadar faaliyetine izin verilmez.
(2) Yapý denetim kuruluþunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler, denetim sorumluluðu üstleneceðine dair FORM-12’ye uygun taahhütnameyi, denetçi belgesini, noter tasdikli imza beyanýný, nüfus kayýt örneði ile ikametgâh ilmühaberini; kontrol elemanlarý ve yardýmcý kontrol elemanlarý ise,  üstleneceði denetim hizmeti için FORM-15’e uygun taahhütnameyi, diploma suretini, ikametgah ilmühaberini, nüfus kayýt örneði ve adli sicil raporunu, Yapý Denetim Komisyonuna iletilmek üzere, yapý denetim kuruluþuna vermek zorundadýr.
(3) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, kontrol elemanlarý ve yardýmcý kontrol elemanlarý, sadece bir il sýnýrlarý içerisinde görev yapabilirler. Yapý denetim kuruluþlarý; denetçi mimar ve denetçi mühendisler, kontrol elemanlarý ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn denetleme yetkisine sahip olduklarý yapý inþaat alaný aþýldýðý takdirde, ilave denetçi mimar ve mühendisler, kontrol elemanlarý ve yardýmcý kontrol elemanlarýný görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapý Denetim Komisyonuna vermek zorundadýr.
(4) Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sorumluluklarý altýndaki iþlerden bilgi sahibi olmalarý konusunda, yapý denetim kuruluþu gereken tedbirleri alýr.
(5) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sorumluluklarý altýnda bulunan iþler için ayný iþte görevli olan kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarýný uygun þekilde görevlendirmek ve organize etmekle yükümlüdür. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sevk ve idaresi altýnda bulunan kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarýna düzenli olarak sorumluluklarýndaki iþler ile ilgili aylýk raporlar hazýrlatarak yapý denetim kuruluþuna sunarlar.
(6) Yapý denetim kuruluþlarý ile denetçi mimar/mühendisleri, kontrol elemanlarý veya yardýmcý kontrol elemanlarýndan birinin vefat, hastalýk, izin vb. nedenlerle yapý ile iliþkisinin kesilmesi halinde, ilgili yapý denetim kuruluþu, yapýnýn o andaki durumunu belirleyen FORM-16’ya uygun seviye tespit tutanaðýný düzenler; ayrýlan denetçi mimar/mühendis, kontrol elemaný veya yardýmcý kontrol elemanlarýnýn yerine görev yapacak, kuruluþ bünyesindeki ayný meslek grubundan personeli geçici olarak görevlendirir; seviye tespit tutanaðýný geçici personel görevlendirmeye iliþkin dilekçe ekinde 3 (üç) iþ günü içinde ilgili idaresine gönderir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapýlana kadar geçen süre içinde yapýyla ilgili tüm sorumluluk, geçici olarak görevlendirilen personele aittir.
(7) Personelin görevinden ayrýlmasýný takip eden 30 (otuz) gün içinde yeni denetçi mimar/mühendis, kontrol elemaný veya yardýmcý kontrol elemaný görevlendirilmediði takdirde ilgili idare tarafýndan yapý tatil tutanaðý düzenlenerek yapýnýn devamýna izin verilmez. Bu durumdaki yapý denetim kuruluþunun eksiklik giderilene kadar faaliyetine izin verilmez.
( 8) Yapý denetim kuruluþundan ayrýlmak isteyen denetçi mimar/mühendis, kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarý, bu isteklerini noter kanalýyla Yapý Denetim Komisyonuna ve yapý denetim kuruluþuna bildirirler.
(9) Yapý denetim kuruluþlarýnda çalýþan kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarý, bu görevi sürdürdükleri süre içerisinde baþkaca mesleki ve inþaat iþleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamazlar. Kanunun, denetçi mimar ve denetçi mühendisler için öngördüðü kurallar, kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarý için de aynen geçerlidir.
(10) Yapý denetim kuruluþunun kurucu ortaðý durumundaki mühendis ve mimarlar, kuruluþta görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn görevlerini, Kanun ve Yönetmelik doðrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alýr. Kuruluþun denetimi altýnda bulunan iþlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesi, öncelikle kuruluþun ortaðý durumunda bulunan mimar ve mühendisin sorumluluðundadýr.
