101 Faydalý Link

Başlatan THE RISING, 24 Kasım 2012, 21:03:05

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

Ýnternet
·         Dedektif 1.0Ýnternette aradýðýnýz bir kiþi hakkýnda bilgi verir
·         Extreme Picture Finder Ýnternette resim arama ve kaydetme programý
·         WebFerret 5.0Ýnternet üzerinden geliþmiþ bir arama yapar
·         Cool Links 3.0Populer adreslerin olduðu güncellenebilen arþiv
·         EMS Free SurferÝstekdýþý açýlan Pop-up pencerelerini kapatýr
·         Gazeteci 1.2Ýnternette 190'dan fazla siteden haber iletir
·         Download Express 1.4Kayýpsýz ve hýzlý dosya indirmek için ideal prg.
·         PC-Telephone 4.1Komple bir iletiþim programý (fax gönderme-alma)
·         ICQ Lite TürkçeTürkçe Sohbet Programý
·         Mirc Türkçe 6.03Populer IRC Clienti Mirch chat programý
·         Star Downloader TürkçeDosyalarý parçalara ayýrýp daha hýzlý indirir

Ýþ ve Finans
·         Cari Hesap Takip 1.5Ýþletme hesaplarýnýn takibini yapan kullanýþlý bir program
·         Stok Takip Programý 2.1 Kasa, stok ve müþteri bilgileri raporlama programý
·         Memur Bordro Programý  Devlet memurlarýnýn maaþýný hesaplayan program
·         Taksitli Satýþ 2.0  Taksitli satýþ takip programý
·         Proton Ajanda 2.0 Adres etiketi, kasa hareketleri, resim ve kelime iþlemci
·         Eczane Otomasyon Prg.Eczacýlarýn ihtiyaç duyabileceði bir program
·         Muhtar 2001 6.02Köy ve mahalle muhtarlarýnýn bilgilerinin takibine yönelik
·         Mskgold 1.0Kuyumcular için hazýrlanmýþ bir program
·         Borsa Teknik AnaliziÝçinde 70 adet fonksiyon barýndýran analiz programý
·         Cep Otomasyon 4.30GSM teknik servislerinin iþlerini kolaylaþtýran program
·         Müvekkil Takip ProgramýAvukatlar için müvekkil dosyalarý takip programý
·         Beyanname Basým 3.02Mali müþavirler ve muhasebeciler için beyanname tanzimi
·         Cari Bank 2.3Gerçek ve tüzel kiþilerin açýk hesap hareketlerinin takibi
·         Smartdraw 6.0Organizasyon þemasý gibi çizimlerde kullanýlabilecek program

Eðitim
·         Olimpiyat 1.0Matematik olimpiyatlarýna hazýrlýk programý
·         Kompozisyon HazýrlamaKompozisyon ile ilgili bilgiler, örnekler
·         Formüller 1.1.Matematik ve Fen ile ilgili formüller
·         Japonca-Türkçe SözlükJaponca-Türkçe ve Türkçe-Japonca çevrimi
·         Kim 500 Milyar ÝstemezkiBu versiyonda daha çok soru mevcut
·         Kimya Hesap MakinesiKimya öðrencileri için ideal bir hesap makinesi
·         Türkiye Haritasý 1.0Þehir ve ilçe detaylarý, plaka ve telefon kodlarý
·         Þehir Bulma OyunuÞehirlerin konumlarýný oyun vasýtasýyla öðretir
·         Ülke Bulma OyunuCoðrafya bilgisini oyun oynayarak geliþtirir
·         Þifalý BitkilerHangi hastalýklara hangi bitkilerin iyi geldiði hk.
·         Kitap Kurdu 3.0Son çýkan kitaplarla ilgili bilgi verir.
·         Dini Bilgiler 1.0Ýslami bilgiler veren program
·         Ýstatistik SözlüðüÝstatistik için Türkçe-Ýngilizce / Ýngilizce-Türkçe
·         Ýmla Klavuzu 3.055.264 kelimeden olaþan bir klavuz
·         Lugat 2000Windows çalýþýrken aktiftir. 4 dile çeviri yapar
·         Open Book 1.35Ýngilizce kelime ezberletme programý
·         Crayola Magic 3DÇocuklar için 3 Boyutlu resimlerle eðitim
·         Tr-Karayollarý 3.0En iyi yol alternatifini seçmeye yarayan program

