Ýzmir Ýmo seçimleri - Mühendislikte Yeni Yol

Başlatan yenifoca, 14 Şubat 2012, 09:15:22

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yenifoca

14 Şubat 2012, 09:15:22 Son düzenlenme: 14 Şubat 2012, 09:21:23 yenifoca
Deðerli Meslektaþlarýmýz...

MÜHENDÝSLÝÐÝN, her geçen gün itibar ve irtifa kaybettiði, Mühendislerin Hukuksal ve Ekonomik kaygýlarýnýn her geçen gün arttýðý, bir dönem yaþýyoruz. Evrensel ve Bilimsel Mühendislik kavramýný layýk olduðu makama çýkarmak ve de Mühendislerin yetkilerinin, özlük ve emeklilik haklarýnýn yeniden deðerlendirileceði bir HUKUK MÜCADELESÝNÝN verilmesi kaçýnýlamaz bir gerçektir. Bu ulvi amaçlara hizmet edecek, "BÝR FÝKRÝMÝZ VAR" diyen tüm arkadaþlarýmýzý, birlik olmaya, birlikte çalýþmaya davet ediyoruz. Bildiriyi paylaþmanýzý ve düþüncelerinizle katký koymanýzý dileriz. Sonsuz Saygýlarýmýzla…


Bütün yollar tükendiðinde, muhakkak ki YENÝ BÝR YOL vardýr. A. Einstein

MÜHENDÝSLÝKTE YENÝ YOL    Ýrtibat: muhendislikteyeniyol@gmail.com

    Facebook:muhendislikteyeniyol

0533 669 89 01

Toplantý yeri ve tarihi: ÝTÜ lokali, 17 Þubat 2012, cuma, saat: 17.00-20.00

Grup yöneticileri: Orhan AYBER, Ümit ÇELEBÝ, Ergun KOZDERELÝ

                                  Devrim ÖZ, Ahmet ÖZIÞIK, Mehmet YEÐEN,Cihan EMRE

yenifoca

14 Şubat 2012, 09:20:18 #1 Son düzenlenme: 14 Şubat 2012, 09:54:03 yenifoca
Deðerli Meslektaþým;
Evrensel ve Bilimsel bir kavram olan MÜHENDÝSLÝÐÝN, her geçen gün itibar ve irtifa kaybettiði, Mühendislerin Hukuksal ve Ekonomik kaygýlarýnýn her geçen gün arttýðý, bir dönem yaþýyoruz.

TMMOB YASASI GÜNCELLENMELÝDÝR.
GATS ( Hizmetlerin Tic. Gn. Anlaþmasý) vb. Uluslar arasý sözleþmelerin MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝNE etkileri bilinirken, BÝLGÝ VE BÝLÝÞÝM  çaðýnda, TMMOB yasasýnýn güncellenmemiþ olmasýnýn, sizce sebepleri nelerdir?


ÝMO ÞUBELERÝNÝN TÜZEL KÝÞÝLÝÐÝ YOKTUR:

TMMOB Yasasýnda þubeler tarif edilmemiþtir ve bütün yetkiler ÝMO merkezdedir. Sizce doðru mudur?

HUKUK BÝRÝMÝ KURULMALIDIR:
- Odanýzdan HUKUKSAL YARDIM alýyor musunuz?
- ÝMO Merkezin düzenlediði, Mühendislik Kurultayý sonuç bildirgesini, Hukuksal açýdan yeterli midir?                        
- ÝMO Ýzmir Þubenin HUKUK Komisyonunun olmamasýný, nasýl deðerlendiriyorsunuz?
-Üyeler arasýnda ayrýmcýlýk yapýlýyormu?
- Yargýda dava açarak, Odanýn hukuka aykýrý iþlemlerini yargý denetimine tabi tutan üyelerimizin, basýn yolu ile küçük düþürülmesi ve benzer davalarýn engellenmesi çabalarýný, doðru buluyor musunuz?

ÝMO EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ ÜCRETSÝZ OLMALIDIR.
ÝMO’nun meslek içi eðitim hizmetlerini ücretli vermesini, doðru buluyor musunuz?
Bu hizmetlerin üyelerimize ulaþtýrýlmasýnda, iletiþim teknolojilerinden yeterince yararlanýlmaktadýr?
“Sürekli geliþen sistemler yaratmak, sürekli geliþim içindeki Liderlik Organizasyonlari ile mümkündür.