Yapý denetim kuruluþlarýnýn þubeler aracýlýðýyla faaliyet göstermesi ve þubelerde görevlendirilecek personel
MADDE 16 — (1) Yapý denetim kuruluþu, Kanunun uygulandýðý herhangi bir ilde þube açmak suretiyle faaliyet gösterilebilir. Yapý denetim kuruluþunun faaliyet gösterdiði il dýþýnda herhangi bir ilde þube açabilmesi için, gerekli tüm ticari ve mali iþlemleri tamamlayarak, o ilde daimi ikamet eden asgari,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Mimar,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisi,
- Bir Yapý Denetçisi Ýnþaat Mühendisi,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Makine Mühendisi,
- Bir Proje ve Yapý Denetçisi Elektrik Mühendisini
görevlendirmesi gerekir. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için FORM-12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noter tasdikli imza beyaný, nüfus kayýt örneði ile ikametgâh ilmühaberi; kontrol elemanlarý ve yardýmcý kontrol elemanlarý için ise, üstleneceði denetim hizmeti için FORM-15’e uygun taahhütname, diploma sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus kayýt örneði, adli sicil raporu ve gerekli ticari ve mali iþlemin tamamlandýðýný gösterir belgeler, kuruluþun þube açma isteðini belirten bir dilekçe ekinde Yapý Denetim Komisyonuna sunulur.
(2) Komisyon tarafýndan kuruluþun talebi deðerlendirilerek, kuruluþa o ilde faaliyet gösterebileceðine dair FORM-17’ye uygun izin belgesi verilir. Ýlgili idareler tarafýndan ruhsat alýmý aþamasýnda, þube olarak faaliyet gösterecek firmalarýn bu belgeye sahip olup olmadýklarý kontrol edilir. Aksi halde kuruluþun o ilde faaliyet göstermesine izin verilmez.
(3) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan þube izin belgesi müracaatý yapýlmasýný müteakip, Yapý Denetim Komisyonu tarafýndan, kuruluþun faaliyet göstereceði ofisin, asgari þartlarý taþýyýp taþýmadýðýna iliþkin rapor düzenlenir, izin belgesi verilmesi aþamasýnda bu rapor dikkate alýnýr. Bu rapor hazýrlanýrken, ayný ofiste yapý denetimi haricinde bir baþka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçilere ait uygun çalýþma ortamlarýnýn, düzenli arþiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamýn bulunmasý hususlarý göz önünde bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapý Denetim Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslarý
Yapý Denetim Komisyonu
MADDE 17 — (1) Yapý Denetim Komisyonu, Bakanlýkça görevlendirilecek konu ile ilgili en az Genel Müdür Yardýmcýsý seviyesinde bir Baþkan ile en az Þube Müdürü seviyesinde dört üye olmak üzere, toplam beþ üyeden oluþur.  Asil üyelerin bulunmamasý halinde, en az Þube Müdürü seviyesinde yedek üyeler görev yaparlar.
Yapý Denetim Komisyonunun çalýþma usul ve esaslarý
MADDE 18 — (1) Yapý Denetim Komisyonu, Baþkanýn yazýlý veya sözlü çaðrýsý üzerine üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile toplanýr. Komisyon kararlarý çoðunlukla alýnýr. Çekimser oy kullanýlamaz. Oylarýn eþit olmasý durumunda Komisyon Baþkanýnýn bulunduðu taraf çoðunluðu teþkil eder.
(2) Yapý Denetim Komisyonu, yapý denetim kuruluþlarýnýn kuruluþ aþamasýnda teknik altyapý ve donaným açýsýndan yeterliliðini deðerlendirmek, yapý denetim kuruluþlarýnýn faaliyetlerini denetlemek, mimar ve mühendislere denetçi belgesi düzenlemek, yapý denetim kuruluþlarýna izin belgesi düzenlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicillerini tutmakla görevlidir.
(3) Komisyon, uyuþmazlýk konularýný, þikâyetleri ve yapý denetim kuruluþlarýnýn faaliyetlerini mahallinde inceler, bunun için gerektiðinde elemanlar veya heyetler görevlendirir.
(4) Yapý denetim kuruluþlarýnýn denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarýna, kamu veya özel sektör kuruluþlarý ile birlikte belirleyeceði þartlara göre Komisyon tarafýndan meslek içi eðitim ve faaliyet programlarý düzenlenir.
(5) Yapý Denetim Komisyonunun yapý denetim izin belgesi ve denetçi belgesi verilmesi ile ilgili iþ ve iþlemleri, Komisyon tarafýndan oluþturulacak bir sekretarya eliyle yürütülür.