Masaüstü
·         PC Kapat 1.0Bilgisayarý istenilen gün, tarih ve saatte otomatik kapatýr
·         Saat Programý 1.44Bu program saatin arka plan renklerini deðiþtirir ve saati gösterir
·         Webshots Desktop 1.3.0Duvar kâðýdý hazýrlama programý
·         Flower Power Screen SaverEkranda güzel çiçekler açtýran bir program
·         Font F/X 2.5Fontlarý yüksek çözünürlükte 3D resim haline getiren program
·         Icon Packager 2.02Ikonlarý deðiþtirebilen program
·         Baþar 3D Cursor 1.0Klasik windows iþaretçilerinden sýkýlanlar için aranan program
·         DesktopX 1.1Windows'daki hemen herþeyi deðiþtirebilen bir program
·         Pencere 1.0Mouse'un bulunduðu yeri büyük gösteren bir program
·         Þifrelerim 1.0Tüm þifreleri güvenli bir biçimde saklayan program
·         WindowFXPencere, menü ve iconlarý saydam, gölgeli ve 3 boyutlu yapar

Video, resim editör ve göstericileri
·         ACDSee 5.0.1.Tüm resim formatlarýný gösterir. Slaytlý prg.
·         Clipboard 1.0Print screen tuþuna basýldýðýnda jpg kayýt 
·         Screen Recorder 1.5aEkrandan avi ve bmp formatýnda kayýt
·         Artizen ZE 2.2600’ün üzerinde resim efekti mevcut.
·         Capture Express 2000Ekran görüntülerini kayýt edip düzenler
·         Ýrfan View 3.80Çok sayýda resim formatýný birbirine çevirir
·         Resim Max 2.30Resimlere 30’dan fazla filtre ve efekt uygular
·         Pro Show Gold 1.04Resimleri VCD’den slayt þeklinde izlettirir 
·         Flask Mpeg 0.78Mpeg 1 ve Mpeg 2’i diðer formatlara çevirir
·         DVDx 2.0DVD flimlerini VCD ve SVCD yapar
·         DivX Video BundleDivX video dosyalarýný oynatan program
·         Avi2Mpeg1Avi’leri Mpeg1 formatýna dönüþtürür
·         EasyX Video Conver.Avi, Vcd, Mpeg1, Asf, DivX arasý dönüþüm
·         Hair Pro 8.01 LiteDigital kamera resimlerine saç þekli ekliyor

Müzik
·         Wilma Türkçe 2.1Sesi çözümleyen Türkçe program
·         Power MP3 CutterBüyük boyutlu Mp3 ve Wav dosyalarýný kesip düzenler
·         Alarm ClockÝstediðiniz zamanda belirlediðiniz wav dosyasýný çalar
·         Radiator 1.8Güzel bir radyo çalýcýsý
·         Ericsson Music Box 1.0Ericsson GH 688 / 788 için hazýr melodiler ve melodi yapma prg.
·         AxiAlis CD PlayerGörsel güzelliðe sahip cd çalýcýsý
·         Windows Media Ply. 9.0 MWimdows ( 98SE / ME / 2000 ) için medya oynatýcý
·         Windows Media Ply.9.0 XPWimdows XP için medya oynatýcý
·         Atomix Mp3Güzel bir DJ aracý
·         MusicMatch Jukebox 8.0Digital Müzik Yönetimi
·         Jetaudio 5.16Oynatým, dönüþtürme ve edit özellikleri bulunan bir  program
·         MusicMatch Jukebox 8.0Digital Müzik Yönetimi
·         Jetaudio 5.16Oynatým, dönüþtürme ve edit özellikleri bulunan bir  program
·         Absolute MP3 Recorder 1.1.Kaset sesini veya Wav dosyalarýný MP3 olarak kaydeder
·         Goldwave 5.04Güzel bir ses dosyasý editörü
·         Universal BaðlamaKlavye kullanarak baðlama çalma  (400'ün üzerinde Türkü Sözü)
·         CDEx 1.50 BetaCd'leri kaliteyi bozmadan MP3 olarak bilgisayarýnýza indirir
·         Goldwave 5.04Güzel bir ses dosyasý editörü
·         WinFM 1.1Ýnternet üzerinden binlerce radyo istasyonu ila baðlantý kurar

Bilgisayar araçlarý
·         More TV Türkçe 3.53BT848/BT878 chip’li tv kartlarý ile çalýþýr
·         Winzip 8.1 TürkçeDosya sýkýþtýrma programý
·         WinRar Türkçe(cab, arj, lzh, tar, gz, ace, uue, bz2, jar, ýso)  formatlarýna vakýf
·         Norton GüncellemeNorton için en yeni virüs arþivini güncelleme programlarý
·         RegCleaner TürkçeRe-gistry'de ya da sabit diskinizde kullanýlmayan artýklarý temizler
·         WinSettings 6.0Windows’un görsel özelliklerini deðiþtirir

Program Geliþtirciler
·         Bor.C++ Comp. 5.5C ++ Compiler Programý
·         Turbo Debugger 5.532 Bit windows program kodlarýný açar
·         Database Manager 2.0Delphi ve C Builder’in database’leri içi
·         Codebank 2.0Delphi kullanýcýlarý için kod bankasý
·         Yahoo Messenger YamaTürkçe yama programý


yapirehberi.net
B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R