ÝMO’NUN GELÝR KAYNAKLARI GELÝÞTÝRÝLMELÝDÝR:
Oda gelirlerinin hiçbir hukuki sorumluluk almadan yaptýðý, Proje Denetimi vize ücretlerine dayandýrýlmasý doðrumudur?
YDK gereðince sorumlu Proje Denetçisinin aldýðý ücret ile, proje vize ücretlerinin mukayesesini yaptýnýz mý?
Ürettiðimiz eserler ile Devlete sürekli yeni gelir kaynaklarý yaratmaktayýz. (Otoyol gelirleri, Emlak vergileri vb.)   Mühendislik hizmetlerini geliþtirmek için, bu gelirlerden yararlanmamýz gerektiði fikrimizi destekler misiniz?

TEKNÝK KADROLARIN HAKLARI AYRI BÝR YASA ÝLE TARÝF EDÝLMELÝDÝR:
-Mühendislik görevleri bir çok yönden yaþam boyu sorumluluk demektir. Bu sebeple özlük ve emeklilik haklarý yönünden, farklý bir yasa ile tarif edilmesi gerekmektedir. Onaylýyormusunuz.
-Sorumluluklarýmýzýn karþýlýðý olarak verilmiþ, kanuni yetkilerimizi kullanmamýza engeller nelerdir?

ÝMO’NUN ÖNCELÝKLÝ GÖREVLERÝ:
-Mühendislik Odalarýnýn öncelikli görevleri, üyelerinin çalýþma koþullarý ve gelir düzeylerini iyileþtirmek, istihdam olanaklarýný geliþtirmek, sendikal faaliyetleri desteklemek ve bu çalýþmalarý sürekli takip etmektir.
-Sektörün Ekonomik büyüklüðüne göre, Ýnþaat Mühendisinin iþsiz kalmasý veya düþük ücretlere çalýþmasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz.
 ÝMO BU KONUDA GEREKLÝ ÇALIÞMAYI YAPMAKTA MIDIR?
-Yapý Denetim Sisteminin, insan ve yapý güvenliði açýsýndan, amacýna uygun bir þekilde  çalýþýyor mu?
Yapý Denetim Sisteminin sorunlarý ile, ÝMO’nun yeterli düzeyde ilgilendiðini düþünüyor musunuz?
Bütün üretimler, MÜHENDÝSLERÝN (Teknik Kadrolarýn) onayý ile HUKUKSAL GEÇERLÝLÝK kazanýr.
Mevcut yasalar ile görevlerimizi hakkýyla ve liyakatýyla  yaptýðýmýzý iddia edebilir miyiz?

Biz; ÝMO Ýzmir Þubeyi sözde deðil, özde yönetecek,
HUKUKSAL YETKÝNLÝÐÝ olan bir yönetim takýmý tarafýndan yönetilmesi gerektiðine inanýyoruz,
Sizde katýlýyor musunuz?


BÝLÝMÝN VE BÝLGÝ EMEKÇÝLERÝNÝN ÖZGÜRLÜÐÜ,
ULUSUN VE ÜLKENÝN BAÐIMSIZLIÐININ TEMÝNATIDIR.


•   Sorunlar, onlarý yaratanlarýn mantýðý ile çözümlenemez.
•   Bütün yollar tükendiðinde, muhakkak ki YENÝ BÝR YOL vardýr. A. Einstein

MÜHENDÝSLÝKTE YENÝ YOL

    Ýrtibat: muhendislikteyeniyol@gmail.com
    Facebook:muhendislikteyeniyol
0533 669 89 01

Grup yöneticileri: Orhan AYBER, Ümit ÇELEBÝ, Ergun KOZDERELÝ
          Devrim ÖZ, Ahmet ÖZIÞIK, Mehmet YEÐEN,Cihan EMRE