(6) Yapý Denetim Komisyonu üyeliði yapanlar, bu üyelik sona erdikten sonraki 2 yýl içerisinde, yapý denetim kuruluþu veya laboratuar ortaðý olarak görev alamaz.
Yapý denetimi çalýþma birimleri
MADDE 19 — (1) Kanunun uygulanmasýna iliþkin doðabilecek uyuþmazlýklar, taraflarýn yapý denetimi konusundaki her türlü baþvurularý, öncelikle yapýnýn bulunduðu yerin il Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlükleri bünyesinde kurulacak Yapý Denetimi Çalýþma Birimleri tarafýndan incelenerek sonuçlandýrýlýr. Ýtiraz halinde konu Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüklerince Yapý Denetim Komisyonuna bildirilir. Ýl teþkilatlarý, bu görevlerin yürütülmesi için personelin eðitimi ve gerekli donanýmýn saðlanmasý da dâhil olmak üzere gereken tüm tedbirleri alýr.
(2) Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik elemanlardan oluþan Yapý Denetimi Çalýþma Birimlerinin görev ve yetki sýnýrlarý þunlardýr:
a)Yapý denetimi kuruluþlarýnýn faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarýný Yapý Denetim Komisyonuna bildirmek,
b)Yapý denetimi kuruluþlarýnýn 4708 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini saðlamak,
c)Yapý denetimi faaliyeti sebebiyle yapý denetimi kuruluþu, yapý sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol ve yardýmcý kontrol elemanlarý, müteahhit, þantiye þefi, laboratuar sahibi ve sorumlularý ile ilgili ortaya çýkabilecek ihtilâflarýn çözümüne yardýmcý olmak.
ç) Yapý Denetim Komisyonu tarafýndan Kanun ve ilgili mevzuatý kapsamýnda verilebilecek diðer görevleri yerine getirmek.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Yapý Denetimi Hizmet Sözleþmeleri Ýle Ýlgili Esaslar
Yapý denetimi hizmet sözleþmesi
MADDE 20 — (1) Kanun kapsamýna giren yapýlarýn sahipleri, yapýnýn uygulama projeleri bitirildikten sonra bir yapý denetim kuruluþu ile FORM-4’e uygun bir hizmet sözleþmesi yaparak, bir suretini ruhsat iþlemlerini baþlatmak üzere FORM-3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye sunar.
(2) Ýlgili idareler sunulan sözleþmelerde taraflarýn imzasýný aramak zorundadýr.
Hizmet sözleþmesi süresi
MADDE 21 — (1) Yapý denetimi hizmet sözleþmesinin süresi, sözleþmenin akdediliþ tarihi ile ilgili idare tarafýndan FORM-9’a uygun iþ bitirme tutanaðýnýn onaylandýðý tarih arasýndaki süredir. Bu süre, yapý sahibi ile yapý müteahhidi arasýnda akdedilen yapým sözleþmesinin süresinden az olamaz.
Sözleþmenin sona erdirilmesine iliþkin esaslar
MADDE 22 — (1) Ýþ bitirme tutanaðýnýn ilgili idareye verilmesini müteakip, ilgili idare tarafýndan yapý, ruhsat ve ekleri açýsýndan kontrol edilerek en geç 20 (yirmi) gün içinde iþ bitirme tutanaðý onaylanýr. Aksi halde durum, ilgili idare tarafýndan gerekçeleri ile birlikte yapý denetim kuruluþuna bildirilir.
(2) Yapý denetim hizmet sözleþmesinin, tek taraflý ve/veya mal sahibi ve yapý denetim kuruluþunun karþýlýklý anlaþmasýyla müþterek kararla feshi veya yapý denetim kuruluþunun denetim görevini yürütemeyeceði durumlarda fesih iþlemi, noter ihbarnamesi ile karþý taraf, ilgili idare, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý (Yapý Denetim Komisyonu) ve Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüklerine daðýtýmlý olarak yapýlýr.
(3) Fesih iþlemi sonrasýnda yapý sahibi, yapý denetim kuruluþu ve müteahhit tarafýndan FORM-18’e uygun seviye tespit tutanaðý düzenlenir ve ilgili idarenin onayýna sunulur.
