Aydýnlanma ve Dünya Tiyatrolar Günü

Başlatan THE RISING, 22 Mart 2012, 20:19:10

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

THE RISING

22 Mart 2012, 20:19:10 Son düzenlenme: 29 Mart 2012, 11:51:41 OKTAY1907
Aydýnlanma kuþkusuz kültür ve sanat dünyamýzda en beylik alandýr. Özellikle politik tiyatroda defalarca iþlenen bir konudur. Bu sene 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde de aydýnlanma içerikli yapýtlar izleyeceðiz.

Bir toplum eðitimcisidir Ýlhan Selçuk. Aydýnlanmacýdýr. Fikirlerin üretilmesinde, geliþtirilmesinde öncüdür. Özgürlüklerden yanadýr, yaratýcýlýða, estetiðe öykünür. Köþesinden toplumun her kesimine seslenebilmiþ usta bir yazardýr ayný zamanda. Severek, özenerek, merak ederek ve öðrenerek okuruz onu. Bu sene 87. yaþ gününde onunla yeniden Akatlar Kültür Merkezi ‘nde “Ustalara Saygý” gecelerinden birinde buluþtuk. Ý. Ünal, A. G. Ketenci, A. Öymen, D.Hýzlan, O Erinç, O, Karaveli,
M. Ýlknur, U. Dündar, M. Gezen, A. Ilgaz’ ýn mikrofonundan adeta sesleniyordu Ý. Selçuk. Laik Türkiye Cumhuriyeti için geliþtirilmekte olan yeni eðitim sistemini eleþtiriyordu:

“Peþini býrakmayýn, herkes üzerine düþeni ardýna koymamalý” . Konuþmacýlar Selçuk’ un dava adamý kararlýlýðýnýn altýný çizmek adýna pek çok örnekten yararlanýyorlar, köklü bir aydýnlanmacý kimliðinden ödün vermediðini anlatýyorlardý. Bu anlayýþta O. Karaveli konuþmasýný Türk aydýnlanmasýnda T. Fikret ve M. K. Atatürk’ün ardýndan Ý. Selçuk’un geldiði tespiti ile sürdürdüðünde salon alkýþa boðulmuþtu bile.

Sanat ve kültürün aydýnlanmada etkin varlýðýný benimseyen Ý. Selçuk deðindiði çarpýklýklarý, incelediði gericilikleri, baskýcý gerçekleri yazarken þiir, resim, tiyatro, dans, edebiyat , fýkra gibi kültürleri hep kullanmýþtýr. Tekrar tekrar teþekkürler Ýlhan Selçuk. Seni hep izleyeceðiz.

Aydýnlanma kuþkusuz kültür ve sanat dünyamýzda en beylik alandýr. Özellikle politik tiyatroda defalarca iþlenen bir konudur. Bu sene 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ nde de aydýnlanma içerikli yapýtlar izleyeceðiz. Görmek istediðiniz oyunlar için tiyatrolar kapýlarýný açacaklar. Sanatçýlar, oyuncular her zaman olduðu gibi o gün de sahnede olacaklar. Günün özelliði eleþtirilerle zenginleþecek, düþünceler basýna yansýyacak...

Tiyatro severler 27 Mart programlarýndan önceden haberdardýrlar... Dostlar Tiyatrosu’nunki pek yoðun. Genco Erkal bu etkinliði bir hafta süresince Ýstanbul’ da adeta bir turne tadýnda sürdürecek.

Dur durak bilmeden, sanatýyla Aziz Nesin’den ve Nazým Hikmet’ ten bahsedecek. Bir öðreti onun tiyatrosu. Bir deðerlendirme, bir terazi, bir denge... Programda “Nereye Gidiyoruz” ve “Kerem Gibi” oyunlarý, Bahçeþehir’den, Kartal’a, Ataþehir’den Maltepe’ ye birçok kültür merkezinde izlenebilecek.Kentin dörtbir yanýný dolaþacak Erkal. Dile kolay, bir haftada farklý sahnelerde farklý oyunlarý oynamak; Ýþtah gerek, güç gerek! Belki de iþi kolaydýr sanatçýmýzýn; günümüzde ve ülkemizdeki geri kalmýþlýða yelken açmýþ, gidiþata baktýðýmýzda kolayca düþünebiliriz: Bu iþtahý da, bu gücü de bulmak; bir tiyatro duayeni için zor olmasa gerek... Tekrar tekrar teþekkürler Genco Erkal. Seni hep beðeneceðiz.

Ýnsanýn güzelleþmesinde aydýnlanmaya, aydýnlanmada kültür ve sanatýn önceliðine hep güvenelim.


Prof. Dr. Ümran Bulut

B Ý L G Ý   G Ü Ç T Ü R