yenifoca

Deðerli Meslektaþlarýmýz…
Sizlere düþüncelerimizi ulaþtýrabilmek adýna, Odamýz yönetiminden yazýlý olarak e-posta adreslerinizin verilmesini  talep ettik. TMMOB Ana Yönetmeliðinden bahisle reddedildi. Ayný Oda Yönetimi 4708 s. YDK  muhalefetle, fahiþ vize ücretleri ile PROJE DENETÝMÝ yapmaya halen devam etmektedir. Yani ret gerekçelerinde samimi deðildirler. 360.000 m² Proje Denetimi için, 
•   4708 s. Kanuna göre sorumlu olan Proje Denetçisi yaklaþýk 15.000 TL/YILLIK ücret alýrken,
•   Yasal bir dayanaðý ve sorumluluðu olmadan, Odanýn yaptýðý Proje Denetiminden ise, yaklaþýk 75.000 TL vize ücreti alýnmaktadýr. PROJE DENETÝMÝ YAPILMASI YAPI DENETÝMÝNÝN GÖREVÝDÝR.
•   Projeciler ve Bilirkiþilik hizmeti yapan meslektaþlarýmýz üzerinden, ekonomik kaygýlarýný gideren oda yönetimi, baþta YAPI DENETÝM olmak üzere, diðer mesleki uygulama gruplarýn-daki Mühendisleri tamamen unutmuþtur. Oda bu anlayýþý ile hizmet vermekten ziyade, gelir elde etmeyi amaçlamakta, bu sebeple Genel Kurullara da sýnýrlý sayýda üye katýlmaktadýr.
•   Ayrýca, aksine mahkeme kararý olduðu halde, belge taleplerimiz de, ÜYELÝK AÝDATLARININ ÖDENMESÝ þartýný  öne sürmektedirler.
•   Mevcut durum,  Oda Yönetiminin EKONOMÝK KAYGILARININ, ÜYELERÝMÝZÝN EKONOMÝK KAYGILARININ önüne geçtiðinin, en açýk KANITIDIR.
•   ÝLK GÖREVÝMÝZ, TÜM ÜYELERÝMÝZÝN, ÝÞ DURUMLARÝ, GELÝR DÜZEYLERÝ VE ÇALIÞMA KOÞULLARINI TESPÝT ETMEK OLACAKTIR.
Odanýn yasa dýþý uygulamalarýný YARGI DENETÝMÝNE tabi olmasýný saðlayanlar hakkýnda da yazýlý ve sözlü olarak hakaret edilmektedir.
Mühendisliðin itibarý adýna, TÜM MÜHENDÝSLÝKLER  adýna baþlattýðýmýz mücadelede, fikirlerimizin sizlere ulaþmasýnýn, Oda Yönetimince desteklenmemesi, tamamen  SEÇÝLEMEME KAYGILARI olup. Buradaki yönetim gücünü KAYBETME KORKULARINDANDIR.
Baþta, tüm üyeleri kapsamayan hizmet anlayýþý olmak üzere, grupçuluk, yasa dýþý uygulamalar, ayrýmcýlýk, rantiyeci vb. anlayýþlar;
•   ODAMIZI BÝR SÝNERJÝ VE DÝNAMÝZM MERKEZÝ OLMAKTAN UZAKLAÞTIRAN,
•   GEREK ULUSAL MENFAATLER, GEREKSE MÜHENDÝSLÝK KAZANIMLARI  ADINA BÝRLÝK OLMANIN, BÝRLÝKTE MÜCADELENÝN ÖNÜNDEKÝ EN BÜYÜK ENGELLERDÝR.
ALBERT EÝNSTEÝN derki,
   “EÐER KÝ ÇÖZÜLMESÝ ÝSTENEN BÝR SORUN VAR ÝSE, BU SORUNUN TEMEL KAYNAÐI SÝZÝN DÜÞÜNCE SÝSTEMÝNÝZDÝR. DÜÞÜNCE SÝSTEMÝNÝZÝ DEÐÝÞTÝRMEDEN SORUNU ÇÖZMENÝZ MÜMKÜN DEÐÝLDÝR. BU SEBEPLE BÝR SORUNU ÇÖZMEK ÝÇÝN, ÖNCELÝKLE SORUNUN ÇIKTIÐI BÝLÝNÇ DÜZEYÝNÝ AÞMANIZ GEREKLÝDÝR.”
BÝZÝM TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA TEKLÝFÝMÝZ, NE BÝR OY, NE BÝR MÝNDER, NEDE BÝR HIRKADIR.
BÝZÝM TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA TEKLÝFÝMÝZ,
BÝR DÜÞÜNCE DEÐÝÞÝMÝ, BÝR ZÝHNÝYET DEVRÝMÝDÝR.
BÝZÝM BU SÜRDÜRÜLEBÝLÝR MÜCADELE ANLAYIÞINI TAKTÝRLE KARÞILAYAN, KISIR GRUPÇULUK ANLAYIÞLARINA EN DÝK DURUÞU SERGÝLEYEN, BAÞTA Sn. HÝKMET ÖZGÖBEK OLMAK ÜZERE, TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA TEKRAR TEÞEKKÜR EDERÝZ.
ULUSAL VE TOPLUMSAL MENFAATLERÝMÝZ
VEDE MÜHENDÝSLÝK KAZANIMLARIMIZ ADINA,
MÜCADELEDE ORTAK YOL…
MÜHENDÝSLÝKTE YENÝ YOL

     Ýrtibat: muhendislikteyeniyol@gmail.com
    Facebook:muhendislikteyeniyol (BÝZ BURADAYIZ)
0533 669 89 01

Grup yöneticileri: Orhan AYBER, Ümit ÇELEBÝ, Ergun KOZDERELÝ
          Devrim ÖZ,  Ahmet ÖZIÞIK, Cihan EMRE

berkmak