(4) Ýlgili idare tarafýndan yapý tatil tutanaðý tutularak, yapý ile ilgili tüm belgeler (YÝBF, ruhsat, hakediþ, fesihle ilgili yazýþmalar, tespit tutanaðý ve yapý tatil tutanaðýnýn tasdikli suretleri) ilgili idarenin görüþ yazýsý ekinde Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüklerine gönderilecektir.
(5) Yeni bir yapý denetim kuruluþu görevlendirilmeden kesinlikle yapýnýn devamýna izin verilmez.
(6) Bu aþamada yapýnýn denetim sorumluluðunu üstlenen yapý denetim kuruluþu görev üstlendiði tarihten önce yapýlan bütün iþ ve iþlemlerin denetiminden görevi býrakan yapý denetim kuruluþu ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(7) Taraflarýn yasal haklarý saklýdýr; taraflardan herhangi birinde, feshin haksýz olduðu kanaati oluþmuþsa, bu konuda adli yargýda dava açarak, mahkemeden feshin haklý olup olmadýðýnýn tespitini ve sözleþmenin feshi sebebiyle meydana gelen zararýn tazminini talep etme yetkisi mevcuttur. Her iki tarafýn zararlarýnýn tazmini talebi ile dava açmalarý, sözleþmenin feshine ve baþka bir yapý denetim kuruluþu ile sözleþme yapýlmasýna engel deðildir.
( 8) Yeni görevlendirilen yapý denetim kuruluþu, denetimi üstlenilen yapýnýn imar planýna, mevzuata, ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik þartnamelere uygun olarak yapýldýðýna ve yapýnýn güvenliðine iliþkin rapor düzenler. Bu rapor ilgili idaresince incelenerek onaylanýr.
(9) Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlükleri tarafýndan sözleþmesi fesih edilen yapýyla ilgili yerinde inceleme yapýlarak, ilgili idaresinden alýnan görüþ ve belgeler ýþýðýnda, konunun, yapý denetim kuruluþunun görev ve sorumluluklarý ile yapýnýn ruhsat ve eklerine uygunluðu açýsýndan deðerlendirildiði bir rapor hazýrlanarak Bakanlýða gönderilir.
(10) Yapý ruhsatý alýndýktan sonra iki yýl içerisinde inþaata baþlanmadýðý veya baþlandýðý halde, baþlama müddeti ile birlikte beþ yýl içerisinde yapý bitirilemediði ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediði takdirde, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu gereðince ruhsat hükümsüz hale gelir ve yeniden yapý ruhsatý alýnmasý gerekir. Bu durumda yapý sahibi ile yapý denetim kuruluþu arasýndaki sözleþme baþkaca bir bildirime gerek kalmaksýzýn kendiliðinden sona erer. Yapý sahibi, önceki yapý denetim kuruluþu ile yeniden sözleþme yaparak iþe devam edebileceði gibi, baþka bir yapý denetim kuruluþu ile de sözleþme yaparak iþe devam edebilir.
(11) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan, yapýnýn ilgili mevzuata uygun þekilde bitirildiðine dair tutanaðýn düzenlenmesi ve ilgili idare tarafýndan bu tutanaðýn onaylanmasýný müteakip, söz konusu yapýnýn inþaat alaný bu kuruluþ ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol elemaný ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn sorumluluðu altýnda bulunan inþaat alanýndan minha edilir.
(12) Yapý kullanma izin belgesi düzenlenmesi aþamasýnda, yapý denetim kuruluþu tarafýndan hazýrlanan iþ bitirme tutanaðýnýn ilgili idarece onaylanmýþ olmasý durumunda, yapý denetim kuruluþunun yapý kullanma izin belgesini ayrýca imzalamasý þart koþulmaz.
Yapý denetim kuruluþunun geçici olarak faaliyet durdurma cezasý almasý halinde sözleþmenin durumu
MADDE 23— (1) Faaliyeti geçici olarak durdurulan yapý denetim kuruluþunun denetimi altýnda bulunan inþaatlar için, yapý sahibi tarafýndan yeni bir yapý denetim kuruluþu ile sözleþme yapýlýr. Ýlgili idare tarafýndan, ilk ruhsat numarasý yazýlmak kaydýyla yeni bir yapý ruhsatý düzenlenir. Bu ruhsatýn ilgili bölümü yeni yapý denetim kuruluþu tarafýndan imzalanýr ve geçici durdurma sonrasý düzenlenecek FORM-18’e uygun seviye tespit tutanaðý tanzim edilerek yeni ruhsat ekine konulur.

ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esaslarý
Yapý denetimi hesabý
MADDE 24 — (1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerinin karþýlanmasý amacýyla, ilgili idare adýna bankada yapý denetim hesabý açýlýr. Yapý denetim kuruluþlarýnýn hizmet bedelleri yapý sahipleri tarafýndan; laboratuar muayene ve deney bedelleri ise yapý müteahhidi tarafýndan bu hesaba yatýrýlýr. Hizmet bedelleri, yapý sahibi ve ilgili idarenin onayýyla yapý denetim kuruluþuna ve laboratuarlara bu hesaptan ödenir.
Hizmet bedellerinin tespiti
MADDE 25 — (1) Yapý denetimi hizmetleri için yapý denetim kuruluþlarýna ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, aþaðýdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarýndan az olmamak þartýyla, projenin özellikleri ile yapýnýn bulunduðu bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alýnarak, yapý sahibi ile yapý denetim kuruluþu arasýnda yapýlacak sözleþmede belirtilir.
(2) Yapý denetimi hizmet bedeli, yapý yaklaþýk maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranlarýn çarpýmý sonucu elde edilen bedeldir. Bu bedele projelerin ve yapýlarýn denetimi ücreti dâhildir.
(3) Yapý yaklaþýk maliyeti, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý tarafýndan her yýl yayýmlanan “Mimarlýk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri Hakkýnda Teblið”de belirlenen birim maliyetinin yapý inþaat alaný ile çarpýmýndan bulunur. Yapýnýn bünyesinde bulunup da söz konusu Teblið’de belirtilmeyen veya özellik arz eden yapým iþlemlerinin maliyet bedeli hesaplanarak, bu bedel yukarýdaki esasa göre hesaplanan toplam bedele ilave edilir.
      Yapý Denetimi Hizmet Bedeline Esas
Oranlar Cetveli[/c]   Yapým Süresi  Asgari Hizmet Bedeli Oranlarý (% )   0-6 ay  2.57   1 yýl  2.71   1,5 yýl  2.85   2 yýl  3.00   2,5 yýl  3.30   3 yýl 3.63   3,5 yýl  3.99   4 yýl  4.39   4,5 yýl  4.83   5 yýl  5.31
(4) Yapý denetimi hizmet sözleþmesinde belirtilen yapým süresi, herhangi bir sebeple uzadýðý takdirde, uzayan sürenin her altý ayý için yukarýda belirtilen hizmet oranlarýna göre, iþin tamamýný kapsayacak þekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Ayný þekilde, sözleþmede belirtilen yapým süresi herhangi bir nedenle kýsaldýðý takdirde iþin tamamý üzerinden, kýsalan sürenin her altý ayý için yukarýda belirtilen hizmet oranlarý %5 azaltýlarak ödeme yapýlacaktýr.
(5) Güçlendirme, deðiþtirme, ilave kat vb. gibi yeniden yapý ruhsatý almayý gerektiren yapým iþlerinde yapý yaklaþýk maliyeti, proje müellifince hazýrlanan ve ilgili idarenin onayladýðý keþif bedelidir.
(6) Bakanlýk tarafýndan yayýmlanan “Mimarlýk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri Hakkýnda Teblið”de öngörülmeyen yapý sýnýfý için yapý denetimi hizmet bedeli hesaplanmasýnda yapýlacak imalatlarýn keþif bedeli esas alýnacaktýr.
(7) Yapý yaklaþýk maliyeti, denetim hizmeti verilen yýl fiyatlarý ile belirlenir. Bir sonraki yýla devreden iþlerin yapý denetim hizmet bedeli, uygulama yýlý fiyatlarý ile deðerlendirilir. Bu durumda yapý denetim kuruluþu, yapý sahibi ve yapý müteahhidi tarafýndan yýlsonu itibarý ile Yönetmelik eki FORM-19’a uygun bir seviye tespit tutanaðý düzenlenir ve yapý bölümünün kýsmi oraný belirlenir. Hazýrlanan seviye tespit tutanaðý ilgili idarenin onayýna sunulur. Ancak, bu oranýn belirlenmesi sýrasýnda taraflar arasýnda uyuþmazlýk olmasý durumunda ilgili idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapýlmasý talep edilir. Belirlenen bu oran üzerinden yapý denetim kuruluþuna ödeme yapýlarak yýlsonu itibariyle hesap kesilir. Bu durumda doðabilecek bedel farký, yapý sahibi tarafýndan yapý denetimi hesabýna yatýrýlýr. Yýlsonu itibariyle hesap kesimi yapýlmayan iþler için bir sonraki yýla ait ödeme yapýlmaz ve yapý denetim kuruluþu tarafýndan bu yapýlarýn devamýna ilgili idare tarafýndan izin verilmemesi saðlanýr.
Hizmet bedeli taksitleri
MADDE 26—  (1) Hizmet bedeli taksitleri aþaðýdaki tabloda açýklanmýþtýr:

      Taksit[/c]  Kapsam  Miktar (%)   1  Ruhsat alýmý aþamasýnda ödenecek olan proje inceleme bedeli  10   2  Kazý ve temel üst kotuna kadar olan kýsým  10   3  Taþýyýcý sistem bölümü  40   4  Çatý, dolgu duvarlarý, kapý ve pencere kasalarý, tesisat alt yapýsý dâhil yapýnýn sývaya kadar hazýr duruma getirilmiþ bölümü  20   5  Mekanik ve elektrik tesisatý ile kalan yapý bölümü  15   6  Ýþ bitirme tutanaðýnýn ilgili idare tarafýndan onaylanmasý  5
(2) Yapý denetimi hizmet bedelinin ödenmesine iliþkin her bir taksit, yapýnýn ölçülebilir seviyesi esas alýnarak, kýsmi taksitlere bölünebilir.
(3) Yapý sahibi taksitini veya kýsmi taksitini peþin olarak yatýrýr ve buna ait ödeme makbuzunun bir suretini ilgili idareye ve yapý denetim kuruluþuna verir. Bu þekilde müteakip bölümün ücreti yatýrýlmadan yapý denetim kuruluþu ve ilgili idarece yapýnýn devamýna izin verilmez.
(4) Müteakip bölümün taksiti veya kýsmi taksitinin yatýrýlmadýðý durumda, yapý denetim kuruluþu tarafýndan yapý faaliyet durdurma tutanaðý ile seviye tespit tutanaðý düzenlenerek 3 (üç) iþ günü içerisinde ilgili idareye sunulur; bunun üzerine ilgili idarece seviye tespiti kontrolü yapýlarak, yapýdaki faaliyetin durdurulmasý saðlanýr. Bu hükümlere aykýrý hareket eden ilgililer hakkýnda Kanunun cezai hükümleri uygulanýr.
Hizmet bedellerinin ödenmesi
MADDE 27 —  (1) Yapý denetim kuruluþu, bu Yönetmelikte tanýmlanan her yapý bölümü veya kýsmi yapý bölümü için, bu bölümlerin tamamlanmasýný müteakip, FORM-20’ye uygun hakediþ raporu düzenler. Bu Yönetmelik ile belirlenmiþ fiziki seviyelerin geçildiði tarih itibariyle, geride býrakýlan seviyeye ait hakediþi en geç bir ay içinde düzenlemeyen yapý denetim kuruluþuna bu seviye ile ilgili ödeme yapýlmaz.   
(2) Düzenlenen hakediþ raporu, yapý denetim kuruluþu tarafýndan ilgili idareye sunulduktan sonra, ilgili idare tarafýndan ekleriyle birlikte kontrol edilerek, ilgili yapý bölümünde denetim açýsýndan herhangi bir eksik veya kusur yok ise, baþvuru tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bedeli yapý denetim kuruluþuna ödenir. Aksi halde durum, gerekçeleri ile birlikte yapý denetim kuruluþuna bildirilir.
(3) Yapý denetim kuruluþu hakediþ raporuna yapýnýn bu bölümünde çalýþtýrdýðý teknik elemanlarýn FORM-21’e uygun personel bildirgesini eklemek zorundadýr.
(4) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan yapý müteahhidince yaptýrýlmasý istenilen muayene ve deneylere göre belgelendirilen hakediþ raporunda belirtilen muayene ve deney bedelleri, hakediþ raporunun ilgili idareye sunulmasýný müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde laboratuarlara ödenir.
(5) Yapý denetim kuruluþu tarafýndan hakediþi tahsil edilen kýsmi yapý bölümüne tekabül eden inþaat alaný, bu kuruluþ ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol elemaný ve yardýmcý kontrol elemanlarýnýn sorumluluðu altýnda bulunan inþaat alanýndan minha edilir. Ancak bu iþlem, yapý denetim kuruluþunun o yapý bölümüyle ilgili sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
Geçici olarak faaliyet durdurma cezasý alýnmasý veya fesih sonrasýnda hizmet bedellerinin ödenmesi
MADDE 28 –  (1) Geçici olarak faaliyet durdurma kararýna neden olan iþ için yapý denetim kuruluþunun, gereken denetim hizmetini ilgili Kanun ve Yönetmelik esaslarýna göre yerine getirmediði belirlenmiþ olduðundan, ilgili idaresince bu iþe iliþkin denetimsizliðin baþladýðý seviye tespit edilir, o seviyeden sonraki yapý denetim hizmet bedeli ödenmez.
(2) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve yapý ile iliþiði kesilen yapý denetim kuruluþlarýnýn durdurulma kararýný müteakip üzerindeki tüm iþler için, 3 (üç) iþ günü içerisinde, yapý denetim kuruluþu, yapý sahibi ve yapý müteahhidi tarafýndan Yönetmelik eki FORM-18’e uygun bir seviye tespit tutanaðý düzenlenir. Hazýrlanan seviye tespit tutanaðý ilgili idarenin onayýna sunulur. Seviye tespit tutanaðý esas olmak üzere, hesap kesimi yapýlýr.
(3) Yapý denetim kuruluþunun üzerinde bulunan tüm iþler için düzenlenecek olan seviye tespit iþlemi sýrasýnda, ilgili idaresi tarafýndan, durdurulma kararýna neden olan iþ dýþýndaki diðer iþlerde ruhsat ve eklerine aykýrýlýklar belirlenmesi durumunda, o iþler için denetimsizliðin baþladýðý seviye tespit edilerek, o seviyeden sonraki yapý denetim hizmet bedeli ödenmez. Bu durum gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Yapý Denetim Komisyonuna bildirilir.
(4) Denetim faaliyetleri durdurulan yapý denetim kuruluþunun denetim sorumluluðunda olan ve bütün yapým ve yapý denetimi iþleri tamamlanmýþ yapýlar için yapýlacak iskân müracaatýna esas olmak üzere, faaliyeti durdurulan yapý denetimi kuruluþunca yapýnýn ruhsata ve eki projesine uygun olarak tamamen bitirilmiþ olduðuna dair rapor ilgili idareye verilir. Denetim faaliyeti durdurulan yapý denetimi kuruluþunun mevzuata uygun þekilde yapmýþ olduðu denetim hizmetlerinin karþýlýðý olarak, süresi içinde müracaat ettiði ve evvelce almamýþ olduðu hakediþleri ödenir.
(5) Yapý denetim hizmet sözleþmesinin, yapý denetim kuruluþu, yapý sahibi veya müþtereken feshi durumunda da yukarýdaki iþlemler uygulanýr.

YEDÝNCÝ BÖLÜM
Sicillerin Tutulmasý ve Yapýlara Sertifika Verilmesi
Sicillerin tutulmasý
MADDE 29 —  (1) Yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarda görev alan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislere ait sicil raporlarý, denetledikleri yapýnýn ruhsat ve eklerine uygun olarak kýsmen veya tamamen bitirildiðini belirten iþ bitirme tutanaðýnýn ilgili idare tarafýndan onaylanmasýndan veya yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarda görev alan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislerin, iþin feshedilmesi, geçici veya daimi faaliyet durdurma cezalarý, eleman deðiþikliði veya istifa gibi sebeplerle yapý ile iliþiðinin kesilmesinden sonra ilgili idaresi tarafýndan FORM-22’ye göre düzenlenerek onaylanýr.
(2) Ýþin feshedilmesi, geçici veya daimi faaliyet durdurma cezalarýnýn alýnmasý, eleman deðiþikliði ve istifa durumlarýnda, söz konusu iþlerin bulunduklarý seviye itibariyle düzenlenir. Bu gibi durumlarda, yapýda görevli olup, inþaat seviyesinden dolayý fiilen görevine baþlamamýþ olan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendisler için bu süre içinde sicil raporu düzenlenmez.
(3) Yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarda görev alan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislerin her biri için, yýl içinde denetimini tamamladýklarý veya herhangi bir sebeple iliþiklerinin kesildiði her iþ bazýnda düzenlenir.
(4) Ayrý ayrý düzenlenen sicil raporlarýndaki puanlarýn aritmetik ortalamasý alýnarak belirlenen “yýlsonu ortalama sicil puaný” ilgili idarelerce Yapý Denetim Komisyonu Baþkanlýðýna gönderilir.
(5) Yapý Denetim Komisyonu tarafýndan, yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarda görev alan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislerin yýl içinde denetimini üstlendikleri her iþ için performansýn deðerlendirmesini yapmak üzere, yýlsonu itibariyle idarelerden alýnan sicil puanlarý toplanýp, bu raporlarýn geldiði idare sayýsýna bölünmek suretiyle ortalama alýnýr. Ortalama sicil puaný 60 (altmýþ) puanýn altýnda olanlar olumsuz sicil almýþ sayýlýr. Ýdarelerce düzenlenen sicil raporlarýndaki olumsuz sicillerin somut bilgi ve belgelere dayandýrýlmasý ve gerekçelerinin Yapý Denetim Komisyon Baþkanlýðýna bildirilmesi zorunludur.
(6) Olumsuz sicil almýþ olan yapý denetim kuruluþlarý, denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendisler, Yapý Denetim Komisyonunca yýl içinde yazýlý olarak uyarýlýr.
(7) Ýlgili idarece, yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarda görev alan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislere 1 yýl içinde en az 10 iþinden dolayý olumsuz sicil puaný içeren rapor düzenlenmiþ ise, bu iþlere ait raporlarýn tamamý gerekçeleri ile birlikte Yapý Denetim Komisyonuna intikal ettirilir. Bu durumdaki yapý denetim kuruluþu, denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislerin yapý denetim faaliyetleri 1 yýl süre ile geçici olarak durdurulur. Son üç yýl itibariyle üç defa olumsuz sicil almýþ olan yapý denetim kuruluþlarý hakkýnda, Yapý Denetim Komisyonunca Kanunun 8. maddesi gereðince iþlem yapýlýr.
( 8) Yapý denetim kuruluþlarý ile bu kuruluþlarýn faaliyetlerinin durdurulmasýnda sorumluluðu bulunan denetçi ve kontrol elemaný mimar ve mühendislerin durumu sicil deðerlendirilmesinde göz önüne alýnarak, bu durumda olanlarýn yýlsonu sicilleri olumsuz olarak deðerlendirilir.
Yapýlara sertifika verilmesi
MADDE 30 — (1) Ýlgili idarelerce, yapý kullanma izninin verilmesini müteakip, FORM-24’e uygun olarak hazýrlanacak bir yapý sertifikasý 15 gün içerisinde düzenlenerek yapýnýn görünür bir yerine asýlýr.
(2) Sertifikanýn onaylanmýþ bir kopyasý yapýnýn dosyasýnda saklanýr.
Laboratuarlarýn çalýþma usul ve esaslarý
MADDE 31 — (1) Bakanlýk (Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü), yapý malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik þartnamelere göre ölçüm, muayene ve deney yapabilen ve diðer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuarlara; izin belgesi verir. Ýzin belgesi almak için gerekli þartlar, Bakanlýkça hazýrlanan bu Yönetmelik eki Laboratuar Ýzni Onay Talimatý (Ek-1) ile Laboratuar Ýzin Belgesi Teknik Þartnamesi (Ek-2)'de belirtilmiþtir.
(2) Laboratuar kuruluþu, þube açtýðý takdirde bu þube için de ayrýca izin belgesi alýnmasý þarttýr.
(3) Bu yönetmelik kapsamýndaki laboratuarlar, üçüncü taraf laboratuarlardýr. Yapý denetim kuruluþu veya yapý denetim kuruluþu denetçi mimar ve mühendisleri ortaklýðýndaki laboratuarlarda, yapý ruhsatý veren kurum ve kuruluþ laboratuarlarýnda ve yapý malzemesi üreten veya imal eden kuruluþlarýn imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurduklarý laboratuarlarda yapý denetimine iliþkin muayene ve deneyler yaptýrýlamaz.
(4) Laboratuarlarda yapý malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inþaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inþaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardýmcý teknik elemanlar istihdam edilir.
(5) Deneyi yapýlacak numuneler, standartlarda yazýlý usullere göre laboratuar görevlilerince alýnýr ve usulüne uygun teste tabi tutulur.
(6) Laboratuarlar, her yýl en az bir defa Bakanlýkça denetlenir ve Ýzin Belgeleri her yýl vize yaptýrýlýr.
Yürürlük
MADDE 32 — Bu Yönetmelik ………….. tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný yürütür.

B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R